Hotărârea nr. 143/2020

HCL 143 privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 143

din 30 iulie 2020

privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 33.270/4061DAS/17.06.2020 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

  • c) Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile :

  • art. 16, art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

  • art. 67 și art. 73 alin. (2) lit. b și alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

  • HG nr. 652/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

republicată;

  • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Metodologia de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta metodologie se va aplica începând cu exercițiul financiar următor, respectiv din 1 ianuarie 2021.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Târgu Mures.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare și produc efecte juridice după îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ