Hotărârea nr. 2/2020

HCL 2 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe,colective P+E+M”,Strada Eden fnr.,Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 2

din 30 ianuarie 2020

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe colective P+E+M”, Strada Eden fnr.

Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 8877 din 18.12.2019 inițiat de Primar prin Direcția Arhitect Șef,

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 3/10.10.2019

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • •  art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • •  H.C.L. nr. 31/07.02.2008 privind aprobare „P.U.Z.- cartier Unirii” și H.C.L. nr. 344/29.09.2011 privind aprobare „P.U.Z.- stabilire reglementări privind organizarea rețelei stradale și infrastructura edilitară pt. construire case de locuit”, str. Remetea -str. Eden,

  • •  Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • •  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuințe colective P+E+M", pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Eden fnr. evidențiat în cartea funciară nr. 131195-Târgu Mureș, cu nr. cad 131195, proprietatea lui SC "Serafo Construct" SRL(1/1), imobil care a generat elaborarea documentației de urbanism, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 17/2018 elaborat de SC „TEKTURA” SRL- Târgu Mureș, arhitect urbanist Raus Adriana, proiect anexat care împreună cu avizele, declarațiile, studiile și acordurile aferente documentației face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei, respectiv UTR"L2z"- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri cu "L2bz"- subzona locuințelor individuale și colective mici cu 1,2 niveluri dispuse pe aliniament cu regim de construire discontinuu și conform prevederilor prezentului P.U.D., cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități de către beneficiar.

Pentru emiterea autorizației de construire, proprietarul imobilului va depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarul își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art.3. Planul urbanistic de detaliu, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 3ani de la data aprobării.

Art.4. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica