Hotărârea nr. 163/2020

HCL 163 privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ_____

ROMÂNIA - 540026, Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330, int. 298, Fax: 00-40-265-266.963

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREȘ

Nr. -'M2 din              2020

NOTA

Secretarului generai al UATM - Târgu Mureș la art.8 din Hotărârea nr.163 din 27 august 2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Având în vedere art.8 din Hotărârea nr.163 din 27 august 2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, formulat și aprobat ca și amendament în plenul ședinței Consiliului Local din data de 27 august 2020, care prevede: „se suspendă, începând cu data aprobării prezentei, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadru! Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului local. Prin excepție, în cazurile bine justificate, se poate aproba organizarea de concursuri după hotărârea prealabilă a Consiliului loca!” arătă următoarele:

Potrivit art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local: „aprobă la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și stalul de funcții al acestora". De asemenea potrivit prevederilor art. 155 alin. 5 lit. e din OUG nr. 57/2019 primarul:,.numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, in condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local"

în conformitate cu art. 469 alin.(4) din același act normativ'.„Concursurile prevăzute la art. 4(>'' alin. (7) pentru ocuparea funcțiilor publice vacante prevăzute la arL fa.' alin. (3) sunt organizate și se desfășoară, in condițiile legii, de către autoritățile și instituțiile publice prevăzute la •<;   '-.o Ut. b), ai

căror conducători au competența de numire în funcțiile publice. ”

Mai mult decât atât, la aprobarea Bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale Târgu Mureș prin Hotărârea nr.44/27.02.2020 și 129/30.07.2020, în urma amendamentelor formulate în plen a fost introdus același articol, cu același conținut.

în urma efectuării controlului de legalitate asupra acestui act administrativ, Instituția Prefectului județul Mureș a solicitat Tribunalului Mureș (dosar nr. 1207/102/2020) constatarea nelegalității și anularea acestui articol din Hotărârea nr.44/27.02.2020 privind aprobarea bugetului unității administrativ- teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

Totodată, potrivit adresei nr. 17943/2020 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, punctul de vedere al acestei instituții este foarte clar, respectiv. “ suspendarea și aprobarea ocupării prin concurs/examen a funcțiilor publice vacante și/sau temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din instituțiile și serviciile publice din subordinea consiliului local nu pot fi reglementate prin hotărâre a consiliului local, dat fiind ca aceste măsuri nu se regăsesc printre cele care pot fi dispuse de această autoritate deliberativă în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și nici nu sunt reglementate în cuprinsul O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art.129 din acest act normativ' .

Secretarul general al municipiului Tîrgu Mureș, având în vedere considerentele precizate și prevederile legale enunțate, în conformitate cu cele prevăzute de art.140 din OUG nr.57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ motivează că art. 8 din Hotărârea Consiliului Local nr.163 din 27 august 2020 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale- Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 nu întrunește condițiile de legalitate, fapt pentru care va contrasemna de consiliu cu obiecțiunile din prezenta notă.

Nota a fost înregistrată în Registrul special conform art. art. 197 alin.3 din din OUG nr.57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ .

p. Secretarul Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Bucului Diaiiora-M unica

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

TOTAL VENITURI

000102

484,282,697

3,075,000

487,357,697

0

0

0

2

VENITURI PROPRII

4902

340,135,153

0

340,135,153

0

0

0

3

I. VENITURI CURENTE

0002

367,622,153

3,075,000

370,697,153

0

0

0

4

A. VENITURI FISCALE

0003

323,619,619

3,075,000

326,694,619

0

0

0

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

194,193,546

0

194,193,546

0

0

0

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURI

0005

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

41,200

0

41,200

0

0

0

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIC

0006

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

10

Impozit pe venit

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

14

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

69,461,802

0

69,461,802

0

0

0

15

Impozite si taxe pe proprietate

0702

69,461,802

0

69,461,802

0

0

0

16

Impozit pe cladiri

070201

55,742,046

0

55,742,046

0

0

0

17

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

10,897,754

0

10,897,754

0

0

0

18

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

44,844,292

0

44,844,292

0

0

0

19

Impozit pe terenuri

070202

8,936,548

0

8,936,548

0

0

0

20

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

4,686,875

0

4,686,875

0

0

0

21

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

4,157,511

0

4,157,511

0

0

0

22

Impozit pe teren extravilan

07020203

92,162

0

92,162

0

0

0

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

499,511

0

499,511

0

0

0

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

59,881,568

3,075,000

62,956,568

0

0

0

26

Sume defalcate din TVA

1102

27,522,000

3,075,000

30,597,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

25,984,000

2,640,000

28,624,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

29

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

30

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

31

Taxe pe servicii specifice

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

32

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

33

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

34

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

29,648,518

0

29,648,518

0

0

0

35

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

23,698,374

0

23,698,374

0

0

0

36

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

13,706,659

0

13,706,659

0

0

0

37

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

9,991,715

0

9,991,715

0

0

0

38

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

5,291,438

0

5,291,438

0

0

0

39

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

658,706

0

658,706

0

0

0

40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

82,703

0

82,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82,703

0

82,703

0

0

0

42

Alte impozite si taxe

180250

82,703

0

82,703

0

0

0

43

C. VENITURI NEFISCALE

0012

44,002,534

0

44,002,534

0

0

0

44

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

6,520,558

0

6,520,558

0

0

0

45

Venituri din proprietate

3002

6,520,558

0

6,520,558

0

0

0

46

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

4,030,106

0

4,030,106

0

0

0

47

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

4,030,106

0

4,030,106

0

0

0

48

Venituri din dividende

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

49

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

50

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

51

Alte venituri din proprietate

300250

619,350

0

619,350

0

0

0

52

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

37,481,976

0

37,481,976

0

0

0

53

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

21,461,100

0

21,461,100

0

0

0

54

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

55

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

56

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

57

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

190,000

0

190,000

0

0

0

58

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

15,602,414

0

15,602,414

0

0

0

59

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

60

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

61

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

62

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

12,876,000

0

12,876,000

0

0

0

63

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

6,895,201

0

6,895,201

0

0

0

64

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

6,895,201

0

6,895,201

0

0

0

65

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

66

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

5,966,820

0

5,966,820

0

0

0

67

Diverse venituri

3602

2,751,386

0

2,751,386

0

0

0

68

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

69

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

70

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

341,490

0

341,490

0

0

0

71

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

72

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-18,613,965

-16,604

-18,630,569

0

0

0

73

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

18,613,965

16,604

18,630,569

0

0

0

74

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

35,000

0

35,000

0

0

0

75

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

35,000

0

35,000

0

0

0

76

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

35,000

0

35,000

0

0

0

77

IV. subvenții

0017

116,625,544

0

116,625,544

0

0

0

78

subvenții de la alte nivele ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

28,612,400

0

28,612,400

0

0

0

79

Subvenții de la bugetul de stat

4202

28,345,408

0

28,345,408

0

0

0

80

A. De capital

0019

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

81

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

82

B. Curente

0020

24,395,886

0

24,395,886

0

0

0

83

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

84

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,796,000

0

7,796,000

0

0

0

85

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

86

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

1,172,870

0

1,172,870

0

0

0

87

Subventii de la alte administratii

4302

266,992

0

266,992

0

0

0

88

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fnatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

89

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992

0

106,992

0

0

0

90

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 48.02.19)

4802

88,013,144

0

88,013,144

0

0

0

91

Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

85,213,144

0

85,213,144

0

0

0

92

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

22,231,676

0

22,231,676

0

0

0

93

Prefinantare

48020103

62,981,468

0

62,981,468

0

0

0

94

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

95

Prefinantare

48020203

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

96

TOTAL CHELTUIELI

4902

484,282,697

3,075,000

487,357,697

547,973,078

-388,608

547,584,470

97

CHELTUIELI CURENTE

01

428,442,336

3,058,396

431,500,732

449,276,806

32,200

449,309,006

98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,301,613

400,000

106,701,613

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

156,822,077

4,302,000

161,124,077

36,193,165

32,200

36,225,365

100

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

101

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

102

TITLUL IV SUBVENTII

40

29,430,000

0

29,430,000

0

0

0

103

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

29,430,000

0

29,430,000

0

0

0

104

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

105

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

5004

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

106

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

107

Transferuri curente

5101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

108

Transferuri catre institutii publice

510101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

109

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

110

A. Transferuri interne.

5501

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

111

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

112

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12,610,034

3,240,000

15,850,034

0

0

0

113

Ajutoare sociale

5702

12,610,034

3,240,000

15,850,034

0

0

0

114

Ajutoare sociale in numerar

570201

11,995,034

3,244,000

15,239,034

0

0

0

115

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

116

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

-4,000

11,000

0

0

0

117

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

86,156,806

0

86,156,806

413,083,641

0

413,083,641

118

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

82,957,460

0

82,957,460

409,489,445

0

409,489,445

119

Finantarea nationala

580101

20,193,803

0

20,193,803

77,820,686

0

77,820,686

120

Finantarea externa nerambursabila

580102

43,012,878

0

43,012,878

261,566,346

0

261,566,346

121

Cheltuieli neeligibile

580103

19,750,779

0

19,750,779

70,102,413

0

70,102,413

122

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

3,199,346

0

3,199,346

3,594,196

0

3,594,196

123

Finantarea nationala

580201

359,901

0

359,901

539,133

0

539,133

124

Finantare externa nerambursabila

580202

2,839,445

0

2,839,445

3,055,063

0

3,055,063

125

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

17,364,756

-100,000

17,264,756

0

0

0

126

Burse

5901

6,251,300

0

6,251,300

0

0

0

127

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

128

Asociatii si fundatii

5911

5,340,512

-100,000

5,240,512

0

0

0

129

Sustinerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

130

Despagubiri civile

5917

360,000

0

360,000

0

0

0

131

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

132

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

590,000

0

590,000

0

0

0

133

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

40,187,903

16,604

40,204,507

98,696,272

-420,808

98,275,464

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

134

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

40,137,903

16,604

40,154,507

98,696,272

-420,808

98,275,464

135

Active fixe

7101

40,137,903

16,604

40,154,507

98,696,272

-420,808

98,275,464

136

Constructii

710101

30,927,370

200,104

31,127,474

57,757,922

-388,608

57,369,314

137

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,063,034

-5,000

4,058,034

38,045,000

0

38,045,000

138

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,633,570

0

1,633,570

1,632,750

0

1,632,750

139

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

3,513,929

-178,500

3,335,429

1,260,600

-32,200

1,228,400

140

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

50,000

0

50,000

0

0

0

141

Active financiare

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

142

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

143

operațiuni financiare

79

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

144

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

145

Rambursari de credite interne

8102

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

146

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-946,042

0

-946,042

0

0

0

147

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-761,013

0

-761,013

0

0

0

148

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

149

Autoritati publice si actiuni externe

5102

48,688,475

23,000

48,711,475

5,045,396

32,200

5,077,596

150

CHELTUIELI CURENTE

01

48,520,860

23,000

48,543,860

4,686,996

32,200

4,719,196

151

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,691,285

0

32,691,285

0

0

0

152

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

15,030,229

23,000

15,053,229

1,092,800

32,200

1,125,000

153

Reparatii curente

2002

90,000

0

90,000

110,000

0

110,000

154

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

155

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0

0

0

0

0

0

156

Finantarea externa nerambursabila

580101

0

0

0

0

0

0

157

Finantarea externa nerambursabila

580102

0

0

0

0

0

0

158

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

159

Finantarea nationala

580201

59,901

0

59,901

539,133

0

539,133

160

Finantare externa nerambursabila

580202

339,445

0

339,445

3,055,063

0

3,055,063

161

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

400,000

0

400,000

0

0

0

162

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

400,000

0

400,000

0

0

0

163

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

843,799

0

843,799

358,400

0

358,400

164

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

843,799

0

843,799

358,400

0

358,400

165

Active fixe

7101

843,799

0

843,799

358,400

0

358,400

166

Constructii

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

167

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

107,750

0

107,750

100,000

0

100,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

168

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

169

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-676,184

0

-676,184

0

0

0

171

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-676,184

0

-676,184

0

0

0

172

Autoritati executive si legislative

510201

48,688,475

23,000

48,711,475

5,045,396

32,200

5,077,596

173

Autoritati executive

51020103

48,688,475

23,000

48,711,475

5,045,396

32,200

5,077,596

174

Alte servicii publice generale

5402

12,571,148

-5,148,604

7,422,544

0

0

0

175

CHELTUIELI CURENTE

01

12,556,868

-5,148,604

7,408,264

0

0

0

176

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,359,336

0

3,359,336

0

0

0

177

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

535,587

70,000

605,587

0

0

0

178

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

179

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

5004

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

180

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,280

0

14,280

0

0

0

181

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,280

0

14,280

0

0

0

182

Active fixe

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

183

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

184

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

185

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,764,203

0

3,764,203

0

0

0

186

Alte servicii publice generale

540250

145,000

70,000

215,000

0

0

0

187

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

188

CHELTUIELI CURENTE

01

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

189

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

190

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

191

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

192

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

193

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

16,081,499

0

16,081,499

50,000

0

50,000

194

Ordine publica si siguranta nationala

6102

16,081,499

0

16,081,499

50,000

0

50,000

195

CHELTUIELI CURENTE

01

15,961,499

0

15,961,499

50,000

0

50,000

196

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,547,121

0

14,547,121

0

0

0

197

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,394,378

0

1,394,378

50,000

0

50,000

198

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

199

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

200

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

120,000

0

120,000

0

0

0

201

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

120,000

0

120,000

0

0

0

202

Active fixe

7101

120,000

0

120,000

0

0

0

203

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

120,000

0

120,000

0

0

0

204

Ordine publica

610203

15,197,871

0

15,197,871

50,000

0

50,000

205

Politie comunitara

61020304

15,197,871

0

15,197,871

50,000

0

50,000

206

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

883,628

0

883,628

0

0

0

207

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

6402

146,787,551

7,522,000

154,309,551

48,217,308

0

48,217,308

208

Invatamant

6502

48,761,193

4,363,000

53,124,193

35,559,688

0

35,559,688

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

209

CHELTUIELI CURENTE

01

45,314,514

4,363,000

49,677,514

22,787,120

0

22,787,120

210

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,703

0

563,703

0

0

0

211

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

27,549,627

3,300,000

30,849,627

0

0

0

212

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

213

A. Transferuri interne.

5501

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

214

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

215

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,172,454

628,000

1,800,454

0

0

0

216

Ajutoare sociale

5702

1,172,454

628,000

1,800,454

0

0

0

217

Ajutoare sociale in numerar

570201

557,454

632,000

1,189,454

0

0

0

218

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

219

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

-4,000

11,000

0

0

0

220

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,244,430

0

8,244,430

22,787,120

0

22,787,120

221

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

5,444,430

0

5,444,430

22,787,120

0

22,787,120

222

Finantarea nationala

580101

176,055

0

176,055

998,064

0

998,064

223

Finantarea externa nerambursabila

580102

993,830

0

993,830

5,659,467

0

5,659,467

224

Cheltuieli neeligibile

580103

4,274,545

0

4,274,545

16,129,589

0

16,129,589

225

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

226

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

227

Finantare externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

228

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

6,246,300

0

6,246,300

0

0

0

229

Burse

5901

6,246,300

0

6,246,300

0

0

0

230

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,677,849

0

3,677,849

12,772,568

0

12,772,568

231

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,677,849

0

3,677,849

12,772,568

0

12,772,568

232

Active fixe

7101

3,677,849

0

3,677,849

12,772,568

0

12,772,568

233

Constructii

710101

1,817,342

0

1,817,342

12,772,568

0

12,772,568

234

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,042,311

0

1,042,311

0

0

0

235

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

777,496

0

777,496

0

0

0

236

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

40,700

0

40,700

0

0

0

237

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-231,170

0

-231,170

0

0

0

238

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-231,170

0

-231,170

0

0

0

239

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-46,141

0

-46,141

0

0

0

240

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

241

Sanatate

6602

8,488,970

0

8,488,970

0

0

0

242

CHELTUIELI CURENTE

01

8,044,263

0

8,044,263

0

0

0

243

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,799,096

0

7,799,096

0

0

0

244

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

243,167

0

243,167

0

0

0

245

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

246

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

247

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

248

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

444,707

0

444,707

0

0

0

249

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

444,707

0

444,707

0

0

0

250

Active fixe

7101

444,707

0

444,707

0

0

0

251

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,000

0

4,000

0

0

0

252

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

253

Servicii de sanatate publica

660208

8,486,970

0

8,486,970

0

0

0

254

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

255

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

256

Cultura, recreere si religie

6702

37,868,421

147,000

38,015,421

1,932,000

0

1,932,000

257

CHELTUIELI CURENTE

01

34,790,650

147,000

34,937,650

55,000

0

55,000

258

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,223,788

0

10,223,788

0

0

0

259

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,611,449

247,000

10,858,449

55,000

0

55,000

260

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

261

Transferuri curente

5101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

262

Transferuri catre institutii publice

510101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

263

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

7,887,913

-100,000

7,787,913

0

0

0

264

Asociatii si fundatii

5911

3,084,969

-100,000

2,984,969

0

0

0

265

Sustinerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

266

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

267

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

268

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

269

Active fixe

7101

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

270

Constructii

710101

2,108,900

0

2,108,900

1,732,000

0

1,732,000

271

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

892,581

0

892,581

145,000

0

145,000

272

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

273

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-8,710

0

-8,710

0

0

0

274

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-8,710

0

-8,710

0

0

0

275

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-8,710

0

-8,710

0

0

0

276

Servicii culturale

670203

5,287,516

0

5,287,516

0

0

0

277

Alte servicii culturale

67020330

5,287,516

0

5,287,516

0

0

0

278

Servicii recreative si sportive

670205

29,714,524

147,000

29,861,524

1,932,000

0

1,932,000

279

Sport

67020501

8,028,267

-100,000

7,928,267

0

0

0

280

Tineret

67020502

475,343

0

475,343

0

0

0

281

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

21,210,914

247,000

21,457,914

1,932,000

0

1,932,000

282

Servicii religioase

670206

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

283

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,602,125

0

1,602,125

0

0

0

284

Asigurari si asistenta sociala

6802

51,668,967

3,012,000

54,680,967

10,725,620

0

10,725,620

285

CHELTUIELI CURENTE

01

51,263,587

3,012,000

54,275,587

10,725,620

0

10,725,620

286

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,937,313

400,000

25,337,313

0

0

0

287

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,589,021

0

10,589,021

25,000

0

25,000

288

TITLUL IV SUBVENTII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

289

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

290

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

11,435,580

2,612,000

14,047,580

0

0

0

291

Ajutoare sociale

5702

11,435,580

2,612,000

14,047,580

0

0

0

292

Ajutoare sociale in numerar

570201

11,435,580

2,612,000

14,047,580

0

0

0

293

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

294

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

295

Finantarea nationala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

296

Finantarea externa nerambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

297

Cheltuieli neeligibile

580103

1,117,420

0

1,117,420

8,138,579

0

8,138,579

298

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,450,543

0

2,450,543

0

0

0

299

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

300

Asociatii si fundatii

5911

2,255,543

0

2,255,543

0

0

0

301

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

190,000

0

190,000

0

0

0

302

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

428,187

0

428,187

0

0

0

303

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

428,187

0

428,187

0

0

0

304

Active fixe

7101

428,187

0

428,187

0

0

0

305

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

284,500

0

284,500

0

0

0

306

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

307

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

57,500

0

57,500

0

0

0

308

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-22,807

0

-22,807

0

0

0

309

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-22,807

0

-22,807

0

0

0

310

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-22,807

0

-22,807

0

0

0

311

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,771,208

0

4,771,208

0

0

0

312

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

15,949,000

3,012,000

18,961,000

0

0

0

313

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

15,949,000

3,012,000

18,961,000

0

0

0

314

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,282,314

0

3,282,314

0

0

0

315

Crese

680211

8,332,016

0

8,332,016

10,725,620

0

10,725,620

316

Prevenirea excluderii sociale

680215

5,534,862

0

5,534,862

0

0

0

317

Ajutor social

68021501

1,005,000

0

1,005,000

0

0

0

318

Cantine de ajutor social

68021502

4,529,862

0

4,529,862

0

0

0

319

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

13,799,567

0

13,799,567

0

0

0

320

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

154,508,082

177,104

154,685,186

149,788,668

-420,808

149,367,860

321

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

88,647,942

177,104

88,825,046

121,031,073

-420,808

120,610,265

322

CHELTUIELI CURENTE

01

68,466,300

162,000

68,628,300

79,109,318

0

79,109,318

323

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,179,971

0

12,179,971

0

0

0

324

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

31,274,956

162,000

31,436,956

5,012,770

0

5,012,770

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

325

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

24,811,373

0

24,811,373

74,096,548

0

74,096,548

326

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

24,811,373

0

24,811,373

74,096,548

0

74,096,548

327

Finanțarea naționala

580101

8,758,403

0

8,758,403

26,453,073

0

26,453,073

328

Finantare externa nerambursabila

580102

11,189,423

0

11,189,423

37,063,208

0

37,063,208

329

Cheltuieli neeligibile

580103

4,863,547

0

4,863,547

10,580,267

0

10,580,267

330

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

331

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

332

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,188,813

15,104

20,203,917

41,921,755

-420,808

41,500,947

333

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,188,813

15,104

20,203,917

41,921,755

-420,808

41,500,947

334

Active fixe

7101

20,188,813

15,104

20,203,917

41,921,755

-420,808

41,500,947

335

Construcții

710101

16,792,782

200,104

16,992,886

39,286,805

-388,608

38,898,197

336

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

647,612

-5,000

642,612

0

0

0

337

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

704,377

0

704,377

1,632,750

0

1,632,750

338

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

2,044,042

-180,000

1,864,042

1,002,200

-32,200

970,000

339

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-7,171

0

-7,171

0

0

0

340

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-7,171

0

-7,171

0

0

0

341

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-7,171

0

-7,171

0

0

0

342

Locuinte

700203

20,290,556

-23,000

20,267,556

19,041,249

-120,808

18,920,441

343

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

20,290,556

-23,000

20,267,556

19,041,249

-120,808

18,920,441

344

Iluminat public si electrificari rurale

700206

8,836,911

0

8,836,911

6,476,624

0

6,476,624

345

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

59,520,475

200,104

59,720,579

95,513,200

-300,000

95,213,200

346

Protectia mediului

7402

65,860,140

0

65,860,140

28,757,595

0

28,757,595

347

CHELTUIELI CURENTE

01

65,609,140

0

65,609,140

28,757,595

0

28,757,595

348

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

34,529,782

0

34,529,782

28,757,595

0

28,757,595

349

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

350

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

351

Finantarea nationala

580101

8,235,717

0

8,235,717

0

0

0

352

Finantarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

353

Cheltuieli neeligibile

580103

6,939,586

0

6,939,586

0

0

0

354

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

355

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

356

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251,000

0

251,000

0

0

0

357

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

251,000

0

251,000

0

0

0

358

Active fixe

7101

251,000

0

251,000

0

0

0

359

Constructii

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

360

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

250,000

0

250,000

0

0

0

361

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

65,860,140

0

65,860,140

28,757,595

0

28,757,595

362

Salubritate

74020501

34,840,782

0

34,840,782

28,757,595

0

28,757,595

363

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

364

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

102,151,337

501,500

102,652,837

344,871,706

0

344,871,706

365

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

833,461

0

833,461

0

0

0

366

CHELTUIELI CURENTE

01

783,461

0

783,461

0

0

0

367

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

368

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,000

0

50,000

0

0

0

369

TITLUL XIII ACTIVE

FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

370

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

371

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

372

Actiuni generale economice si comerciale

800201

833,461

0

833,461

0

0

0

373

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

833,461

0

833,461

0

0

0

374

Transporturi

8402

101,317,876

501,500

101,819,376

344,871,706

0

344,871,706

375

CHELTUIELI CURENTE

01

73,636,589

500,000

74,136,589

303,105,157

0

303,105,157

376

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

24,275,420

500,000

24,775,420

1,200,000

0

1,200,000

377

TITLUL IV SUBVENTII

40

29,020,000

0

29,020,000

0

0

0

378

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

29,020,000

0

29,020,000

0

0

0

379

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

20,241,169

0

20,241,169

301,905,157

0

301,905,157

380

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

20,241,169

0

20,241,169

301,905,157

0

301,905,157

381

Finantarea nationala

580101

2,942,990

0

2,942,990

49,985,460

0

49,985,460

382

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,742,498

0

14,742,498

216,665,719

0

216,665,719

383

Cheltuieli neeligibile

580103

2,555,681

0

2,555,681

35,253,978

0

35,253,978

384

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,000

0

100,000

0

0

0

385

Despagubiri civile

5917

100,000

0

100,000

0

0

0

386

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

11,082,787

1,500

11,084,287

41,766,549

0

41,766,549

387

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

11,082,787

1,500

11,084,287

41,766,549

0

41,766,549

388

Active fixe

7101

11,082,787

1,500

11,084,287

41,766,549

0

41,766,549

389

Constructii

710101

9,763,034

0

9,763,034

3,966,549

0

3,966,549

390

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

950,000

0

950,000

37,800,000

0

37,800,000

391

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

369,753

1,500

371,253

0

0

0

392

operațiuni financiare

79

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

393

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

394

Rambursari de credite interne

8102

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

395

Transport rutier

840203

101,317,876

501,500

101,819,376

344,871,706

0

344,871,706

396

Transport în comun

84020302

49,073,186

0

49,073,186

326,615,385

0

326,615,385

397

Strazi Directia Tehnica

84020303 01

40,093,384

501,500

40,594,884

2,866,549

0

2,866,549

398

Strazi ADP

84020303 02

12,151,306

0

12,151,306

15,389,772

0

15,389,772

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

399

EXCEDENT

9802

0

0

0

-

547,973,078

388,608

-547,584,470

400

DEFICIT

9902

0

0

0

547,973,078

-388,608

547,584,470

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

126,159,680

16,604

126,176,284

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

18,955,455

16,604

18,972,059

0

0

0

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

18,955,455

16,604

18,972,059

0

0

0

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

18,955,455

16,604

18,972,059

0

0

0

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

341,490

0

341,490

0

0

0

6

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

341,490

0

341,490

0

0

0

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

18,613,965

16,604

18,630,569

0

0

0

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

18,613,965

16,604

18,630,569

0

0

0

9

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3902)

390002

35,000

0

35,000

0

0

0

10

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 390201+390203+390204+390207)

3902

35,000

0

35,000

0

0

0

11

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

35,000

0

35,000

0

0

0

12

IV. SUBVENTII

410002

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

13

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

14

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

15

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

16

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,796,000

0

7,796,000

0

0

0

17

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

18

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

88,013,144

0

88,013,144

0

0

0

19

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

85,213,144

0

85,213,144

0

0

0

20

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

22,231,676

0

22,231,676

0

0

0

21

Prefinantare

48020103

62,981,468

0

62,981,468

0

0

0

22

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

23

Prefinantare

48020203

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

24

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

126,159,680

16,604

126,176,284

511,779,913

-420,808

511,359,105

25

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

86,156,806

0

86,156,806

413,083,641

0

413,083,641

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

26

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

86,156,806

0

86,156,806

413,083,641

0

413,083,641

27

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

82,957,460

0

82,957,460

409,489,445

0

409,489,445

28

Finantarea nationala

580101

20,193,803

0

20,193,803

77,820,686

0

77,820,686

29

Finantarea externa nerambursabila

580102

43,012,878

0

43,012,878

261,566,346

0

261,566,346

30

Cheltuieli neeligibile

580103

19,750,779

0

19,750,779

70,102,413

0

70,102,413

31

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

3,199,346

0

3,199,346

3,594,196

0

3,594,196

32

Finantarea nationala

580201

359,901

0

359,901

539,133

0

539,133

33

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,839,445

0

2,839,445

3,055,063

0

3,055,063

34

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

40,187,903

16,604

40,204,507

98,696,272

-420,808

98,275,464

35

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

40,137,903

16,604

40,154,507

98,696,272

-420,808

98,275,464

36

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

40,137,903

16,604

40,154,507

98,696,272

-420,808

98,275,464

37

Construcții

710101

30,927,370

200,104

31,127,474

57,757,922

-388,608

57,369,314

38

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,063,034

-5,000

4,058,034

38,045,000

0

38,045,000

39

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,633,570

0

1,633,570

1,632,750

0

1,632,750

40

Alte active fixe

710130

3,513,929

-178,500

3,335,429

1,260,600

-32,200

1,228,400

41

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

42

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

43

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

44

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-185,029

0

-185,029

0

0

0

45

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-185,029

0

-185,029

0

0

0

46

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

47

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

1,243,145

0

1,243,145

3,952,596

0

3,952,596

48

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

49

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

50

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

399,346

0

399,346

3,594,196

0

3,594,196

51

Finantarea nationala

580201

59,901

0

59,901

539,133

0

539,133

52

Finantarea externa nerambursabila

580202

339,445

0

339,445

3,055,063

0

3,055,063

53

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

843,799

0

843,799

358,400

0

358,400

54

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

843,799

0

843,799

358,400

0

358,400

55

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

843,799

0

843,799

358,400

0

358,400

56

Construcții

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

57

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

107,750

0

107,750

100,000

0

100,000

58

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

59

Alte active fixe

710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

60

510201 Autoritati executive si legislative

510201

1,243,145

0

1,243,145

3,952,596

0

3,952,596

61

51020103 Autoritati executive

51020103

1,243,145

0

1,243,145

3,952,596

0

3,952,596

62

5402 Alte servicii publice generale

5402

14,280

0

14,280

0

0

0

63

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14,280

0

14,280

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

64

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

14,280

0

14,280

0

0

0

65

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

67

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

14,280

0

14,280

0

0

0

68

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

120,000

0

120,000

0

0

0

69

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

120,000

0

120,000

0

0

0

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

120,000

0

120,000

0

0

0

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

120,000

0

120,000

0

0

0

72

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

120,000

0

120,000

0

0

0

73

610203 Ordine publica

610203

120,000

0

120,000

0

0

0

74

61020304 Politie comunitara

61020304

120,000

0

120,000

0

0

0

75

6502 Invatamant

6502

11,737,250

0

11,737,250

35,559,688

0

35,559,688

76

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,244,430

0

8,244,430

22,787,120

0

22,787,120

77

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,244,430

0

8,244,430

22,787,120

0

22,787,120

78

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

5,444,430

0

5,444,430

22,787,120

0

22,787,120

79

Finantarea nationala

580101

176,055

0

176,055

998,064

0

998,064

80

Finantarea externa nerambursabila

580102

993,830

0

993,830

5,659,467

0

5,659,467

81

Cheltuieli neeligibile

580103

4,274,545

0

4,274,545

16,129,589

0

16,129,589

82

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

83

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

84

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

85

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,677,849

0

3,677,849

12,772,568

0

12,772,568

86

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,677,849

0

3,677,849

12,772,568

0

12,772,568

87

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,677,849

0

3,677,849

12,772,568

0

12,772,568

88

Construcții

710101

1,817,342

0

1,817,342

12,772,568

0

12,772,568

89

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

1,042,311

0

1,042,311

0

0

0

90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

777,496

0

777,496

0

0

0

91

Alte active fixe

710130

40,700

0

40,700

0

0

0

92

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-185,029

0

-185,029

0

0

0

93

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-185,029

0

-185,029

0

0

0

94

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

-185,029

0

-185,029

0

0

0

95

6602 Sanatate

6602

444,707

0

444,707

0

0

0

96

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

444,707

0

444,707

0

0

0

97

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

444,707

0

444,707

0

0

0

98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

444,707

0

444,707

0

0

0

99

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

4,000

0

4,000

0

0

0

100

Alte active fixe

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

101

660208 Servicii de sanatate publica

660208

444,707

0

444,707

0

0

0

102

6702 Cultura, recreere si religie

6702

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

103

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

104

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

105

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

106

Construcții

710101

2,108,900

0

2,108,900

1,732,000

0

1,732,000

107

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

892,581

0

892,581

145,000

0

145,000

108

Alte active fixe

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

109

670205 Servicii recreative si sportive

670205

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

110

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

3,086,481

0

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

111

6702050301 Sera de flori

67020503 01

879,621

0

879,621

145,000

0

145,000

112

6702050302 CASM

67020503 02

2,206,860

0

2,206,860

1,732,000

0

1,732,000

113

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

1,869,317

0

1,869,317

10,700,620

0

10,700,620

114

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

115

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

116

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

117

Finantarea nationala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

118

Finantarea externa nerambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

119

Cheltuieli neeligibile

580103

1,117,420

0

1,117,420

8,138,579

0

8,138,579

120

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

428,187

0

428,187

0

0

0

121

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

428,187

0

428,187

0

0

0

122

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

428,187

0

428,187

0

0

0

123

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

284,500

0

284,500

0

0

0

124

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

125

Alte active fixe

710130

57,500

0

57,500

0

0

0

126

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

24,500

0

24,500

0

0

0

127

68020401 Camin spital

68020401

24,500

0

24,500

0

0

0

128

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

22,500

0

22,500

0

0

0

129

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

22,500

0

22,500

0

0

0

130

680211 Crese

680211

1,717,317

0

1,717,317

10,700,620

0

10,700,620

131

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

10,000

0

10,000

0

0

0

132

68021501 Ajutor social

68021501

10,000

0

10,000

0

0

0

133

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

95,000

0

95,000

0

0

0

134

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

95,000

0

95,000

0

0

0

135

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

45,000,186

15,104

45,015,290

116,018,303

-420,808

115,597,495

136

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

24,811,373

0

24,811,373

74,096,548

0

74,096,548

137

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

24,811,373

0

24,811,373

74,096,548

0

74,096,548

138

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

24,811,373

0

24,811,373

74,096,548

0

74,096,548

139

Finantarea nationala

580101

8,758,403

0

8,758,403

26,453,073

0

26,453,073

140

Finantarea externa nerambursabila

580102

11,189,423

0

11,189,423

37,063,208

0

37,063,208

141

Cheltuieli neeligibile

580103

4,863,547

0

4,863,547

10,580,267

0

10,580,267

142

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

20,188,813

15,104

20,203,917

41,921,755

-420,808

41,500,947

143

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

20,188,813

15,104

20,203,917

41,921,755

-420,808

41,500,947

144

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

20,188,813

15,104

20,203,917

41,921,755

-420,808

41,500,947

145

Construcții

710101

16,792,782

200,104

16,992,886

39,286,805

-388,608

38,898,197

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

146

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

647,612

-5,000

642,612

0

0

0

147

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

704,377

0

704,377

1,632,750

0

1,632,750

148

Alte active fixe

710130

2,044,042

-180,000

1,864,042

1,002,200

-32,200

970,000

149

700203 Locuinte

700203

20,290,556

-23,000

20,267,556

19,041,249

-120,808

18,920,441

150

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

20,290,556

-23,000

20,267,556

19,041,249

-120,808

18,920,441

151

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

1,451,223

0

1,451,223

6,327,624

0

6,327,624

152

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

23,258,407

38,104

23,296,511

90,649,430

-300,000

90,349,430

153

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

367,412

0

367,412

0

0

0

154

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

8,252,825

0

8,252,825

10,026,882

0

10,026,882

155

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

4,447,739

-157,000

4,290,739

810,000

0

810,000

156

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

150,000

-5,000

145,000

0

0

0

157

70025005 Biroul juridic

70025005

101,000

0

101,000

1,900,000

0

1,900,000

158

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

40,000

0

40,000

0

0

0

159

70025007 Serviciu investitii

70025007

9,899,431

200,104

10,099,535

77,912,548

-300,000

77,612,548

160

7402 Protectia mediului

7402

31,270,358

0

31,270,358

0

0

0

161

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

162

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

163

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

164

Finantarea nationala

580101

8,235,717

0

8,235,717

0

0

0

165

Finantarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

166

Cheltuieli neeligibile

580103

6,939,586

0

6,939,586

0

0

0

167

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

251,000

0

251,000

0

0

0

168

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

251,000

0

251,000

0

0

0

169

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

251,000

0

251,000

0

0

0

170

Construcții

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

171

Alte active fixe

710130

250,000

0

250,000

0

0

0

172

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

31,270,358

0

31,270,358

0

0

0

173

74020501 Salubritate

74020501

251,000

0

251,000

0

0

0

174

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

31,019,358

0

31,019,358

0

0

0

175

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

50,000

0

50,000

0

0

0

176

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000

0

50,000

0

0

0

177

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

178

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

179

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

180

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

50,000

0

50,000

0

0

0

181

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

50,000

0

50,000

0

0

0

182

8402 Transporturi

8402

31,323,956

1,500

31,325,456

343,671,706

0

343,671,706

183

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

20,241,169

0

20,241,169

301,905,157

0

301,905,157

184

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

20,241,169

0

20,241,169

301,905,157

0

301,905,157

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

185

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

20,241,169

0

20,241,169

301,905,157

0

301,905,157

186

Finantarea nationala

580101

2,942,990

0

2,942,990

49,985,460

0

49,985,460

187

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,742,498

0

14,742,498

216,665,719

0

216,665,719

188

Cheltuieli neeligibile

580103

2,555,681

0

2,555,681

35,253,978

0

35,253,978

189

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11,082,787

1,500

11,084,287

41,766,549

0

41,766,549

190

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11,082,787

1,500

11,084,287

41,766,549

0

41,766,549

191

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

11,082,787

1,500

11,084,287

41,766,549

0

41,766,549

192

Construcții

710101

9,763,034

0

9,763,034

3,966,549

0

3,966,549

193

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

950,000

0

950,000

37,800,000

0

37,800,000

194

Alte active fixe

710130

369,753

1,500

371,253

0

0

0

195

840203 Transport rutier

840203

31,323,956

1,500

31,325,456

343,671,706

0

343,671,706

196

84020302 Transport în comun

84020302

20,053,186

0

20,053,186

326,615,385

0

326,615,385

197

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

9,563,034

1,500

9,564,534

2,166,549

0

2,166,549

198

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

1,707,736

0

1,707,736

14,889,772

0

14,889,772

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

358,123,017

3,058,396

361,181,413

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

154,514,352

3,058,396

157,572,748

0

0

0

3

A. VENITURI FISCALE

000302

129,467,273

3,075,000

132,542,273

0

0

0

4

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

000402

41,200

0

41,200

0

0

0

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000502

41,200

0

41,200

0

0

0

6

Impozit pe profit (cod 010201)

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit de la agentii economici

010201

41,200

0

41,200

0

0

0

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

9

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

69,461,802

0

69,461,802

0

0

0

14

Impozite si taxe pe proprietate (cod 070201+070202+070203+070250)

0702

69,461,802

0

69,461,802

0

0

0

15

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07020101+07020102)

070201

55,742,046

0

55,742,046

0

0

0

16

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

10,897,754

0

10,897,754

0

0

0

17

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

44,844,292

0

44,844,292

0

0

0

18

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

8,936,548

0

8,936,548

0

0

0

19

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4,686,875

0

4,686,875

0

0

0

20

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

4,157,511

0

4,157,511

0

0

0

21

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

92,162

0

92,162

0

0

0

22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

23

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

499,511

0

499,511

0

0

0

24

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

59,881,568

3,075,000

62,956,568

0

0

0

25

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

27,522,000

3,075,000

30,597,000

0

0

0

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

25,984,000

2,640,000

28,624,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

28

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 120207)

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

29

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

30

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

31

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

32

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

33

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

29,648,518

0

29,648,518

0

0

0

34

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

23,698,374

0

23,698,374

0

0

0

35

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

13,706,659

0

13,706,659

0

0

0

36

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

9,991,715

0

9,991,715

0

0

0

37

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

5,291,438

0

5,291,438

0

0

0

38

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

658,706

0

658,706

0

0

0

39

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82,703

0

82,703

0

0

0

40

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

82,703

0

82,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe

180250

82,703

0

82,703

0

0

0

42

C. VENITURI NEFISCALE

290002

25,047,079

-16,604

25,030,475

0

0

0

43

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

6,520,558

0

6,520,558

0

0

0

44

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

6,520,558

0

6,520,558

0

0

0

45

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

4,030,106

0

4,030,106

0

0

0

46

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

47

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

48

Venituri din dividende de la alti platitori

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

49

Alte venituri din proprietate

300250

619,350

0

619,350

0

0

0

50

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

18,526,521

-16,604

18,509,917

0

0

0

51

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330224+330227+3302

28+330250)

3302

21,461,100

0

21,461,100

0

0

0

52

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

53

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

54

Prefinantare

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

55

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

190,000

0

190,000

0

0

0

56

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

15,602,414

0

15,602,414

0

0

0

57

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 340202+340250)

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

58

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

59

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

60

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 350201+350202+350203+350250)

3502

12,876,000

0

12,876,000

0

0

0

61

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

6,895,201

0

6,895,201

0

0

0

62

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

63

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

5,966,820

0

5,966,820

0

0

0

64

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

2,409,896

0

2,409,896

0

0

0

65

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

66

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

67

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

68

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

-18,613,965

-16,604

-18,630,569

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

69

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-18,613,965

-16,604

-18,630,569

0

0

0

70

IV. subvenții

410002

9,456,319

0

9,456,319

0

0

0

71

subvenții de la alte nivele ale ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

9,456,319

0

9,456,319

0

0

0

72

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

9,189,327

0

9,189,327

0

0

0

73

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

74

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

1,172,870

0

1,172,870

0

0

0

75

Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208)

4302

266,992

0

266,992

0

0

0

76

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

77

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992

0

106,992

0

0

0

78

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

358,123,017

3,058,396

361,181,413

36,193,165

32,200

36,225,365

79

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

342,285,530

3,058,396

345,343,926

36,193,165

32,200

36,225,365

80

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,301,613

400,000

106,701,613

0

0

0

81

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

100,043,883

400,000

100,443,883

0

0

0

82

Salarii de baza

100101

93,378,447

400,000

93,778,447

0

0

0

83

Sporuri pentru conditii de munca

100105

220,000

0

220,000

0

0

0

84

Alte sporuri

100106

240,000

0

240,000

0

0

0

85

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

86

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

87

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,703

0

563,703

0

0

0

88

Indemnizatii de hrana

100117

4,897,761

0

4,897,761

0

0

0

89

Alte drepturi salariale in bani

100130

250,800

0

250,800

0

0

0

90

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,676,600

0

3,676,600

0

0

0

91

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

92

Vouchere de vacanta

100206

2,128,600

0

2,128,600

0

0

0

93

Contributii

1003

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

94

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

95

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156,822,077

4,302,000

161,124,077

36,193,165

32,200

36,225,365

96

Bunuri si servicii

2001

74,577,855

841,000

75,418,855

29,737,595

0

29,737,595

97

Furnituri de birou

200101

541,563

0

541,563

0

0

0

98

Materiale pentru curatenie

200102

1,008,675

500,000

1,508,675

275,000

0

275,000

99

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

15,132,703

0

15,132,703

0

0

0

100

Apa, canal, salubritate

200104

36,797,565

0

36,797,565

28,757,595

0

28,757,595

101

Carburanti si lubrifianti

200105

1,233,200

0

1,233,200

405,000

0

405,000

102

Piese de schimb

200106

419,500

0

419,500

0

0

0

103

Transport

200107

557,473

0

557,473

0

0

0

104

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,968,150

0

1,968,150

0

0

0

105

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,708,227

157,000

5,865,227

0

0

0

106

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

11,210,799

184,000

11,394,799

300,000

0

300,000

107

Reparatii curente

2002

44,251,105

1,000,000

45,251,105

3,243,790

0

3,243,790

108

Hrana

2003

3,564,376

0

3,564,376

0

0

0

109

Hrana pentru oameni

200301

3,191,376

0

3,191,376

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

110

Hrana pentru animale

200302

373,000

0

373,000

0

0

0

111

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,339,622

1,500,000

3,839,622

0

0

0

112

Medicamente

200401

158,907

0

158,907

0

0

0

113

Materiale sanitare

200402

846,815

500,000

1,346,815

0

0

0

114

Dezinfectanti

200404

1,333,900

1,000,000

2,333,900

0

0

0

115

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,326,771

850,000

6,176,771

2,328,980

0

2,328,980

116

Uniforme si echipamente

200501

392,800

0

392,800

0

0

0

117

Lenjerie si accesorii de pat

200503

30,400

0

30,400

0

0

0

118

Alte obiecte de inventar

200530

4,903,571

850,000

5,753,571

2,328,980

0

2,328,980

119

Deplasari, detasari, transferari

2006

186,100

0

186,100

0

0

0

120

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

131,700

0

131,700

0

0

0

121

Deplasari in strainatate

200602

54,400

0

54,400

0

0

0

122

Materiale de laborator

2009

20,000

0

20,000

0

0

0

123

Carti publicatii si materiale documentare

2011

68,850

0

68,850

0

0

0

124

Consultanta si epertiza

2012

283,200

0

283,200

0

0

0

125

Pregatire profesionala

2013

443,396

18,000

461,396

0

0

0

126

Protectia muncii

2014

259,183

0

259,183

0

0

0

127

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

128

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

129

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

130

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

131

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

132

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

133

Alte cheltuieli

2030

25,465,119

93,000

25,558,119

882,800

32,200

915,000

134

Reclama si publicitate

203001

577,595

0

577,595

0

0

0

135

Protocol si reprezentare

203002

562,311

0

562,311

0

0

0

136

Prime de asigurare non-viata

203003

282,737

0

282,737

0

0

0

137

Chirii

203004

1,931,086

0

1,931,086

0

0

0

138

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

22,111,390

93,000

22,204,390

882,800

32,200

915,000

139

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

140

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

141

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

142

TITLUL IV SUBVENTII

40

29,430,000

0

29,430,000

0

0

0

143

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

29,430,000

0

29,430,000

0

0

0

144

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

145

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

5004

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

146

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

147

Transferuri curente

5101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

148

Transferuri catre institutii publice

510101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

149

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

150

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

151

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

152

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

12,610,034

3,240,000

15,850,034

0

0

0

153

Ajutoare sociale

5702

12,610,034

3,240,000

15,850,034

0

0

0

154

Ajutoare sociale in numerar

570201

11,995,034

3,244,000

15,239,034

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

155

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

156

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

-4,000

11,000

0

0

0

157

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

17,364,756

-100,000

17,264,756

0

0

0

158

Burse

5901

6,251,300

0

6,251,300

0

0

0

159

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

160

Asociatii si fundatii

5911

5,340,512

-100,000

5,240,512

0

0

0

161

Sustinerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

162

Despagubiri civile

5917

360,000

0

360,000

0

0

0

163

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

164

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

590,000

0

590,000

0

0

0

165

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

166

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

167

Rambursari de credite interne

8102

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

168

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

169

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-761,013

0

-761,013

0

0

0

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-761,013

0

-761,013

0

0

0

171

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-761,013

0

-761,013

0

0

0

172

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

47,445,330

23,000

47,468,330

1,092,800

32,200

1,125,000

173

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

48,121,514

23,000

48,144,514

1,092,800

32,200

1,125,000

174

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,691,285

0

32,691,285

0

0

0

175

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

31,426,732

0

31,426,732

0

0

0

176

Salarii de baza

100101

29,752,420

0

29,752,420

0

0

0

177

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

178

Indemnizatii de delegare

100113

20,000

0

20,000

0

0

0

179

Indemnizatii de hrana

100117

1,184,140

0

1,184,140

0

0

0

180

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

429,200

0

429,200

0

0

0

181

Vouchere de vacanta

100206

429,200

0

429,200

0

0

0

182

Contributii

1003

835,353

0

835,353

0

0

0

183

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

835,353

0

835,353

0

0

0

184

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

15,030,229

23,000

15,053,229

1,092,800

32,200

1,125,000

185

Bunuri si servicii

2001

2,391,007

0

2,391,007

100,000

0

100,000

186

Furnituri de birou

200101

95,000

0

95,000

0

0

0

187

Materiale pentru curatenie

200102

90,000

0

90,000

0

0

0

188

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

270,000

0

270,000

0

0

0

189

Apa, canal, salubritate

200104

23,000

0

23,000

0

0

0

190

Carburanti si lubrifianti

200105

150,000

0

150,000

100,000

0

100,000

191

Piese de schimb

200106

35,000

0

35,000

0

0

0

192

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

700,000

0

700,000

0

0

0

193

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

602,000

0

602,000

0

0

0

194

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

426,007

0

426,007

0

0

0

195

Reparatii curente

2002

90,000

0

90,000

110,000

0

110,000

196

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

81,000

0

81,000

0

0

0

197

Alte obiecte de inventar

200530

81,000

0

81,000

0

0

0

198

Deplasari, detasari, transferari

2006

100,000

0

100,000

0

0

0

199

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

200

Deplasări in strainatate

200602

50,000

0

50,000

0

0

0

201

Carti publicatii si materiale documentare

2011

5,000

0

5,000

0

0

0

202

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

203

Protectia muncii

2014

115,000

0

115,000

0

0

0

204

Alte cheltuieli

2030

12,233,222

23,000

12,256,222

882,800

32,200

915,000

205

Reclama si publicitate

203001

557,595

0

557,595

0

0

0

206

Prime de asigurare non-viata

203003

40,000

0

40,000

0

0

0

207

Chirii

203004

4,000

0

4,000

0

0

0

208

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

11,631,627

23,000

11,654,627

882,800

32,200

915,000

209

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

400,000

0

400,000

0

0

0

210

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

400,000

0

400,000

0

0

0

211

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-676,184

0

-676,184

0

0

0

212

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-676,184

0

-676,184

0

0

0

213

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-676,184

0

-676,184

0

0

0

214

510201 Autoritati executive si legislative

510201

47,445,330

23,000

47,468,330

1,092,800

32,200

1,125,000

215

51020103 Autoritati executive

51020103

47,445,330

23,000

47,468,330

1,092,800

32,200

1,125,000

216

5402 Alte servicii publice generale

5402

12,556,868

-5,148,604

7,408,264

0

0

0

217

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

12,556,868

-5,148,604

7,408,264

0

0

0

218

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,359,336

0

3,359,336

0

0

0

219

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,226,295

0

3,226,295

0

0

0

220

Salarii de baza

100101

3,100,843

0

3,100,843

0

0

0

221

Indemnizatii de hrana

100117

125,452

0

125,452

0

0

0

222

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

47,850

0

47,850

0

0

0

223

Vouchere de vacanta

100206

47,850

0

47,850

0

0

0

224

Contributii

1003

85,191

0

85,191

0

0

0

225

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

85,191

0

85,191

0

0

0

226

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

535,587

70,000

605,587

0

0

0

227

Bunuri si servicii

2001

325,850

0

325,850

0

0

0

228

Furnituri de birou

200101

45,000

0

45,000

0

0

0

229

Materiale pentru curatenie

200102

12,000

0

12,000

0

0

0

230

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

231

Apa, canal, salubritate

200104

5,000

0

5,000

0

0

0

232

Carburanti si lubrifianti

200105

16,850

0

16,850

0

0

0

233

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

7,000

0

7,000

0

0

0

234

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

91,000

0

91,000

0

0

0

235

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

89,000

0

89,000

0

0

0

236

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

45,000

0

45,000

0

0

0

237

Alte obiecte de inventar

200530

45,000

0

45,000

0

0

0

238

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

239

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

240

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,000

0

2,000

0

0

0

241

Pregatire profesionala

2013

5,000

0

5,000

0

0

0

242

Alte cheltuieli

2030

147,737

70,000

217,737

0

0

0

243

Prime de asigurare non-viata

203003

2,737

0

2,737

0

0

0

244

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

145,000

70,000

215,000

0

0

0

245

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

246

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

5004

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

247

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

8,661,945

-5,218,604

3,443,341

0

0

0

248

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,749,923

0

3,749,923

0

0

0

249

540250 Alte servicii publice generale

540250

145,000

70,000

215,000

0

0

0

250

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

251

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

252

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

253

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

254

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

255

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

256

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

257

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

258

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,961,499

0

15,961,499

50,000

0

50,000

259

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

15,961,499

0

15,961,499

50,000

0

50,000

260

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,547,121

0

14,547,121

0

0

0

261

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

12,466,564

0

12,466,564

0

0

0

262

Salarii de baza

100101

12,439,239

0

12,439,239

0

0

0

263

Indemnizatii de hrana

100117

27,325

0

27,325

0

0

0

264

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,753,900

0

1,753,900

0

0

0

265

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

266

Vouchere de vacanta

100206

205,900

0

205,900

0

0

0

267

Contributii

1003

326,657

0

326,657

0

0

0

268

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

326,657

0

326,657

0

0

0

269

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,394,378

0

1,394,378

50,000

0

50,000

270

Bunuri si servicii

2001

883,915

0

883,915

50,000

0

50,000

271

Furnituri de birou

200101

24,000

0

24,000

0

0

0

272

Materiale pentru curatenie

200102

26,000

0

26,000

0

0

0

273

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

47,000

0

47,000

0

0

0

274

Apa, canal, salubritate

200104

15,000

0

15,000

0

0

0

275

Carburanti si lubrifianti

200105

176,000

0

176,000

50,000

0

50,000

276

Piese de schimb

200106

96,500

0

96,500

0

0

0

277

Transport

200107

6,000

0

6,000

0

0

0

278

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

158,000

0

158,000

0

0

0

279

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

197,000

0

197,000

0

0

0

280

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

138,415

0

138,415

0

0

0

281

Hrana

2003

20,000

0

20,000

0

0

0

282

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

283

Hrana pentru animale

200302

10,000

0

10,000

0

0

0

284

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,000

0

1,000

0

0

0

285

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

286

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

298,463

0

298,463

0

0

0

287

Uniforme si echipamente

200501

286,000

0

286,000

0

0

0

288

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1,000

0

1,000

0

0

0

289

Alte obiecte de inventar

200530

11,463

0

11,463

0

0

0

290

Deplasari, detasari, transferari

2006

1,000

0

1,000

0

0

0

291

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

1,000

0

1,000

0

0

0

292

Pregatire profesionala

2013

17,000

0

17,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

293

Protecția muncii

2014

5,000

0

5,000

0

0

0

294

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

295

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

296

Alte cheltuieli

2030

157,500

0

157,500

0

0

0

297

Prime de asigurare non-viata

203003

63,000

0

63,000

0

0

0

298

Chirii

203004

9,500

0

9,500

0

0

0

299

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

85,000

0

85,000

0

0

0

300

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

301

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

302

610203 Ordine publica

610203

15,077,871

0

15,077,871

50,000

0

50,000

303

61020304 Politie comunitara

61020304

15,077,871

0

15,077,871

50,000

0

50,000

304

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

883,628

0

883,628

0

0

0

305

6502 Invatamant

6502

37,023,943

4,363,000

41,386,943

0

0

0

306

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

37,070,084

4,363,000

41,433,084

0

0

0

307

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,703

0

563,703

0

0

0

308

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

563,703

0

563,703

0

0

0

309

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,703

0

563,703

0

0

0

310

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

27,549,627

3,300,000

30,849,627

0

0

0

311

Bunuri si servicii

2001

14,231,322

450,000

14,681,322

0

0

0

312

Furnituri de birou

200101

126,344

0

126,344

0

0

0

313

Materiale pentru curatenie

200102

316,583

500,000

816,583

0

0

0

314

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

7,947,677

0

7,947,677

0

0

0

315

Apa, canal, salubritate

200104

1,852,942

0

1,852,942

0

0

0

316

Carburanti si lubrifianti

200105

36,700

0

36,700

0

0

0

317

Piese de schimb

200106

32,000

0

32,000

0

0

0

318

Transport

200107

25,400

0

25,400

0

0

0

319

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

624,850

0

624,850

0

0

0

320

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

701,190

0

701,190

0

0

0

321

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,567,636

-50,000

2,517,636

0

0

0

322

Reparatii curente

2002

7,533,803

500,000

8,033,803

0

0

0

323

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,605,548

1,500,000

3,105,548

0

0

0

324

Medicamente

200401

7,700

0

7,700

0

0

0

325

Materiale sanitare

200402

503,948

500,000

1,003,948

0

0

0

326

Dezinfectanti

200404

1,093,900

1,000,000

2,093,900

0

0

0

327

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,530,482

850,000

2,380,482

0

0

0

328

Uniforme si echipamente

200501

16,300

0

16,300

0

0

0

329

Lenjerie si accesorii de pat

200503

29,400

0

29,400

0

0

0

330

Alte obiecte de inventar

200530

1,484,782

850,000

2,334,782

0

0

0

331

Deplasari, detasari, transferari

2006

34,100

0

34,100

0

0

0

332

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

29,700

0

29,700

0

0

0

333

Deplasari in strainatate

200602

4,400

0

4,400

0

0

0

334

Materiale de laborator

2009

20,000

0

20,000

0

0

0

335

Carti publicatii si materiale documentare

2011

53,850

0

53,850

0

0

0

336

Pregatire profesionala

2013

283,396

0

283,396

0

0

0

337

Protectia muncii

2014

61,300

0

61,300

0

0

0

338

Alte cheltuieli

2030

2,195,826

0

2,195,826

0

0

0

339

Reclama si publicitate

203001

1,000

0

1,000

0

0

0

340

Prime de asigurare non-viata

203003

32,000

0

32,000

0

0

0

341

Chirii

203004

1,786,650

0

1,786,650

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

342

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

376,176

0

376,176

0

0

0

343

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

344

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

345

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

435,000

1,973,000

0

0

0

346

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,172,454

628,000

1,800,454

0

0

0

347

Ajutoare sociale

5702

1,172,454

628,000

1,800,454

0

0

0

348

Ajutoare sociale in numerar

570201

557,454

632,000

1,189,454

0

0

0

349

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

350

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

-4,000

11,000

0

0

0

351

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

6,246,300

0

6,246,300

0

0

0

352

Burse

5901

6,246,300

0

6,246,300

0

0

0

353

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-46,141

0

-46,141

0

0

0

354

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-46,141

0

-46,141

0

0

0

355

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-46,141

0

-46,141

0

0

0

356

6602 Sanatate

6602

8,044,263

0

8,044,263

0

0

0

357

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,044,263

0

8,044,263

0

0

0

358

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,799,096

0

7,799,096

0

0

0

359

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

7,520,676

0

7,520,676

0

0

0

360

Salarii de baza

100101

7,227,793

0

7,227,793

0

0

0

361

Indemnizatii de hrana

100117

292,883

0

292,883

0

0

0

362

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

108,750

0

108,750

0

0

0

363

Vouchere de vacanta

100206

108,750

0

108,750

0

0

0

364

Contributii

1003

169,670

0

169,670

0

0

0

365

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

169,670

0

169,670

0

0

0

366

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

243,167

0

243,167

0

0

0

367

Bunuri si servicii

2001

96,000

0

96,000

0

0

0

368

Furnituri de birou

200101

15,000

0

15,000

0

0

0

369

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

81,000

0

81,000

0

0

0

370

Medicamente si materiale sanitare

2004

146,167

0

146,167

0

0

0

371

Medicamente

200401

25,000

0

25,000

0

0

0

372

Materiale sanitare

200402

93,167

0

93,167

0

0

0

373

Dezinfectanti

200404

28,000

0

28,000

0

0

0

374

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,000

0

1,000

0

0

0

375

Alte obiecte de inventar

200530

1,000

0

1,000

0

0

0

376

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

377

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

378

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

379

660208 Servicii de sanatate publica

660208

8,042,263

0

8,042,263

0

0

0

380

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

381

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

382

6702 Cultura, recreere si religie

6702

34,781,940

147,000

34,928,940

55,000

0

55,000

383

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

34,790,650

147,000

34,937,650

55,000

0

55,000

384

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,223,788

0

10,223,788

0

0

0

385

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,747,710

0

9,747,710

0

0

0

386

Salarii de baza

100101

9,161,138

0

9,161,138

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

387

Indemnizații de delegare

100113

1,000

0

1,000

0

0

0

388

Indemnizații de hrana

100117

585,572

0

585,572

0

0

0

389

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

223,300

0

223,300

0

0

0

390

Vouchere de vacanta

100206

223,300

0

223,300

0

0

0

391

Contribuții

1003

252,778

0

252,778

0

0

0

392

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

252,778

0

252,778

0

0

0

393

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,611,449

247,000

10,858,449

55,000

0

55,000

394

Bunuri si servicii

2001

5,231,474

229,000

5,460,474

55,000

0

55,000

395

Furnituri de birou

200101

13,000

0

13,000

0

0

0

396

Materiale pentru curatenie

200102

50,000

0

50,000

0

0

0

397

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

1,395,000

0

1,395,000

0

0

0

398

Apa, canal, salubritate

200104

525,000

0

525,000

0

0

0

399

Carburanti si lubrifianti

200105

303,650

0

303,650

55,000

0

55,000

400

Piese de schimb

200106

38,000

0

38,000

0

0

0

401

Transport

200107

514,573

0

514,573

0

0

0

402

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

70,000

0

70,000

0

0

0

403

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

485,746

0

485,746

0

0

0

404

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,836,505

229,000

2,065,505

0

0

0

405

Reparatii curente

2002

1,692,600

0

1,692,600

0

0

0

406

Hrana

2003

10,000

0

10,000

0

0

0

407

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

408

Medicamente si materiale sanitare

2004

5,500

0

5,500

0

0

0

409

Medicamente

200401

3,000

0

3,000

0

0

0

410

Materiale sanitare

200402

2,500

0

2,500

0

0

0

411

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

283,850

0

283,850

0

0

0

412

Uniforme si echipamente

200501

50,000

0

50,000

0

0

0

413

Alte obiecte de inventar

200530

233,850

0

233,850

0

0

0

414

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

415

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

416

Pregatire profesionala

2013

15,000

18,000

33,000

0

0

0

417

Protectia muncii

2014

14,000

0

14,000

0

0

0

418

Alte cheltuieli

2030

3,349,025

0

3,349,025

0

0

0

419

Protocol si reprezentare

203002

533,311

0

533,311

0

0

0

420

Prime de asigurare non-viata

203003

47,000

0

47,000

0

0

0

421

Chirii

203004

115,000

0

115,000

0

0

0

422

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,653,714

0

2,653,714

0

0

0

423

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

424

Transferuri curente

5101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

425

Transferuri catre institutii publice

510101

6,067,500

0

6,067,500

0

0

0

426

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7,887,913

-100,000

7,787,913

0

0

0

427

Asociatii si fundatii

5911

3,084,969

-100,000

2,984,969

0

0

0

428

Sustinerea cultelor

5912

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

429

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

430

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-8,710

0

-8,710

0

0

0

431

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-8,710

0

-8,710

0

0

0

432

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-8,710

0

-8,710

0

0

0

433

670203 Servicii culturale

670203

5,287,516

0

5,287,516

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

434

67020330 Alte servicii culturale

67020330

5,287,516

0

5,287,516

0

0

0

435

670205 Servicii recreative si sportive

670205

26,628,043

147,000

26,775,043

55,000

0

55,000

436

67020501 Sport

67020501

8,028,267

-100,000

7,928,267

0

0

0

437

67020502 Tineret

67020502

475,343

0

475,343

0

0

0

438

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

18,124,433

247,000

18,371,433

55,000

0

55,000

439

6702050301 Sera de flori

67020503 01

9,590,079

0

9,590,079

55,000

0

55,000

440

6702050302 CASM

67020503 02

8,534,354

247,000

8,781,354

0

0

0

441

670206 Servicii religioase

670206

1,264,256

0

1,264,256

0

0

0

442

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,602,125

0

1,602,125

0

0

0

443

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

49,799,650

3,012,000

52,811,650

25,000

0

25,000

444

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

49,822,457

3,012,000

52,834,457

25,000

0

25,000

445

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,937,313

400,000

25,337,313

0

0

0

446

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

23,475,632

400,000

23,875,632

0

0

0

447

Salarii de baza

100101

20,749,008

400,000

21,149,008

0

0

0

448

Sporuri pentru conditii de munca

100105

220,000

0

220,000

0

0

0

449

Alte sporuri

100106

240,000

0

240,000

0

0

0

450

Indemnizatii de delegare

100113

2,000

0

2,000

0

0

0

451

Indemnizatii de hrana

100117

2,013,824

0

2,013,824

0

0

0

452

Alte drepturi salariale in bani

100130

250,800

0

250,800

0

0

0

453

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

858,400

0

858,400

0

0

0

454

Vouchere de vacanta

100206

858,400

0

858,400

0

0

0

455

Contributii

1003

603,281

0

603,281

0

0

0

456

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

603,281

0

603,281

0

0

0

457

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,589,021

0

10,589,021

25,000

0

25,000

458

Bunuri si servicii

2001

2,804,473

0

2,804,473

0

0

0

459

Furnituri de birou

200101

71,143

0

71,143

0

0

0

460

Materiale pentru curatenie

200102

234,092

0

234,092

0

0

0

461

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

644,849

0

644,849

0

0

0

462

Apa, canal, salubritate

200104

215,142

0

215,142

0

0

0

463

Carburanti si lubrifianti

200105

140,000

0

140,000

0

0

0

464

Piese de schimb

200106

107,000

0

107,000

0

0

0

465

Transport

200107

1,500

0

1,500

0

0

0

466

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

103,300

0

103,300

0

0

0

467

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

242,164

0

242,164

0

0

0

468

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,045,283

0

1,045,283

0

0

0

469

Reparatii curente

2002

882,000

0

882,000

25,000

0

25,000

470

Hrana

2003

3,150,242

0

3,150,242

0

0

0

471

Hrana pentru oameni

200301

3,150,242

0

3,150,242

0

0

0

472

Medicamente si materiale sanitare

2004

435,460

0

435,460

0

0

0

473

Medicamente

200401

52,260

0

52,260

0

0

0

474

Materiale sanitare

200402

181,200

0

181,200

0

0

0

475

Dezinfectanti

200404

202,000

0

202,000

0

0

0

476

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

487,100

0

487,100

0

0

0

477

Uniforme si echipamente

200501

11,500

0

11,500

0

0

0

478

Alte obiecte de inventar

200530

475,600

0

475,600

0

0

0

479

Deplasari, detasari, transferari

2006

11,000

0

11,000

0

0

0

480

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

11,000

0

11,000

0

0

0

481

Carti publicatii si materiale documentare

2011

8,000

0

8,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

482

Pregătire profesionala

2013

93,000

0

93,000

0

0

0

483

Protecția muncii

2014

37,000

0

37,000

0

0

0

484

Alte cheltuieli

2030

2,680,746

0

2,680,746

0

0

0

485

Reclama si publicitate

203001

14,000

0

14,000

0

0

0

486

Protocol si reprezentare

203002

29,000

0

29,000

0

0

0

487

Prime de asigurare non-viata

203003

14,000

0

14,000

0

0

0

488

Chirii

203004

15,936

0

15,936

0

0

0

489

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,607,810

0

2,607,810

0

0

0

490

TITLUL IV SUBVENȚII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

491

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

492

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

11,435,580

2,612,000

14,047,580

0

0

0

493

Ajutoare sociale

5702

11,435,580

2,612,000

14,047,580

0

0

0

494

Ajutoare sociale in numerar

570201

11,435,580

2,612,000

14,047,580

0

0

0

495

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,450,543

0

2,450,543

0

0

0

496

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

497

Asociatii si fundatii

5911

2,255,543

0

2,255,543

0

0

0

498

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

190,000

0

190,000

0

0

0

499

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-22,807

0

-22,807

0

0

0

500

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-22,807

0

-22,807

0

0

0

501

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-22,807

0

-22,807

0

0

0

502

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,746,708

0

4,746,708

0

0

0

503

68020401 Camin spital

68020401

3,224,193

0

3,224,193

0

0

0

504

68020402 Ingrijitori persoane in varsta

68020402

1,522,515

0

1,522,515

0

0

0

505

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

15,949,000

3,012,000

18,961,000

0

0

0

506

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

15,949,000

3,012,000

18,961,000

0

0

0

507

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,259,814

0

3,259,814

0

0

0

508

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

2,078,091

0

2,078,091

0

0

0

509

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

371,167

0

371,167

0

0

0

510

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

711,136

0

711,136

0

0

0

511

68020604 Centrul de primiri urgente adapost

68020604

99,420

0

99,420

0

0

0

512

680211 Crese

680211

6,614,699

0

6,614,699

25,000

0

25,000

513

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

5,524,862

0

5,524,862

0

0

0

514

68021501 Ajutor social

68021501

995,000

0

995,000

0

0

0

515

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

4,529,862

0

4,529,862

0

0

0

516

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

13,704,567

0

13,704,567

0

0

0

517

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

13,704,567

0

13,704,567

0

0

0

518

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

43,647,756

162,000

43,809,756

5,012,770

0

5,012,770

519

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

43,654,927

162,000

43,816,927

5,012,770

0

5,012,770

520

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,179,971

0

12,179,971

0

0

0

521

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,616,571

0

11,616,571

0

0

0

522

Salarii de baza

100101

10,948,006

0

10,948,006

0

0

0

523

Indemnizatii de hrana

100117

668,565

0

668,565

0

0

0

524

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

255,200

0

255,200

0

0

0

525

Vouchere de vacanta

100206

255,200

0

255,200

0

0

0

526

Contributii

1003

308,200

0

308,200

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

527

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

308,200

0

308,200

0

0

0

528

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

31,274,956

162,000

31,436,956

5,012,770

0

5,012,770

529

Bunuri si servicii

2001

14,330,333

162,000

14,492,333

775,000

0

775,000

530

Furnituri de birou

200101

142,076

0

142,076

0

0

0

531

Materiale pentru curatenie

200102

280,000

0

280,000

275,000

0

275,000

532

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,708,177

0

4,708,177

0

0

0

533

Apa, canal, salubritate

200104

1,330,000

0

1,330,000

0

0

0

534

Carburanti si lubrifianti

200105

410,000

0

410,000

200,000

0

200,000

535

Piese de schimb

200106

111,000

0

111,000

0

0

0

536

Transport

200107

10,000

0

10,000

0

0

0

537

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

305,000

0

305,000

0

0

0

538

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

2,389,127

157,000

2,546,127

0

0

0

539

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

4,644,953

5,000

4,649,953

300,000

0

300,000

540

Reparatii curente

2002

10,754,032

0

10,754,032

1,908,790

0

1,908,790

541

Hrana

2003

384,134

0

384,134

0

0

0

542

Hrana pentru oameni

200301

21,134

0

21,134

0

0

0

543

Hrana pentru animale

200302

363,000

0

363,000

0

0

0

544

Medicamente si materiale sanitare

2004

145,947

0

145,947

0

0

0

545

Medicamente

200401

70,947

0

70,947

0

0

0

546

Materiale sanitare

200402

65,000

0

65,000

0

0

0

547

Dezinfectanti

200404

10,000

0

10,000

0

0

0

548

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,405,176

0

2,405,176

2,328,980

0

2,328,980

549

Uniforme si echipamente

200501

29,000

0

29,000

0

0

0

550

Alte obiecte de inventar

200530

2,376,176

0

2,376,176

2,328,980

0

2,328,980

551

Deplasari, detasari, transferari

2006

20,000

0

20,000

0

0

0

552

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

20,000

0

20,000

0

0

0

553

Consultanta si epertiza

2012

50,000

0

50,000

0

0

0

554

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

555

Protectia muncii

2014

26,883

0

26,883

0

0

0

556

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

557

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

558

Alte cheltuieli

2030

3,122,451

0

3,122,451

0

0

0

559

Reclama si publicitate

203001

5,000

0

5,000

0

0

0

560

Prime de asigurare non-viata

203003

84,000

0

84,000

0

0

0

561

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

3,033,451

0

3,033,451

0

0

0

562

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

563

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

564

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

-7,171

0

-7,171

0

0

0

565

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

-7,171

0

-7,171

0

0

0

566

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

-7,171

0

-7,171

0

0

0

567

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

7,385,688

0

7,385,688

149,000

0

149,000

568

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

36,262,068

162,000

36,424,068

4,863,770

0

4,863,770

569

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

5,319,520

0

5,319,520

100,000

0

100,000

570

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

17,897,106

0

17,897,106

3,763,770

0

3,763,770

571

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

7,987,516

157,000

8,144,516

800,000

0

800,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

572

70025004 Administrația domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

688,009

5,000

693,009

100,000

0

100,000

573

70025005 Biroul juridic

70025005

953,447

0

953,447

0

0

0

574

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

3,347,970

0

3,347,970

100,000

0

100,000

575

70025007 Serviciu investitii

70025007

68,500

0

68,500

0

0

0

576

7402 Protectia mediului

7402

34,589,782

0

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

577

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

34,589,782

0

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

578

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

34,529,782

0

34,529,782

28,757,595

0

28,757,595

579

Bunuri si servicii

2001

33,941,481

0

33,941,481

28,757,595

0

28,757,595

580

Apa, canal, salubritate

200104

32,831,481

0

32,831,481

28,757,595

0

28,757,595

581

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

582

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

110,000

0

110,000

0

0

0

583

Reparatii curente

2002

70,000

0

70,000

0

0

0

584

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

154,700

0

154,700

0

0

0

585

Alte obiecte de inventar

200530

154,700

0

154,700

0

0

0

586

Alte cheltuieli

2030

363,601

0

363,601

0

0

0

587

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

363,601

0

363,601

0

0

0

588

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

589

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

590

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

34,589,782

0

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

591

74020501 Salubritate

74020501

34,589,782

0

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

592

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

783,461

0

783,461

0

0

0

593

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

783,461

0

783,461

0

0

0

594

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

595

Alte cheltuieli

2030

783,461

0

783,461

0

0

0

596

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

783,461

0

783,461

0

0

0

597

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

783,461

0

783,461

0

0

0

598

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

783,461

0

783,461

0

0

0

599

8402 Transporturi

8402

69,993,920

500,000

70,493,920

1,200,000

0

1,200,000

600

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

53,395,420

500,000

53,895,420

1,200,000

0

1,200,000

601

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24,275,420

500,000

24,775,420

1,200,000

0

1,200,000

602

Bunuri si servicii

2001

342,000

0

342,000

0

0

0

603

Furnituri de birou

200101

10,000

0

10,000

0

0

0

604

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

605

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

272,000

0

272,000

0

0

0

606

Reparatii curente

2002

23,228,670

500,000

23,728,670

1,200,000

0

1,200,000

607

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

40,000

0

40,000

0

0

0

608

Alte obiecte de inventar

200530

40,000

0

40,000

0

0

0

609

Consultanta si epertiza

2012

233,200

0

233,200

0

0

0

610

Alte cheltuieli

2030

431,550

0

431,550

0

0

0

611

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

431,550

0

431,550

0

0

0

612

TITLUL IV SUBVENTII

40

29,020,000

0

29,020,000

0

0

0

613

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

29,020,000

0

29,020,000

0

0

0

614

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

100,000

0

100,000

0

0

0

615

Despagubiri civile

5917

100,000

0

100,000

0

0

0

616

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

617

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

618

Rambursări de credite interne

8102

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

619

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

16,598,500

0

16,598,500

0

0

0

620

840203 Transport rutier

840203

69,993,920

500,000

70,493,920

1,200,000

0

1,200,000

621

84020302 Transport în comun

84020302

29,020,000

0

29,020,000

0

0

0

622

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

30,530,350

500,000

31,030,350

700,000

0

700,000

623

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

10,443,570

0

10,443,570

500,000

0

500,000

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 2

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2020

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2020 rectificat

1

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

484,282,697

3,075,000

487,357,697

547,973,078

-388,608

547,584,470

2

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57 +59)

01

428,442,336

3,058,396

431,500,732

449,276,806

32,200

449,309,006

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,301,613

400,000

106,701,613

0

0

0

4

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

100,043,883

400,000

100,443,883

0

0

0

5

Salarii de baza

100101

93,378,447

400,000

93,778,447

0

0

0

6

Sporuri pentru conditii de munca

100105

220,000

0

220,000

0

0

0

7

Alte sporuri

100106

240,000

0

240,000

0

0

0

8

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

9

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

10

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,703

0

563,703

0

0

0

11

Indemnizatii de hrana

100117

4,897,761

0

4,897,761

0

0

0

12

Alte drepturi salariale in bani

100130

250,800

0

250,800

0

0

0

13

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,676,600

0

3,676,600

0

0

0

14

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

15

Vouchere de vacanta

100206

2,128,600

0

2,128,600

0

0

0

16

Contributii

1003

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

17

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

18

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

156,822,077

4,302,000

161,124,077

36,193,165

32,200

36,225,365

19

Bunuri si servicii

2001

74,577,855

841,000

75,418,855

29,737,595

0

29,737,595

20

Furnituri de birou

200101

541,563

0

541,563

0

0

0

21

Materiale pentru curatenie

200102

1,008,675

500,000

1,508,675

275,000

0

275,000

22

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

15,132,703

0

15,132,703

0

0

0

23

Apa, canal, salubritate

200104

36,797,565

0

36,797,565

28,757,595

0

28,757,595

24

Carburanti si lubrifianti

200105

1,233,200

0

1,233,200

405,000

0

405,000

25

Piese de schimb

200106

419,500

0

419,500

0

0

0

26

Transport

200107

557,473

0

557,473

0

0

0

27

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,968,150

0

1,968,150

0

0

0

28

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,708,227

157,000

5,865,227

0

0

0

29

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

11,210,799

184,000

11,394,799

300,000

0

300,000

30

Reparatii curente

2002

44,251,105

1,000,000

45,251,105

3,243,790

0

3,243,790

31

Hrana

2003

3,564,376

0

3,564,376

0

0

0

32

Hrana pentru oameni

200301

3,191,376

0

3,191,376

0

0

0

33

Hrana pentru animale

200302

373,000

0

373,000

0

0

0

34

Medicamente si materiale sanitare

2004

2,339,622

1,500,000

3,839,622

0

0

0

35

Medicamente

200401

158,907

0

158,907

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credi