Hotărârea nr. 161/2020

HCL 161 privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat,cu denumirea proiectului ,Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989,deservit de transportul public,în vederea depunerii Cererii de finanțare pentru realizarea Documentației tehnico-economice prin POAT 2014-2020,proiect derulat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

.....   R O M Â N I A

WO JUDEȚUL MUREȘ

CO CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 161 din 20 august 2020

privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat, cu denumirea proiectului ,,Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public,, , în vederea depunerii Cererii de finanțare pentru realizarea Documentației tehnico-economice prin POAT 2014-2020, proiect derulat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Consiliul Local al Municipiului Târgu-Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 46.998 din data de 17.08.2020, prezentat de Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L, Serviciul P.F.I., privind aprobarea coridorului de mobilitate integrat, cu denumirea proiectului ,,Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public,, , în vederea depunerii Cererii de finanțare pentru realizarea Documentației tehnico-economice prin POAT 2014-2020, proiect derulat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în conformitate cu: Ordonața de Urgență nr.88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de finanțare 2021-2027, destinat finanțării prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) și Programul Operațional Infrastructura mare 201-2020 (POIM 2014-2020) , Ghidul solicitantului pentru POAT 2014-2020 și în conformitate cu Hotărârea CDR Centru nr. 9/ 15.07.2020,

În temeiul art. 129 alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d, art. 139, alin. 1, din OUG. 57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă coridorul de mobilitate integrat, cu denumirea proiectului ,,Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu-cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public” , în vederea depunerii Cererii de finanțare pentru realizarea Documentației tehnico-economice prin POAT 2014-2020, proiect derulat în parteneriat cu Agenția pentru Dezvolare Regională Centru, în conformitate cu Fișa de proiect anexată prezentei hotărâri.

Art. 2. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul și Logistică, Administrația Domeniului Public și Direcția Tehnică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin.1, lit.c, art.255 din OUG.57/05.07.2019 privind Codul administrativ, și art.3, alin 1 din legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Anexa

FIȘA DE PROIECT DE INVESTIȚIE

1.

Domeniul investiției: Mobilitate urbană

2.

Ordinea de prioritate a domeniului la nivelul entității beneficiare: 1

3.

Data depunerii la ADR: 21.08.2020

4.

Instituția/structura beneficiară

UAT Municipiul Târgu Mureș

5.

Titlul Proiectului de investiție

„Reabilitare infrastructură rutieră pe coridorul: cartier Tudor Vladimirescu -cartier 22 Decembrie 1989, deservit de transportul public,,

6.

Persoana de contact:

Nume: Dana Ijac

Telefon:

E-maiLdana.ijac@tirgumures.ro

7.

Obiectivele proiectului de investiție

Obiectivul general:

Promovarea mobilității urbane multi-modale, prin realizarea unor culoare dedicate pentru transportul public de călători , piste de biciclete / infrastructura pietonală, pe traseul: limita administrativă a municipiului Târgu Mureș cu localitatea Corunca -Bulevardul 1 Decembrie 1918 - Piața Victoriei - Piața Trandafirilor - str.Revoluției -str.Republicii - str. 22 Decembrie 1989 - limita administrativă a municipiului Târgu Mureș cu localitatea Sângeorgiu de Mureș.

Obiectivul specific:

 • - Promovarea mobilității multimodale;

 • - Reducerea emisiilor de CO2 provenit din transportul public;

 • - Creșterea numărului de călători care utilizează transportul public;

 • - Creșterea numărului de utilizatori care utilizează mijloacele alternative de transport

mai puțin poluante (biciclete/pietonal);

 • - Construirea de puncte bike-sharing pe traseul propus, inclusiv achiziționarea de

biciclete /biciclete electrice/trotinete electrice;

 • - Amenajarea zonei centrale a municipiului Târgu Mureș;

Anexa

8.

Rezultate așteptate ale proiectului de investiție

 • - Promovarea mobilității multimodale;

 • - Piste ciclabile care beneficiază de sprijin;

 • - Sisteme de transport urban digitalizate noi sau modernizate;

Obs. Se vor avea în vedere tipurile de Indicatori de rezultat (RCR) din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027.

9.

Indicatori de realizare imediată / rezultat care vor fi atinși în cadrul proiectului de investiție

 • - Numărul anual de pasageri ai transportului public;

 • - Numărul anual de utilizatori ai pistelor ciclabile;

Obs. Se vor avea în vedere tipurile de Indicatori de rezultat/de realizare din propunerea de Regulament privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2021-2027.

10.

Justificarea proiectului de investiție

a) Strategia/Strategiile/Alte studii în care se încadrează proiectul

Proiectul propus la finanțare este cuprins în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Târgu Mureș , elaborat conform legislației în vigoare la nivelul autorității publice locale, regăsindu-se în Lista de proiecte la nr.crt.45 cod proiect Al 12.

 • b) Intervențiile proiectului de investiție au în vedere:

Proiectul conține un coridor de mobilitate integrat care asigură legătura dintre limita administrativă a municipiului cu localitatea Corunca - Cartierul Tudor Vladimirescu - Zona Centrală - Cartier 22 Decembrie 1989 - limita administrativă a municipiului cu localitatea Sângeorgiu de Mureș. Proiectul este prevăzut în PMUD,  regăsindu-se în Lista de proiecte la

nr.crt.45 cod proiect Al 12, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/27 Iulie 2017.

Proiectul este considerat strategic la nivelul autorității publice locale care vine să completeze proiectele aflate în implementare privind dezvoltarea sistemului de transport public și să încurajeze: utilizarea transportului public de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor și asigură inclusiv o legătură care va putea fi dezvoltată ulterior cu localitățile limitrofe Corunca și Sângeorgiu de Mureș.

Descrierea proiectului:

 • -   Realizarea unor culoare dedicate transportul public de călători , piste de biciclete /

infrastructura pietonală, pe traseul: limita administrativă a municipiului Târgu Mureș cu localitatea Corunca - Bulevardul 1 Decembrie 1918 - Piața Victoriei - Piața Trandafirilor - str.Revoluției - str.Republicii - strada 22 Decembrie 1989 - limita administrativă a municipiului Târgu Mureș cu localitatea Sângeorgiu de Mureș. Proiectul face legătura dintre 2 cartiere cu o populație numeroasă Cartier Tudor Vladimirescu și Cartierul 22 Decembrie 1989 și zona centrală a municipiului. Lungimea traseului propus este de cca

Anexa

 • 7,8 km.

 • - Construirea de puncte/stații bike-sharing pentru închiriere biciclete, încărcare electrică

biciclete/trotinete, pe traseul propus.

 • - Achiziționarea de cca. 500 biciclete /biciclete electrice , cca 500 buc trotinete

electrice.

 • - Plantarea de arbori și arbuști de-a lungul traseului propus, refacerea zonelor verzi

adiacente

 • - Iluminat public adiacent

 • - Reabilitare retele edilitare de apă și canalizare pe traseul propus, dacă este cazul(dacă

sunt solicitări în urma realizării expertizei tehnice)

 • - In zona centrală (Piața Victoriei-Piața Trandafirilor) se propune reconfigurarea acesteia

prin: amenajarea unor alei pietonale/piațete/zone de promenadă, amenajarea zonelor verzi, iluminat public arhitectural, reconfigurarea circulației rutiere/benzi dedicate transport public/piste de biciclete/infrastructura pietonală în concordanță cu soluția desemnată câștigătoare în urma concursului de soluții proiecte, realizat de Municipiul Târgu Mureș în anul 2018 - My City Tîrgu Mureș (soluția câștigătoare se va pune la dispoziția proiectantului).

 • - Alte dotări: bănci , coșuri de gunoi,etc.

c) Proiectul nu se află pe lista de rezervă a POR 2014-2020

d) Regimul juridic al bunului imobil din punct de vedere al dreptului de proprietate este clarificat : - DA

Toate amplasamentele tratate prin acest proiect aparțin domeniului public al Municipiului Târgu Mureș, astfel:

 • - Străzile: Bulevardul 1 Decembrie 1918 ,   Piața Trandafirilor , str.Revoluției ,

str.Republicii , str. 22 Decembrie 1989 , str.Gheorghe Marinescu sunt întăbulate

definitiv pe Municipiul Târgu Mureș,  înscrise în Cartea funciară existând extrase CF,

fără înscrisuri la Cap. Sarcini.

 • - Piața Victoriei aparține domeniului public al Municipiului Târgu Mureș conform HGR

264/2002 privind atestarea domeniului public al municipiului târgu Mureș, în prezent se află în derulare procedurile pentru întăbularea definitivă și înscrierea acesteia în Cartea Funciară. Termenul estimat pentru finalizarea procedurilor de întăbulare definitivă și obținerea unui Extras CF este estimat pentru luna decembrie 2020.

e) Experiență în gestionarea de proiecte similare

1. Titlu proiect: "Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș" - cod SMIS 129526. Valoare proiect: 49.437.378,66 lei. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem de transport public de călători eficient în vederea cresterii atractivitatii acestuia în detrimentul autoturismelor personale si reducerea emisiilor de carbon de echivalent CO2 din transport în Municipiul Târgu Mures

2. Titlu proiect:,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Târgu Mureș,,  cod SMIS 127574 .Valoare

Anexa

proiect:31.837.958,79 lei Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori si îmbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

3. Titlu proiect: ,, Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș,, cod SMIS 127572. Valoare proiect:-103.971.380,90 lei. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea unui serviciu eficient de transport public de călători și îmbunătățirea condițiilor pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

 • f) Structura instituțională pentru managementul proiectului și operaționalizarea investiției

Structura instituțională pentru managementul proiectului și operaționalizarea investiției va fi asigurată de UAT Municipiul Târgu Mureș.

Municipiul Târgu Mures dispune atât de resursele materiale (calculatoare, telefoane, fax, copiatoare, scanare, birouri, etc.) cât și de resursele umane necesare pentru implementarea proiectului.

Municipiul Târgu Mures va pune la dispozitie experți pentru implementarea proiectului, astfel:

 • - 1 expert tehnic;

 • - 1 expert financiar;

 • - 1 expert juridic;

 • - 1 expert în managementul proiectelor;

 • - 1 arhitect;

 • g) Caracterul integrat al ideii de proiect

 • 1. Cu alte proiecte:

Proiectul propus în prezenta fișă este complementar cu proiectele finanțate prin POR 2014-2020, astfel:               ’                                               ’

 • > Titlu proiect: ,,Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest-Centru a Municipiului Târgu Mureș,, cod SMIS 127574 . Proiectul prevede realizarea unor benzi dedicate pentru transportul public, piste de biciclete, infrastructura pietonală pe zona Vest-Centru a municipiului(str.Gh.Doja). Complementaritatea acestui proiect cu proiectul propus în prezenta fișă , constă în abordarea integrată de a realiza continuitatea benzilor dedicate/pistelor de biciclete/infrastructura pietonală. Propiectul propus la finanțare se intersectează cu

Anexa

proiectul complementar în intersecția P-ța Victoriei-Cuza Vodă- Gh.Doja- B-dul 1 Decembrie 1918, astfel asigurându-se continutatea benzilor dedicate și a pistelor de biciclete, asigurându-se o legătură continua între cel mai populat cartier al municipiului cartierul Tudor Vladimirescu și zona industrială/comercială a orașului.

 • > Titlu proiect:  "Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă-

Zona Clinicilor-în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști" cod SMIS 127571. Proiectul prevede realizarea de piste de biciclete, alei pietonale, achiziția de biciclete/biciclete electrice, construirea a 3 stații bike sharing în zona centrelor medicale, Spitalului Județean , Facultății de Medicină UMFST, căminelor studențești, Liceul Gh.Marinescu,      amplasate pe str.Gh.Marinescu -Cartier Cornișa.

Complementaritatea acestui proiect cu proiectul propus în prezenta fișă , constă în abordarea integrată de a realiza continuitatea pistelor de biciclete.

Se dorește implementarea unui sistem de tipul Bike Sharing System, un sistem public de transport bazat pe biciclete care sunt depozitate în apropierea statiilor de transport public local. Sistemul face parte din reteaua publică de transport local si poate fi conectată cu celelalte mijloace de transport în comun.

 • > Titlu proiect:  ,, Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească

transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș,, cod SMIS 127572 . Proiectul prevede achiziționarea a 38 buc autobuze hibryd care vor circula inclusiv pe benzile dedicate din traseul propus la finanțare în prezenta fișă. Astfel existând o abordare integrată la nivelul orașului în ceea ce privește trecerea la un transport public mai puțin poluant, proiectul fiind complementar cu proiectul propus la finanțare prin prezenta Fișă de proiect.

 • > Titlu proiect: „Achiziționarea de mijloace de transport public-autobuze electrice,, cu o lungime aproximativa de 12 metri"-cod SMIS 129206 . Proiectul se derulează în parteneriat cu MDRAP și prevede achiziționarea a 32 buc. autobuze electrice care vor circula inclusiv pe benzile dedicate din traseul propus la finanțare în prezenta fișă. Proiectul mai prevede achiziționarea a 32 statii încărcare lentă și 10 statii de încarcare rapidă. Astfel existând o abordare integrată la nivelul orașului în ceea ce privește trecerea la un transport public mai puțin poluant, proiectul fiind complementar cu proiectul propus la finanțare prin prezenta Fișă de proiect.

 • > Titlu proiect: ,,Achizitionarea de mijloace de transport public-autobuze electrice,, cu o lungime aproximativa de 10 metri"- cod SMIS 128113 . Proiectul se derulează în parteneriat cu MDRAP și prevede achiziționarea a 15 buc. autobuze electrice care vor circula inclusiv pe benzile dedicate din traseul propus la finanțare în prezenta fișă. Proiectul mai prevede achiziționarea a 15 statii încărcare lentă și 5 statii de încarcare rapidă. Astfel existând o abordare integrată la nivelul orașului în ceea ce privește trecerea la un transport public mai puțin poluant, proiectul fiind complementar cu proiectul propus la finanțare prin prezenta Fișă de proiect.

Anexa

 • > Titlu proiect: "Sistem de management al traficului în Municipiul Tîrgu Mureș"- cod SMIS 127573. Proiectul prevede montarea în 40 de intersecții din municipiul Târgu Mureș a unor semafoare inteligente, camere video de supraveghere trafic , senzori măsurare trafic, senzori de tonaj,etc. ,precum și implementarea unui centru de management de trafic dotat cu software specializat în managementul traficului și prioritizarea transportului public de călători, servere, monitoare, calculatoare. Proiectul este complementar cu proiectul propus a se finanța prin prezenta fișă întrucât prevede implementarea sistemului de management al traficului pe tot traseul propus la finanțare în prezenta fișă de proiect. Prin proiectul complementar sunt tratate și intersecțiile de pe traseul propus: Bulevardul 1 Decembrie 1918 , Piața Victoriei, Piața Trandafirilor , str.Revoluției, str.Republicii, strada 22 Decembrie 1989, str.Gheorghe Marinescu. Practic prin acest proiect complementar se rezolvă problema de management al traficului/semaforizare inteligentă/prioritizare mijloacelor de transport public iar prin proiectul propus în prezenta fișă se rezolvă partea de infrastuctură rutieră/benzi dedicate/piste de biciclete/infrastructura pietonală.

 • > Titlu proiect: "Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș"- cod SMIS 129526. Proiectul prevede amenajarea a 3 capete linii destinate transportului public, 137 buc stații de autobuz, centru de dispecerat și managemetul flotei, implentarea unui sistem de e-tiketing. Proiectul este complementar cu proiectul propus a se finanța prin prezenta fișă întrucât prevede amenajarea tuturor stațiilor de autobuz de pe întreg traseul dedicat transportului public. Stațiile de călători vor fi dotate cu mijloace electronice de informare a călătorilor, refugii călători, sisteme de eliberare cartele e-tiketing, camere de supraveghere, vor fi adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.

 • 2. Caracterul integrat al ideii de proiect din punct de vedere teritorial

Din punct de vedere teritorial, caracterul integrat al ideii de proiect este realizat printr-o abordare integrată la nivelul municipiului Târgu Mureș în ceea ce privește încurajarea utilizării transportului public de călători, încurajarea utilizării mijloacelor alternative de transport pietonal/biciclete, în detrimentul utilizării autoturismelor personale. Astfel implementarea proiectelor complementare menționate mai sus și a proiectului propus la finanțare prin prezenta fișă, vor conduce la o creștere semnificativă a numărului de persoane care vor utiliza transportul public și a numărului de persoane care utilizează bicicleta ca mijloc de trasport.

De asemenea ideea de proiect propusă prin prezenta Fișă, are o abordare teritorială mai extinsă , prin posibilitatea continuării acestor proiecte de infrastructură cu benzi dedicate/piste de biciclete și în extremitățile municipiului Târgu Mureș către localitățile învecinate Sângeorgiu de Mureș și Corunca.

11. Buget eligibil estimat total al investiției

Anexa

Valoarea totală a investiției este estimată la valoarea de 29.750.000 euro, din care 25.000.000 euro fără TVA

Cursul utilizat pentru transformarea in euro este cursul infoeuro la data depunerii fișei de proiect de investiție.

12.

Documentații tehnico - economice și alte documentații pentru care se solicită finanțare din POAT

Gradul de maturitate al proiectului:

 • - Pentru zona centrală a municipiului Târgu Mureș (Piața Victoriei-Piața Trandafirilor)

există o idee de proiect conturată, desemnată câștigătoare în urma concursului de soluții de proiecte realizat de Municipiul Târgu Mureș în anul 2018 , concurs de soluții

cu denumirea My City Tîrgu Mureș.

 • - Pentru strazile Revoluției, Republicii, str. 22 Decembrie 1989 este realizată o

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) în anul 2015, dar care nu cuprinde conceptul de benzi dedicate transportului public

 • - Pentru strada B-dul 1 Decembrie 1918 este realizată o Documentație de avizare a

lucrărilor de intervenție (DALI în anul 2015, dar care nu cuprinde conceptul de benzi dedicate transportului public

Având în vedere noile concepte și strategii   ale Uniunii Europene în domeniul

mobilității urbane, a reducerii emisiilor de CO2 precum și potențialele finanțări de investiții în perioada 2021-2027, este necesar a se realiza un nou proiect integrat , având la bază promovarea mobilității urbane multi-modale, realizarea de benzi pentru prioritizarea autobuzelor în trafic și piste ciclabile.

Astfel, conținutul Documentației tehnico-economice pentru care se solicită sprijin financiar prin POAT 2014-2020, este următorul:

 • 1. Studiul de fezabilitate / Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții

 • 2. Studiu topografic

 • 3. Studiu geotehnic

 • 4. Expertize tehnice (expertizare străzilor existente și a podului peste pârâul Pokloș, expertizare rețele edilitare de apă și canalizare,etc)

 • 5. Studiu de trafic și Instrumentul pentru calcularea emisiilor de CO2 și/sau Studiu de circulație

 • 6. Studii arheologice, dacă este cazul

 • 7. Studii /raport privind impactul asupra mediului, necesare în vederea obținerii acordului/avizului de mediu, dacă este cazul

 • 8. Proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor

 • 9. Proiectul tehnic de execuție a lucrărilor, Detaliile de execuție aferente proiectului tehnic, inlusiv Proiectul tehnic privind organizarea de șantier

 • 10. Documentații pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații menționate în Certificatul de Urbanism, în vederea autorizării lucrărilor de construcții.

 • 11. Documentații tehnice solicitate în vederea obținerii Certificatului de Urbanism și a > > >

Autorizației de construire

 • 12. Alte categorii de studii și documentații tehnice care sunt necesare pentru

Anexa

implementarea proiectului de mobilitate urbană.

Documentația solicitată  va fi elaborată și predată  de proiectant respectând

etapele de proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de execuție, conform HG 907/2016.                                                       ’

13.

Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice sau alte documentații (valoare totală, inclusiv TVA, în lei)

Valoarea totală estimată 2.499.000 lei cu TVA inclus

Notă: S-a atașat Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor

14.

Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului finanțat din POAT

Perioada de implementare pentru realizarea documentațiilor în cadrul proiectului finanțat din POAT, este cuprinsă în intervalul septembrie 2020- decembrie 2021.

15.

Axa prioritară/Obiectiv specific POAT

Acest document se aplică apelului de proiecte dedicat pregătirii de proiecte din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020

Axa prioritară 1 Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

Obiectivul Specific 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature

Acțiunea 1.1.1 Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI.