Hotărârea nr. 156/2020

HCL 156 privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2020,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 -normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 156 din 30 iulie 2020

privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în baza O.G. nr. 82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 -normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) referatul de aprobare nr 39754/14.07.2020, inițiat de Primar prin Direcția Activități Social- Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ,

  • b) avizul favorabil al Direcției Economice, Direcției Școli,

  • c) raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • - O.G. nr. 82/2001, H.G. nr.1470/2002 republicată, L. 273/2006 republicată,cu modificările și completările ulterioare,

  • - Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” , art. 129, alin (8), lit. „a” și alin. 7, lit. „j” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă susținerea financiară a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în baza O.G. nr. 82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 -normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale (Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ), Direcția Școli și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale (Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ),

  • - Direcția Școli,

  • - Direcția Economică.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Anexă


DIRECȚIA Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale SERVICIUL Activități Culturale, Sportive , de Tineret și Locativ

Solicitări ale unor unități de cult pe anul 2020 în temeiul O.G. 82/2001 și a H.G. nr. 1470/2002

Pozițiile 1-20 reprezintă solicitări ale unităților de cult depuse în perioada martie-iulie 2020

Nr.

Crt

Denumire unitate de cult

Deviz admis după verificare (eligibil) lei

Contributie proprie lei

Solicitat 2020

lei

Propuneri alocări lei

1.

Biserica Penticostala nr.2 (Filadelfia)

202.682,00

60.805,00

141.877

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 28.375 lei

14.187

2

Parohia Reformată nr. VIII Târgu Mureș

37.675,01

3.800,00

33.875,01

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 6.775 lei

3.387

3

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș Sfinții Români

250.000

50.000

200.000

60.000

4

Parohia Reformată Târgu Mureș IV

39.830,00

4.780,00

35.050,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 7.010 lei

3.505

5

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș XI

193.308,20

33.308,20

160.000

48.000

6

Parohia Reformată Târgu Mureș III

710.436,6

110.000,00

600.436,60 Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 120.087 lei

60.043

7

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș VII-sector II

183.708,00

23.708,00

160.000,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 32.000 lei

16.000

8

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș XV

140.000,00

20.000,00

120.000,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 24.000 lei

12.000

9

Parohia Greco Catolică nr. IV Târgu Mureș

59.600,00

6.000,00

53.600,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 10.720 lei

5.360

10

Biserica Evanghelică -Lutherana din România-Parohia Târgu Mureș

15.498,00

1.598,00

13.900,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 2780 lei

1.390

11

Parohia Ortodoxă Română Cuvioasa Paraschiva Târgu Mureș

107.400,00

12.400,00

95.000,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 19.000 lei

9.500

12

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș VIII

122.210

17.210,00

105.000

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 21.000 lei

10.500

13*

Parohia Reformată Târgu Mureș V

22.000,00

10.000,00

12.000,00.

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 2.400 lei

1.200

14

Biserica Penticostală Bethel

40.829,40

6.125,40

34.704,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 6.940 lei

3.470

15

Parohia Greco Catolică nr. I

185.000,00

18.500,00

166.500,00

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 33.300 lei

16.650

16.*

Parohia Unitariană Tg. Mureș

21.714,00

9.430

12.284

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 2.456 lei

1.228

17

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș XIV

179.300

19.300

160.000

Prin HCLM 118/2020 s-a alocat suma de 30.000 lei

18.000

18.

Parohia Reformată VI Târgu Mureș

87.291,91

17.291,91

70.000

21.000

19.*

Parohia Reformată I Cetate Târgu Mureș

45.051,54

4.506

40.545,54

12.163

20

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș IV

143.880,65

14.389

129.491,65

38.847

TOTAL

356.430

Notă:

-punctele 13, 16, 19-parohiile au și venituri proprii care sunt insuficiente pentru cheltuielile estimate de către parohii.

-punctele 1,2,4,6-17- parohiile au solicitat suplimentare sprijin financiar alocat prin HCLM nr. 118/18 iunie 2020

Alocație conform buget local -HCLM nr.44/2020: 500.000 lei din care prin HCLM nr.118/2020 s-a alocat suma totală de 416.843 lei. Disponibil : 83.157 lei.

Diferența propusă spre aprobare se aprobă prin rectificare de buget

DIRECȚIA DASCPC

Serviciul SACSTL Șef Serviciu

Marina Ciugudean


Director Ex. Adj.

Cosmin Blaga Zătreanu

Direcția Economică

Director
Ana Năznean

Întocmit/Scris:Fabian Adela