Hotărârea nr. 22/2020

HCL 22 privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 22 din 27 februarie 2020

privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a)  Referatul de aprobare nr. 4289 din 22.01.2020 inițiat de Primar prin Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări din cadrul Direcției Economice, privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Administrația Domeniului Public și Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ,

  • c)  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

  • d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local municipal din data 27.02.2020.

În conformitate cu prevederile :

  • •  art. 3, alin. (1), lit. ,j”, a art. 5, punctul 3, lit. „c”, a art. 12, alin. 2, lit. „a”, precum și a art. 13 din Ordonanța nr. 71/29.08.2002 actualizată, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local,

  • •  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •   Art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cuantumul redevenței datorată de S.C. Locativ S.A., în baza contractului de concesionare, la suma de 225.500 lei/an.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul concesionări, închirieri și vânzări, S.C. Locativ S.A. precum și comisia constituită la art. 4 din HCL nr. 358/19.12.2019.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. „c”, ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

Direcției economice

Administrației Domeniului Public

Serviciului activități culturale, sportive, de tineret și locativ

S.C. Locativ S.A.

Președinte de ședință

9                          9            9

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica