Hotărârea nr. 150/2020

HCL 150 privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate ,a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 150 din 30 iulie 2020

privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143 din 04.02.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zoelor Verzi privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

În baza prevederilor Codului Silvic, a Legii nr. 46/2008 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, conform HG nr. 617/2016 pentru aprobarea regulamentului de valorificare/vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, precum și a Regulamentului de aplicare a OUG nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit. .”b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. .”a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. .”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș, conform Anexei nr. 1, vânzare care se va realiza prin licitație organizată de Ocolul Silvic Târgu Mureș, într-un singur lot.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1), lit. .”c”, art. 255 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale art..3, alin.(1) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică Direcției Silvice - Ocolul Silvic Târgu Mureș

și Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi Târgu Mureș

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Municipiul Târgu-Mureș

Anexa 1


Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

Prețurile de pornire la licitație pentru vânzarea masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a

Municipiului Tg.Mureș conform tabelului de mai jos

Nr. crt.

Partida

UP

Ua.

Volum mc.

Natura produs

Mod valorificare

Pret lei/mc. fără TVA

1.

6989

I

19AC20B

159

Igienă

Vânzare /picior

240

2.

6990

I

19B21BC

264

Acc. I

Vânzare /picior

240

3.

10019

I

24,24BC,29,26A

BE28A30,31AB

222

Igienă

Vânzare/ picior

240

4.

10020

I

32AB

25

Igienă

Vânzare /picior

240

5.

60030

I

4C

176

Acc.I

Vânzare/Picior

240

6.

60035

I

23C

672

Progr.II

Vânzare/picior

240

7.

60036

I

23G

51

Progr.II

Vânzare/Picior

240

T O T A L

1569

Notă:   Prețul de pornire la licitație pe picior pentru cele 9 partizi, propus

de ASPZV este de 240 lei/mc. fără TVA.