Hotărârea nr. 136/2020

HCL 136 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Târgu Mureş str. Posada,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Fazakas –Tanko Melania şi Fazakas Orsolya Judit prin mandatar Orban Laszlo

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 136 din 30 iulie 2020

privind trecerea unui teren în suprafață de 129 mp din Târgu Mureș str. Posada, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Fazakas -Tanko Melania și Fazakas Orsolya Judit

prin mandatar Orban Laszlo

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr.35355/3925/26.06.2020, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic, privind trecerea unui teren în suprafață de 129 mp din Târgu Mureș str. Posada, în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Fazakas -Tanko Melania și Fazakas Orsolya Judit prin mandatar Orban Laszlo,

b)Raportul Comisiilor de specialitate din Cadrul Consiliului local municipial Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

Având în vedere prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 5, ale art. 129 alin 2, lit.(c), ale art. 139 alin 1 și alin. 3 lit (g), art.196,alin.(1), lit.a) ale art 243, alin(1), lit.(a) si ale art. 361 alin.(2) si (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea Municipiului Târgu Mureș a terenului în suprafață de 129 mp, identificat în C.F. nr. 140368 Târgu Mureș, nr. cad. 140368, situat în Târgu Mureș, str. Posada, conform declarației de autentificare nr.559 din 11.02.2020 a proprietarelor Fazakas -Tanko Melania și Fazakas Orsolya Judit prin mandatar Orban Laslo.

Art. 2. Terenul cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate, identificat la art. 1, se trece din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș conform planului de situație anexat.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Administrației Domeniului Public, și d-nelor Fazakas -Tanko Melania și Fazakas Orsolza Judit prin mandatar Orban Laszlo.

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica