Hotărârea nr. 141/2020

HCL 141 privind concesionarea directă către DECSEI SANDOR a terenului,în suprafaţă de 20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 141 din 30 iulie 2020

privind concesionarea directă către DECSEI SANDOR a terenului în suprafață de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 621 din 05.06.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind concesionarea direct către DECSEI SANDOR a terenului în suprafață de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

  • b) Avizul favorabil al Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.28 din 28 februarie 2019 privind concesionarea

directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș -Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” , str. Plutelor nr.2,

  • - art. 108, lit. b),_art. 129 alin.2 lit.c), art. 139 alin. 3 lit.g) și art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G.

nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă concesionarea directă către DECSEI SANDOR a terenului în suprafață de 20 mp., reprezentând amprenta la sol a construcției existente, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș situat în Complexul de Agrement și Sport ”Mureșul”, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr. 129039 top nr.129039, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data ulterioară expirării contractului inițial, respectiv 22.07.2020 cu destinația cabană de odihnă.

Art.2. Redevența stabilită potrivit H.C.L. nr.28 din 28 februarie 2019 este de 128 euro/an.

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări și Administrația Complexului de Agrement și Sport « Mureșul ».

Art.4. În conformitate cu prevederile art.252 alin 1 lit.c), ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, și ale art.3 alin.1 din Legea nr.554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică :

Administrația Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul”

Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

DECSEI SANDOR - prin Serviciul Relații cu Consilierii

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica