Hotărârea nr. 138/2020

HCL 138 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 4 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş .

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 138

din 30 iulie 2020

privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor

de intervenție realizate la 4 blocuri de locuințe din municipiul Târgu-Mureș .

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. B1/299/30207 din 02.06.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli/Serviciul Juridic Logistic Licitații și Asociații de Proprietari privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 4 blocuri de locuințe din municipiul Târgu-Mureș.

 • a) Avizul favorabil al Compartimentului de specialitate : Direcția Impozite și Taxe locale , b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

 • Art. 14 din OUG nr. 18/2009, cu completările și modificările ulterioare, privind creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe ;

 • • Art. 486, alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu completările și modificările ulterioare, privind Codul fiscal ;

 • • Art. 106, art.129, alin (1) și alin (4), lit. c, art. 139, art. 196, alin (1), lit ”a” și ale art. 243, alin (1), lit ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,

H o t ă r ă ș t e :

 • Art.1.Se aprobă instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru unii proprietari de apartamente care au restanțe la plata cotei-părți din costurile lucrărilor de intervenție realizate la 4 blocuri de locuințe din municipiul Târgu-Mureș, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.2.Se aprobă procedura de recuperare a sumelor avansate de autoritatea administrației publice locale, prin taxa de reabilitare termică, cu plata anuală, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.3.Se aprobă eșalonarea recuperării sumelor avansate de către autoritatea administrației publice locale pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a proprietarilor/asociațiilor de proprietari, pe o perioadă de 3 ani (2020 - 2022) ;

Art.4.Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul de Stabilire, Impunere și Încasare Impozite și Taxe Persoane Fizice și Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari;

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate ;

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică :

 • - Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul de Stabilire, Impunere și Încasare Impozite și Taxe Persoane Fizice;

 • - Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari .

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Procedură de stabilire și achitare a TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ

 • l .Asociația de proprietari și-a asumat, prin semnarea contractului de mandat cu autoritatea administrației publice locale, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare cotei de finanțare ce revine asociației;

 • 2 .Taxa de reabilitare termică se instituie prin hotărâre a consiliului local, la solicitarea asociației de proprietari care administrează blocul sau din inițiativa autorității administrației publice locale, în situația în care asociația de proprietari nu plătește facturile emise de către autoritate, în termenul legal. La identificarea proprietarilor personane fizice care au restanțe la plata lucrărilor de intervenție se au în vedere și reglementările art. 14, alin (10) din OUG nr. 18/2009, cu completările și modificările ulterioare ;

 • 3 .Autoritatea administrației publice locale (UAT) comunică asociației de proprietari defalcarea pe apartamente a costurilor de reabilitare termică în funcție de destinația apartamentului, cota-parte indiviză pentru lucrările executate la proprietatea comună și cantitatea lucrărilor executate la proprietatea individuală acceptate și confirmate de către proprietar prin semnătură ;

 • 4 .UAT, prin Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul de Stabilire, Impunere și Încasare Impozite și Taxe Persoane Fizice, în termen de 30 de zile de la instituirea taxei de reabilitare termică, emite decizie de impunere privind stabilirea acestei taxe ;

 • 5 .Plătitorii taxei de reabilitare termică sunt persoane fizice, proprietari de apartamente din blocurile de locuințe care au fost reabilitate termic prin programele cofinanțate din fonduri publice (nn. fonduri europene, din bugetul de stat și din bugetul local) ;

 • 6 .Taxa de reabilitare termică este anuală ;

 • 7 .Plata taxei se face anual până cel târziu în ultima zi lucrătoare a anului, pentru anul în curs. Neplata la scadență generează majorări de întârziere, începând din ziua următoare expirării termenului prevăzut, până la data stingerii prin oricare din modalitățile prevăzute de lege ;

 • 8 .În cazul înstrăinării apartamentului prin oricare din modalitățile prevăzute de lege, obligațiile stabilite cu titlu de taxă de reabilitare termică neachitate, se recuperează de la noul proprietar ;

 • 9 .Perioada de rambursare a sumelor datorate stabilită de autoritatea administrației publice locale este de 3 ani calendaristici ;

 • 10 .Sumele ce reprezintă taxa de reabilitare termică vor intra în contul de venituri, comunicat de UAT o dată cu notificarea sau se plătește la serviciul de profil al autorității administrației publice locale;

TABEL NOMINAL

cu proprietarii de apartamente pentru care se instituie TAXA DE REABILITARE TERMICĂ

1.Blocul din Str. 22 Decembrie 1989 nr. 34, C4 și C5.

Nr ap

PROPRIETAR

ADRESĂ DOMICILIU

SUMĂ DATOR ATĂ (LEI)

SUMĂ RESTANTĂ, (LEI)

TAXĂ ANUAL LEI/AN

DURATĂ (AN)

1

FEIER ADRIANA

FEIER VASILE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 63, C4

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 1, C4

1130,38

874,14825

291,38

2021-2023

2

ONIȚIU VIOREL

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.2, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

3

BUCUR TEODORA NASTE EMILIA-MARIA GHIURCA TEREZA OLTEAN DANIELA-SUSANA    ROȘCA

EMILIA-RAFILA SZEKELY DALMA EVELIN

Str. Eden nr. 8 C

Str. Eden nr. 8 A

Str. Petru Dobra nr. 23, ap. 20

Str. Eden nr. 21

Str. Eden nr. 19

Str. Zorilor nr. 2, ap. 7

1116,92

863,73933

287,91

Idem

4

MIKLOS TIBERIU VASILE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.4, C4

1133,54

876,59195

292,20

Idem

5

PAL REGINA

Str. Ceangăilor nr. 7, Târgu Mureș

1120,09

866,19077

288,73

Idem

6

BACIU ALEXANDRU

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.6, C4

1103,46

853,33041

284,44

Idem

7

DAN EMANUEL DANIEL

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 58, ap. 3

793,91

613,94844

204,65

Idem

8

BACIU DENISA

Teaca 589, Bistrița-Năsăud

793,91

613,94844

204,65

Idem

9

BALAZS ISTVAN

BALAZS LEVENTE

Sîngeorgiu de Mureș, Str. Păcii nr.

37                   ’

Str. 22 Dec. 34, ap. 9, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

10

HALBIS SUSANA-RODICA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.10, C4

1130,38

874,14825

291,38

Idem

11

POP TRAIAN și ELUS

SORINA    ’

Str. Dumbravei nr. 3, Târgu

Mureș

1116,92

863,73933

287,91

Idem

12

BIRO BOTOND BOLDIZSAR

Str. Victor Babeș nr.17, ap. 2

1103,46

853,33041

284,44

Idem

13

POP TRAIAN și ELUS

SORINA    ’

Str. Dumbravei nr. 3, Târgu Mureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

14

LUPAȘ CORNELIA

Cluj Napoca, Str. Dorobanților nr. 74, Y9, ap.57

1103,46

853,33041

284,44

Idem

15

PETREA IONUȚ-DUMITRU

Sat Ibănești, Str. 189, Mureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

16

GÂRBEA GHEORGHE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.16, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

17

MAILAT MARIA

Str. Stelelor nr. 14

793,91

613,94844

204,65

Idem

18

FRANDEȘ ALEXANDRINA-RAFILA ’

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 18, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

19

MURG ELEONORA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 19, C4

1116,92

863,73933

287,91

Idem

20

SZAKACS SANDOR și KATALIN

ILDIKO           ’

Str. Aleea Cornișa nr. 32, ap. 25

793,91

613,94844

204,65

Idem

21

JAKAB ISTVAN și AGNES

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.21, C4

1645,52

1272,51759

424,17

Idem

22

FARCAȘ IOAN

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.22, C4

1116,92

863,73933

287,91

Idem

23

CĂPÂLNA IULIA PAULINA

Str. Transilvania, nr. 35, ap. 8

1116,92

863,73933

287,91

Idem

24

DRAGNEV VASILE și GALINA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.24, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

25

SPÂNUL RADU TRAIAN

Covasna, Str. Ștefan cel Mare nr.119

793,91

613,94844

204,65

Idem

26

MASCA FLORIN GLIGOR și CRINA IZABELA       ’

Str. Ceahlău nr. 1, ap.8

1116,92

863,73933

287,91

Idem

27

RUGET VIOREL

COZOȘ ANCUȚA IOANA

Str. 22 Dec. 1989 nr. 34, ap. 27, C4

Str. Aleea Cornișa nr. 31, ap. 15

793,91

613,94844

204,65

Idem

28

MOLDOVAN SUSANA SIMONA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.28, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

29

HAJDU LASZLO LEVENTE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.29, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

30

STREZA GEORGE și JESSA MAE          ’

Str. Moldovei nr. 4, ap. 12

1640,77

1268,84431

422,95

Idem

31

SUTO IBOIKA

Str. Szechenyi Istvan nr.63, ap.1

1130,38

874,14825

291,38

Idem

32

SĂLĂGEAN AURICA

Str. Salcâmilor nr. 18

793,91

613,94844

204,65

Idem

33

NAGY ȘTEFAN și ANA

Sovata, Str. Lungă nr. 68

793,91

613,94844

204,65

Idem

34

COZLOV SORIN și MIHAELA

Tulcea,Str. Podgoriilor nr.27 E,ap.3

1133,54

876,59195

292,20

Idem

35

BOGDAN ALEXANDRU-FLORIN și NADIA-CERAESLA

Str. Rozmarinului nr. 24, ap. 12

1133,54

876,59195

292,20

Idem

36

SINPETREAN LILIANA și SERBAN

Sincraiu de Mureș, Str. Crinului nr. 19A

1116,92

863,73933

287,91

Idem

37

GHIZDAVĂȚ ALEXANDRU și ELIZA-MIHAELA ’             ’

Str. Secuilor Martiri, nr.7 B,ap.2

1120,09

866,19077

288,73

Idem

38

PAHOMI AMALIA și GHEORGHE

DANUT        ’

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.38, C4

1133,54

876,59195

292,20

Idem

39

TIMOFTE ELENA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.39, C4

1130,38

874,14825

291,38

Idem

40

URSU IONUȚ

Str. Ștefan Cicio Pop nr.13, ap.6

793,91

613,94844

204,65

Idem

41

DIACONASU ADRIAN și ERZSEBET ERIKA   ’

Str. Mărăști, nr.29, ap. 15

1499,85

1159,86771

386,62

Idem

42

AGOSTON HAJNAL

Miercurea Ciuc, Str. Bradului nr. 11, ap. 10

1072,58

829,45021

276,48

Idem

43

GHERENDI ILEANA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.43, C4

1097,92

849,04621

283,02

Idem

44

SUCIAGHI SUSANA

Sărmaș, Str. Republicii nr. 16, Mureș

1093,96

845,98385

281,99

Idem

45

SZABO ILDIKO ANDREA

Reghin, Str. Strâmbă nr. 4, Mureș

1133,54

876,59195

292,20

Idem

46

BERKI PARASCHIVA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.46, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

47

POP DUMITRU

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.47, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

48

SZILAGHI (cas POP) PIROSKA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.48, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

49

RADU IOAN și CORNELIA

Luduș,Str. Crinului nr. 10 A, Mureș

1120,09

866,19077

288,73

Idem

50

ION MARIUS IONUȚ

Com. Dragodana, Sat Picior de Munte, Str. Principală nr. 44

1218,01

941,91450

313,97

Idem

51

SZASZ FELIX CRISTIAN

Str. Răsăritului nr. 4, ap. 1

793,91

613,94844

204,65

Idem

52

LAZĂR TATIANA DANIELA

București, Str. Cal Ferentari nr.

3, Bl 75, ap.21, Sector 5

1120,09

866,19077

288,73

Idem

53

DIACONAȘU MIRCEA și PAULINA

Str. George Coșbuc nr. 11, ap. 8

1120,09

866,19077

288,73

Idem

54

LIȚIU PAULA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.54, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

55

BURIAN VASILE și ELENA

Com. Lunca Bradului, Sat Lunca Bradului nr. 342/A

793,91

613,94844

204,65

Idem

56

VODA-HENTER KRISTINA

Str. Negoiului nr. 2 A, ap. 10

1072,58

829,45021

276,48

Idem

57

POPA EMANOIL și PARASCHIVA  ’

B-dul 1848 nr. 20, ap. 20, Tg Mureș

1116,92

863,73933

287,91

Idem

58

URSU IONUT

Str. Ștefan Cicio Pop nr. 13, ap. 6

793,91

613,94844

204,65

Idem

59

SZABO PAL și MARIA

Reghin Str. Horea nr. 3 A, Mureș

1120,09

866,19077

288,73

Idem

60

MOLDOVAN SANDA

Reghin, Str. B-dl Unirii nr.13, ap.47

1133,54

876,59195

292,20

Idem

61

SZEKELY LEVENTE 3/8

SZEKELY ORSOLYA 3/8

SANDOR EMESE 2/8

Str. Stelelor nr. 13, ap. 2

1499,85

1159,8677

386,62

Idem

62

SOMLAY IOAN

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.62, C4

1097,92

849,04621

283,02

Idem

63

FEIER ADRIANA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.63, C4

1097,92

849,04621

283,02

Idem

64

BUNA-RUGUNA FLOARIA

Toplița, Str.Nicolae Bălcescu nr. A 16

1097,92

849,04621

283,02

Idem

65

BIRO KINGA MARIA MAGDOLNA

BIRO LEVENTE

Str. Bolyai nr. 11

Str. Suceava nr. 4

793,91

613,94844

204,65

Idem

66

SĂLĂGEAN VIORICA

Remetea nr. 2 B, Mureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

67

DENES FRANCISC și

MAGDALENA   ’

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.67, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

68

ROȘIAN ELISABETA

B-dl Pandurilor nr. 1 D, ap.12

1034,58

800,06396

266,69

Idem

69

NUT GABRIELA-FLORENTINA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.69, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

70

MILĂȘAN AUGUSTIN și VIORICA

Sîntana de Mureș,Str. Violetelor nr. 675

1635,23

1264,56010

421,52

Idem

71

MAJAY GYOZO și DANIELA

DIANA       ’

Str. Șurianu nr. 18, ap. 9

1120,09

866,19077

288,73

Idem

72

CREȚU ALEXANDRU și lauRența       ’

Str. 22 Dec. 1989, nr. 18, ap. 6

1097,92

849,04621

283,02

Idem

73

SZASZ BOTOND HUNOR

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.73, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

74

BIRIȘ VIOREL și MARIA

Tîrvăveni, Str. Libertății nr.12,Mureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

75

SFÂRIAC AUGUSTIN

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.75, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

76

HECZI BRIGITTA ANETT (cas

PUSKAS)

Str. 22 Dec. 1989 nr. 34, ap. 76, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

77

CĂLUȘER ANGELA

B-dul 1 Decembrie 1918, nr.132, ap. 14

793,91

613,94844

204,65

Idem

78

COTOI AMELIA

Str. Gen. Ion Dumitrache nr. 7,ap. 1

793,91

613,94844

204,65

Idem

79

NISTOR ELENA

Str. Cutezanței nr. 43, ap. 9

1097,92

849,04621

283,02

Idem

80

SIMON (cas KREITER) ANA MARIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.80, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

81

LUCA LIDIA MIHAELA

Str. Gheorghe Marinescu nr.43,ap. 11

1495,89

1156,80535

385,60

Idem

82

GALFI ZOLTAN și MOLDOVAN AURA TEODORA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.82, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

83

TRUȚĂ IOAN VASILE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.83, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

84

KACSO BORBALA și LASZLO

Str. Cutezanței nr. 44, ap. 12

1130,38

874,14825

291,38

Idem

85

ZAGAN AMALIA

Făgăraș, Str. Negoiu nr. 99, Brașov

1133,54

876,59195

292,20

Idem

86

NEMEȘ JOZSEF nemeS sandor

Str. Gheorghe Doja nr. 46, ap. 5 Budapesta, Str. Csermely Karoly nr. 16

1130,38

874,14825

291,38

Idem

87

GYALAI ZSOLT FERENCZ

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.87, C4

1120,09

866,19077

288,73

Idem

88

HORVATH LASZLO ATTILA și EVA

MARGHIT              ’

Str. 22 Dec. 1989, nr. 31, ap. 10

1097,92

849,04621

283,02

Idem

89

TOFAN IOAN-CLAUDIU și

CRISTINA            ’

Sighișoara, Str. Aleea Daliilor nr.8, ap. 12   ’

1130,38

874,14825

291,38

Idem

90

HUDUȘAN SIMONA ANA

Brașov, Aleea Lăcrămioarelor nr.4, ap. 8    ’

1195,84

924,76994

308,26

Idem

91

PAP ROZALIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.91, C4

1103,46

853,33041

284,44

Idem

92

TODORAN MARIANA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.92, C4

1133,54

876,59195

292,20

Idem

93

PANĂ(cas MURDORF)

MONICA LAURA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 93, C4

793,91

613,94844

204,65

Idem

94

KNOBLAU ROLAND

Str. Făget nr. 18, ap. 14, Tg Mureș

1097,92

849,04621

283,02

Idem

95

SZASZ ANTON și VIORICA

Mediaș, Str. Vasile Pirvan nr. 43, Sibiu

1120,09

866,19077

288,73

Idem

96

PORTORO ȘTEFAN OTTO

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.96, C4

1130,38

874,14825

291,38

Idem

97

MILĂȘAN ANDA-DENISA

Loc. Dîmbu, (Sînpetru de C) nr.143

793,91

613,94844

204,65

Idem

98

OLTEAN SILVIU CRISTIAN

Cristești, Str. Bisericii nr. 279, Mureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

99

CĂLBEAZĂ ILIȘCA și LUPU

EMILIA       ’    ’

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.99, C4

1116,92

863,73933

287,91

Idem

100

ROTARIU MARIUS

Deda, Sat Filea nr. 233, Mureș

1120,09

866,19077

288,73

Idem

1

MILU LUCREȚIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.1, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

2

ENGEL GEORGETA (cas

Str. Koos Ferenc nr. 7, ap. 15

793,91

613,94844

204,65

Idem

RAD)

3

SZEKELY DALMA-EVELIN

Tîrnăveni, Str. Zorilor nr. 2, ap. 7, MS

793,91

613,94844

204,65

Idem

4

MOLDOVAN MARIA și NICOLAE

Str. Rodnei nr. 79

793,91

613,94844

204,65

Idem

5

BLAJ ANA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.5, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

6

MĂRGINEAN MINODORA CĂTĂLINA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.6, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

7

BIRO ANNA-IULIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.7, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

8

HORGA CLAUDIU VASILE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.8, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

9

HADNAGY DENES și MARGIT

Odorheiu Secuiesc, Str. Mikes Kelemen nr. 20

793,91

613,94844

204,65

Idem

10

BOGDAN ALEXANDRU-

FLORIN și NADIA-CERAEsLa

Str. Rozmarinului nr. 24, ap. 12

793,91

613,94844

204,65

Idem

11

POP DOINA SUZANA

B-dl 1 Decembrie 1918 nr. 223, ap. 28

793,91

613,94844

204,65

Idem

12

POP ALEXANDRU

B-dl 1 Decembrie 1918 nr. 223, ap. 28

793,91

613,94844

204,65

Idem

13

IOANCIO MARIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 13, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

14

OPREA CĂLIN PAUL și

RAMONA        ’

Str. Secuilor Martiri nr.3 B, ap.4

793,91

613,94844

204,65

Idem

15

BACIU CORNEL și VIORICA

Teaca 589, Bistrița-Năsăud

793,91

613,94844

204,65

Idem

16

CORDUNEAN ALINA GEORGIANA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.16, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

17

ȘUGAR VALERIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.17, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

18

FLOREA CRISTIAN IOAN

B-dul 1848, nr. 56, ap. 19, Mureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

19

MATE HUNOR și BEATA-MARIA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 19, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

20

GODJA VASILE și MARIE

Com. Oncești Str. 22, Maramureș

793,91

613,94844

204,65

Idem

21

GRASU ANA MARIA (cas VIDRASAN)

Brașov, Str. Dacia nr. 71, bl. 19, ap.8

793,91

613,94844

204,65

Idem

22

COMUNITATEA EVREILOR din Tg. Mureș

Str. Aurel Filimon, nr. 23

793,91

613,94844

204,65

Idem

23

MERA MARIN DORIN

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.23, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

24

SAVA IOAN și STELUȚA

Sîntana de Mureș, Str. Principală nr.

648             ’

793,91

613,94844

204,65

Idem

25

KOCSIS ARPAD și EVA

Luduș, Str. Liliacului nr. 13

793,91

613,94844

204,65

Idem

26

POPIȚĂ IOAN

Str.Gheorghe Coșbuc nr.13, ap.4

793,91

613,94844

204,65

Idem

27

URSU ELENA

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap. 58, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

28

MĂRGINEAN VASILE

Str. 22 Dec. 1989, nr. 34, ap.28, C5

793,91

613,94844

204,65

Idem

125729

97229,409

32409,80

2.Calea Sighișoarei, nr. 1

Nr ap.

PROPRIETAR

ADRESĂ DOMICILIU

SUMĂ RESTANT Ă (LEI)

TAXĂ ANUALĂ (LEI/AN)

DURATĂ (ANI)

5

MIHACSI GIZELLA

Calea Sighișoarei, nr. 1, ap. 5

1.348

449,33

2021-2023

9

NAGY ADRIAN și SIMONA ANA

Calea Sighișoarei, nr. 1, ap. 9

11.049

3.683

Idem

3.Str. Liviu Rebreanu, nr. 41

Nr.

ap.

PROPRIETAR

ADRESĂ DOMICILIU

SUMĂ RESTA NTĂ (LEI)

TAXĂ ANUALĂ (LEI/AN)

DURATĂ (ANI)

13

BLAGA VASILE

Socolu de Câmpie, Com. Cozma nr. 151, Mureș

2.229

743

2021-2023

4.Str. Panseluțelor, nr. 4

Nr.

ap.

PROPRIETAR

ADRESĂ DOMICILIU

SUMĂ RESTANT Ă (LEI)

TAXĂ ANUALĂ (LEI/AN)

DURATĂ (ANI)

3

FAZAKAAS KAROLY CSABA

Str. Panseluțelor, nr. 4, ap. 3

3.465

1.155

2021-2023