Hotărârea nr. 131/2020

HCL 131 privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj,pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri,destinate închirierii în municipiul Târgu Mureș,construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 131

din 30 iulie 2020

privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Târgu Mureș, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.34.378 din 23.06.2020 privind aprobarea propunerilor de criterii de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Târgu Mureș, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,

 • b) Amendamentul propus în cadrul Ședinței Consiliului local,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile :

 • Art. 14 alin. (1), (7), (8) și alin. (9), art. 15 alin. (1) și (2) și anexa nr. 11 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă propunerile de criterii de acces la locuință și a criteriilor de ierarhizare stabilite prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Târgu Mureș, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, prevăzute în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pentru accesul la locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri, solicitanții au obligația îndeplinirii cumulative a criteriilor privind accesul la locuință atât la data depunerii cererilor, cât și la data repartizării locuințelor.

Art.3. Criteriile aprobate prin prezenta hotărâre vor fi înaintate spre avizarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, însoțite de o copie a actului prin care au fost adoptate prin grija Serviciului activități social culturale, sportive, de tineret și locativ din cadrul Direcției activități social - culturale, patrimoniale și comerciale, potrivit prevederilor legale.

Art.4. Forma finală a criteriilor va fi adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș după primirea avizului favorabil al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Art.5. Se aprobă lista documentelor necesare solicitării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii (ANL), prevăzute în anexa nr. 2 parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția activități social-culturale patrimoniale și comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ.

Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c , ale art. 255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică la:

 • - Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activitați culturale, sportive, tineret și locativ ;

 • - Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Serviciul activități culturale, sportive, tineret și locativ ;

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Anexa nr. 1

A. Criterii de acces la locuință

pentru soluționarea cererilor de locuință și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite în municipiul Târgu Mureș prin Agenția Națională pentru Locuințe

 • 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuințe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii, și să poată primi repartiție pentru locuință în cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.

Cererea de locuință se efectuează numai individual și în nume propriu.

 • 2. Titularul cererii de locuință și ceilalți membrii ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea municipiului Târgu Mureș sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Târgu Mureș..

NOTĂ:

Restricția referitoare la nedeținerea unei locuințe în proprietate nu are în vedere locuințele înstrăinate în urma unei acțiuni de partaj sau locuințele trecute în proprietatea statului în mod abuziv și care nu au fost retrocedate în natură. Restricția nu se aplică în cazul deținerii cu chirie a unui spațiu locativ în cămine de familiști sau nefamiliști, și nici chiriașilor din locuințele preluate abuziv de stat și care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foștii proprietari. Prin cămine de familiști sau nefamiliști se înțeleg clădirile dotate cu camere de locuit individuale și cu dependințele, dotările și utilitățile comune. De asemenea, restricția nu se aplică în situația în care titularul cererii de locuință și ceilalți membri ai familiei acestuia - soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia - dețin, alături de alte persoane, cote-părți dintr-o locuință, dobândite în condițiile legii.

 • 3. Titularul cererii de locuință trebuie să își desfășoare activitatea în municipiul Târgu Mureș,     Aeroportul Târgu Mureș( Vidrasău) sau Parcul Industrial Mureș.

..........................zona metropolitană

NOTĂ:

Solicitanții care își desfășoară activitatea în afara Municipiului Târgu Mureș trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puțin un an în Târgu Mureș.

 • 4. Repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.

NOTĂ:

 • - Lista de priorități se stabilește ori de câte ori este cazul, dacă în anul respectiv urmează să se finalizeze și să se repartizeze locuințe noi pentru tineri, destinate închirierii, dacă titularii cererilor de locuințe înscriși în lista aprobată inițial nu mai îndeplinesc criteriile de acces la locuință sau dacă există locuințe pentru tineri rămase vacante.

 • - Solicitanții înscriși în lista de priorități, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 și 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuințe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiții în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an și în noua ordine de prioritate stabilită.

  B. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj


pentru soluționarea cererilor de locuință și repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirieri, construite în municipiul Târgu Mureș prin Agenția Națională pentru Locuințe

(*nu se admit modificări conf HG nr. 962/2001)

 • 1. Situația locativă actuală

  • 1.1. Chiriaș în spațiu din fond locativ privat ...........10 puncte

  • 1.2. Tolerat în spațiu .................................................                              7 puncte

   1.3. Suprafața locuibilă deținută (cu chirie, tolerat în spațiu): - mp/locatar


 • a) mai mare de 15 mp și până la 18 mp inclusiv ............       5 puncte

 • b) mai mare de 12 mp și până la 15 mp inclusiv ............7 puncte

 • c) 8 mp și până la 12 mp inclusiv ...................................                     9 puncte

 • d) mai mică de 8 mp..................................................10 puncte

  NOTĂ:


În cazul celor tolerați în spațiu, toată suprafața locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluși și cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuință, dar care locuiesc în același imobil. În cazul spațiilor locative închiriate, suprafața locativă deținută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuință. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuință se va avea în vedere componența familiei definită la cap. A pct. 2.

 • 2. Starea civilă actuală

  • 2.1. Starea civilă:

 • a) căsătorit .............................................10 puncte

 • b) necăsătorit ............................................8 puncte

 • 2.2. Nr. de persoane în întreținere:

 • a) Copii

 • - 1 copil .................................................2 puncte

 • - 2 copii .................................................3 puncte

 • - 3 copii ................................................. 4 puncte

 • - 4 copii .................................................5 puncte

 • - > 4 copii ...............................................5 puncte +1 punct pentru fiecare copil

 • b) alte persoane, indiferent de numărul acestora ..........2 puncte

 • 3. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreținere necesită, potrivit legii, însoțitor sau o cameră în plus ................................2 puncte

 • 4. Vechimea cererii solicitantului

  • 4.1. până la 1 an ...................................................                                1 punct

  • 4.2. între 1 și 2 ani................................................3 puncte

  • 4.3. între 2 și 3 ani................................................6 puncte

  • 4.4. între 3 și 4 ani ................................................9 puncte

  • 4.5. pentru fiecare an peste 4 ani ..........................4 puncte

 • 5. Nivelul de studii și/sau pregătire profesională

  • 5.1. fără studii și fără pregătire profesională ...............          5 puncte

  • 5.2. cu școală generală, fără pregătire profesională

și/sau cu specializare la locul de muncă ..........................8 puncte

 • 5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională și/sau cu specializare la locul de muncă .........................10 puncte

 • 5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate și/sau prin studii superioare de scurtă durată ................................................................                                      13 puncte

 • 5.5. cu studii superioare ...............................................                             15 puncte

NOTĂ:

Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii.

 • 6. Situații locative sau sociale deosebite

  • 6.1. tineri proveniți din case de ocrotire socială și

care au împlinit 18 ani ..................................................15 puncte

 • 6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii ..............10 puncte

 • 6.3. tineri evacuați din case naționalizate ..................5 puncte

 • 7. Venitul mediu net lunar/membru de familie

  • 7.1. mai mic decât salariul minim pe economie ............15 puncte

  • 7.2. între salariul minim pe economie și salariul mediu net pe economie ......................................................                             10 puncte

NOTE:

 • - Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanților de locuință care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.

 • - În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanții vor fi departajați în funcție de situația locativă constatată la data efectivă a repartizării locuințelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanții a căror situație locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcție de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanții care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecție socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

Anexa nr.2

Lista documentelor

necesare solicitării unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii (ANL)

 • 1. Cerere-formular;

 • 2. Copii ale actelor de identitate ale solicitantului, membrilor familiei acestuia, precum și ale persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împrună cu acesta;

 • 3. Alte acte de stare civilă- certificat de naștere, de căsătorie

 • 4. Declarație notarială a titularului cererii și, după caz, ale soției/soțului și ale celorlalți membri majori din familia acestuia din care să reiasă că nu deține și nu a deținut o altă locuință în proprietate și/sau nu este beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ -teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în municipiul Târgu Mureș;

 • 5. Declarația notarială pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul are calitatea de tolerat în spațiu precum și numărul persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul, în situația în care acesta nu locuiește într-un bloc de locuințe;

 • 6. Actul de proprietate (copie) privind locuința de domiciliu sau de reședință, din care să rezulte suprafața locuibilă ;

 • 7. Contractul de închiriere pentru domiciliul actual al solicitantului valabil pentru anul în curs întregistrat la ANAF ( va fi depus doar de către titularul cererii, care este chiriaș în spațiul locativ privat, în copie);

 • 8. Adeverință eliberată de Asociația de proprietari din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc împreună cu solicitantul și pentru care se claculează și se încasează contravaloarea cheltuielilor de întreținere;

 • 9. Aactele de studii-ultimul nivel de studii încheiat și atestat conform legii ( se depune doar de către solicitant, în copie);

 • 10. Adeverință de la locul de muncă pentru titularul cererii și membrii familiei, după caz, din care să reiasă venitul net realizat și locul desfășurării activității, precum și orice altă dovadă de venit sau declarație;

 • 11. Acte din care să rezulte calitatea de chiriaș evacuat sau în curs de evacuare din case naționalizate;

 • 12. Acte din care să rezulte calitatea de tânăr provenit din case de ocrotire socială și care a împlinit vârsta de 18 ani, cu specificarea perioadei de internare

 • 13. Acte doveditoare ale înfierii;

 • 14. Acte medicale privind boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei acestuia ori aflat în întreținere, cu precizarea dacă necesită, potrivit legii, însoțitor sau o camera de locuit în plus, dacă este cazul

 • 15. - un dosar plic