Hotărârea nr. 15/2020

HCL 15 privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente,echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale,pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic,în special a pietonilor

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 15 din 30 ianuarie 2020

privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale, pentru creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a ) Referatul de aprobare nr. 75.979 din 5.12. 2019 inițiat de domnul consilier local Tatar Lehel privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță, pentru creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor,

 • b) Raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 76.913/4.787 din 11.12.2019;

 • c) Raportul Serv. public Administrația domeniului public, nr. 3626/302 din 21.01.2020;

 • d) Raportul Direcției tehnice - Biroul energetic, nr. 41/69/3.661 din 23.01.2020;

 • e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

 • f) Luând în considerare amendamentul formulat în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • •  Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • •  Art. 6 lit. b), Art. 8 și Art.9 lit. g) din Legea 230/2006 a serviciului de iluminat public,

 • •   Art. 129 alin.(1), alin.(14), Art. 139 alin. 1, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă suprailuminarea a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale, pentru creșterea gradului de siguranță a tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor.

Art. 2. Se aprobă întocmirea unui studiu de fezabilitate și a Proiectului Tehnic aferent acestui proiect, cu respectarea SR - 13433/1999, SR - EN - 13201.

Art. 3. Cele 30 de treceri de pietoni se vor alege de către o echipă de specialiști din cadrul Administrației Domeniului Public.

Art. 4. Cheltuielile aferente realizării investiției se vor finanța din Fonduri Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Regional sau alte programe similare, sau dacă acest lucru nu este posibil, din bugetul local.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică și Administrația Domeniului Public.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -   D-lui consilier local Tatar Lehel

 • -  Direcției Economice

 • -   Serviciului public Administrația Domeniului Public

Președinte de ședință

9                          9            9

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica