Hotărârea nr. 130/2020

HCL 130 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren,reconversie parţială zonă funcţională,stabilire reglementări urbanistice construire case de locuit unifamiliale,creare accese,utilităţi ",cu regulamentul local de urbanism aferent,Strada Szotyori Jozsef,fnr.,Iniţiator: Radics Iolanda

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 130

din 30 iulie 2020

privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren, reconversie parțială zonă funcțională, stabilire reglementări urbanistice construire case de

locuit unifamiliale, creare accese, utilități "

cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada Szotyori Jozsef, fnr.

Inițiator: Radics Iolanda

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 3671(2939) din 25.06.2020 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”

  • b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 1/06.01.2020

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 2, alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991*** republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 31/07.02.2008 privind aprobare "P.U.Z.- cartier Unirii",

  • Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă documentația de urbanism “Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren, reconversie parțială zonă funcțională pentru stabilire reglementări urbanistice construire case de locuit unifamiliale, creare accese, utilități " cu regulamentul local de urbanism aferent , pentru terenul cu suprafața totală de 6050mp, situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Szotyori Jozsef, fnr., identificat ca fiind cel evidențiat în cartea funciară nr. 121053- Târgu Mureș, nr. cad. 121053, proprietatea lui Radics Elena Iolanda(în cotă de 1/1), în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 809.1/2018 elaborat de SC”Proiect”SRL- Târgu Mureș, arhitect urbanist Keresztes Geza, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele, acordurile și declarațiile aferente documentației face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei delimitate prin P.U.Z. respectiv UTR”L2z”- zona locuințelor individuale si colective mici cu P-1:2 niveluri; "L2cz"- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire continuu (înșiruite sau covor) sau grupat (cuplate), situate în noile extinderi(pentru zona construibilă), “V5z”- culoare de protecție față de infrastructura tehnică(pentru zona neconstruibilă) și "V8z"- păduri și fâșii plantate de protecție sanitară a cimitirului, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiari pe cheltuiala proprie.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire, proprietarii imobilelor din zona reglementată prin P.U.Z. vor depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarațiile ce se vor depune la dosar, proprietarii de imobile reglementate își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art.3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max 5ani de la data aprobării.

Art.4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica