Hotărârea nr. 162/2020

HCL 162 privind partajarea competentelor exercitate de Ministerul Educatiei Naţionale privind Palatul copiilor şi Clubul Sportiv Şcolar Târgu Mures,cu administraţia publică locală,în sensul preluării acestora de către Consiliul Local si predarea spre administrare

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 162

din 27 august 2020

privind partajarea competentelor exercitate de Ministerul Educației Naționale privind Palatul copiilor și Clubul Sportiv Școlar Târgu Mures, cu administrația publică locală, în sensul preluării acestora de către Consiliul Local si predarea spre administrare

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 42.180 din 24.07.2020 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mures, prin Direcția Școlii, privind partajarea competențelor exercitate de Ministerul Educației Naționale privind Palatul copiilor și Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș, cu administrația publică locală, în sensul preluării acestora de către Consiliul Local și predarea în administrare,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș,

Văzând adresa Inspectoratului Școlar Județean Mures, nr.720/17.07.2020, respectiv adresa nr.538/21.07.2020 a ISJ Mureș, prin care se solicită un răspuns privind preluarea unităților conexe MEN,

Luând în considerare opțiunile tuturor părților implicate, cu ocazia întrunirii ce avut loc la sediul ISJ Mureș, la data de 23.07.2020,

În conformitate cu prevederile :

 • - art.5, lit.x, art.76-83 din OUG nr. 57/2019,

 • - HG nr.229/2017, privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare,

 • - art. 105,106,107 din Legea nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

 • - Ordinele Ministrului Educatiei nr.5567/2011, 4032/2020,

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor:

 • - art. 96 alin. (3) , art. 108 lit „a” art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) , alin.(14), art. 139 alin. 3 lit.g) și art.196 alin.1 lit.a), art.297, precum și cele ale art.355, din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă partajarea competentelor exercitate de Ministerul Educatiei Naționale privind Palatul copiilor situat în Târgu Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.93 și Clubul Sportiv Școlar Târgu Mureș, situat în Târgu Mureș, str. Mihai Eminescu, nr.30A, cu administrația publică locală, în sensul preluării acestora de către Consiliul Local și predarea spre administrare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Directia Școli.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

 • > Direcției Scoli

 • > Inspectoratului Școlar Județean Mureș

 • > Palatului Copiilor Târgu Mureș

 • > Clubului Sportiv Școlar Târgu Mureș.

Președinte de ședință,

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica