Hotărârea nr. 160/2020

HCL 160 privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului ,Târgu Mureş din data de 20 august 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 160 din 20 august 2020

privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș din data de 20 august 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere adresa domnului Bakos Levente Attila înregistrată cu numărul 48.082 din data de 20 august 2020,

Luând în considerare propunerea formulată în Plenul ședinței Consiliului local,

Ținând cont de prevederile art. 123 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (3) „În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de prezentul cod pentru președintele de ședință.”

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139 alin.(1), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. (243), alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se alege președinte de ședință domnul viceprimar Papuc Sergiu Vasile care va conduce lucrările ședinței Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș din data de 20 august 2020.

Art. 2. Domnul viceprimar Papuc Sergiu Vasile exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • președintelui de ședință domnului viceprimar Papuc Sergiu Vasile,

  • Secretarului general al Municipiului Târgu Mureș.

    Președinte de ședință Papuc Sergiu Vasile


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica