Hotărârea nr. 132/2020

HCL 132 privind completarea art 2.16 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 131/19.05.2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aploicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente,aprobate prin HG nr. 1275/2000,cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat,în vederea închirierii

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 132 din 30 iulie 2020

privind completarea art 2.16 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 131/19.05.2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aploicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente, aprobate prin HG nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 39531 din 14.07.2020 inițiat de Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale, privind completarea art 2.16 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 131/19.05.2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aploicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente, aprobate prin HG nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile :

  • art. 2 lit. “c”, art. 42 și 43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată, HCLM nr. 131/2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente, aprobate prin HG nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii, art 68 și ale art. 79 alin 1 lit a, b și c din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Art.1. Se aprobă completarea art. 2.16 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 131/19.05.2016 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 148/2001 referitoare la stabilirea unor măsuri pentru punerea în aploicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și a Normelor metodologice aferente, aprobate prin HG nr. 1275/2000, cu privire la repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat, în vederea închirierii astfel:

“Garsonierele din strada Sârguinței, nr. 18 și 20 se repartizaeză pensionarilor, pensionarilor de invaliditate, nesupuși revizuirii medicale conform art. 79 alin 1 lit a, b și c din Legea nr. 263/2010 și persoanelor cu handicap grav.”

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale patrimoniale și comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c , ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activitați culturale, sportive, tineret și locativ

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica