Hotărârea nr. 159/2020

HCL 159 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,conform Anexei,pentru obiectivul de investiţii „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha – Târgu Mureş”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 159 din 30 iulie 2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz

Batal 30 ha - Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 39.572/4482 din 14.07.2020, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha - Târgu Mureș”.

Având în vedere HCL nr. 259/2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deșeuri 30 ha - Târgu Mureș” și HCL nr. 428/2011 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.06.2011 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare sit poluat istoric IAZ Batal de deșeuri 30 ha - Tîrgu-Mureș”;

Contractele de finanțare nr. 128475/16.03.2012 în valoare de 24.108.384 lei și Contractul de finanțare nr. 127/27.09.2017 în valoare de 35.273.614,76 lei;

În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1), (2) și art. 66 pct. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și Instrucțiunea nr. 1/2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice,

În conformitate cu Ordonanță de Urgență nr. 60 din 30 aprilie 2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

Văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin (4) lit. „d” și „g”, art. 139, alin. (1) și art. 136 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 Partea I privind Codul administrativ și HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha -Târgu Mureș”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională Resurse Umane Relații cu Publicul și Logistică, Direcția Economica si Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ANEXĂ

Indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea Sitului poluat istoric Iaz Batal 30 ha - Târgu

Mureș”

 • 1. Indicatori valorici:

  • 1.1 Valoarea totală a investiției, inclusiv T.V.A.

Total: 67.327.251 lei;

din care: construcții - montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 55.202.982 lei;

 • 1.2 Valoarea totală a investiției, fără TVA

Total: 55.647.295 lei;

din care: construcții - montaj (C+M): 45.336.636 lei;

Alte cheltuieli conexe aferente investiției:

Total: 5.123.912,38 lei, inclusiv TVA

 • 2. Indicatori fizici:

  • 2.1 Durata de implementare a proiectului: 18 luni, din care 2 luni proiectare și 16 luni execuție

Perioada efectivă de execuție a lucrărilor: 70 de luni

Perioada de monitorizare post-execuție: 360 de luni

Perioada totală de investiție: 430 luni

 • 2.2 Eșalonarea investiției:

  An

  Valoare investiție -lei inclusiv TVA

  2011

  500

  2012

  903,41

  2013

  137.378,07

  2014

  3.127.587,18

  2015

  24.702.614,63

  2016

  -

  2017

  7.173.032,67

  2018

  1.869.046,08

  2019

  4.228.175,46

  2020

  26.088.013,50

 • 2.3 Durata perioadei de garanție acordată lucrărilor: 1 an de la data recepției la terminarea lucrărilor

 • 2.4 Acțiuni propuse și capacități obținute:

 • 2.4.1 Desecare iaz batal: 30 ha

 • 2.4.2 Strat suport de geosintetic și material granular pe întreaga suprafață a iazului, pentru susținerea membranelor: 30 ha

 • 2.4.3 Strat de geocompozit bentonitic pe întreaga suprafață a iazului: 30 ha

 • 2.4.4 Strat de sol curat și sol vegetal peste membrane: 30 ha

 • 2.4.5 Probe de sol prelevate și testate: 300 probe

 • 2.4.6 Rețea de puțuri de monitorizare a apei subterane: 10 puțuri