Hotărârea nr. 147/2020

HCL 147 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Reabilitare,consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 147 din 30 iulie 2020

privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 38834 / 10.07.2020 prezentat de Direcția D.P.F.I.R.U.R.P.L, Serviciul P.F.I., privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș,

În conformitate cu ghidul solicitantului pentru POR 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 Investiție în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 10.1 B Învățământ obligatoriu

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, art. 139, alin. (1), din OUG. 57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă proiectul „Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială“ Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1 Investiție în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământul obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului 10.1 B Învățământ obligatoriu

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș, în cuantum de 12.496.170,82 lei (inclusiv TVA) din care valoarea totală eligibilă 12.414.019,43 lei și valoarea totală neeligibilă de 82.151,39 lei.

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 330.431,78 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 248.280,39 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș.

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “ Friedrich Schiller” din Municipiul Tîrgu Mureș pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește dr. DORIN FLOREA în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Târgu Mureș.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Municipiului Târgu Mureș și publicare pe site-ul propriu al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 8. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Direcția Proiecte cu Finanțare Internațională, Resurse Umane, Relații cu publicul și Logistică, Direcția Scoli prin Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș director executiv D. J.C.A.A.P.L

Buculei Dianora Monica