Hotărârea nr. 14/2020

HCL 14 privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 14 din 30 ianuarie 2020

privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.76.680 din 5 decembrie 2019 inițiat de domnul consilier local Tatar Lehel privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ “Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”

 • b)     Raportul Direcției Arhitect șef. sub nr. 8.636/09.12.2019 (77.735/11.12.2019)

 • c)      Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

 • •  Art.1 și Art.2 din Legea 350/2001, actualizată, privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

 • •  Art.2, pct.3) din Legea 422/2001, republicată, privind protejarea monumentelor istorice

 • •  Art. 129 alin.(1), alin.(14), Art. 139 alin. 1, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă elaborarea și comunicarea ghidului informativ “Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”

Art.2 Obiectivul principal al prezentului ghid îl constituie asigurarea calității mediului construit prin atingerea următoarelor ținte:

 • -      informarea proprietarilor de imobile asupra bunelor practici în reabilitarea clădirilor

 • -      ridicarea conștiinței civice a cetățenilor privind apartenența la oraș

 • -       creșterea atractivității turistice și investiționale

 • -      gestionarea eficientă a patrimoniului construit

Art.3 Fiecare capitol va cuprinde ilustrații cu regulile prevăzute în PUG, precum și imagini cu exemple negative și pozitive de restaurare. Ghidul va conține următoarele capitole:

 • •  Lista documentațiilor necesare pentru: construire, demolare, zugrăvire, amplasare reclamă, schimbare de destinație

 • •  Prevederile legale din prezenta hotărâre

 • • Exemple de planșe pentru zugrăvirea fațadei

 • • Monumente de clasa A și B

 • •  Culori în zona istorică protejată

 • •  Materiale în zona istorică protejată

• Socluri în zona istorică protejată

• Tâmplării

• Reclame

• Învelitori

• Instalații

• Reabilitare termică versus termoizolație

• Sisteme de preluare a apelor pluviale

Art.4 Ghidul informativ se va elabora bilingv, în limba română și maghiară. În cadrul aceluiași material vor apărea informațiile în ambele limbi, nu se vor elabora două ghiduri separate.

Art.5 Documentația informativă “Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale municipiului Târgu Mureș” se va publica pe site-ul www.tirgumures.ro și pe pagina Facebook a Municipiului Târgu Mureș.

Art.6 Documentația informativă “Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale municipiului Târgu Mureș” se va trimite prin poștă, în format imprimat la proprietarii de imobile din zona CP, CA așa cum sunt definite în Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureș.

Art.7 Cheltuielile aferente implementării prezentei hotărâri se vor suporta din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș.

Art.8 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică și Direcția Arhitect șef.

Art.9 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică:

 • -  D-lui consilier local Tatar Lehel

 • -  Direcției Economice

 • -  Direcția Arhitect șef

Președinte de ședință

9                          9            9

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica