Hotărârea nr. 20/2020

HCL 20 privind actualizare documentaţie de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”,cu,regulamentul local de urbanism aferent,aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019,str. Rozmarinului,nr.1 ,Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 27 februarie 2020

privind actualizare documentație de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuințe colective cu parter comercial și servicii comerciale”, cu regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019, str. Rozmarinului, nr.1

Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 801 din 06.02.2020 inițiat de Primar prin Direcția „Arhitect Șef’,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 2/06.02.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002(H.C.L. nr. 329/28.11.2019) privind aprobare P.U.G.-Municipiul Târgu Mureș și H.C.L. nr. 149/25.04.2019 privind aprobare "P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuințe colective cu parter comercial și servicii comerciale", cu regulamentul local de urbanism aferent,

  • Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a’ și ale art. 243, alin (1), lit. „a’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentației de urbanism "P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuințe colective cu parter comercial și servicii comerciale" , cu regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019, str. Rozmarinului, nr.1, pentru imobilul evidențiat în cartea funciară nr. 139787- Târgu Mureș, nr. cad 139787 proprietatea lui SC"BOSTAN JUNIOR"SRL, imobil care a generat elaborarea documentației de urbanism, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 519-19/2019proiect anexat care împreună cu avizele, declarațiile și acordurile aferente studiului face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei prin P.U.Z. respectiv UTR"CC"- zona centrelor de cartier conținând echipamente publice, servicii de interes general (manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective și personale, comerț, restaurante, loisir), activități productive mici, nepoluante și locuințe cu “CC’- subzona centrelor de cartier existente și a centrelor de cartier din zonele de extinderi, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități, de către dezvoltatori pe cheltuiala proprie.

Pentru emiterea autorizației de construire, proprietarul imobilului reglementat va depune anticipat declarații pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarii își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica