Hotărârea nr. 151/2020

HCL 151 privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 151 din 30 iulie 2020

privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 144 din 04.02.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi privind aprobarea prețului de referință pentru prestări servicii de exploatare masă lemnoasă și transport ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum și a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit. .”b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. .”a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. .”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul maxim de pornire a licitației în vederea exploatării și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș, pentru partizile prezentate în tabelul de la Anexa nr.1.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1), lit. .”c”, art. 255 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale art..3, alin.(1) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art..4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Silvice - Ocolul Silvic Târgu Mureș și Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi Tâegu Mureș.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Municipiul Tîrgu-Mureș

Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

Anexa nr. 1

Preț de referință

Preț maxim de pornire a licitației în vedere exploatării și transportului masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2020

Partida

Cantitate de exploatat/recoltat și transport mc.

Cost maxim lei/mc

Observații

fără TVA

cu TVA

Prețul include doborârea,fasonarea,curățirea de crengi și transportul la sediul ASPZV

10015

83

98,79

117,56

Accidentale I

10017

264

98,79

117,56

Accidentale I

Total

374

34280,13

40793,32

NOTĂ : Prețul de exploatare și transport pentru cele 2 partizi, este stabilit conform tabelului tehnico-economic de fundamentare a prețurilor întocmit de O.S.Tg.Mureș pentru fiecare partidă în parte, plus un procent de 20% reprezentînd cheltueli de transport a materialului lemnos de la locul de recoltării până la locul de depozitare, sediul ASPZV.