Hotărârea nr. 17/2020

HCL 17 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 17 din 30 ianuarie 2020

privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului

„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 5.233/28.01.2020 inițiat de Primar prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională, privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”,

În conformitate cu Instrucțiunea 135/23.01.2020 emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

În temeiul art.129 alin.1, alin.2, lit. „b” ,alin.4, lit. „d”, art.139. alin.1, din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ

H o t ă r ă ș t e :

Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 334 din 28 noiembrie 2019 după cum urmează:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4.e, obiectiv specific 4.1. Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, nr. apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, în cuantum de 49.437.378,66 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 49.315.247,29 lei și valoarea totală neeligibilă de 122.131,37 lei.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.108.436,32 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 986.304,95 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește dr. DORIN FLOREA în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgu Mureș.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Târgu Mureș și publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgu Mureș.

Art.8. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu Publicul și Logistică, Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora Monica