Hotărârea nr. 140/2020

HCL 140 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a unei construcţii anexă gospodăreasca,la imobilul proprietate publică situat în Târgu Mureş,str. Al P. Ilarian nr.37,în incinta Colegiului Naţional Pedagogic Mihai Eminescu,inscris in Cf nr.134661,nr.cad.4611-C6,în vederea demolării

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 140 din 30 iulie 2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unei construcții anexă gospodăreasca, la imobilul proprietate publică situat în Târgu Mureș, str. Al P. Ilarian nr.37, în incinta Colegiului Național Pedagogic Mihai Eminescu, inscris in Cf nr.134661, nr.cad.4611-C6, în vederea demolării

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 34048/22.06.2020 inițiat de Primarul Municipiului

Târgu Mureș prin Direcția Școli, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș-a unei construcții - anexă la imobilul proprietate publică situat în Târgu Mureș, str. Al P. Ilarian nr.37, în incinta Colegiului Național Pedagogic Mihai Eminescu, înscris in Cf nr.134661, nr.cad.4611-C6, în vederea demolării,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu

Mureș

Având în vedere prevederile HG. Nr. 1031/1999 privind Normele metodologice privind inregistrarea in contabilitate a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, art. 289 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor in constructii,,

În temeiul prevederilor art.129, alin.1, alin. 2 lit.”c”, art.139 alin.1, art.297 alin.1 lit.d, art.349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

H o t ă r ă ș t e :

  • Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a unei construcții anexa gospodărească, - la imobilul proprietate publică situat în Târgu Mureș, str. Al. P. Ilarian, nr.37, în incinta Colegiului National Pedagogic - Mihai Eminescu, înscris in Cf nr.134661, nr.cad.4611-C6, în vederea demolării.

Art. 2. Se aprobă scoaterea din inventarul Municipiului Târgu Mures și demolarea anexei gospodărești, identificată în CF nr.134661, nr.cad.4611/C6.

Art.3. Se aprobă întocmirea documentației de demolare a imobilului mai sus mentionat, avand drept scop eliberarea autorizatiei de demolare.

Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Școli și Direcția Arhitect sef.

Art.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c, art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și ale art.3, alin.1 din Legea nr.554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica:

  • - Direcției Scoli,

  • - Direcției Arhitect șef

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica