Hotărârea nr. 153/2020

HCL 153 privind aprobarea decontării sumelor reprezentând gratuitatea transportului urban persoanelor cu handicap,asistenților personali ai acestora,însoțitorilor persoanelor cu handicap în prezența acestora precum și a donatorilor de sânge,în Municipiul Târgu Mureș,de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 153

din 30 iulie 2020

privind aprobarea decontării sumelor reprezentând gratuitatea transportului urban persoanelor cu handicap, asistenților personali ai acestora, însoțitorilor persoanelor cu handicap în prezența acestora precum și a donatorilor de sânge, în Municipiul Târgu Mureș, de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 37.201/4599DAS/03.07.2020 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea decontării sumelor reprezentând gratuitatea transportului urban persoanelor cu handicap, asistenților personali ai acestora, însoțitorilor persoanelor cu handicap în prezența acestora precum și a donatorilor de sânge, în Municipiul Târgu Mureș, de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • b) Avizul Direcției Economice și avizul Administrației Domeniului Public;

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • HG nr. 1364/2006 pentru aprobarea drepturilor și obligațiilor donatorilor de sânge;

 • Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • HCL nr. 330/28.11.2019 privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze,efectuat prin curse regulate în Municipiul Târgu Mureș,către S.C. Transport Local S.A.;

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă decontarea sumelor reprezentând gratuitatea transportului urban persoanelor cu handicap, asistenților personali ai acestora, a însoțitorilor persoanelor cu handicap în prezența acestora, precum și a donatorilor de sânge în Municipiul Târgu Mureș, de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 2 Lunar, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș înaintează Municipiului Târgu Mureș sumele de bani aferente categoriilor de beneficiari menționate mai sus, urmând ca Municipiul Târgu Mureș să refactureze către SC Transport Local SA.

Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș, Direcția Economică și Administrația Domeniului Public.

Art. 4 În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • - Direcției Economice;

 • - Administrația Domeniului Public;

 • - SC Transport Local SA.

Președinte de ședință,

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica