Hotărârea nr. 133/2020

HCL 133 privind încheierea unei convenţii cadru având ca obiect terenul în suprafaţa de 20 mp (din totalul de 145927 mp) identificat în C.F. 96204/N,Târgu Mureş cad 3899,din zona B strada Amsterdam,aflat în domeniul privat al Municipiului Tg. Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 133 din 30 iulie 2020

privind încheierea unei convenții cadru având ca obiect terenul în suprafața de 20 mp (din totalul

de 145927 mp) identificat în C.F. 96204/N, Târgu Mureș cad 3899, din zona B strada Amsterdam, aflat în domeniul privat al Municipiului Tg. Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de Aprobare nr.35705/3953/29.06.2020 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic;

 • b) Luând în considerare propunerile făcute în plenul ședinței Consiliului local,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

 • Legislația specifică: Legea 123/2012 Legea energiei electrice și a gazelor naturale, H.G 1240/2012 -pentru aprobarea regulilor procedurale privind condițiile și termenii referitori la durata, conținutul și limitele de exercitare a drepturilor de uz și servitute asupra proprietăților private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale, a convenției-cadru, precum și a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizațiilor și a despăgubirilor și a modului de plată a acestora

 • Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată

 • În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin (14) ale art.139 alin.1 și alin.3 lit.(g), art. 196 alin.1, lit. (a) și ale art. 243 alin.1, lit. (a), art.362 alin 1 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă încheierea unei convenții cadru având ca obiect terenul în suprafața de 20 mp (din totalul de 145927 mp), identificat în C.F. 96204/N, Târgu Mureș nr. cad 3899, din zona B strada Amsterdam, aflat în domeniul privat al Municipiului Tg.Mureș, pe toată perioada existenței obiectivelor S.N.T.

Art. 2. Se aprobă stabilirea cuantumului indemnizației prin negociere, în limita chiriei calculate, conform raportului de evaluare, în cuantum de 306,8 lei/mp 64 euro/mp, având ca obiect această categorie de teren.

Art.3. Se numește și împuternicește comisia pentru negocierea și stabilirea prețului final, având următoarea componență :

Membrii:

 • 1. Bătăran Viorel

 • 2. Alexandrescu Ioan Victor

 • 3. ........................PUi....................... Consilier local

 • 4. ...................................Miculi .............Consilier local

 • 5. .......................Moldovan.........................Consilier local

Membrii înlocuitori:

 • 1. Gheorghiță loan

 • 2. Ciontea Manuela

 • 3. ..................Mozes ...........................Consilier local

 • 4. ...............................Bakos ..................Consilier local

 • 5. ........................Biro..........................Consilier local

 • Ar t.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administrației Domeniului Public .

 • Ar t.5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate

 • Ar t.6. Prezenta hotărâre se comunică: Administrației Domeniului Public, Societății Naționale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA.

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica