Hotărârea nr. 142/2020

HCL 142 privind înființarea serviciului social “Centrul de Recuperare din Adicții Bastion”,cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 142 din 30 iulie 2020

privind înființarea serviciului social “Centrul de Recuperare din Adicții Bastion”, cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 31.494/3841DAS/10.06.2020 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind înființarea serviciului social “Centrul de Recuperare din Adicții Bastion”, cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

 • HG nr. 118/2014 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012;

 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale;

 • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă înființarea serviciului social “Centrul de Recuperare din Adicții Bastion”, cod serviciu social 8899 CZ-AD-I în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 2 Serviciul social “Centrul de Recuperare din Adicții Bastion” va avea sediul în Târgu Mureș, str. Ludușului, nr. 29.

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 4 În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c și ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

 • p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica