Hotărârea nr. 158/2020

HCL 158 privind publicarea online a rapoartelor de activitate

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 158 din 30 iulie 2020

privind publicarea online a rapoartelor de activitate

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 76.768 din 6 decembrie 2019 inițiat de domnul consilier local Tatar Lehel privind publicarea online a rapoartelor de activitate,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • • art.5, pct.3) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public,

 • • art.29, pct.14) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor

publice,

 • • art. 139 alin. 1, art.225 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Cu data prezentei, rapoartele de activitate ale tuturor persoanelor din cadrul Executivului municipiului Târgu Mureș, structurilor din subordine și Consiliului Local care sunt obligați prin lege sau hotărâre de Consiliu Local să depună raport de activitate, se vor publica online.

Art. 2. Nu fac excepție de la prevederile prezentei hotărâri nici întreprinderile publice, așa cum sunt definite în Art.2 alin. 2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3. Rapoartele menționate la Art.1 se vor publica pe site-ul www.tirgumures.ro și pe pagina Facebook a Municipiului Târgu Mureș, sau în cazul structurilor din subordine, pe pagina web și Facebook proprie.

Art. 4. Cu data prezentei, se vor publica online, pe platformele menționate la Art.2, și rapoartele de activitate depuse în trecut. Nu fac excepție rapoartele persoanelor care și-au încheiat mandatul sau nu mai sunt angajații municipiului Târgu Mureș sau structurilor din subordine.

Art. 5. Toate rapoartele de activitate vor rămâne accesibile online cetățenilor pe o perioadă nedeterminată.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin toate direcțiile și serviciile din subordine.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - D-lui consilier local Tatar Lehel

 • - Executivul Primăriei Municipiului Târgu Mureș și structurilor din subordine.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

 • p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica


MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ___________

ROMÂNIA - 540026, Tîrgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330, int. 298, Fax: 00-40-265-266.963

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

Nr. 41.648 din 22.07.2020

NOTA

Secretarului general al UAT - Târgu Mureș la

Proiectul de hotărâre privind publicarea online a a rapoartelor de activitate

Având în vedere:

Legea nr. nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Legea nr.24/2000 privind respectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor administrative.

Văzând Referatul de aprobare, Proiectul de hotărâre privind publicarea online a a rapoartelor de activitate, precum și rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, arată următoarele:

 • - potrivit art. 5 alin. (3*) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu publicității un raport periodic de activitate, cel puțin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a.

 • - art. 225 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede faptul că:

,, (2) Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

(3) Fiecare primar prezintă anual, în fața autorității deliberative, un raport privind starea economică, socială și de mediu a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Fiecare președinte al consiliului județean prezintă anual în fața autorității deliberative un raport privind modul de îndeplinire a atribuțiilor sale. ”

 • - Raportat ia prevederile legale, rezultă obligativitatea rapoartelor de activitate, doar pentru anumite categorii de personal.

 • - Din conținutul materialului nu rezultă în mod clar cui revine obligația de publicare on line a rapoartelor de activitate, nefiind astfel îndeplinite condițiile impuse de Legea nr. 24 /2000 R, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Secretarul municipiului Târgu Mureș, având în vedere considerentele precizate și prevederile legale enunțate, în conformitate cu prevederile art.140 din OUG nr.57/2019 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ constată că nu se poate aviza pentru legalitate proiectul propus.

Prezenta Notă a fost înregistrată în Registrul special conform art.197 alin.3 din din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

p. Secretar General al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica