Hotărârea nr. 148/2020

HCL 148 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 148 din 30 iulie 2020

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 39.810/2.723/16.07.2020 prezentat de Direcția Economică, privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș,

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „a”și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul II anul 2020, la partea de venituri în sumă de 169.444.177 lei și la partea de cheltuieli, în sumă de 164.636.508 lei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul II anul 2020, la venituri, în sumă 6.852.730 lei și la cheltuieli , în sumă de 5.243.190 lei, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul II anul 2020, la venituri și cheltuieli în sumă de 2.255.887 lei, conform anexei nr. 3.

Anexele nr. 1 , 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

ROMÂNIA

Anexa nr. 1


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL

30.06.2020

- lei (RON) -

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare   anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Execuție la 30.06.2020

1

2

3

VENITURI - TOTAL

000102

427.417.227,00

254.330.000,00

169.444.177,00

I. VENITURI CURENTE

000202

313.631.153,00

185.212.000,00

152.750.674,00

A. VENITURI FISCALE

000302

278.988.619,00

157.405.000,00

142.836.764,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

030002

Impozit pe profit

0102

41.200,00

35.000,00

0,00

Impozitul pe profit de la agenti economici

010201

41.200,00

35.000,00

Impozit pe venit

0302

550.346,00

403.000,00

505.841,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550.346,00

403.000,00

505.841,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

193.602.000,00

97.019.000,00

93.352.386,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193.602.000,00

97.019.000,00

93.352.386,00

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41.800.802,00

34.026.000,00

25.776.950,00

Impozit si taxa pe cladiri

070201

31.442.046,00

26.539.000,00

20.434.585,00

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

8.597.754,00

6.585.000,00

5.234.106,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

22.844.292,00

19.954.000,00

15.200.479,00

Impozit si taxa pe teren

070202

5.596.548,00

4.011.000,00

3.421.495,00

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2.786.875,00

1.740.000,00

1.639.390,00

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2.757.511,00

2.231.000,00

1.754.171,00

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

52.162,00

40.000,00

27.934,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4.283.697,00

3.172.000,00

1.561.220,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478.511,00

304.000,00

359.650,00

Sume defalcate din TVA

1102

27.522.000,00

14.711.000,00

14.711.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

25.984.000,00

13.943.000,00

13.943.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.538.000,00

768.000,00

768.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1.253,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

1.253,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

1502

2.709.797,00

2.091.000,00

1.478.858,00

Impozit pe spectacole

150201

193.397,00

89.000,00

76.736,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2.516.400,00

2.002.000,00

1.402.122,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12.678.518,00

9.058.000,00

6.982.608,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.198.374,00

8.282.000,00

6.164.696,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6.306.659,00

5.046.000,00

3.440.663,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4.891.715,00

3.236.000,00

2.724.033,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891.438,00

453.000,00

472.011,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

588.706,00

323.000,00

345.901,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82.703,00

62.000,00

29.121,00

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82.703,00

62.000,00

29.121,00

Alte impozite si taxe

180250

82.703,00

62.000,00

29.121,00

C. VENITURI NEFISCALE

290002

34.642.534,00

27.807.000,00

9.913.910,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300002

4.920.558,00

3.199.000,00

1.947.954,00

Venituri din proprietate

3002

4.920.558,00

3.199.000,00

1.947.954,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchideri

30020530

2.430.106,00

1.597.000,00

1.177.775,00

Venituri din dividende de la alți plătitori

30020802

5.515,00

Dividende de la sociețile comerciale

30020803

1.865.587,00

1.234.000,00

404.030,00

Alte venituri din proprietate

300250

619.350,00

368.000,00

366.149,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330002

29.721.976,00

24.608.000,00

7.965.956,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

21.271.100,00

17.772.000,00

5.260.030,00

Venituri din prestari de servicii

330208

4.831.063,00

2.733.000,00

927.302,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275.427,00

179.000,00

47.245,00

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

330213

562.196,00

350.000,00

285.035,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

0,00

0,00

23.928,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

15.602.414,00

14.510.000,00

3.976.520,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

3402

393.490,00

281.000,00

126.542,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147.548,00

77.000,00

60.920,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245.942,00

204.000,00

65.622,00

Amenzi, penalitati si confiscări

3502

5.376.000,00

3.964.000,00

1.976.522,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35020102

3.295.201,00

2.378.000,00

1.114.781,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

35020202

13.979,00

8.000,00

3.210,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2.066.820,00

1.578.000,00

858.531,00

Diverse venituri

3602

2.681.386,00

2.591.000,00

602.862,00

Venituri din aplicaraea prescripției extinctive

36020101

3.587,00

Vărsăminte din veniturile și /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

1.281.910,00

1.281.000,00

0,00

Taxe speciale

360206

921.886,00

922.000,00

428.053,00

Contributia asociatiei de propr.pt lucr.de reabilitare termică

360231

271.490,00

267.000,00

86.630,00

Alte venituri

360250

206.100,00

121.000,00

84.592,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3702

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări

370100

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-6.711.444,00

-192.000,00

-11.022.500,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

6.711.444,00

192.000,00

11.022.500,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

390002

0,00

0,00

37.863,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0,00

0,00

37.863,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

0,00

59,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

0,00

0,00

2.804,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

0,00

0,00

35.000,00

IV. subvenții

410002

27.972.930,00

20.908.000,00

7.808.545,00

Subventii de la bugetul de stat

4202

27.705.938,00

20.801.000,00

7.701.553,00

Planuri și regulamente de urbanism

420205

Finantarea actiunilor priv. reducerea riscului seismic al c-tiilor existente cu destinație de locuinta

420210

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

3.949.522,00

2.000.000,00

Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor fmantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

420220

Planuri și regulamente de urbanism

420205

0,00

0,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8.016.457,00

6.726.000,00

3.539.838,00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7.796.000,00

7.727.000,00

583.684,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

7.410.559,00

3.815.000,00

3.044.631,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină

420280

533.400,00

533.000,00

533.400,00

Subvenții de la alte administrații

4302

266.992,00

107.000,00

106.992,00

Sume alocate din bugetul ANCPIpentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sisteatică din cadrul programului național de cadastru și carte funciară

430234

160.000,00

0,00

0,00

Sume alocate pentru chelutielile cu alocația de hrană și cu indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă

430241

106.992,00

107.000,00

106.992,00

Sume in curs de distribuire

4702

0,00

0,00

1.149,00

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic

470400

0,00

0,00

1.149,00

Sume primite de la UE/alți donatori

4802

85.813.144,00

48.210.000,00

8.845.946,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

4802001

83.013.144,00

45.952.000,00

8.148.138,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

22.231.676,00

12.232.000,00

8.138.913,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

0,00

9.225,00

Prefinanțare

48020103

60.781.468,00

33.720.000,00

Fondul Social European

480202

2.800.000,00

2.258.000,00

697.808,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020202

155.718,00

Prefinanțare

48020203

2.800.000,00

2.258.000,00

542.090,00

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

42 7.417.22 7,00

254.330.000,00

164.636.508,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3 78.023.676, 00

224.828. 000,00

147.865.138,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1 06.256.307,00

60.679,000, 00

51, 166.2 77,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

134.058.412,00

82.85 7,000,00

52,935,772,00

TITLUL III DOBÂNZI

3 0

3, 489,605,00

2.422.000,00

1,635,535,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

2 7, 180.000,00

14.955.000,00

11,213,320,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0,0 0

0,0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

4,867,500,00

3,740,000,00

2,111,433,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000,00

768,000,00

618, 000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

10.408,580,00

9,325,000,00

8,646,409,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

77.060.558,00

42,208,000,00

15,383,229,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

13, 164.714,0 0

7,8 74,000,00

4,155,163,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

34,841,601, 00

19,952,000,00

8,614,583,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

50.000,00

50,000,00

50,000,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

81

14,501.950, 00

9,500, 000, 00

9,3 91, 717,0 0

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-1,284,930,00

5102 Autoritatipublice si acțiuni externe

5102

44.939.477,00

25.698.000,00

19.302.332,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

44.070,678, 00

25,333, 000,00

19,734,271,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,691,285,00

18,228,000,00

16,5 78,12 7,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1 0.9 79,393,00

6,804,000,00

2,929,026,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

0,00

0,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

400,000,00

301, 000,00

22 7,118,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

868.799,00

365,000,00

244,245,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

868.799,00

365,000,00

244,245,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-676,184,00

5402 Alte servicii publice generale

5402

3.844.203,00

2.294.000,00

1. 813.765,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3,829,923,00

2,286,000,00

1,813,765,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3. 359.336,00

1,984,000,00

1, 701,502,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

4 70,58 7,00

302,000,00

112,263,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.280,00

8,000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

14.280,00

8,000, 00

5502 Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5502

3.494.605,00

2.426.000,00

1. 635.535,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.494.605,00

2,426,000,00

1,635,535,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,000,00

4,000,00

TITLUL III. DOBANZI

3 0

3, 489,605,00

2,422,000,00

1,635,535,00

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15.661.421,00

8.757.000,00

7.560.445,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

15,661,421, 00

8,75 7,000, 00

7,560,445,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,54 7,121, 00

8,180,000,00

7,349,042,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1. 094.300,00

563. 000,00

211,403,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

20.000,00

14,000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,0 0

0,0 0

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,0 0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

6502 Invatamant

6502

38.330.087,00

21.208.000,00

12.816.216,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

35.246.538, 00

19,292, 000, 00

12.016.305,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563, 253,00

258,000,00

114,045,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20.850.539,00

12,608,000,00

10. 200. 882,00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1.538.000,00

768,000,00

618.000,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

1. 171. 000,00

620,000,00

363, 62 7,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

8.637.488,00

3,360,000,00

719.751,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

2.486.258,00

1.678,000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3. 083. 549,00

1,916,000,00

1.031.557,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3. 083. 549,00

1.916,000,00

1, 031.557,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-231.646,00

6602 Sanatate

6602

8.488.970,00

5,031.000,00

3,550,212,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

8.048.263, 00

4,590. 000,00

3.510.315,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.799.096,00

4,405.000,00

3, 431, 607,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

24 7. 1 67, 00

183, 000,00

78,156,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

2. 000,00

2.000,00

552,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

440.707,00

441. 000,00

39.897,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

440,707,00

441, 000,00

39.897,00

6702 Cultura, recreere si religie

6702

35.698,281,00

21.148.000,00

15,215.318,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

32.626.300, 00

19.343. 000,00

14.376.920,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1 0,223. 788,00

6.118.000,00

4,864.406,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9.94 7.099,00

5,13 7,000,00

4.445,2 73,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.867.500,00

3.740.000,00

2.111.433,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

7.58 7.913,00

4.348.000,00

2.955.808,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3, 071,981, 00

1.805.000,00

847.108,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3. 071.981, 00

1,805,000,00

84 7.108,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-8.710,00

6802 Asigurări si asistenta sociala

6802

46.221.104,00

32.266.000.00

23.950.532,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

45.835.41 7, 00

31.989. 000,00

23.835.771,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.892.45 7,00

14.708,000,00

11,348,822,00

TITLUL IIB UNURI SI SER VICII

20

7.445.707,00

5,73 7,000,00

3, 035,288,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

410.000,00

185.000,00

167.130,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

9.235.580, 00

8,703. 000,00

8.282,230,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

1.441.130,00

1.293.000,00

37.485,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

2.410. 543,00

1.363. 000,00

964.816,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

385.68 7,00

2 77, 000,00

181.642,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

385,68 7,00

2 77,000,00

181.642,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-66.881,00

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7002

77.525.607,00

36.314.000,00

23.728.316,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

60.070.226,00

28. 1 65. 000,00

18.613.327,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.179,9 71, 00

6.798,000,00

5,778,726,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28.674.65 7,00

13. 677,000,00

10. 923, 4 74,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

19.015.598,00

7.570.000,00

1.903.706,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

200,000,00

120,000,00

7,421, 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17.455.381, 00

8.149.000,00

5.416.498,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,455.381, 00

8.149.000,00

5,416.498,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-301.509,00

7402 Protecția mediului

7402

61. 004. 770.00

48.264.000,00

2 7.083.731.00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

60,753. 770, 00

48.063. 000,00

27.083.731,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

32.165.082,00

24.321. 000,00

14.361,444,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

28.528.688,00

23.692.000,00

12.722.287,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

60.000,00

50,000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251. 000,00

201. 000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

251, 000,00

201, 000,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

833.461,00

460.000,00

239.654,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

783. 461, 00

41 0, 000, 00

189.654,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

783. 461, 00

410.000,00

189.654,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

72

50.000,00

50.000,00

50.000,00

8102 Combustibili si energie

8102

0 , 00

0 , 00

0 , 00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

0,0 0

0, 0 0

0,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

TITLUL IVSUBVENTII

40

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

0,00

0,00

8402 Transporturi

8402

91.3 75,241,00

50.464.000,00

2 7,740,452,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

67.603. 074,00

34. 1 74. 000, 00

17.495.099,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21.395.420,00

13. 111. 000,00

6.448.909,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

26. 770.000,00

14. 770. 000,00

11. 046.190,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

56

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

19.437.654,00

6.293.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.2 70.21 7, 00

6.790.000,00

853.636,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.2 70.217,00

6.790.000,00

853.636,00

OPERA TIUNI FINANCIARE

79

14.501.950,00

9.500.000,00

9.391. 717,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

81

14.501.950,00

9.500. 000, 00

9.3 91. 717,0 0

EXCEDENT/DEFICIT

990002

0,00

0,00

4.807.669,00

VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

315.464.227,00

192.119.000,00

145.822.923,00

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

315.464.227,00

192.119.000,00

141.068.063,00

EXCEDENT FUNCTIONARE

0,00

0,00

4.754.860,00

VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

111.953.000,00

62.211.000,00

23.621.254,00

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

111.953.000,00

62.211.000,00

23.568.445,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

52.809,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

4.807.669,00

ROMÂNIA

Anexa nr. 2


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

30.06.2020

- lei (RON) -

D E N UMIR E A INDIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare   anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Execuție la 30.06.2020

1

2

3

VENITURI

000110

25.702.000,00

13.898.000,00

6.852.730,00

I VENITURI CURENTE

000210

20.834.500,00

12.134.000,00

3.447.109,00

C. VENITURI NEFISCALE

290010

20.834.500,00

12.134.000,00

3.447.109,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300010

3.000.000,00

1.180.000,00

473.151,00

Venituri din proprietate

3010

3.000.000,00

1.180.000,00

473.151,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

2.500.000,00

900.000,00

350.684,00

Ate venituri din proprietate

301050

500.000,00

280.000,00

122.467,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330010

17.834.500,00

10.954.000,00

2.700.663,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3310

16.054.000,00

9.874.000,00

2.669.831,00

Taxe si a te venituri in invatamant

331005

4.500.000,00

2.070.000,00

556.720,00

Venituri din prestari de servicii

331008

500.000,00

619.000,00

8.040,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.

331014

7.500.000,00

5.382.000,00

1.429.224,00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

300.000,00

140.000,00

35.249,00

Venituri din organizarea de cursuri de califcare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

331017

1.400.000,00

990.000,00

25.175,00

Ate venituri din prestari de servicii si a te activitati

331050

1.854.000,00

673.000,00

615.423,00

Amenzi, penalitatisi confiscări

3510

1.000,00

0,00

0,00

Ate amenzi, penalitati si confiscari

351050

1.000,00

0,00

Diverse venituri

3610

1.779.500,00

1.080.000,00

30.832,00

Ate venituri

361050

1.779.500,00

1.080.000,00

30.832,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3710

0,00

0,00

273.295,00

Donatii si sponsorizari

371001

0,00

64.874,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

371003

-609.080,00

-340.000,00

-18.200,00

Varsaminte din sectiunea de functionare

371004

609.080,00

340.000,00

18.200,00

Alte transferuri voluntare

371050

0,00

0,00

208.421,00

II.VENITURI DIN CAPITAL

390010

1.294.188,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3910

0,00

0,00

50,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

391001

0,00

0,00

70,00

Alte operatiuni financiare

410010

0,00

0,00

1.102.544,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

410600

0,00

0,00

1.102.544,00

subvenții de la bugetul de stat

4210

4.865.500,00

1.564.000,00

191.554,00

Sume primite de instituțiile publice și activitățile fnanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEGA implementate de APIA

421043

4.867.500,00

1.764.000,00

9.279,00

Sume alocate pentru indemnizații aferente suspendări temporare a contractului de activitate sportivă

428100

182.295,00

subvenții de la alte administratii

4315

0,00

0,00

2.111.433,00

Subvenții pentru instituții publice

431509

2.111.433,00

Total cheltuieli

5010

25.502.000,00

13.898.000,00

5.2435190,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

25.092.920,00

13.558.000,00

5.236.525,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.037.100,00

1.809.000,00

1.888.225,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

22.878.355,00

11.147.000,00

4.488....W

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.465,00

2.000,00

1.145,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

009.000,00

340.000,00

17 7898,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

609.080,00

888.000,00

17...O,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-10.825,00

6510 Invatamant

5555

19.959.999,99

9.999.999,99

9.999.999,99

A. CHELTUIELI CURENTE

01

14.290.000,00

7.270.000,00

2.384.932,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4.873.950,00

872.000,00

...^'. 681,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10.928.585,00

..SM.000,00

2.213.488,88

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.465,00

2.000,00

1.145,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

90.000,00

70.000,00

17.898,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

00.000,00

70.000,00

17....f00

85

-2.389,00

6710 Cultura, recreere si religie

5515

19.999.999,99

5.958.000,00

2.441.093,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

7.808.920,00

5.688.000,00

2.W.529,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7677.15000

937.000,00

771.706,77

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

8.125.676,66

4.771.000,00

1.047.067,00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

519.060,00

270.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

519.060,00

270.000,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

65

-6.436,00

7010 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7010

1.000.000,00

600.000,00

5.064,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

1.000.000,00

600.000,00

5.064,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1.000.000,00

600.000,00

5.064,00

Excedent

0,00

0,00

1.609.540,00

VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

25.093.000,00

13.556.000,00

6.634.460,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

25.093.000,00

13.556.000,00

5.243.190,00

EXCEDENT FUNCȚIONARE

0,00

0,00

1.591.270,00

VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

609.000,00

340.000,00

16.270,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

609.000,00

340.000,00

0,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

18.270,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

1.609.540,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ


Anexa nr.3


CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR INTERNE

30.06.2020

- lei (RON) -

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Prevederi bugetare   anuale

Prevederi bugetare trimestriale

Execuție la 30.06.2020

1

2

3

VENITURI

000107

10.635.200

10.635.200

2.255.887

Sume aferente creditelor interne

41070201

10.635.200

10.635.200

2.255.887

Total cheltuieli

5007

10.535.200

10.535.200

2.255.887

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.535.200

10.535.200

2.255.88 7

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

10. 635.200

10.635.200

2.255.88 7

6507Invatamant

6507

100.000

100.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

100.000

100.000

0

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

100.000

100.000

0

7007 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7007

3.435.200

3.435.200

2.255.887

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3. 435.200

3. 435.200

2.255.88 7

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

3. 435.200

3. 435.200

2.255.88 7

8407Transporturi

8407

7.100.000

7.100.000

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

7.100.000

7.100.000

0

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

7.100.000

7.100.000

0