Hotărârea nr. 134/2020

HCL 134 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizaţia subterană) destinată instalării de reţele publice de comunicaţii electronice în municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 134 din 30 iulie 2020

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de Aprobare Nr. 31382 / 862 din 09.06.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică din cadrul municipiului Târgu-Mureș, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice,

 • b) Avizele Compartimentelor de specialitate,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • Legii nr.159/2016 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice,

 • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 • Art. 129 alin.(1), alin.(14), Art. 139 alin. 1, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș, - conform Anexei nr. 1 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Modelul de Contract - care se va semna cu fiecare furnizor de rețele de comunicații electronice, care solicită dreptul de acces în canalizația subterană - conform anexei nr. 2, - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modelul de cerere pentru acordarea dreptului de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) - conform anexei nr. 3, - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă cuantumul sancțiunilor referitoare la încălcarea reglementărilor în domeniul rețelelor de comunicații electronice - conform anexei nr. 4 - care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCLM nr. 358 din 27 noiembrie 2014.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică, Direcția impozite și taxe locale și Direcția Juridică.

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1, lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr.


57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică:

Direcției Tehnice

Direcției Juridice

Direcției Impozite și Taxe Locale.

Președinte de ședință,

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Anexa 2 la HCL nr.

CONTRACT

de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) pentru rețelele publice de comunicații electronice, în municipiul Târgu Mureș

Nr.........data..............

 • 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

între:

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul social în Tg.Mureș, P-ța Victoriei nr.3, jud.Mureș, cod fiscal nr. 4322823, cont virament nr. R004TREZ47621360206XXXXX deservit de Trezoreria Tg.Mureș, reprezentat prin primar dr. Dorin Florea în calitate de proprietar al infrastructurii municipale (canalizația subterană) pentru rețele publice de comunicații electronice, denumit în continuare „PROPRIETAR”

si

.......... cu sediul social/domiciliul în (localitatea) ..., str. ... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., apartament ..., județ/sector ..., stat ..., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor/Registrul federațiilor sub nr. ..., din ..., cod fiscal nr. ... din ..., reprezentată de ..., cu funcția de ..., în calitate de furnizor autorizat de rețele publice de comunicații electronice, în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, denumit(ă) în continuare „FURNIZOR”,

Având în vedere că:

 • - FURNIZORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr. .................din data de..........................  ce îi conferă dreptul de a încheia contracte de acces în canalizația subterană municipală deținută de municipiul Târgu Mureș,

și că

 • - PROPRIETARUL, fiind titular al dreptului de proprietate asupra canalizației subterane municipale, este de acord cu încheierea prezentului Contract, prin care se stabilesc condițiile de de acces în canalizația subterană municipală,

Părțile au convenit de comun acord asupra termenilor și condițiilor Contractului.

Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, cu completările ulterioare.

 • 2. Definiții

Prezentului contract îi sunt aplicabile definițiile prevăzute de Legea nr. 159/2016 și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. ---------------

 • 3. Obiectul Contractului

  • 3.1. PROPRIETARUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces în canalizația subterană municipală aflată în proprietatea sa situată în municipiul Târgu Mureș, în favoarea FURNIZORULUI.

  • 3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de închiriere, care se exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietății.

  • 3.3. PROPRIETARUL pune la dispoziția FURNIZORULUI serviciul de închiriere spațiu în tuburi subterane în vederea instalării unui cablu de fibră optică sau de cupru, protejat sau nu cu tubetă, prevăzut la art. 2 alin. (2) din Regulamentul privind condițiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș, solicitat conform „Cererii pentru acordarea dreptului de acces” cu nr......., aprobată de primăria municipiului

Târgu Mureș și înregistrată cu nr.........

 • 3.4 Acolo unde există spațiu disponibil, serviciul de mai sus include, la cerere, fără costuri suplimentare pentru furnizor, spațiul necesar în căminul de tragere sau în cameretă FJSDB pentru constituirea rezervei de cablu, respectiv spațiul în căminul de tragere cu volumul de maxim 11 dm3 pentru amplasarea unei cutii de joncțiuni, ori spațiul în cameretele FJSDB necesare pentru branșarea locuințelor unifamiliale sau semicolective, în care se poate instala cel mult o cutie de joncțiune pentru fiecare furnizor de rețele publice de comunicații electronice, cu volumul de maxim 2 dm3 și dimensiuni maxime de 20 cm.

 • 3.5. Instalarea cablului în tub se face în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulamentul privind condițiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș, după caz.

 • 3.6. Accesul se acordă începând cu data semnării Contractului, pe toată durata Contractului.

 • 3.7. Elementele de infrastructură fizică municipală asupra cărora se exercită dreptul de acces sunt următoarele:

 • - tubulatura de canalizație subterană deținută de municipul Târgu Mureș pe străzile/tronsoanele menționate în cererile de acces aprobate;

 • - căminele de tragere și cameretele FJSDB.

 • 3.8. Accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) se va realiza conform Regulamentului aprobat prin HCL nr.........../...........

 • 3.9. FURNIZORUL beneficiază de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) pentru a efectua următoarele lucrări:

 • a) conform planificării realizate de PROPRIETAR, lucrări de instalare, dezinstalare, extindere înlocuire sau mutare, măsurători, inventariere, configurare, cât și pentru alte lucrări asociate rețelei de comunicații electronice a furnizorului;

 • b) periodic, lucrări de întreținere și reparații a rețelelor de comunicații electronice;

 • c) în caz de necesitate, lucrări de reparații cu caracter de urgență.

 • 4. Drepturile și obligațiile Părților

  • 4.1. PROPRIETARUL are următoarele drepturi:

 • a) să încaseze tariful datorat pentru exercitarea de către FURNIZOR a dreptului de acces în condițiile stabilite prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile Regulamentului de acces;

 • b) să fie notificat cu cel puțin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor împuternicite de FURNIZOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la pct. 3.9. sau pentru desfășurarea unor activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență;

 • c) să fie notificat cu privire la accesul persoanelor împuternicite de FURNIZOR pentru efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere ori de reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;

 • d) să nu îi fie afectat dreptul de proprietate/administrare asupra canalizației care face obiectul dreptului de

acces;

 • e) să solicite mutarea în cadrul canalizației municipale a elementelor de rețea de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acesteia, în măsura în care aceasta este necesară pentru executarea unor lucrări la canalizația municipală.

 • 4.2. PROPRIETARUL are următoarele obligații:

 • a) să predea rețeaua de canalizație subterană cu tubulatura aferentă, la termenul convenit de părți, ocazie cu care se va încheia procesul verbal de predare-primire, datat și semnat de ambele părți contractante;

 • b) să asigure accesul la termenele stabilite prin Regulament și prin prezentul contract în zonele stabilite la art. 3.7., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiții, cu excepția cazului prevăzut la lit. c);

 • c) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor împuternicite de FURNIZOR, pe baza unei notificări comunicate telefonic PROPRIETARULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întreținere sau de reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor și serviciilor de comunicații electronice;

 • d) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor; în cadrul Procesului verbal se va menționa starea fizică a canalizației,;

 • e) să efectueze reparațiile necesare asupra canalizației municipale pe toată durata Contractului, cu excepția celor cauzate de exercitarea dreptului de acces;

 • h) să răspundă pentru viciile ascunse ale canalizației municipale care împiedică exercitarea în bune condiții a dreptului de acces;

 • i) să nu pretindă și să nu primească niciun drept în legătură cu activitatea de afaceri a FURNIZORULUI, altul decât dreptul de a primi plățile prevăzute în prezentul Contract;

 • j) să despăgubească FURNIZORUL în cazul în care, în exploatarea rețelei publice de comunicații electronice amplasate în canalizația municipală, apar defecțiuni tehnice din culpa PROPRIETARULUI;

 • k) să acorde și FURNIZORULUI eventualele condiții mai favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce privește exercitarea dreptului de acces în canalizația municipală, stabilite de PROPRIETAR în favoarea unor terți furnizori de rețele publice de comunicații electronice prin contractele încheiate cu aceștia;

 • 1) în situații justificate de necesitatea efectuării unor lucrări asupra canalizației municipale ce ar fi de natură să afecteze funcționarea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris, FURNIZORULUI această intenție, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data planificată a începerii

lucrărilor; părțile, de comun acord vor lua o decizie cu privire la noul amplasament în interiorul canalizației municipale;

 • m) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei FURNIZORULUI să se realizeze în prezența reprezentanților acestuia;

 • n) să nu înceteze furnizarea serviciilor de acces la infrastructura fizică decât în situații temeinic justificate, cum ar fi cele cauzate de încălcarea gravă de către FURNIZOR a unora dintre obligațiile care îi incumbă potrivit contractului de acces.

 • 4.3. FURNIZORUL are următoarele drepturi:

 • a) să beneficieze de dreptul de acces canalizația subterană deținută de municipiul Târgu Mureș, în condițiile Legii nr. 159/2016 și ale prezentului contract;

 • b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de acces, inclusiv cele cu caracter de urgență, sau să desfășoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea FURNIZORULUI și cu acordul PROPRIETARULUI; exercitarea dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea, prevăzute la art. 9 din prezentul contract;

 • c) să încheie în condiții comerciale acorduri de utilizare partajată a a rețelelor proprii de comunicații electronice (instalate conform prezentului Contract) cu alți furnizori autorizați de rețele publice de comunicații electronice, în aceleași condiții de acces tehnice și economice cu cele stabilite prin Regulament și prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor Legii nr. 159/2016. Aceste acorduri vor fi aduse obligatoriu la cunoștința proprietarului infrastructurii municipale în termen de maxim 10 zile de la încheiere;

 • d) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecție a rețelei sale să se realizeze în prezența reprezentanților săi;

 • e) să fie notificat despre intenția PROPRIETARULUI de a efectua lucrări asupra canalizației municipale ce ar fi de natură să afecteze funcționarea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementele de infrastructură fizică necesare susținerii acestora sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea lucrărilor.

 • 4.4. FURNIZORUL are următoarele obligații:

 • a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse canalizației municipale sau celorlalte rețele publice de comunicații electronice instalate în canalizația municipală, din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;

 • b) să notifice PROPRIETARUL cu cel puțin două zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către persoanele împuternicite de FURNIZOR, cu excepția cazului în care este necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență, caz în care notificarea se va face telefonic în condițiile stabilite prin prezentul contract;

 • c) să semneze Procesul verbal de începere a lucrărilor în ziua începerii lucrărilor;

 • d) să obțină Autorizația de intervenție necesară pentru realizarea lucrărilor;

 • e) să efectueze lucrările de acces în canalizația municipală ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în construcții

16/22

și                  în v-.i?jjnic3ț!i

ANCO'.'

ori a celor privind protecția mediului, a igienei și sănătății publice, a muncii, a ordinii publice și siguranței naționale;

 • f) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea

propriilor rețele publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora;

 • g) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de acces în condițiile stabilite prin prezentul Contract;

 • h) să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, în interiorul canalizației municipale, pe cheltuiala proprie, când această reașezare este solicitată de PROPRIETAR pentru efectuarea de lucrări, în condițiile convenite prin prezentul Contract. Când reașezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură destinate susținerii acestora este necesară pentru efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât PROPRIETARUL, cheltuielile vor fi suportate de acestea;

 • i) să pună la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție a propriei rețele toate informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații electronice;

 • j) să respecte normele și standardele tehnice aplicabile cablurilor, tubetelor și echipamentelor instalate în canalizația municipală ce face obiectul prezentului Contract;

 • k) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1., FURNIZORUL nu va cauza schimbarea destinației canalizației municipale;

 • 1) la încetarea contractului FURNIZORUL va elibera canalizația municipală pusă la dispoziție de PROPRIETAR, pe bază de proces-verbal, și va preda spațiul în aceleași condiții funcționale în care a fost primit;

 • m) să utilizeze canalizația municipală doar în scopul pentru care s-a încheiat prezentul contract;

 • n) să restituie spațiul utilizat în canalizația municipală la sfârșitul perioadei prevăzute în prezentul Contract;

 • o) să răspundă și să ia măsuri pentru asigurarea apărării împotriva incendiilor în condițiile Legii nr. 307/2006, precum și de respectarea securității și sănătății în muncă;

 • p) în exercitarea dreptului de acces, FURNIZORUL se obligă să nu aducă prejudicii atât PROPRIETARULUI, cât și terților utilizatori ai canalizației municipale;

 • q) pentru prejudiciile de orice natură cauzate terților menționați la lit. p) , FURNIZORUL este direct răspunzător față de aceștia, în conformitate cu prevederile legale privind răspunderea delictuală, PROPRIETARUL fiind exonerat de orice răspundere.

 • 5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea și încetarea Contractului

  • 5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de către părți.

  • 5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se pot executa de la data semnării de către părți a Procesului verbal de începere a lucrărilor.

  • 5.3. Dreptul de acces care face obiectul prezentului Contract se instituie pe o perioadă de......ani, respectiv

până la data de.............................

 • 5.4. Părțile convin ca modificările în Contract să se facă doar în urma unui acord scris, printr-un Act adițional la prezentul Contract.

 • 5.5. Contractul încetează prin acordul de voință al Părților, prin dispariția canalizați ei municipale, la expirarea perioadei prevăzute la art. 5.3., ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligațiilor sau în condițiile prevăzute la art. 8.3.

 • 5.6. FURNIZORUL poate solicita încetarea Contractului, prin transmiterea către PROPRIETAR a unei notificări cu cel puțin două luni înainte.

 • 6. Tarifare

  • 6.1. Părțile au convenit ca FURNIZORUL să plătească suma anuală de ................. lei, reprezentând

contravaloarea dreptului de acces stabilit conform art. 3.1, în conformitate cu solicitările exprimate de FURNIZOR în cererile de acces aprobate de PROPRIETAR.

 • 6.2. în situația în care, cu ocazia efectuării lucrărilor prevăzute la art. 3.9. se produc pagube materiale PROPRIETARULUI, FURNIZORUL va remedia pe cheltuiala sa pagubele produse și va aduce canalizația municipală la stadiul de funcționare anterior începerii lucrărilor.

 • 6.3. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la data semnării contractului, în cazul obținerii dreptului de acces.

 • 6.4. Prețul accesului se va recalcula anual, pe baza actualizării tronsoanelor ocupate efectiv în urma instalărilor/dezinstalărilor realizate față de perioada precedentă. Plata se va face anual în contul PROPRIETARULUI nr..............................................................Trezoreria Târgu Mureș - până la data de

...............................  iar rezultatul recalculării va fi comunicat de către PROPRIETAR FURNIZORULUI cu cel puțin 30 de zile înainte de data scadentă. Dacă rezultatul recalculării nu a fost comunicat FURNIZORULUI până la data scadentă, atunci acesta va achita aceeași sumă ca cea din anul precedent.

 • 6.5. în cazul în care FURNIZORUL nu achită sumele datorate în temeiul prezentului contact la termenele prevăzute la art. 6.4., acesta datorează PROPRIETARULUI penalități din suma datorată, pe zi de întârziere, conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare la data calculării penalităților.

 • 7. Cesiunea dreptului

  • 7.1. FURNIZORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. unui alt FURNIZOR de rețele de comunicații electronice, autorizat în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, cu condiția notificării PROPRIETARULUI.

  • 7.2. FURNIZORUL rămâne dator față de PROPRIETAR numai pentru obligațiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii, FURNIZORUL și cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor față de PROPRIETAR.

 • 8. Forța majoră

  • 8.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau executarea în mod necorespunzător -totală sau parțială - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege.

  • 8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile lucrătoare producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui. Această notificare va fi confirmată ulterior, sub sancțiunea neluării în considerare, prin dovada eliberată de Camera de Comerț și Industrie sau de alt organism abilitat.

  • 8.3. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează sau se estimează că vor dura mai mult de 180 zile lucrătoare /6 luni, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • 9. Notificări

  • 9.1. în accepțiunea Părților, orice notificare în scris adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa prevăzută de prezentul articol.

  • 9.2. în cazul în care notificarea se transmite prin poștă, se va utiliza un serviciu poștal cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată pe formularul tipizat de confirmare de primire.

  • 9.3. în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de întreținere sau de reparații cu caracter de urgență, notificarea telefonică va fi confirmată ulterior în maxim două zile lucrătoare prin e-mail, fax sau poștă.

  • 9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

  • 9.5. Comunicările de rutină se pot efectua și prin e-mail.

  • 9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor Părți, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos. în cazul modificării acestor informații, Partea în cauză este obligată să notifice cealaltă Parte cât mai curând posibil, sub sancțiunea considerării valabile a comunicării transmise la vechiul punct de contact.

   Pentru PROPRIETAR

   Persoană de contact:.................................

   Adresa:.........................................................

   Telefon: ...................................

   Fax:...........................................

   E-mail:.......................................................


   Pentru FURNIZOR

   Persoană de contact:...........................................

   Adresa:

   Telefon:.......................................

   Fax:..............................................

   E-mail:................................................................


 • 10. Litigii

în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.

 • 11. Clauze finale

  • 11.1. în cazul în care Părțile își încalcă obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract, neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.

  • 11.2. Prezentul contract reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii sale.


 • 12. Alte clauze: Prezentul contract se completează cu prevederile Codului Civil și ale reglementărilor aplicabile în domeniul comunicațiilor electronice, precum și cu prevederile Regulamentului privind condițiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș.

Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi.........../........../ 20..

SEMNĂTURI

PROPRIETAR

FURNIZORAnexa 3 la HCL nr......../.

CERERE

pentru acordarea dreptului de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș

Subsemnatul ___________ , domiciliat în jud., loc.

, str., nr. ____, ap. ____, tel. , având CNP

administrator/reprezentant al SC__________________________________, cu sediul (adresa de corespondență)

în jud._____, loc., str., nr.____, tel., fax

, e-mail, înregistrat la Registrul comerțului sub nr. , CUI

în calitate de furnizor de rețele publice de comunicații electronice titular al Certificatului-Tip de furnizor de rețele publice de comunicații electronice nr..................din data de...........................

solicit acordarea dreptului de acces pe următoarele străzi / tronsoane de canalizație transport / tronsoane de canalizație distribuție, în vederea instalării/dezinstalării de rețele publice de comunicații electronice:

STRADA

TRANSPORT

DISTRIBUȚIE și BRANȘAMENT

TRONSON

<5 tubetă (diametru exterior exprimat în mm)

<D CABLU (diametru exterior exprimat în mm)

Lungime (exprimată în ml)

Punct Acces (număr poștal)

$ tubetă (diametru exterior exprimat în mm)

O CABLU (diametru exterior exprimat în mm)

Lungime (exprimată în ml)

în cazul în care pe tronsoanele indicate mai sus există instalate deja unul sau mai multe cabluri fără tubete, optez1 pentru: instalarea de tubete / instalarea cablurilor fără tubete.

Necesarul aferent de rezerve de cablu și cutii de joncțiuni (cutiile de joncțiuni se instalează exclusiv în căminele de tragere și în cameretele FJSDB necesare pentru branșarea locuințelor unifamiliale sau semicolective. Volumul cutiei de joncțiuni maxim admisibil este de 2 dm3 cu dimensiuni maxime de 20 cm în cameretele FJSDB și 1 Idm3 în căminele de tragere):

STRADA

Cămin de tragere

Cameretă

FJSDB

Volum cutie de joncțiuni (exprimat în dm3)

Lungime rezervă de cablu (exprimată în ml)

1 Se va marca opțiunea aleasă.

Motivez solicitările de mai sus astfel:

Anexez prezentei cereri următoarele documente:

copia documentelor de identificare ale solicitantului: CUI /CIF/ Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului;

împuternicirea persoanei care reprezintă solicitantul;

dovada calității de furnizor de rețele publice de comunicații electronice.

Data


Semnătura


Anexă nr. 4 la HCL nr.

SANCȚIUNI:

1. Accesul la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de tetele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș, fără a se încheia un Contract de acces al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice - se va sancționa cu amendă contravențională, între 2.000 - 2.500 lei, respectiv trecerea în legalitate sau desființarea rețelei respective.

2. Nerespectarea Regulamentului privind condițiile de acces la infrastructura fizică municipală (canalizația subterană) destinată instalării de rețele publice de comunicații electronice în municipiul Târgu Mureș - se va sancționa cu amendă contravențională, între 2.000 - 2.500 lei