Hotărârea nr. 21/2020

HCL 21 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit,parcaj auto acoperit,amenajare accese”,Strada Jean Monnet f.nr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Veres Hajnal Reka,Veres Mihai,Veres Viorica

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 21 din 27 februarie 2020

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese”, Strada Jean Monnet f.nr.

cu regulamentul local de urbanism aferent

Beneficiari: Veres Hajnal Reka, Veres Mihai, Veres Viorica

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 1104 din 18.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția „Arhitect Șef”,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 15/19.12.2019,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 329/28.11.2019 privind aprobare „P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș”,

  • •  Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Planul urbanistic zonal- reconformare zonă funcțională și stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit, parcaj auto acoperit, amenajare accese”, Strada Jean Monnet f.nr., cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru terenul cu suprafața totală de 2193mp, evidențiat în cartea funciară nr. 120598-Târgu Mureș, nr. cad. 120598, aflat în proprietatea Veres Hajnal Reka, Veres Mihai, Veres Viorica, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 827.1/2017/2018 elaborat de SC „PROIECT” SRL- Târgu. Mureș, arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu avizele, declarațiile și acordurile aferente documentației de urbanism face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.Z., respectiv „LV1z”- subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime P, P+1, situate pe versanți slab construiți, în condiții de densitate redusă- pentru zona construibilă; UTR”AA”- zona de activități agro- industriale cu „AA2”-subzona terenurilor arabile, vii, pășuni și livezi situate în intravilan- pentru zona neconstruibilă(grădini); V5”- culoare de protecție față de infrastructura tehnică- pentru zona grevată de rețelele de utilități, cu reglementări conform studiilor de specialitate avizate potrivit legii, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent și cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități de către dezvoltator.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire, proprietarii imobilului vor depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarațiile ce se vor depune la dosar, proprietarii își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L. Buculei Dianora-Monica