Hotărârea nr. 152/2020

HCL 152 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020,precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 152 din 30 iulie 2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările

necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 141 din 04.02.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, a H.G. nr.617/2016, precum și a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit. .”b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. .”a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. .”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2020, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

Art. 2. Se aprobă prețurile de referință pe anul 2020 pe specii, grupe de specii, grad de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului având în vedere Decizia nr. 566/16.10.2008 a R.N.P, conform Anexei nr. 1.

Art. 3. Se aprobă prețul stabilit de Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, având la bază APV - urile transmise de către Ocolul Silvic Târgu Mureș prin adresele nr.1591 din 20.12.2018, nr. 63 din 10.01.2019 și nr. 6641 din 01.11.2019, conform Anexei nr. 2.

Art. 4. Se aprobă prețul maxim pentru achiziția serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipului Târgu Mureș, pentru partizile prezentate în tabelul de la Anexa nr.1.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1), lit. .”c”, art. 255 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale art..3, alin.(1) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7.   Prezenta hotărâre se comunică Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor

Verzi Târgu Mureș

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Cantitățile de material lemnos ce urmează a fi recoltate din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu-Mureș și modul de valorificare a acesteia

în anul 2020

Nr. crt.

Partida

Mod de valorificare

Observații

Vânzare pe picior Cantitate mc.

Se va licita într-un singur lot de O.S. Tg.Mureș

1.

6989

159

Lot 1

2.

6990

264

Lot 1

3.

10019

222

Lot 1

4.

10020

25

Lot 1

5.

60030

176

Lot 1

6.

60035

672

Lot 1

7.

60036

51

Lot 1

TOTAL

1569

Nr.crt.

Partida

Prestări servicii

4.

10015

83

5.

10017

264

TOTAL

374

TOTAL

GENERAL

1916 mc.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - ANUL     2020     ANEXA 1

Proprietar

PRIMARIA TARGU MURES

Anexa la contract de administrare

Nr.30788 din 22.05.2018

Suprafața administrată - ha-

849,06 ha

VENITURI aferente exercițiului financiar

1. Venituri din vânzarea de masă lemnoasă

Partida nr

Natura produsului

Numar fire

Volum

Preț Vânzare/mc.

Valoare fără

TVA

Valoare cu TVA

(supraf.ha-curatiri)

mc

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6

6989

Igienă

120

159

240

38160

45410

6990

Acc.I

223

264

240

63360

75398

10019

Igienă

341

222

240

53280

63403

10020

Igienă

29

25

240

6000

7140

60030

Acc,I

136

176

240

42240

50266

60035

Progr.II

2122

672

240

161280

191280

60036

Progr.II

74

51

240

12240

14566

Total

3045

1569

376560

448106

2. Venituri din alte surse (subventii/ ajutor minimis)

TOTAL venituri cu tva                                                                     448106

CHELTUIELI aferente exercițiului financiar

I. Cheltuieli aferente lucrărilor silvice

1. Cheltuieli aferente lucrarilor prognozate a se realiza prin firme pretatoare

90628

2. Cheltuieli aferente cheltuielilor de administrare ce revin ocolului silvic

13282

3. Cheltuieli aferente materialelor asigurate de ocolul silvic (puieți substanțe de combatere, etc.)

3718

II. Cheltuieli aferente serviciului obligatoriu de pază

Suprafata

lei/lună/ha cu

Total

Total an

-ha-

TVA

lei/luna

lei

849,06

11,07

9399

112789

III. Inspectii de fond la cerere

Suprafata -ha-

Tarif lei/ha

Nr.inspec./an

Total an

849,06

0,90

0

0

IV. Tarife eliberare de documente de însoțite

UM.

Cantitate

Tarif lei cu TVA

Total lei cu TVA

1. inventariere material fasonat

mc.

347

4,28

1485

2. eliberare aviz de însoțire

buc.

38

2,14

81

V.Cheltueli aferente exploatare forestieră și transport

mc.

347,00

117.56

40793

|TOTAL CHELTUIELI

153582|

[REZULTATUL FINANCIAR BRUT

Nr.crt. 1

Specificație

valoare lei cu TVA

Venituri

448106

2

Cheltuieli

153582

3

Profit/Pierdere

294524

ALTE OBLIGAȚII FINANCIARE

1

Contribuție la Fondul de accesibilizare în conformitate cu Legea 56/2010

0

2

Contribuție la Fondul de mediu în conformitate cu Legea 167/2010

0

3

Contribuție la Fondul de regenerare în conformitate cu Legea 46/2008

0

4

Cheltuieli estimate privind revizuirea amenajamentului silvic

0

Director

Sava Mihai


Întocmit,

Ruja Eugen

Cantitățile de material lemnos ce urmează a fi recoltate din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu-Mureș și modul de valorificare a acesteia în anul 2020

Nr. crt.

Partida

Mod de valorificare

Observații

Vânzare pe picior Cantitate mc.

Se va licita într-un singur lot de O.S. Tg.Mureș

1.

6989

159

Lot 1

2.

6990

264

Lot 1

3.

10019

222

Lot 1

4.

10020

25

Lot 1

5.

60030

176

Lot 1

6.

60035

672

Lot 1

7.

60036

51

Lot 1

TOTAL

1569

Nr.crt.

Partida

Prestări servicii

4.

10015

83

5.

10017

264

TOTAL

374

TOTAL

GENERAL

1916 mc.