Hotărârea nr. 149/2020

HCL 149 privind stabilirea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020,din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 149 din 30 iulie 2020

privind stabilirea cantității de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 142 din 04.02.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor si Zonelor Verzi privind stabilirea cantităților și modul de recoltare/valorificare a masei lemnoase în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere necesarul de lemn de foc pentru anul 2020 la serele orașului, grădina zoologică, cele 4 cimitire municipale și asistații sociali, precum și prevederile art.4 alin.(1) lit.b din Regulamentul de recoltare/valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 617/2016,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit. .”b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. .”a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. .”a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă cantitățile de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.(1), lit. .”c”, art. 255 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și ale art..3, alin.(1) din Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Serelor Parcurilor si Zonelor Verzi Târgu Mureș.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Municipiul Târgu-Mureș

Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

Anexa nr. 1

Cantitățile de material lemnos ce urmează a fi recoltate din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu-Mureș și modul de valorificare a acesteia

în anul 2020

Nr. crt.

Partida

Mod de valorificare

Observații

Vânzare pe picior Cantitate mc.

Se va licita într-un singur lot de O.S. Tg.Mureș

1.

6989

159

Lot 1

2.

6990

264

Lot 1

3.

10019

222

Lot 1

4.

10020

25

Lot 1

5.

60030

176

Lot 1

6.

60035

672

Lot 1

7.

60036

51

Lot 1

TOTAL

1569

Nr.crt.

Partida

Prestări servicii

1.

10015

83

2.

10017

264

TOTAL

347

TOTAL

GENERAL

1916 mc.