Hotărârea nr. 137/2020

HCL 137 privind înscrierea provizorie în proprietatea Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1001 mp situat pe str. Tudor Vladimirescu

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 137 din 30 iulie 2020

privind înscrierea provizorie în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 1001 mp situat pe str. Tudor Vladimirescu

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 37819/4238/07.07.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic, privind înscrierea provizorie în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 1001 mp situat pe str. Tudor Vladimirescu,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 41, alin. 5, (5A1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Art. 36, alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.87 alin. (5) , art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1 Se aprobă înscrierea provizorie în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 1001 mp situat pe str. Tudor Vladimirescu, conform documentației anexate.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art.3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public.

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica