Hotărârea nr. 146/2020

HCL 146 privind aprobarea organizării concursului de soluții cu tema realizării unui,Monument al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989,în Târgu Mureș,Piața Victoriei

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 146 din 30 iulie 2020

privind aprobarea organizării concursului de soluții cu tema realizării unui Monument al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 în Târgu Mureș, Piața Victoriei

Consiliul Local al Municipiului Tg.Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 34.955/3886 din 25.06.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public

 • b) Avizul favorabil al Compartimentului de specialitate Direcției Arhitect Șef

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tg.Mureș

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu trimitere la art.3 alin.(1), litera (j);

 • Hotărârii nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice;

 • Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public, modificată și completată, cu trimitere la

art.2 și art.4;

 • Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată, cu trimitere la art.25 alin.(1) și art.26 alin.(1);

 • Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată;

 • Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

 • În temeiul prevederilor art.129 (alin.2-lit.c, alin.4-lit.e, alin.7-lit.d), art.138 (alin.3) și art.196, art.197, art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă organizarea concursului de soluții pentru realizarea unui Monument al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 în Târgu Mureș, Piața Victoriei.

Art.2. Se aprobă:

 • - Tema concursului (Anexa nr.1)

 • - Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului (Anexa nr.2)

 • - Formularul de înscriere la concurs (Anexa nr.3)

 • - Calendarul desfășurării concursului (Anexa nr.4)

 • - Comisia de jurizare (Anexa nr.5)

 • -      Formularul de jurizare (Anexa nr.6)

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, HCL nr.12 din 28.02.2002 privind aprobarea temei de concurs, a regulamentelor de jurizare și de organizare a concursului de soluții pentru realizarea monumentului “EROII REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989” și numirea comisiei de jurizare a proiectelor care vor fi depuse în acest scop, își încetează efectele.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Arhitect Șef, , Direcția Economică - Serviciul Achiziții Publice, Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art.5. În conformitate cu prevederile art.252, alin.1-lit.3 și ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Arhitect Șef

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public Târgu Mureș

 • - Direcției Economice - Serviciul Achiziții Publice

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica