Hotărârea nr. 135/2020

HCL 135 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul “Reparaţii şi consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”,aprobaţi prin H.C.L. nr. 233 din 30 august 2018

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 135 din 30 iulie 2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Reparații și consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 și mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 și nr. 15”, aprobați prin H.C.L. nr. 233 din 30 august 2018

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr. 38.367/1.172 din 08.07.2020, inițiat de Primar prin Direcția Tehnică,

  • a) Avizul favorabil al Compartimentului de specialitate,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile:

  • Art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare și art. 7 alin 2, litera c) din Înstrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • În temeiul art. 129 alin.(1),alin 2 lit.b, alin. 4 lit d, art.139,alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul “Reparații și consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 și mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 și nr. 15”, aprobați prin H.C.L. nr. 233 din 30 august 2018, după cum urmează:

Valoarea totală (inclusiv TVA) = 3.493.532,97 lei, din care:

C+M ( inclusiv TVA) = 2.677.045,06 lei

Capacități: Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici :

Blocul nr. 13: S teren = 322,50 mp

Ac = 322,50 mp

Ad = 1968,00 mp

Au = 1586,82 mp

Blocul nr. 15: S teren = 322,50 mp

Ac = 322,50 mp

Ad = 1968,00 mp

Au = 1581,21 mp

Durata de execuție: 12 luni

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice și Direcției Economice.

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare și produc efecte juridice după îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ