Hotărârea nr. 139/2020

HCL 139 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul „REABILITARE,CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”,aprobat prin HCL nr. 185/28.06.2018

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 139 din 30 iulie 2020

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul REABILITARE,


CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ”, aprobat prin HCL nr. 185/28.06.2018

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru, Având în vedere :

 • a) Referatul de aprobare nr. 37.990 din 07 iulie 2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli -Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE -ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. Având în vedere prevederile:

 • art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare și art.7 alin (20, litera „c” din instrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

În temeiul art.129, alin (4), lit. „d” și art. 139, alin (3), lit. „e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă, actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE - ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, aprobat prin HCL nr.185/28.06.2018 conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli Serviciul Investiții, Reparații, Școli, Biserici și Spitale.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Școli.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Principalii indicatori tehnico - economici

Ai investiției “REABILITARE, CONSOLIDARE SI MANSARDARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ FREIDRICH SCHILLER DIN MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

1.Indicatori valorici:

 • 1.1 Valoarea totală a investitiei, inclusiv T.V.A.

Total: 12.496.170,82 lei;

din care: construcții - montaj (C+M) inclusiv T.V.A.: 8.596.525,73 lei;

 • 1.2 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTIȚIA DE BAZĂ:

Investita de baza Cost/mp - 2.678,78lei/mp X3.110mp Scd = 8.330.995,49

fara TVA.

fara TVA.


Constructii+Instalatii Cost/mp- 2.157,86lei/mp X3.110mp Scd = 6.710.932,76

 • 1.3 Costuri pe metru pătrat (suprafață desfășurată)

INVESTITIA TOTALA:

Investiție totală Cost mp construit (lei cu TVA Inclus)- 4.018,06lei/mp

X3.110mp Scd=


12.496.170,82 lei/mp (include: construcția propriu-zisă, sistematizare verticală, împrejmuire incintă, dotări interioare, proiectare și consultanță etc.);

din care:

C+M lei cu TVA = 2.764,16lei/mp X3.110mp Scd= 8.596.525,73 lei.

 • 1. Indicatori fizici:

  • 1.1. Durata de implementare a proiectului: 31 luni din care 19 luni execuție.

  • 1.2. Durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție: minim 2 ani (ani de la data recepției la terminarea lucărilor)

1.3.Suprafețe imobil:

S construită existentă clădire C1 scoală

=800,00 mp

=2340,00 mp

=800,00 mp

=3110,00 mp

=P + 2E + M


S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală

S construită propusă clădire școală

S construită desfășurată propusă clădire scoală Regimul de înălțime propus

 • 1.4. În urma finalizării investiției vom avea următoarele capacități:

• S construită existentă clădire C1 scoală              =

800,00 mp

• S construită desfășurată existentă clădire C1 scoală =

2340,00 mp

• S construită propusă clădire școală   =

800,00 mp

• S construită desfășurată propusă clădire scoală      =

3110,00 mp

• S totală utilă                                             =

2535,05 mp

• Suprafață teren       =

6334,00 mp

• Suprafață construită totală incintă   =

976 mp

• Suprafață desfășurată totală incintă =

3286

• Regimul de înălțime propus

P + 2E + M

• P.O.T. propus         =

15,40 %

• C.U.T. propus         =

0,52

• Număr utilizatori total =

830 persoane

• Numar elevi   =

758 elevi, din care

526 elevi clasele 0-VIII, învățământ de zi, și 232 elevi clasele V-VIII, învățământ frecvență redusă.

 • 2. Eșalonarea investiției - total INV

Anul I - INV =  914.516,81lei + TVA.

Anul II - INV = 5.417.012,85lei + TVA.

Anul III - INV = 6.164.641,16lei + TVA.

PROIECTANT GENERAL

S.C. MANSART CORPORATE SRL

LUCRĂRI DE BAZĂ PROPUSE:

 • • Se propune reabilitarea, consolidarea, mansardarea clădirii scolii și amenajarea

exterioară a unui teren de mini-fotbal.

 • • Se propune adaptarea clădirii pentru persoanele cu dizabilități si se propune

realizarea unor compartimentari și schimbarea unor funcțiuni de încăperi pentru respectarea normelor și normativelor referitoare la igiena din unitățile de învățământ. Vor fi respectate cerințele impuse prin scenariul de securitate la incendiu.

 • • Executarea unor lucrări de consolidare a clădirii, datorită degradării in timp a clădirii și aparitia unor fisuri la pereții exteriori de pe fațada posterioara.

 • • Pentru creșterea performanței energetice și reducerea costurilor energetice, prin asigurarea și menținerea climatului termic interior, se vor realiza lucrări de reabilitare integrală, se va aplica un termosistem pe fațade, se va termoizola planșeul peste ultimul etaj și canalul tehnic.

 • • Pentru adaptarea clădirii la numărul de elevi existent în scoală, se va extinde clădirea pe verticală, prin prelungirea caselor de scară și realizarea unei mansarde, în care se vor amenaja săli de clasă și laboratoare moderne dotate cu mobilier și aparatură corespunzătoare. Din punct de vedere arhitectural, clădirea va avea o învelitoare din tablă prefalțuită și lucarne, pentru a asigura un iluminat natural corespunzător în sălile de clasă. De asemenea, se vor amenaja trotuare de gardă, alei pietonale și se vor amenaja spațiile verzi.

La parter, în clădirea existentă, zona axelor 1-3, se propune amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilități. Între axele 16-17, se va amenaja un atelier, un cabinet medical cu izolator și grup sanitar și o zonă de asteptare. De asemenea se va schimba funcțiunea unor încaperi, se va amenaja o bibliotecă, o sală emisie radio și biroul directorului adjunct. Spațiile existente, birou director, secretariat, contabilitate și o sală de clasă, se vor muta în mansardă. Între axele 9 și 10, se va amenaja o sală ”lapte și corn”, amenajată conform normelor de igienă.

La etajul 1, se vor recompartimenta grupurile sanitare între axele 14-17, pentru respectarea normelor de igienă.

La etajul 2, se vor amenaja grupuri sanitare separate pe sexe, între axele 14-17.

În mansarda propusă, se vor realiza urmatoarele funcțiuni: grupuri sanitare separate pe sexe, laborator biologie, săli de clasă, cabinet limbi străine, contabilitate, secretariat, birou director, sala de sedinte profesori, sala pentru documentare.

PROIECTANT GENERAL

S.C. MANSART CORPORATE SRL