Hotărârea nr. 18/2020

HCL 18 privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş

S T A T U T U L

MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Municipiul Târgu Mureș, este unitate administrativ teritorială, alcătuită dintr-o singură localitate - Târgu Mureș, este persoană juridică de drept public cu deplină capacitate juridică, care deține un patrimoniu format din domeniul public și domeniul privat, exercitându-și, în condițiile legii, autoritatea pe teritoriul, anume delimitat prin lege.

Potrivit Legii nr. 290/2018 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, în cazul unităților administrativ-teritoriale care conțin în denumirea acestora litera „î”, aceasta se va înlocui cu litera „â” drept pentru care Tîrgu Mureș va deveni Târgu Mureș.

Municipiul Târgu Mureș poate intra în raporturi juridice cu alte autorități sau instituții publice, cu persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum și cu persoane fizice, în condițiile legii.

Municipiul Târgu Mureș, este unitate administrativ teritorială, cu rang de municipiu de gradul II, conform prevederilor Legii nr. 351/2001 privind Planul de amenajare a teritoriului național, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL II

DATE GENERALE PRIVIND MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Însemnele municipiul Târgu Mureș sunt steagul și drapelul.

Stema municipiului Târgu Mureș constă dintr-un braț armurat ținând o sabie care străpunge un cap de urs; o balanță în colțul din stânga sus, cu o coroană murală cu 7 turnuri în partea superioară, reprezentând rangul de municipiu al localității și se prezintă după cum urmează:

Stema municipiului se va expune pe clădirea Primăriei și se va folosi în corespondența oficială a municipiului.

Stema se va include și în sigiliul municipiului Târgu Mureș.

Sigiliul municipiului Târgu Mureș se va aplica pe actele oficiale emise de Consiliul local, de Primarul municipiului și de organele administrației locale.

Drapelul municipiului Târgu Mureș a fost aprobat de către Consiliul local municipal prin Hotărârea nr. 60/2000.

Drapelul municipiului Târgu Mureș are menirea de a completa însemnele municipiului Târgu Mureș, alături de Stema municipiului Târgu Mureș, fiind expresie a unității locale ce subliniază identitatea locuitorilor.

Forma drapelului este dreptunghiulară, fiind împărțită în 3 părți de-a lungul dreptunghiului, având la bază franjuri aurii. Drapelul are două fâșii albastre, de o parte și de alta, având lățimea unei pătrimi din latura mică. În mijloc se află un câmp alb în care este plasată Stema municipiului, cu simbolurile heraldice actuale, încadrată sus cu denumirea de Târgu Mureș, brodate cu fir auriu.

Stema cuprinsă în drapel respectă întru totul însemnele heraldice, braț armat cu spadă și turn crenelat argintiu, cap de urs natural, balanță mâner și gardă, cu auriu.

Forma drapelului permite expunerea acestuia sub formă clasică (cu lance) sau atârnată de sus cu șnur și se prezintă după cum urmează:

Din punct de vedere geografic se constată că Municipiul Târgu Mureș se află situat între comunele Sângeorgiu de Mureș, Sâncraiu de Mureș, Cristești, Livezeni și Corunca, în partea centrală a Podișului Transilvaniei, pe latitudinea 46036' N și longitudinea 24032' E la o înălțime între 309 și 475 m deasupra nivelului mării, întinzându-se pe ambele maluri ale râului Mureș, la aproximativ 150 km de la izvorul acestuia.

Râul Mureș traversează localitatea în direcția nord-est, sud-vest, pe o lungime de aproximativ 7 km, având un debit mediu de 37,5 m3/s, care iarna scade considerabil, chiar până la 6 m3/s, debitul maxim fiind măsurat în timpul inundațiilor din 1970 - 1.210 m3/s, identic cu cel al Dunării la Viena.

Dealurile care înconjoară localitatea s-au format în neogen, prin depuneri stratificate de argile, nisipuri și marnă. Dealurile de pe malul stâng formează un șir întreg, cu o înălțime variind între 400 - 475 m, Platoul Cornești situându-se în partea nord-estică, Dealul Viilor Mare și Mic în partea estică, continuând cu versantul sudic și sud-estic al Coloniei Funcționarilor, care este de fapt zona nordică a văii asimetrice a Pârâului Poklos, formând așa zisele cueste, puternic stratificate, alunecoase, instabile.

Clima continentală, tipică pentru zone deluroase, se caracterizează prin veri calde și ierni reci, cu o temperatură medie anuală de + 8,7 0C, luna cea mai rece fiind ianuarie, cu temperatura medie de - 4,3 0C, iar cea mai caldă lună este iulie cu temperatura medie de 19,4 0C. Timp de 286 de zile dintr-un an, temperatura medie se ridică peste 0 0C. numărul zilelor „tropicale”, când temperatura se ridică peste +30 0C, nu depășește numărul de 30 de zile. Cea mai joasă temperatură, -33 0C, a fost măsurată în ianuarie 1942 și 1963, iar cea mai ridicată, +39 0C, în vara anului 1946. Soarele strălucește deasupra orașului în medie 2.056,5 ore/an, suficient pentru culturile de cereale, legume, fructe și struguri, cultura acestora din urmă având tradiții seculare în viile de pe Trebely (Tres Belle), Dealul Viilor Mare și Mic.

Din cele 110 -130 de zile închise dintr-un an, cad în medie 627,1 mm precipitații, în ultimii 30 de ani cantitatea acestora s-a redus la 586,1 mm.

Prin regularizarea Mureșului și a Pârâului Poklos, pericolul inundațiilor s-a redus simțitor, cele două pârâuri din zona sud-vestică - Iepurilor și Vulpii -constituie în continuare pericol iminent în cazul ploilor torențiale.

Flora naturală și fauna municipiului se constituie din diferite specii ale stejarului și cedrului (Quercus Sessiliflora, Quercus robur, Quercus cerris), dar se găsește și carpenul (Carpinus tetulus), teiul (Tilia cordata), arinul (Alnus glutinosa) iar pe malul Mureșului și al pârâurilor salcia (Salix viminalis).

Pe teritoriul municipiului există câteva izvoare naturale cu debit destul de mare, iar în partea nord-estică, la 5 km de centrul orașului, în Sângeorgiu de Mureș, un izvor de apă sărată având caracter terapeutic, fiind utilizat din anul 1902 în acest scop.

Întinderea teritoriului administrativ are în vedere:

Suprafața totală a municipiului este de 4.930 ha, din care:

-  4.780 ha uscat

150 ha apă

din care:

- intravilan

- 3.274 ha

- suprafețe agricole

- 1.065 ha

din care: - arabil

- 829 ha

- pășuni

- 106 ha

- fânețe

-  68 ha

- vii, pepiniere viticole

-  75 ha

- livezi, pepiniere pomicole

-  55 ha

- păduri și terenuri împădurite

- 936 ha

- terenuri deschise

-  340 ha

În ce privește atestarea documentară și istoricul orașului s-a constatat următoarele:

Situat la întâlnirea a 3 zone geografice și economice - Câmpia Transilvaniei, Valea Mureșului și Valea Nirajului, teritoriul municipiului Târgu Mureș a fost locuit deja cu milenii în urmă. Săpăturile arheologice au scos la iveală vestigii romane în împrejurimile orașului. Așezarea propriu-zisă s-a afirmat la începutul istoriei sale ca o localitate cu rang de târg, caracter ce i-a determinat soarta de-a lungul secolelor, fapt incontestabil ce se reflectă în denumirile istorice ale orașului. În prima atestare documentară din anul 1300, localitatea apare cu numele de Forum Siculorum (Tîrg al Secuilor), în 1332 a fost numit Novum Forum Siculorum (Noul Târg al Secuilor), în 1599 voievodul Mihai Viteazul (1593 - 1601) l-a intitulat drept „oppidi nostri Zekelywasarhely” (Tîrgu nostru Zekelywasarhely), această denumire fiind folosită până la 29 aprilie 1616, dată la care principele Bethlen Gabor a ridicat așezarea la rangul de oraș liber regal (libera regiaque civitas), acordându-i dreptul de a folosi stema proprie, schimbându-și totodată și denumirea oficială în cea de Marosvâsârhely. Această denumire din urmă va fi transpusă în limbile locuitorilor orașului: românii l-au numit Mureș - Oșorheiu, sașii i-au dat numele de Neumarkt și Neumarkt am Mieresch, iar negustorii greci l-au numit Agropolis. Denumirea oficială de azi, Târgu Mureș, este deci o variantă modernă a numelui tradițional.

În evul mediu, localitatea era un oraș de târg al cărui locuitori se îndeletniceau cu meșteșuguri, comerț și agricultura. Prestigiul orășelului de provincie se datora în primul rând funcției sale de reședință a scaunului Mureș, precum și a faptului că, orașul a dat lăcaș de mai multe ori Dietelor Transilvaniei (printre altele și celei de la 1571 care a declarat libertatea confesională pe teritoriul principatului).

Procesul de urbanizare a localității a început la sfârșitul secolului al XIV-lea. Într-un act din 1447 se relevă despre iarmaroacele orașului, iar la sfârșitul aceluiași veac se vorbește despre funcționarea în oraș a unei duzine de bresle. Paralel cu creșterea ponderii economice se transformă și aspectul edilitar al localității: în primii ani ai secolului XV s-a început construirea în stil gotic a bisericii și a mănăstirii franciscane din perimetrul actual al cetății, în piața orașului s-au ridicat câteva clădiri de piatră pe lângă cele construite din lemn, iar între anii 1603 - 1652, la inițiativa lui Borsos Tamas (1566 - 1634), prin efortul comun al locuitorilor și al breslelor a fost zidită Cetatea. Această activitate edilitară s-a continuat și în secolele următoare: începând cu anul 1760 apar clădiri noi cu valoare artistică și arhitecturală deosebită, dintre care se remarcă Palatul Toldalagi, casele Teleki și Haller, clădirea Tablei regale, cele 3 biserici catolice construite în stil baroc, biserica ortodoxă din lemn, capodoperă a arhitecturii transilvănene a epocii, vechea biserică greco-catolică zidită în anul 1750 și reconstruită în anul 1794, fiecare dintre ele fiind adevărate vestigii ale elanului de construcție al epocii respective.

Încă din secolul al XVI-lea orașul se remarca ca un important centru cultural și școlar. Prima școală orășenească este atestată încă din anul 1492; a funcționat o școală și în incinta mănăstirii franciscane, apoi în anul 1556, în urma reformei religioase s-a înființat o școală medie numită „schola particula”, predecesorul actualului Liceu „Bolyai Farkas” care, în 1718 s-a transformat în colegiu. În această instituție au studiat anual 800-1000 de tineri sub conducerea unor profesori, oameni de știință cu renume mondial: teologul Laskai Csokas Peter cu o contribuție de seamă la dicționarul poliglot editat în 1584, naturalistul Borosnyai Lukacs Janos, filozoful Dosa Elek și matematicianul Bolyai Farkas, ultimii doi fiind autorii acelei lucrări de reformare a învățământului care se poate considera a fi actuală și în prezent. În 1708 și-a deschis porțile gimnaziul romano-catolic, care timp de un secol și jumătate era un adevărat locaș de studiu al tinerilor români de pe Câmpia Transilvaniei (între 1782-1895 au studiat aici pe lângă cei 7860 de elevi catolici maghiari și 3950 elevi români, în majoritate greco-catolici).

În 1754 a fost mutat la Târgu Mureș forul de apel, numit Tabla Regală, unde și-au continuat studiile de drept numeroși tineri, protagoniști ai revoluției pașoptiste, printre care Avram Iancu (1824 - 1872), Alexandru Papiu Ilarian (1828 -1878). În 1802 a fost deschisă biblioteca publică în urma unor sacrificii financiare napreciabile ale lui Teleki Samuel care, până la moartea sa din 1822, a adunat peste 40.000 de volume printre care rarități și chiar unicate ale culturii mondiale, lăsând cea mai de seamă colecție de asemenea anvergură din perioada târzie a iluminismului.

Înființarea unei societăți pentru sprijinirea teatrului întregește tabloul cultural al orașului din ultimele decenii ale secolului XIX.

În anul 1811, prin grija doctorului Gecse Daniel ia ființă primul spital comunal cu 11 paturi pentru ca, mai târziu, în 1856 să se deschidă într-o clădire cu etaj, modernă la vremea respectivă, un spital cu 107 paturi, spital care funcționează și în prezent.

Târgu Mureș, ca oraș modern, s-a născut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, după ce la 20 noiembrie 1871 a fost dată în folosință linia ferată Războieni - Târgu Mureș, fapt ce simbolizează intrarea orașului în circuitul valorilor materiale și spirituale ale continentului. Întemeietorul orașului modern a fost primarul Bernady Gyorgy (1864 - 1937), acel „bărbat priceput, îndrăzneț și de inimă” (după cum l-a caracterizat Traian Popa, monograful orașului), care a lucrat cu încăpățânare în dezvoltare urbei, ridicând Târgu Mureșul la rangul celor mai frumoase orașe din Transilvania, dotate cu utilități fără de care civilizația nu se poate concepe.

Aproape toate clădirile publice mai importante - Primăria veche, Palatul culturii, câteva școli, școala de muzică, liceul militar, uzina electrică, alimentarea cu apă potabilă, canalizarea și asfaltarea orașului se leagă de numele lui.

Dezvoltarea economică și edilitară a orașului s-a continuat într-un cadru nou după unirea Transilvaniei cu România. În perioada interbelică orașul s-a dezvoltat în continuare, având în persoana primarului Emil Dandea un promotor al noului, un slujitor devotat al urbei. În această perioadă au fost ridicate Catedrala ortodoxă și cea greco-catolică din centrul orașului, precum și clădirea primăriei în stil neobrâncovenesc. În toamna anului 1919 a luat ființă liceul Al. Papiu Ilarian, primul liceu românesc al orașului, după care s-a înființat primul liceu mixt de fete „Unirea”.

Artiști de seamă ai vremii au avut o contribuție esențială la creșterea prestigiului municipiului. George Enescu a fost cel care a intervenit la Guvern pentru salvarea sălii mari a Palatului Culturii, când s-a dovedit a i se da o altă destinație. În Târgu Mureș au trăit și au creat artiști plastici de seamă printre care Aurel Ciupe și Bordi Andras, compozitori renumiți - cel mai vestit fiind Constantin Silvestri.

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940 în Târgu Mureș s-au instaurat instituțiile autorității ungare. Reprezentanții acestei autorități, în mare parte străini de condițiile istorice din Transilvania, au nedreptățit prin deciziile și măsurile luate o categorie însemnată a populației din localitate. Aceste lipsuri au determinat o bună parte a cetățenilor de origine română să părăsească Târgu Mureșul, pentru a se refugia în Transilvania de Sud. Discernământul și cumpătarea cetățenilor din Târgu Mureș au făcut ca orașul să fie ferit de evenimente nedorite, de conflicte și altercații între cele câteva etnii ale urbei. Din păcate, după intrarea armatei hitleriste din Ungaria în martie 1944, nici cele mai luminate minți nu s-au putut contrapune acelei acțiuni inumane a autorităților de deportare masivă a populației evreiești din Târgu Mureș. Majoritatea celor deportați și-au găsit moartea în lagărele de exterminare din Germania.

Orașul, ca și aglomerare edilitară, a scăpat relativ nevătămat din focul celui de al II-lea război mondial, viața reluându-și cursul său normal imediat după trecerea frontului în septembrie 1944.

Restaurarea dictaturii comuniste a însemnat în istoria orașului și începutul perioadei de industrializare forțată, iar paralel cu o transformare radicală a aspectului edilitar, s-au petrecut transformări atât în privința componenței sociale cât și etnice a locuitorilor orașului, mai ales după anul 1952, când a devenit reședință a Regiunii Autonome Maghiare. Deși propulsat pe calea transformării într-un centru urban industrializat, Târgu Mureș a rămas în continuare un puternic centru cultural și școlar. Încă din anul 1945, prin mutarea facultății de medicină a Universității „Bolyai Farkas” de la Cluj, a luat ființă Institutul de Medicină și farmacie, în anii șaizeci a fost înființat Institutul pedagogic de 3 ani, înlocuit apoi cu Institutul de Subingineri, actualmente Universitatea Petru Maior.

Dezvoltarea orașului se poate caracteriza și prin ritmul de creștere a populației. La sfârșitul secolului XV, începutul secolului XVI, Târgu Mureș avea aproximativ 6 - 7000 de locuitori (se plătea impozit după 121 de case, acest număr pe parcursul unui secol a crescut de 4 ori - cca. 2800 în 1637). În 1784 - 1785 cu ocazia noului recensământ oficial au fost înscriși 5934 de suflete, orașul situându-se din punct de vedere al numărului de locuitori după Brașov, Sibiu, Cluj, dar înainte de Sighișoara, Bistrița, Mediaș.

Oglinda recensămintelor oficiale, privind evoluția demografică și structura populației după etnie și religie, se prezintă astfel:

Anul:

1833

1880

1910

1930

1966

1977

1992

total

6919

12.883

25527

38517

86500

130076

163625

români

459

670

1717

9494

26000

45639

75812

maghiari

5937

11376

22790

25359

60200

82200

83681

germani

177

528

606

735

-

773

555

evrei

16

-

755

2193

-

514

162

rromi

-

-

-

-

-

783

3255

alte naționalități 330

309

404

736

300

167

160

Populația municipiului pe baza Recensământului populației și locuințelor din anul 2002 este de 150.041 de locuitori.

În funcție de etnie (naționalitate)

 • - români           - 75.533

 • - maghiari          - 70.108

 • - rromi             - 3.660

 • - germani          -   304

 • - alte naționalități și nedeclarată - 436

Populația municipiului pe baza Recensământului populației și locuințelor din anul 2011 este de 134.290 de locuitori.

În funcție de etnie (naționalitate)

 • - români           - 66.033

 • - maghiari          - 57.532

 • - rromi             -

 • - germani          -

 • - altă etnie

 • - informație indisponibilă - 7.110

Date privind condițiile de viață a locuitorilor municipiului Târgu

Mureș (conform Recensământului populației și locuințelor din anul 2011):

Numărul total al gospodăriilor

- 53.674

din care     - gospodării cu o persoană

- 13.767

- gospodării cu 2 persoane

- 16.276

- gospodării cu 3 persoane

- 13.034

- gospodării cu 4 persoane

- 7.796

- gospodării cu 5 persoane

- 1.813

- gospodării cu 6 persoane sau

mai multe - 988

Număr mediu de persoane pe gospodărie

Structura fondului de locuințe:

- 2,47

 • - Numărul locuințelor convenționale

 • - Numărul camerelor de locuit

 • - 59.139

 • - 139.068

 • - Suprafața camerelor (mp)             - 2.788.504

 • - Numărul camerelor de locuit pe o locuință: 2,35

  Suprafața camerelor de locuit (mp) pe o

  • - locuință convențională

  • - persoană

  • - 47,15

  • - 21,04

Structura fondului de locuințe după forma de proprietate: Numărul locuințelor convenționale, total: 59.139, din care

 • - proprietate privată particulară

 • - proprietate de stat

 • - alte forme de proprietate

- 58.331

 • - 715

 • - 973

CAPITOLUL III

AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Administrația publică locală din Târgu Mureș se organizează și funcționează în temeiul principiilor generale ale administrației publice prevăzute la partea I titlul III și al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice:

 • a) principiul descentralizării;

 • b) principiul autonomiei locale;

 • c) principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit;

 • d) principiul eligibilității autorităților administrației publice locale;

 • e) principiul cooperării;

 • f) principiul responsabilității;

 • g) principiul constrângerii bugetare.

Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil al României.

În condițiile prevăzute de Codul administrativ - OUG nr. 57/2019, autoritățile administrației publice locale sunt: Consiliul local, ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.

Consiliul local și primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Consiliul local și primarul funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din Municipiul Târgu Mureș.

Consiliul local a fost constituit la data de 24.06.2016 prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 3/2016 și Primarul a fost validat prin Sentința civilă nr. 4025/21.06.2016 a Judecătoriei Târgu Mureș, Dosar nr. 7001/320/2016.

Consiliul local și Primarul rezolvă treburile publice din municipiul Târgu Mureș în condițiile prevăzute de lege.

Primarul ales al municipiului este domnul dr. Dorin Florea.

Autonomia locală privește atât organizarea și funcționarea Consiliului local municipal Târgu Mureș, cât și gestionarea în nume propriu și sub propria responsabilitate a intereselor colectivității pe care o reprezintă și a întregului patrimoniu al acesteia, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin colectivitate înțelegându-se totalitatea cetățenilor din Târgu Mureș.

 • III. 1. Consiliul Local Târgu Mureș

A) Sediul

Consiliului local municipal Târgu Mureș se află în Piața Victoriei, nr. 3.

B) Constituirea Consiliului Local

Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Numărul membrilor Consiliului Local se stabilește prin ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor municipiului, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile. Astfel, Municipiului Târgu Mureș are un număr de 23 de consilieri locali.

Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în termen de cel mult 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate și se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității administrativ-teritoriale. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, secretarul general al unității administrativ-teritoriale informează consilierii locali declarați aleși cu privire la validarea mandatelor lor, supleanții acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși și partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată și respectivilor consilieri locali declarați aleși. În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție se află judecătoria care a pronunțat încheierea în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunțare prefectului, secretarului general al unității administrativ-teritoriale și consilierului local declarat ales. Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Consilierul local declarat ales poate renunța la mandat în cel mult 10 zile de la data desfășurării alegerilor, situație în care comunică, în același termen, sub semnătură, decizia sa secretarului general al unității administrativ-teritoriale. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale transmite judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri și prefectului declarațiile semnate de consilierii locali declarați aleși.

Prefectul convoacă consilierii locali pentru ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului, după caz, în situația în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit. Prefectul îi comunică secretarului general al unității administrativ-teritoriale data și ora stabilite pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituției prefectului desemnat prin ordin de către prefect. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

Ședința pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate. Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul ședinței privind ceremonia de constituire a consiliului local. În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local stabilit potrivit dispozițiilor legale, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua ședință privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei ședințe. În cadrul celei de a doua ședințe pot depune jurământul consilierii locali validați care au absentat de la prima ședință și supleanții ale căror mandate au fost validate și consilierii locali validați care nu au fost convocați la prima ședință de constituire a consiliului local. Consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenței pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei ședințe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situații precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forță majoră, cum ar fi inundații sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situații similare. Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua ședință privind ceremonia de constituire sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

Locurile consilierilor locali declarați aleși ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt considerați demisionați de drept și care nu pot fi completate cu supleanți se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima ședință ordinară a consiliului local.

Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, stabilit conform legii.

Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz. În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unității administrativ-teritoriale și se aduce la cunoștință publică.

În situația în care consiliul local nu este legal constituit, în termen de 3 zile de la împlinirea termenului legal, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia. Ordinul prefectului prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

C ) Consiliul local are următoarele atribuții:

Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

 • a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și un model orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local;

 • b) alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 152 alin. (2);

 • c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;

 • d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

 • e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 • a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

 • c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • d)  aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

 • f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

 • g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, orașului sau municipiului, după caz, în condițiile legii;

 • c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

 • d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de orice alte obiective de interes public local.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 • a) educația;

 • b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

 • c) sănătatea;

 • d) cultura;

 • e) tineretul;

 • f) sportul;

 • g) ordinea publică;

 • h) situațiile de urgență;

 • i) protecția și refacerea mediului;

 • j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

 • k) dezvoltarea urbană;

 • l) evidența persoanelor;

 • m) podurile și drumurile publice;

 • n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

 • o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

 • p) activitățile de administrație social-comunitară;

 • q) locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

 • r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

 • b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 • a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

 • b) hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea comunei, orașului sau municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

 • c) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:

 • a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;

 • b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.

Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local.

Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al comunei, orașului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.

Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții, în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

D ) Structura și comisiile Consiliului local Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș este compus din 23 de consilieri aleși la alegerile din data de 5 iunie 2016 prin vot universal, egal, direct, secret, exprimat în condițiile stabilite de Legea privind alegerile locale.

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, își desfășoară activitatea pe baza unui Regulament de Organizare și Funcționare propriu, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 208/29.06.2019,cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

 • a) primarului;

 • b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

 • c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în condițiile prevăzute la art. 257 alin. (2).

Consiliul local se convoacă după cum urmează:

 • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);

 • b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 • a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

 • b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori în alte situații stabilite de regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informații despre ședință:

 • a) data, ora și locul desfășurării;

 • b) proiectul ordinii de zi;

 • c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

 • f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor comunei, ai orașului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

În comunele, în orașele sau în municipiile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în limba minorității naționale respective.

Ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile legii.

Ședințele consiliului local sunt publice.

Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În consiliile locale în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unitățile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuții în acest sens, desemnată în condițiile legii.

În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și publică pe pagina de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.

Proiectul Ordinii de zi a ședințelor se aprobă de Consiliu conform ordinii de zi a dispoziției Primarului de convocare. Președintele de ședință va acorda cuvântul consilierilor pentru probleme publice.

Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale:

 • a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

 • b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.

Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.

După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

Avizul comisiei se transmite secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

 • b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

 • d) alte documente prevăzute de legislația specială.

Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.

Documentele privind ședințele Consiliului se vor întocmi și comunica conform legii.

Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unității administrativ-teritoriale și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului, viceprimarului, după caz.

Răspunsul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.

Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local.

Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

 • a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale;

 • b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

 • c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 122.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.

În cadrul Consiliului local funcționează 5 comisii de specialitate, pe domenii de activitate, menite să dezbată în prealabil proiectele de hotărâri, după cum urmează:

 • 1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Târgu Mureș;

 • 2. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

 • 3. Comisia pentru servicii publice și comerț;

 • 4. Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană;

 • 5. Comisia pentru administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, probleme de minorități și culte;

Atribuțiile și domeniile de competență ale comisiilor pe domenii sunt cele prevăzute de lege și Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului.

Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

E) Direcții/Serviciile publice/societăți aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș.

1.    Serviciul public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

 • -     Realizarea tăierilor de arbori (uscați sau cei pentru care s-au eliberat autorizații de tăiere de pe domeniul public) precum și tăierile de corecție, elagaj, regenerare a coronamentului arborilor ornamentali din parcuri, zone verzi, aliniamente stradale și zonele verzi aferente asociațiilor de proprietari și unități de învățământ în limita bugetului aprobat;

 • -    Comercializarea material dentro-floricol, ornamente florale, din producție proprie;

 • -    Asigurarea necesarului de material dendro-floricol în vederea plantării parcurilor și zonelor verzi din municipiul Târgu Mureș, precum și a spațiilor verzi aferente asociațiilor de proprietari și unităților de învățământ, din producție proprie și achiziții publice, în limita bugetului aprobat.

2. Serviciul public Administrația Domeniului Public

S.P.A.D.P. a fost înființat prin H.C.L. nr. 27/26.02.2004.

Structura organizatorică a S.P.A.D.P. este în conformitate cu hotărârea în vigoare a Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale S.P.A.D.P.

S.P.A.D.P. este serviciul public, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea in conformitate cu legile române și cu prezentul regulament de organizare și funcționare, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș. Administrarea bunurilor din patrimoniul public și privat se face cu diligența unui bun proprietar, în condițiile legii.

Obiectul de activitate principal, acela de administrare și gestionare a domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș, se realizează în baza mandatului acordat de Consiliul Local și cuprinde bunurile ce aparțin domeniului

public și privat ale Municipiului Târgu Mureș, așa cum sunt ele precizate în actele normative specifice.

3. Serviciul public de Utilități Municipale

 • - administrarea, întreținerea și exploatarea Cetății Medievale, Teatrului de Vară, Platoului Cornești, a cimitirelor și vespasienelor.

4. Serviciul public Administrația Complexului de agrement și sport ”Mureșul”

 • - administrarea, întreținerea și exploatarea Complexului de agrement și sport „Mureșul” și Piscinei „ing. Mircea Birău”.

5. Serviciul public Administrația Grădinii Zoologice

 • -     administrarea și întreținerea în condiții corespunzătoare a colecției de animale, înmulțirea și ocrotirea speciilor de animale pe cale de dispariție, protejarea faunei sălbatice și conservarea biodiversității, prezentarea acesteia publicului vizitator in scop didactic-educativ, prin diferite manifestari organizate”.

6. Serviciul public Administrația creșelor

 • -  Unitățile în care se oferă servicii de educație timpurie antrepreșcolară, denumite în continuare unități, sunt creșele sau după caz, grădinița sau centrul de zi, în situația în care se înființează grupe de educație antrepreșcolară în aceste unități;

 • - Creșa este un serviciu de interes local, public sau privat care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie a copiilor de vârstă antrepreșcolară,

 • - În situația în care copilul antrepreșcolar înscris în unul dintre serviciile de educație timpurie antrepreșcolară prevăzute la alin.1 împlinește vârsta de 5 ani în timpul anului școalar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului școlar, fără a depăși vârsta de 4 ani.

 • - Creșele și după caz centrele de zi în care se organizează grupe de educație timpurie antrepreșcolară fac parte atât din sistemul național de servicii sociale reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011 prin furnizarea de servicii de îngrijire și supraveghere, cât și din sistemul de învățământ preuniversitar reglementat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulteriore, prin furnizarea de servicii de educație timpurie antrepreșcolară.

 • 7. SA Aquaserv

 • - captarea, tratarea, transferul și distribuția apei potabile;

 • - colectarea, transportul și epurarea apei uzate.

 • 8. Direcția de Asistență Socială

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș funcționează ca un serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș, fiind înființată prin H.C.L. nr. 222/30.08.2018 privind aprobarea reorganizării 21

Serviciului Public de Asistență Socială Târgu Mureș în Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș are rolul de a identifica și soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor fără adăpost, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate.

Structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș cu sediul în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr.9 este formată din:

 • I.     Serviciul Autoritate Tutelară

 • II.    Serviciul de Protecție Specială:

 • 1.   Compartimentul de asistență persoane vârstnice

 • 2.    Biroul pentru protecția copilului și familiei

 • 3.   Compartimentul de evidență indemnizații

 • 4.   Compartimentul monitorizare asistenți personali

 • III.   Serviciul de Protecție Socială

 • IV.  Centrul Social - Adăpost de Noapte cu sediul în Târgu Mureș, strada Rozmarinului nr.36

 • V.   Compartimentul Asistență Rromi cu sediul în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr.42

 • VI.  Centrul de Zi Rozmarin cu sediul în Târgu Mureș, strada Ludușului nr.29

- Compartimentul Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

 • VII. Disperatul Integrat de Urgență

 • VIII. Serviciul financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe:

 • 1.    Compartimentul administrativ și achiziții

 • 2.    Compartimentul financiar-contabil, salarizare și informatică

 • 3.   Compartimentul resurse umane, juridic și protecția muncii

 • 4.    Biroul strategii, programe și relații cu ONG

 • 5.    Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială

 • IX.  Auditor

 • 9. SC Transport Local SA în asociere cu SC Siletina SRL

 • - pentru transportul de persoane (în comun) pe toată raza municipiului Târgu Mureș, liniile de transport având o lungime de 412.60 km.

 • 10. SC Administrator Imobile și Piețe SRL

 • - administrarea piețelor publice și a parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu Mureș.

 • 11. Universitatea Cultural Științifică

 • - Programele și activitățile Universității Cultural Științifice sunt destinate locuitorilor municipiului Târgu Mureș, precum și celor din împrejurimile acestuia. Instituția își desfășoară activitatea sub semnul educației permanente, a învățării pe tot parcursul vieții și dorește a fi în slujba și a obține rezultate în viața culturală și educațională a acestei regiuni, pentru a descoperi și a perpetua valorile creative locale din toate domeniile vieții.

 • 12. SC Locativ SA

 • - administrarea fondului locativ de stat, al municipiului Târgu Mureș, construirea și vânzarea de locuințe.

 • 13. SC THE SCIENCE CITY FOR RESEARCH AND MEDICAL INFORMATICS SA

 • -    administrarea constructiei cladirilor din cadrul proiectului “Orasul Stiintific pentru Cercetare si Informatica Medicala” (“Proiectul”);

 • -    dezvoltarea infrastructurii Proiectului si acordarea de servicii pentru afaceri;

- managementul si administrarea cladirilor ce fac parte din Proiect si a dezvoltarii Proiectului;

- efectuarea - cu respectarea legislației române în vigoare - de acte de comerț, corespunzătoare și necesare realizării obiectului de activitate, stabilit prin prezentul act constitutiv.

 • 14. SC Administrație și Turism SRL

 • - constituită în conformitate cu reglementările prevăzute de Legea 31/1990 privind societățile comerciale, are sediul în Târgu Mureș, str. Nicolae Grigorescu nr. 19. Obiectul principal de activitate al societății este Restaurante însă, în subsidiar, mai desfășoară activități ce includ: organizarea de evenimente, expoziții, târguri, comerț cu ridicata și cu amănuntul, lucrări de construcții, activități hoteliere, de alimentație, etc.

Totodată gestionează și administrează Centrul Cultural „Mihai Eminescu” (sala de spectacole, sala de conferințe și holul expozițional), Hotel și Restaurant „Tineret”, Casa de Oaspeți și Academia de Sport cu terenurile aferente din cadrul Complexului Weekend, Căsuța din Pădure și Restaurant „La Cetate”.

 • 15. Club Sportiv Municipal Târgu Mureș

 • - Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș a luat ființă prin H.C.L. nr.353/2017 în vederea dezvoltării sportului de performanță la nivelul Municipiului Târgu Mureș, selecția continuă, pregătirea sportivă și participarea sportivilor propria la competiții interne și internaționale, precum și organizarea de competiții și evenimente sportive.

 • III. 2. Primarul Municipiului Târgu Mureș

A) Primarul Municipiului Târgu Mureș

Primarul Municipiului Târgu Mureș este ales prin votul direct al cetățenilor Târgu Mureșului, o dată la patru ani. Validarea sa în funcție se face cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Funcția de primar și funcția de viceprimar sunt funcții de demnitate publică.

Mandatul primarului declarat ales este validat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă. Validarea se realizează la judecătorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea acestuia s-a făcut prin fraudă electorală.

Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea alegerii primarului se comunică de îndată prefectului și secretarului general al unității administrativ-teritoriale, care are obligația aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unității administrativ - teritoriale, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

În termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal. Apelul se soluționează de tribunal în termen de 5 zile de la sesizare, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată prefectului, secretarului general al unității administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.

Pronunțarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunțarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se prezintă în prima ședință privind ceremonia de constituire sau, după caz, într-o ședință extraordinară a consiliului local.

În caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabilește data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la data invalidării sau, după caz, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, în condițiile legii.

Primarul depune jurământul în prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local sau în fața judecătorului delegat, în camera de consiliu, în cazul în care prima ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc în termen de 60 de zile de la data alegerilor. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

După depunerea jurământului, primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

B)    Atribuțiile primarului Municipiului Târgu Mureș

Atribuțiile primarului sunt stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

 • a)     atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii:

 • -      îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil;

 • -      îndeplinește atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului;

 • -      îndeplinește alte atribuții stabilite prin lege.

 • b)     atribuții referitoare la relația cu consiliul local:

 • -      prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale în condițiile legii;

 • -      participă la ședințele consiliului local și dispune măsurile necesare pentru pregătirea și desfășurarea în bune condiții a acestora;

 • -      prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;

 • -      elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unității administrativ - teritoriale și le supune aprobării consiliului local.

 • c)     atribuții referitoare la bugetul local al unității administrativ-teritoriale:

 • -      exercită funcția de ordonator principal de credite;

 • -      întocmește proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local, în condițiile și la termenele prevăzute de lege;

 • -      prezintă consiliului local informări periodice privind execuția bugetară, în condițiile legii;

 • -      inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;

 • -      verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.

 • d)     atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor, de interes local:

 • -      coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 • -      ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;

 • -      ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute de lege;

 • -      ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute de lege, precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;

 • -      numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;

 • -      asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;

 • -      emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative, ulterior verificării și certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularității, legalității și de îndeplinire a cerințelor tehnice;

 • -      asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • e)     alte atribuții stabilite prin lege.

C) Organizarea Primăriei Municipiului Târgu Mureș

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, la propunerea primarului, Consiliul Local aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului.

Organigrama și statul de funcții pot fi consultate pe site-ul municipiului www.tirgumures.ro.

INIȚIATIVA ȘI CONSULTAREA CETĂȚENILOR

ÎN REZOLVAREA

PROBLEMELOR COMUNITĂȚII

Cetățenii pot propune consiliului local pe a cărui rază teritorială domiciliază, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri. Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială. Inițiatorii depun la secretarul general al unității administrativ-teritoriale forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general al unității administrativ-teritoriale. Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor. Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială, al cărei consiliu local urmează să dezbată proiectul de hotărâre în cauză.

După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general al unității administrativ-teritoriale, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Cetățenii municipiului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe cartiere sau străzi. Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție. Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

Adunarea cetățenească este valabil constituită prin prezența majorității cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

COMUNICARE

A ) Informații generale

Comunicarea poate fi formal definită ca orice proces prin care premisele decizionale sunt transmise, pe de o parte, de la un membru al unei instituții la altul, iar pe de altă parte de la o instituție publică spre cetățeni. Comunicarea însoțește, astfel, activitatea instituțiilor publice, contribuind la realizarea în bune condiții a acesteia.

Prin însăși natura ei, administrația publică depinde de comunicare: comunicarea între diferitele niveluri ale administrației publice, comunicarea pe același nivel, comunicarea între administrație și executivul social, comunicarea între administrație și autoritatea politică și comunicarea în mediul social.

Comunicarea instituțiilor publice este reglementată de Ordonanța 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor, Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică (cu modificările și completările ulterioare), O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Procesul de comunicare al Primăriei municipiului Târgu Mureș se realizează prin intermediul Serviciului relații cu publicul - pentru comunicarea cu cetățenii, respectiv prin Serviciul relații interne și internaționale.

B) Serviciului relații cu publicul

Serviciului relații cu publicul reprezintă interfața Primăriei Municipiului Târgu Mureș cu cetățeanul, o modalitate nouă, modernă, de abordare a relației dintre administrație și cetățean, bazată pe o comunicare în ambele sensuri între târgumureșeni și administrație.

La Serviciul relații cu publicul este locul unde târgumureșenii vor obține informații cu privire la administrația locală, vor beneficia de servicii, pot face sugestii și pot pune la dispoziția administrației locale diverse informații legate de viața comunității.

Serviciul relații cu publicul Târgu Mureș asigură, totodată, informarea cetățenilor asupra activității Consiliului Local Târgu Mureș și a Primăriei Municipiului Târgu Mureș și reprezintă locul unde târgumureșenii pot primi relații privind modalitatea de obținere a documentelor, avizelor și aprobărilor care, în conformitate cu prevederile legale, sunt de competența primăriei. Serviciul relații cu publicul Târgu Mureș asigură servicii legate de prelucrarea acestor documente, în vederea soluționării, scutindu-l pe cetățean de eforturi

suplimentare.

Primăria Municipiului Târgu Mureș asigură accesul la informație al cetățenilor direct la sursele de informații, prin intermediul site-ului Primăriei (www.tirgumures.ro), a dispozitivelor cu touchscreen etc.

De asemenea, primăria organizează o serie de întâlniri de informare publică care au ca temă diferite aspecte ale vieții sociale și economice a târgumureșenilor. În plus, înainte de adoptarea unor acte normative care sunt de interes pentru comunitate, cetățenii Târgu Mureșului sunt consultați cu privire la oportunitatea acelor decizii și la conținutul acestor proiecte. Procesul consultativ se realizează prin asigurarea publicității proiectelor de acte normative importante și includerea în conținutul proiectului a propunerilor fezabile venite de la cetățeni.

Serviciul relații cu publicul Târgu Mureș este un serviciu în cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică situat în Primăria Municipiului Târgu Mureș, P-ța Trandafirilor, camera 13, parter.

ATRIBUIREA ȘI SCHIMBAREA DE DENUMIRI

Atribuirea și schimbarea denumirii unor instituții publice de interes local, a străzilor, piețelor și a altor obiective locale se poate face în baza rapoartelor Compartimentelor de resort a avizelor Comisiilor de specialitate și în baza altor avize prevăzute de lege.

Hotărârea privind propunerea de schimbare a denumirii se ia potrivit competențelor legale în urma dezbaterii în Comisia de specialitate de atribuire sau schimbare de denumiri.

La atribuirea și schimbarea de denumiri se va ține seama de tradiții, de istoria localității, de propunerile cetățenilor, precum și de perspectivele de dezvoltare ale localității.

TITLURI ȘI DISTINCȚII

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș poate conferi în semn de cinstire titlul de „Cetățean de Onoare al municipiului Târgu Mureș”, „Cetățean de onoare post mortem” și „Distincții Pro Urbe” unor personalități cu o contribuție deosebită în dezvoltarea municipiului pe plan cultural, social, științific, economic sau politic,etc.

În vederea acordării titlului Comisia specială constituită este formată din președinții comisiilor de specialitate prezidată de primar, în prezența Secretarului general al municipiului Târgu Mureș.

„Cetățean de Onoare al municipiului Târgu Mureș” se acordă în primul rând persoanelor care:

 • - s-au născut în Târgu Mureș sau au locuit cel puțin 25 de ani în Târgu Mureș și au meritul de a fi obținut în domeniul de activitate un renume mondial;

 • - s-au născut ori au domiciliat cel puțin 25 de ani în municipiul Târgu Mureș și au realizat un obiectiv important pentru municipiu care a determinat îmbunătățiri însemnate în condițiile de viață ale locuitorilor municipiului;

 • - au creat din forțe și resurse proprii lucrări ori obiective deosebite prin care au contribuit la îmbunătățirea însemnată a condițiilor de viață ale locuitorilor municipiului;

 • - au contribuit în mod esențial la dezvoltarea și creșterea prestigiului municipiului;

Distincția „Pro Urbe” se acordă persoanelor care îndeplinesc ultimele două criterii din aliniatul precedent.

Acordarea titlului de „Cetățean de Onoare”, „Cetățean de onoare post mortem” și „Distincții Pro Urbe” vor fi supuse la vot în ședința Consiliului local municipal Târgu Mureș la propunerea comisiei, hotărârea de desemnare adoptându-se cu majoritate simplă.

Însemnele care atestă conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” și „Distincții Pro Urbe” constau în:

 • - diploma pe care vor fi reproduse stema și sigiliul orașului și va fi semnată de primar;

 • - cheia orașului;

Acordarea diplomei se va face într-un cadru festiv, de către Primarul municipiului Târgu Mureș în prezența consilierilor.

Cetățenii români cărora li s-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare” beneficiază de următoarele drepturi:

 • - înscrierea în Cartea de Onoare a municipiului;

 • - scutirea de impozite și taxe datorate bugetului local, în condițiile legii și hotărârilor Consiliului local municipal;

 • - gratuitate la accesul în instituțiile social-culturale și locurile publice cu plată și în utilizarea mijloacelor de transport în comun din municipiul Târgu Mureș;

CAPITOLUL VIII

PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

Consiliul local administrează domeniul public și privat al municipiului Târgu Mureș, potrivit legii.

Aparțin domeniului public bunurile prevăzute la art. 136 alin. (3) din Constituție, precum și bunurile care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu au fost declarate de interes județean sau național și sunt cuprinse în anexa nr.2 la HG nr. 964/2002 precum și cele intrate ulterior.

Aparțin domeniului privat al municipiului Târgu Mureș bunurile aflate în proprietatea aflate în proprietatea sa care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri municipiul are drept de proprietate privată.

Bunurile care aparțin domeniul public/privat pot fi după caz date în administrarea instituțiilor publice și regiilor autonome din subordine, concesionate, închiriate, date în folosință gratuită instituțiilor de utilitate publică, valorificate prin alte modalități prevăzute de legislația în vigoare și a hotărârilor Consiliului local.

Consiliul local poate hotărî înființarea, în condițiile legii a unor societăți și regii autonome, asociații, agenții, reorganizarea de instituții, servicii publice și poate organiza alte activități în scopul executării unor lucrări de interes local.

De asemenea, hotărăște asocierea sau cooperarea cu alte Consilii locale precum și agenți economici din țară și străinătate, cu organizații neguvernamentale și alți parteneri sociali în scopul realizării și exploatării unor lucrări de interes comun, precum și de stabilire a unor parteneriate cu alte unități administrative din alte țări.

Consiliul local, autoritatea publică locală executivă( și cetățenii ) pot iniția înfrățirea, cooperarea sau asocierea cu alte localități în vederea realizării unei strânse colaborări pe plan social, cultural-sportiv, economic și științific.

CAPITOLUL IX

INSTITUȚII DIN DOMENIUL CULTURII, EDUCAȚIEI, SĂNĂTĂȚII ȘI MASS MEDIA

Municipiul Târgu Mureș acordă o atenție deosebită culturii, sănătății, asistenței sociale, învățământului, mass-media și altele asemenea.

Astfel din datele existente rezultă că în municipiul Târgu Mureș funcționează:

A. ÎN DOMENIUL CULTURII:

 • -      Teatrul Național Târgu Mureș;

 • -      Teatrul Ariel;

 • -      Teatrul 74;

 • -     Teatru Scena;

 • -     Teatrul Yorick Studio

 • -     Teatrul 3 G

 • -     Teatrul Spektrum

 • -      Teatrul Hahota Szintârsulat

 • -     Compania de dans Andrâs Lorânt

 • -      Teatrul Tamacsisza Szintârsulat

 • -      Palatul Culturii;

 • -     Muzeul Județean;

 • -      Muzeul de etnografie și folclor;

 • -      Biblioteca județeană;

 • -      Biblioteca Teleki;

 • -     Ansamblul artistic „Mureșul”;

 • -     Filarmonica de Stat Târgu Mureș;

 • -      Uniunea Artiștilor Plastici;

 • B. INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT:

Instituții de învățământ preșcolar:

 • - 26 grădinițe cu orar normal și prelungit;

 • - Casa de copii preșcolari cu deficiențe;

 • - Leagănul de copii;

Instituții de învățământ gimnazial:

 • - 13 școli generale;

 • - Casa de copii cu școala ajutătoare;

 • - Școala ajutătoare nr. 1;

 • - Palatul copiilor și elevilor;

Instituții de învățământ liceal teoretic și colegii:

-Colegiul Național ”Al. Papiu Ilarian”

-Colegiul Economic ”Transilvania”

-Colegiul Agricol ”Traian Săvulescu”

-Colegiul Național ”Unirea”

-Colegiul Național Pedagogic ”Mihai Eminescu”

-Liceul Teoretic ”Gheorghe Marinescu”

-Liceul Teoretic ”Bolyai Farkas”

Instituții de învățământ liceal de specialitate și profesional:

-Liceul Tehnologic ”Avram Iancu”

-Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”

-Liceul Tehnologic Ion Vlasiu

-Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai

-Liceul Tehnologic Electromureș

-Liceul Tehnologic Traian Vuia

-Liceul Vocațional Reformat

5

-Liceul Vocațional de Artă

5

-Liceul cu Program Sportiv ”Szasz Adalbert”

-Liceul Teologic Romano-Catolic ”II Rakoczi Ferenc”

Instituții de învățământ superior:

- Universitatea de arte teatrale;

- Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade"

- Universitatea „Dimitrie Cantemir”;

- Universitatea „Lucian Blaga” (filială);

- Universitatea „Spiru Haret” (filială).

- Universitatea Sapientia

- Universitatea Cultural Științifică

C. INSTITUȚII DE SĂNĂTATE:

În cadrul unităților de învățământ din municipiul Târgu Mureș funcționează 56 de cabinete medicale, din care 51 cabinete de medicină generală și 5 cabinete de medicină dentară.

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș cu următoarele secții:

 • 1. Secția Chirurgie Vasculară

 • 2. Secția Clinică Medicină Internă I

5

 • 3. Secția Clinică Gastroenterologie

 • 4. Secția Clinică Medicină Internă II

5

 • 5. Secția Clinică ATI

5

 • 6. Compartiment ATI - copii

 • 7. Secția Clinică Cardiologie

 • 8. Compartiment Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arși

 • 9. Secția Clinică Chirurgie Generală I

 • 10. Secția Clinică Chirurgie Generală II

 • 11. Secția Clinică Chirurgie și Ortopedie Pediatrică

 • 12. Secția Clinică Neonatologie

 • 13. Secția Neurochirurgie

 • 14. Secția Clinică Neurologie I

 • 15. Secția Clinică Neurologie II

 • 16. Compartiment Nefrologie

 • 17. Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie

 • 18. Compartiment ATI - Obstetrica-Ginecologie

 • 19. Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie

 • 20. Secția Clinică Pediatrie

5

 • 21. Secția Clinică Reumatologie

 • 22. Compartiment Diabet Zaharat, Nutriție si Boli Metabolice

 • 23. Secția Clinică ORL

5

 • 24. Compartiment ATI-ORL

 • 25. Secția Clinică Hematologie

 • 26. Secția Clinică Recuperare Cardiovasculară

 • 27. Secția Clinică Chirurgie Orală si Maxilo-Facială

 • 28. Specializări :

 • -  Chirurgie artroscopica

 • - Chirurgie endoscopica O.R.L.

 • -  Chirurgie laparoscopica - nivelul I

 • -  Chirurgie laparoscopica - nivelul II

 • -  Chirurgie laparoscopica ginecologica

 • -  Chirurgie spinala

 • - Chirurgie Toracoscopica

 • - Colposcopie

 • - Ecocardiografie generala

 • - Ecocardiografie transesofagiana

 • - Ecografie endocrina

 • - Ecografie vasculara

 • - EEG

- EMG

 • - Endoscopie bronșica

 • - Endoscopie digestiva

 • - Endoscopie digestiva pediatrica

 • - Endoscopie digestiva terapeutica

 • - Histeroscopie

 • - I.R.M.

 • -  Îngrijiri paliative

 • - Laser în O.R.L.

 • - Managementul serviciilor de sanatate

 • - Medicina de întreprindere

 • -  Parazitologie clinica

 • - PEC

 • -  Planificare familiala

 • - Senologie imagistica

 • -  Terapia durerii

 • - Tomografie computerizata

 • -  Tratamentul infertilitații cuplului și reproducerea umana asistata

 • - Ultrasonografie Doppler cerebrala

 • -  Ultrasonografie generala nivelul I

 • -  Ultrasonografie generala nivelul II

 • -  Ultrasonografie obstetricala și ginecologica, nivelul I

 • -  Ultrasonografie obstetricala și ginecologica, nivelul II

 • - Urgențe medico-chirurgicale

 • - Spitalul Clinic județean Târgu Mureș, cu următoarele secții:

 • 1. Ambulator Alergologie și Imunologie Clinică

 • 2. Ambulator Chirurgie Generala

 • 3. Ambulator Urologie (Poli 2)

 • 4. Ambulator Chirurgie Generala (Poli 2)

 • 5. Ambulator Dermatologie

 • 6. Ambulator Endocrinologie

 • 7. Ambulator Gastroenterologie

 • 8. Ambulator Medicină Internă (Poli 2)

 • 9. Ambulator Cardiologie

 • 10. Ambulator Nefrologie

 • 11. Ambulator Obstetrica - Ginecologie

 • 12. Ambulator Ortopedie si Traumatologie

 • 13. Ambulator Oftalmologie (Clinica Oftalmologie)

 • 14. Ambulator Oftalmologie (Poli 2)

 • 15. Ambulator Ortopedie si Traumatologie (Poli 2)

 • 16. Ambulator Pediatrie

 • 17. Ambulator Pneumologie

 • 18. Ambulator ORL

 • 19. Cabinet Psihiatrie Pediatrica

 • 20. Ambulator Psihiatrie I

 • 21. Ambulator Urologie

 • 22. Ambulator Boli Infectioase II

 • 23. Ambulator Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva

 • 24. Cabinet Diabetologie Pediatrica

 • 25. Ambulator Infectioase I

 • 26. Ambulator Dermatologie (Poli 2)

 • 27. Cabinet Diabet

 • 28. Ambulator Medicina Interna

 • 29. Cabinet Neurologie

 • 30. Cabinet Oncologie Medicala

 • 31. Ambulator Psihiatrie II

 • 32. Ambulator Psihiatrie (Poli 2)

 • - Dispensare policlinice stomatologice;

 • - 82 cabinete individuale de medici de familie;

CAPITOLUL X

DISTINCȚII

În semn de cinstire pentru jertfele date și pentru eroismul manifestat în lupta pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, Parlamentul României - prin Legea nr. 2/12 februarie 2000 - a declarat municipiul Târgu Mureș „ORAȘ MARTIR”.

Municipiului Târgu Mureș i-a fost acordat „Drapelul de Onoare al Consiliului Europei”. Acest for al Uniunii Europene a acordat direct treapta a doua dintr-un șir de patru trepte de decorații (Diploma, Drapelul de Onoare, Placa, Premiul Europei). În urma completării chestionarului trimis de Consiliul Europei, s-a decis acordarea acestui Drapel de Onoare pentru următoarele merite:

 • - inițierea unor programe culturale, educative și sociale în colaborare cu societatea civilă;

 • - conlucrare fructuoasă între diverse comunități naționale din oraș;

 • - utilizarea bi-, respectiv trilingvismului în relații publice și publicații;

 • - eforturi depuse în vederea promovării ideilor de înfrățire și înțelegere reciprocă între națiunile Europei, prin parteneriate între orașe.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul statut se adoptă și se modifică de către Consiliul local prin procedura stabilită de lege și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local.


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 18 din 27 februarie 2020

privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 78.998 din 17.12.2019 inițiat de Primar prin Secretarul general al municipiului Târgu Mureș privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureș,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • Art. 104 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •   art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă Statutul municipiului Târgu Mureș prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 155 din 26.10.2000 și H.C.L. nr. 418 din 18.12.2007.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Secretarul general al municipiului Târgu Mureș

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va publica în condițiile legii și se va comunica direcțiilor, serviciilor publice și serviciilor de specialitate din subordinea autorității administrației publice locale Târgu Mureș.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile