Hotărârea nr. 13/2020

HCL 13 cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 13 din 30 ianuarie 2020

cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive

Consiliul local al Municipiului Târgu-Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.72.739 din 19.11.2019 inițiat de Primar prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive

 • b) Avizul favorabil al Direcției economice

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

 • d) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile :

- Legii 69/2000,cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000, a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Sport nr. 664/2018,cu modificările și completările ulterioare, completate cu Legea Nr.350, din 2 decembrie 2005,cu modificările și completările ulterioare privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Ordinului 321 din 31.01.2019,Art.1, anexa 2 lit ,,I” referitor la cuantumul contribuției proprii,

- Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

- în temeiul art.129 alin.(1), alin (2) lit. „d”, alin.(7) lit. „f”, art.139, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă metodologia de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive, regulamentul de sprijin financiar și ghidul solicitanților pentru proiecte sportive, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă termenul limită de depunere a proiectelor de finanțare: 9 martie pentru semestru I și 30 mai pentru semestrul II al anului în curs, iar pentru anii următori termenul limită de depunere a proiectelor este 30 noiembrie pentru semestrul I și 30 mai pentru semestrul II, conform Ghidului de finanțare din Regulamentul de sprijinire a activităților sportive din municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Se abrogă art.6 al Hotărârii Consiliului local 51/2016, legat de contribuția proprie a solicitantului finanțării, pentru proiecte sportive, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Art.4. Se abrogă Hotărârea Consiliului local nr. 274/2015 privind termenele limită de depunere a proiectelor sportive.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcția Economică.

Art.6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

- Direcției Economice

Președinte de ședință

9                           9            9

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica


MUNICIPIUL TARGU-MUREȘ

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

ROMÂNIA - 540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 Fax: 00-40-365-882.066fwww.tirgumures.ro

REGULAMENT DE SPRIJINIRE

A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE DIN MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ

CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 • A. MODALITĂȚI DE SPRIJIN

I. Criterii de sprijinire a sportului de performanță:

 • 1. Sprijinirea sportului de performanță se face prin acordarea de finanțări nerambursabile.

 • 2.  Acordarea de finanțări nerambursabile, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, prin participare la concurs de proiecte conform ghidului prezentat în anexa I.

 • 3. Finanțarea nerambursabilă poate fi solicitată numai de persoane juridice fără scop lucrativ (cluburi, asociații, fundații, etc.), care au Certificat de Identitate Sportivă și au sediul și activitatea principală în municipiul Târgu-Mureș.

 • 4. Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizări de competiții, concursuri, manifestații sportive, participări la competiții, concursuri și manifestări sportive interne și internaționale.

 • 5. Structura sportivă are obligația de a participa cu o contribuție proprie de minim 30% din valoarea totală a proiectului.

II. Criterii de sprijinire a sportului pentru toți

 • 1. Sprijinirea sportului pentru toți se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, în baza Ordinului nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene și ale municipiului București, prin participare la concurs de proiecte, conform ghidului prezentat în anexă;

 • 2. Finanțarea nerambursabilă poate fi solicitată numai de persoane juridice fără scop lucrativ (cluburi, asociații, fundații, etc.), care au cuprinse în statut activități sportive și au sediul și activitatea principală în municipiul Târgu-Mureș.

 • 3. Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru organizări de competiții, concursuri, manifestații sportive pentru amatori, participări la competiții, concursuri și manifestări sportive interne și internaționale organizate pentru amatori.

 • 4.  Activitățile de exerciții fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic sportiv precum și activitățile de educație fizică și sport practicate de către persoanele cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt pot fi incluse în cadrul sportului pentru toți, în condițiile organizării de către persoane juridice definite la alin.3.

 • 5. Asociația/fundația are obligația de a participa cu o contribuție proprie de min. 10% din valoarea proiectului.

 • 6. Fișele de evaluare sunt documente publice și se găsesc în anexă.

III. Criterii de sprijinire a sportului școlar

 • 1.  Având în vedere faptul că instituțiile școlare nu fac obiectul Ordinului nr.664/2018, sprijinirea sportului școlar se face prin participare la un concurs de proiecte (anexa II)

 • 2.  Finanțarea nerambursabilă poate fi solicitată de asociațiile sportive școlare sau de cluburi sportive școlare fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă instituțiile de învățământ din municipiul Târgu-Mureș, precum și de instituțiile școlare de profil (Liceu cu Program Sportiv, Club Sportiv Școlar).

 • 3.  Finanțarea nerambursabilă se poate acorda pentru participări la competiții naționale și internaționale, organizarea de competiții, participarea la tabere sportive, pentru achiziționare de echipament sportiv.

 • 4. Asociația/fundația are obligația de a participa cu o contribuție proprie de min. 10% din valoarea proiectului.

B. CONDIȚII FINANCIARE

 • 1. În cazul concursului de proiecte, procedura de acordare a finanțării nerambursabile se face conform ghidului de finanțare, prin încheierea unui contract de finanțare.

C. DECONTAREA CHELTUIELILOR

 • 1.  Decontarea cheltuielilor se va face conform contractelor de finanțare încheiate, în cel mult 30 de zile din data depunerii decontului conform Legii 72/2013,art.5.alin.1.

 • 2. Termenul limită pentru depunerea decontului va fi de 30 zile de la încheierea proiectului, care a făcut obiectul contractului de finanțare.

 • 3. Termenul limită de depunere al decontului va fi de maxim 30 de zile de la încheierea acțiunii/evenimentului.

 • 4.  Nedepunerea decontului în termen legal (30 zile), acesta va fi respins, iar contractul declarat nul, beneficiarul fiind obligat să restituie avansul primit și penalitățile aferente, conform art. 52alin.(10-1) și (11) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art..54 alin (9-1)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.


ANEXA I


MUNICIPIUL TARGU-MUREȘ

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

ROMÂNIA - 540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 Fax: 00-40-265-267.772fwww.tirgumures.ro

GHIDUL SOLICITANȚILOR

pentru acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul local structurilor sportive de drept privat, cu personalitate juridică română din municipiul Târgu-Mureș, care inițiază și organizează programe și acțiuni sportive

1.Finanțarea proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramură de sport județene din cdrul programelor sportive de utilitate public, se efectuează prin finanțare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Ordinului 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, și cu celelalte dispoziții legale în materie.

 • 2. Finanțarea programelor sportive, inițiate de către organizațiile sportive, așa cum sunt enumerate la art.18A1 alin.(2) din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare din cadrul programelor sportive de utilitate publică, se acordă în baza unei proceduri aprobate prin hotărâre a autorităților deliberative în conformitate cu dispozițiile art. 67A1 alin.(3) din legea nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare.

1. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROGRAMULUI

Programul are ca scop sprijinirea și dezvoltarea programelor sportive de utilitate publică din municipiul Târgu-Mureș.

A. Promovarea sportului de performanță

 • (1) Scop

 • a) valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție care să asigure autodepășirea continuă, realizarea de recorduri naționale și internaționale, precum și obținerea victoriei.

 • (2) Obiective:

 • a) evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului municipiului și al României pe plan internațional;

 • b) susținerea disciplinelor și a probelor sportive, în funcție de tradiția și de gradul de dezvoltare al fiecăreia la nivel național și internațional;

 • c) susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;dezvoltarea sportului

școlar și universitar.

 • d) perfecționarea sistemelor de selecție, pregătire și competiționale pentru fiecare ramură de sport;

 • e) susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel național și internațional;

 • f) susținerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel național și internațional.

B. Sportul pentru toți

1) Scop: menținerea unei bune stări de sănătate și consolidarea socializării cetățenilor prin crearea unui cadru social și organizatoric favorizant.

(2) Obiective:

 • a) încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți membrii ai comunității locale.

 • b) atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nici o discriminare, în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive.

 • c) încurajarea practicării natației, sporturilor nautice, sporturilor de iarnă,a fitness-ului.

 • 2. CATEGORIILE DE SOLICITANȚI PENTRU CARE SE ACORDĂ FINANȚĂRI Finanțările se pot acorda numai persoanelor juridice fără scop patrimonial (structuri sportive) cu sediul și activitatea principală în municipiul Târgu-Mureș.

3. SUMA DISPONIBILĂ

Suma totală anuală disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau acțiunilor sportive din municipiul Târgu-Mureș, va fi aprobată de Consiliul Local Municipal Târgu-Mureș prin bugetul local, suma maximă acordată pentru un proiect de finanțare va fii astfel repartizată:

 • -  Sport de Performanță max.80.000 lei/proiect/sesiune

 • -   Sportul pentru Toți max. 20.000 lei/proiect/sesiune

 • -  Sportul Școlar max. 15.000/proiect/sesiune

4. VALOAREA FINANȚĂRII

Finanțarea nerambursabilă se acordă, pentru completarea unui proiect, în urma evaluării de către o comisie de jurizare, în limita sumei aprobate în bugetul local.

5. CRITERIILE ȘI CONDIȚIILE MINIMALE DE FINANȚARE

A. Criteriile și condițiile minimale de finanțare a structurilor sportive de drept privat, pentru sportul de performanță sunt următoarele:

 • a) să fie o structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) să facă dovada afilierii la federația sportivă națională de specialitate.

 • c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 30% din valoarea totală a proiectului;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

B. Criteriile și condițiile minimale de finanțare a structurilor sportive de drept privat, pentru sportul pentru toți sunt următoarele:

 • a) să fie o persoană juridică fără scop lucrativ, recunoscută în condițiile legii;

 • b) să aibă în statut organizarea și derularea de acțiuni sportive;

 • c) să facă dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent;

 • d) să nu aibă obligații de plată exigibile din anul anterior la instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • e) să nu aibă obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • f) să nu se afle în litigiu cu instituția publică căreia îi solicită atribuirea unui contract de finanțare;

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare;

 • h) să nu se afle în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive, a regulamentelor proprii, precum și a legii;

 • i) să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului;

 • j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • k) să depună cererea de finanțare completă în termenul stabilit de autoritatea finanțatoare.

În vederea participării la o procedură de selecție, solicitanții sunt obligați să prezinte, sub sancțiunea eliminării, autorității finanțatoare, o declarație pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile alineatului precedent

 • 6. Categorii de acțiuni finanțate de la bugetul local

 • a) Sport de performanță

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda numai pentru organizări competiții, concursuri, manifestări sportive, cantonamente de pregătire, participari în competiții interne și internaționalepentru achiziționare de echipament sportiv.

 • b) Sportul pentru toți

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda numai pentru organizări competiții, concursuri, manifestări sportive, pentru amatori, participari în competiții interne și internaționale, pentru achiziționare de echipament sportiv.

 • c) Sportul școlar

Finanțarea nerambursabilă se poate acorda asociațiilor sportive școlare, cluburilor sportive școlare fără personalitate juridică, și instituțiilor școlare de profil (LPS,CSS) pentru organizări de competiții, concursuri, cantonamente de pregătire, participari în competiții interne și internaționalepentru achiziționare de echipament sportiv.

 • 7.Categorii de cheltuieli eligibile

Asociațiile și cluburile sportive, instituțiile sportive școlare, indiferent de ramura sportivă practicată pot deconta următoarele cheltuieli :

 • a) Cheltuieli de masă.

 • b) Cheltuieli de cazare.

 • c) Cheltuieli de transport.

 • d) Cheltuieli de inchirieri teren,sală de sport.( exclus cheltuieli de regie)

 • e) Cheltuieli servicii arbitraj, asistență medicală.

 • f) Cheltuieli taxe de participare la competiții sportive.( exclus taxe afiliere,transfer)

 • g) Cheltuieli materiale sportive. (specifice ramurei sportive, exclus investiții)

 • h) Cheltuieli pentru achiziționare echipament sportiv (specific ramurei sportive)

Doar cheltuielile mai sus menționate sunt eligibile, atât în bugetul proiectului de finanțare cât și în decontul aferent acestuia, atat la suma primită cât și la contribuția proprie.

8. DEPUNEREA DOCUMENTAȚIEI DE FINANȚARE

 • a. Documentația de solicitare a finanțării se întocmește în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat în ordinea de la punctele 6.b, dar incluse în același plic și anexe pct. 6.c (numai 1 exemplar) și se înaintează în pachet închis, până la data anunțată de finanțator, la registratura Primăriei Municipiului Târgu-Mureș, la adresa:

 • b.

Municipiul Târgu Mureș

Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cod 540026 SERVICIUL Activități Culturale, Sportive, Tineret și locativ Solicitare de finanțare nerambursabilă-sport performanță / ptr toti /școlar

Numele și adresa completă a solicitantului

 • b. Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:

 • - Formularul de solicitare a finanțării (FFP-pentru sport de performanță, FFT-pentru sportul pentru toți, după caz),

 • - bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului/acțiunii (FB) - inclusiv bugetul detaliat;

 • - declarația de imparțialitate (anexa 1)

 • - Raport de activitate

 • - Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

 • c. Anexe

 • - Documentele de înființare (Act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească definitivă).

 • - Certificatul de Identitate Sportivă (numai pentru sportul de performanță).

 • - Dovada afilierii la Federația Sportivă Națională de specialitate (numai pentru sportul de performanță).

 • - Dovada depunerii situației financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent

 • - Certificat de atestare fiscală (Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș)

 • - Certificat Fiscal (Primăria Municipiului Târgu-Mureș)

Solicitantul este obligat să comunice în scris orice modificare a datelor, informațiilor și documentelor care au stat la baza aprobării proiectului, în termen de 30 de zile de la producerea modificării, sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații.

Documentația completă, inclusiv ghidul de finanțare se poate obține de la SERVICIUL Activități Culturale, Sportive,Tineret și Locativ din Primăria Municipiului Târgu-Mureș sau de pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Mureș www.tirgumures.ro

7. PROCEDURA DE EVALUARE

Este exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) nu și-a îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor și taxelor către stat, față de bugetul local, precum și a contribuției pentru asigurările sociale de stat;

 • b) furnizează informații false în documentele prezentate;c) nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

 • d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • e) să nu se afle în litigiu cu instituția finanțatoare

 • f) nu a respectat un program de finanțare nerambursabilă în anul anterior (nu a depus la timp documentele justificative, raportul final și nu a restituit sumele nejustificate).

 • g) să nu furnizeze informații false în documentele care însoțesc cererea de finanțare.

Dintre solicitările primite, vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a. documentația care însoțește solicitarea a respectat procedura, termenul și conține toate elementele prevăzute la punctul 6;

 • b. justificarea solicitării în raport cu necesitățile și prioritățile de dezvoltare a activității sportive în municipiul Târgu-Mureș;

 • c. cererile de finanțare trimise prin orice alte mijloace (de exemplu prin fax, e-mail) sau trimise la alte adrese, nu vor fi luate în considerare.

Solicitanții trebuie să păstreze o copie completă din Cererea de finanțare depusă.

Cererile confirmate în urma selecției vor fi evaluate de către o comisie de jurizare, pe baza unui punctaj care va respecta următoarele criterii:

Criteriu

Punctaj

Suport financiar

25

Nivelul de participare

20

Capacitate de realizare

20

Contribuția proprie-cofinanțare

35

Total

100

4. Algoritmul de calcul aplicat este următorul : punctaj între 40-45 punctaj între 46-50 punctaj între 51-55 punctaj între 56-60 punctaj între 61-65 punctaj între 66-70 punctaj între 71-75 punctaj între 76-80 punctaj între 81-85 punctaj între 86-100

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>


 • - 10% din suma eligibilă

 • - 20 % din suma eligibilă

 • - 30 % din suma eligibilă

 • - 40 % din suma eligibilă

 • - 50 % din suma eligibilă

 • - 60 % din suma eligibilă

 • - 70 % din suma eligibilă

 • - 80 % din suma eligibilă

 • - 90 % din suma eligibilă

 • - 100 % din suma eligibilă


> proiectele care întrunesc un punctaj mai mic de 40 de puncte sunt respinse.

9. INFORMAȚII REFERITOARE LA ACORDAREA FINANȚĂRII

Programele și acțiunile sportive vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitei de fonduri aprobat anual prin bugetul Consiliului Local cu această destinație.

Comisia de jurizare va supune spre aprobare Consiliului Local propunerile de acordare a finanțării nerambursabile, conform punctajului obținut de fiecare solicitant.

Cuantumul sprijinului financiar se aprobă în cadrul unui concurs de proiecte, de către o comisie de jurizare, numită de Consiliul local municipal, din care vor face parte reprezentanți ai Municipiului și consilieri locali, în limita sumelor alocate în buget.

Hotărârea Consiliului Local de a respinge sau de a nu acorda finanțarea nerambursabilă poate fi contestată în termen de 5 zile de la comunicare. Contestația se depune în scris la registratura Municipiului Târgu Mureș. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

10. ALOCAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE (Proceduri de plată)

Finanțarea nerambursabilă se acordă în baza unui contract încheiat între Municipiul Târgu-Mureș și structura sportivă selecționată pe baza criteriilor prevăzute în prezentul ghid, la solicitarea în scris, într-o singură tranșă sau mai multe tranșe aferente realizării programului sau proiectului, potrivit contractului. Acordarea fiecărei tranșe se face numai după justificarea utilizării tranșei anterioare. Prima tranșă, nedecontată, nu poate depăși 30% din valoarea sumei aprobate. Finanțatorul dispune efectuarea plății către structura sportivă sau persoană fizică, prin virament în contul bancar al acesteia.

Dacă în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatului selecției o structură sportivă nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că hotărîrea Consiliului Local nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare.

Structurile sportive care au beneficiat de finanțare nerambursabilă în baza prezentului regulament, au obligația să întocmească și să transmită Municipiului Târgu-Mureș o raportare intermediară și finală, potrivit modelului prezentat în (FR)

În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării nerambursabile este obligat să returneze Municipiului Târgu-Mureș sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte;

Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii finanțărilor nerambursabile datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale.

Alocarea finanțării nerambursabile se efectuează în termen de 30 de zile de la depunerea decontului.

În urma evaluării proiectelor de către comisia de jurizare, beneficiarii finanțării pot primi un avans de maxim 30% din suma aprobată, conform HG.264/2003,art.7 anexa 1,pct II.12, la cererea (scrisă) expresă a aplicantului.

FFP

Municipiul Târgu-Mureș

CERERE DE FINANȚARE

____________________________________pentru sportul de performanță______________________________________ A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:'

 • 1. Denumirea completă a structurii sportive:

_______________________________________________________ str._______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax ________________, e-mail _____________________

CIS ________________________, Cod IBAN: _______________________________, deschis la

________________________________, CUI: _______________, anul înființării __________,

 • 2. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul structurii sportive, telefon)

 • a. Coordonator _____________________________________________________________

 • b. Responsabil financiar ______________________________________________________

 • c. Responsabil cu probleme tehnice _____________________________________________

 • d. Alți membri, după caz ______________________________________________________

 • 3. Resurse umane ale structurii sportive, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • a. Număr de personal salariat - total ____, din care antrenori _____

 • b. Număr de secții ______, discipline sportive ___________________________________________

 • c. Număr de sportivi legitimați pe secții _________

 • 4. Resurse financiare

 • a. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________ lei , din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • b. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _________lei , din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • 5. Rezultate obținute în sezonul precedent

 • a) Sporturi de echipă:

 • - nivelul competiției (național/liga, european, mondial) _________________________________

 • - gradul competiției (copii, juniori, cadeți, seniori) _____________________________________

 • - locul obținut __________________________________________________________________

 • b) Sporturi individuale

 • - nivelul competiției (național/liga, european, mondial) _________________________________

 • - gradul competiției (copii, juniori, cadeți, seniori) _____________________________________

 • - locul obținut __________________________________________________________________

NOTĂ La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

 • 1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

 • 2. declarația de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Ordinul 664/2018 (anexa 1);

 • 3. declarația, conform modelului atașat

B. DATE DESPRE PROIECT:

Titlul proiectului: _________________________________________________________________

Perioada de desfășurare_______________________________________________________________________

Locul desfășurării:_________________________________________________________________________________

D. SCOPUL PROIECTULUI (prezentare scurtă)

E. OBIECTIVELE PROIECTULUI (obiective și rezultate scontate)

DECLARAȚIE

Subsemnații __________________________________________________, reprezentanți legali ai structurii sportive

______________________________________, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive, respectiv:

 • a) este structură sportivă recunoscută în condițiile legii;

 • b) a publicat în extras, rapoartul de activitate și situația financiară pe anul ........ în Monitorul Oficial al României, Partea a

IV-a, nr. ..., precum și în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub nr. ... (în cazul structurilor sportive de utilitate publică) sau, după caz, a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului precedent la organul fiscal competent, înregistrată sub nr. ... din ......... ;

 • c) nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu instituția finanțatoare;

 • d) nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat;

 • e) informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;

 • f) nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;

 • g) se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 30% din valoarea totală a finanțării;

 • h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în cursul anului fiscal curent;

 • j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare nerambursabilă de la Municipiului Târgu-Mureș , în sumă de _____________ lei .

De asemenea, ne obligăm ca să comunicăm în scris orice modificare a datelor, informațiilor și documentelor care au stat la baza aprobării proiectului, în termen de 30 de zile de la producerea modificării.

DataReprezentanți legali:


(numele, prenumele, funcția)


(numele, prenumele, funcția)


(semnătura)


(semnătura)


FBP

Municipiul Târgu-Mureș

BUGETUL1 acțiunilor/activităților

din cadrul proiectului/programul ________________

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Observații

TOTAL

Contribuție

proprie

Solicitat

1.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri săli (teren)

e. Taxe arbitraj - asistență medicală

f. Taxe de participare la acțiuni sportive

g. Cheltuieli materiale sportive(specifice ramurii sportive)

d. Cheltuieli echipament sportiv (specific ramurii sportive)

TOTAL acțiune/activitate

2.

TOTAL acțiune/activitate

TOTAL GENERAL PROIECT

Anexa 1

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele:

Funcția: Președinte

Semnătura și ștampila:

FDP

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr........... din ......................

Denumirea completă a structurii sportive:...............................................

str............................................., nr. telefon: ..................................... e-mail .....................

Cod IBAN ...................................................deschis la Banca............................................

CUI: ............................

Data înaintării raportului ...................................

 • I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

-Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului

-Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

-Rezultate obținute și rezultate așteptate

-Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

-Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

 • II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

  Nr. crt.

  Categorii de cheltuieli

  Valoare

  Nr. și seria documentului justificativ

  Observații

  TOTAL

  Contrib. proprie

  Primit

  1.

  Acțiunea/activitatea

  a. Alocație de masă

  b. Cazare

  c. Transport

  d. Închirieri săli (teren)

  e. Taxe arbitraj - asistență medicală

  f. Taxe de participare la acțiuni sportive

  g. Cheltuieli materiale sportive

  h. Cheltuieli echipament sportiv

  TOTAL acțiune/activitate

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția) (semnătura și ștampila structurii sportive)

FFT

Municipiul Târgu-Mureș

CERERE DE FINANȚARE

pentru sportul pentru toți

A. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI:

 • 2. Denumirea completă a solicitantului:

___________________________________str._______________________, nr. _____, nr. telefon: __________________ nr. fax ________________, e-mail __________________Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________, CUI: _______________ ,

anul înființării_____________, activitatea principală_____________________________

 • 2. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele și prenumele, funcția în cadrul organizației, telefon)

 • a. Coordonator _____________________________________________________________

 • b. Responsabil financiar ______________________________________________________

 • c. Alți membri, după caz ______________________________________________________

 • 3. Resurse umane ale solicitantului, angrenate în realizarea acțiunilor/activităților din cadrul proiectului

 • a. Număr de personal salariat - total

 • b. Număr voluntari _________

 • 4. Resurse financiare

b. Venituri proprii realizate în anul precedent - total _____________ lei, din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

b. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total _________lei , din care:

 • - donații, sponsorizări

 • - venituri din activități economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.)

 • - cotizații, taxe, penalități etc.

 • - alte venituri

 • 5. Acțiuni/activități:

 • - derulate (denumire/perioada) ____________________________________________________

 • - în curs de derulare (denumire/data începerii)________________________________________

NOTĂ La prezenta cerere de finanțare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:

 • 1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susținerea cererii de finanțare;

 • 2. declarația de imparțialitate, în conformitate cu anexa la Ordinul 664/2018 (anexa 2);

Municipiul Târgu-Mureș

FBT

BUGETUL2 acțiunilor/activităților

din cadrul proiectului/programul

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Observații

TOTAL

Contribuție

proprie

Solicitat

1.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri săli (teren)

e. Taxe arbitraj- asistență medicală

f. Taxe de participare la acțiuni sportive

g. Cheltuieli materiale sportive specifice

h. Cheltuieli echipament sportiv specific

TOTAL acțiune/activitate

2.

Acțiunea/activitatea

TOTAL acțiune/activitate

TOTAL GENERAL PROIECT

Anexa 2

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației _________________________ în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele: __________________________

Funcția : ___________________________

Semnătura și ștampila: ___________________

FDT


MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr. _______ din ____________

Denumirea completă a structurii sportive:

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax

________________, e-mail ______________________ Cod IBAN: _______________________________, deschis la ________________________________, CUI:

Data înaintării raportului __________________

I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

 • -   Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului

 • -   Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

 • -   Rezultate obținute și rezultate așteptate

 • -   Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

 • -   Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Nr. și seria documentului justificativ

Observații

TOTAL

Contrib. proprie

Primit

2.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închiriere sală sport sau (teren)

e. Taxe arbitraj - asistență medicală

f. Taxe de participare la acțiuni sportive

g. Cheltuieli materiale sportive (specifice ramurii sportive)

h. Cheltuieli echipament sportiv (specific ramurii sportive)

TOTAL acțiune/activitate

Reprezentanți legali:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura și ștampila organizației)ANEXA II

MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive și Tineret

ROMÂNIA - 540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr. 3

Tel: 00-40-265-268.330 Fax: 00-40-265-267.772fe-maikong@tirgumures.ro

GHIDUL SOLICITANȚILOR

pentru activități sportive școlare din municipiul Târgu-mureș

A. CONDIȚII DE SPRIJIN

 • 1. Sprijinul poate fi solicitat de asociațiile sportive școlare sau de cluburi sportive școlare fără personalitate juridică, care funcționează pe lângă instituțiile de învățământ din municipiul Târgu-Mureș, precum și de instituțiile școlare de profil (Liceu cu Program Sportiv, Club Sportiv Școlar)..

 • 2.  Sprijinul se poate acorda pentru participări la competiții naționale și internaționale, organizarea de competiții, participarea la tabere sportive, pentru achiziționare de echipament sportiv pentru competiții.

 • 3. Solicitantul sprijinului trebuie să participe cu o contribuție financiară de minimum 10% din valoarea totală a proiectului.

B. ACORDAREA SPRIJINULUI

Documentația de solicitare a sprijinului financiar se întocmește în două exemplare (seturi), fiecare set îndosariat dar incluse în același plic și anexe (numai 1 exemplar) și se înaintează în pachet închis, până la data anunțată de finanțator, la registratura Municipiului Târgu-Mureș, la adresa:

Municipiul Târgu Mureș

Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cod 540026

SERVICIUL Activități Culturale, Sportive,Tineret și Locativ

Solicitare de finanțare nerambursabilă-sport

Numele și adresa completă a solicitantului

Documentația trebuie să conțină, în ordine, următoarele:

 • - Formularul de solicitare a finanțării (FFS)

 • - bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului/acțiunii (FBS) - inclusiv bugetul detaliat (anexa 2s);

 • - declarația de imparțialitate (anexa 1s)

 • - Curriculum Vitae al coordonatorului de proiect

Anexe: Documentele de înființare ale asociației sportive (act constitutiv, statut, etc.) -1 exemplar.

 • 1. Cuantumul sprijinului financiar se aprobă în cadrul unui concurs de proiecte, de către o comisie de jurizare, numită de Consiliul local municipal, din care vor face parte reprezentanți ai Municipiului și consilieri locali, în limita sumelor alocate în buget.

 • 2. Comisia va specifica tipul de cheltuială pentru care se aprobă sprijinul, solicitantul fiind obligat să respecte sumele aprobate pe tip de cheltuială, conform bugetului defalcat prezentat în cererea de sprijin (anexa 2s).

 • 3. Pentru acțiunile care se desfășoară pe o perioadă mai îndelungată (competiții la nivel național), alocarea sumelor aprobate se poate face eșalonat (lunar, trimestrial, etc.).

 • 4.  Sprijinul va fi acordat prin încheierea unui contract între Municipiului Târgu-Mureș și solicitant, conform modelului prezentat în anexă.

C. DECONTAREA CHELTUIELILOR

 • 1. Solicitantul va prezenta copii după documentele justificative (facturi, chitanțe, etc.) pentru cheltuielile efectuate pentru întregul proiect (inclusiv pentru sumele provenite din contribuție proprie sau din alte surse de finanțare), conform modelului prezentat în anexa 3s, precum și prezentarea performanțelor obținute sau a realizării obiectivelor propuse.

 • 2. Decontul va fi prezentat la termenul stabilit în cererea de finanțare, care nu poate depăși 15 zile de la data finalizării proiectului.

 • 3. În cazul sprijinului acordat eșalonat tranșa următoare va fi alocată numai după prezentarea decontului pentru sumele acordate în tranșa anterioară, printr-o solicitare scrisă.

 • 4. În cazul nedepunerii la timp a decontului (prima dată) se vor percepe penalități 0,1% /zi, iar a doua oară, contractul se va anula de drept, asociația/instituția fiind obligată să restituie suma acordată.

 • 5. Plata cheltuielilor in urma decontului, va fi virată in contul beneficiarului finanțării, în cel mult 30 de zile din data depunerii decontului.

 • 6. Beneficiarul finanțării are obligația să depună decontul în 15 zile de la data finalizării proiectului, și cel mult de 10 zile de la de la data intrării banilor în cont, chitanțe, viramente,extrase de cont, aferente facturilor neachitate.( LPS )

D. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Lipsa anexelor, depunerea solicitărilor într-un singur exemplar și neprezentarea deconturilor pentru finanțări anterioare este eliminatorie.

 • 2.  Structurile sportive care au mai primit finanțare nerambursabilă din partea Municipiului Târgu-Mureș și nu au decontat cheltuielile vor fi excluse de la o nouă finanțare nerambursabilă.

Municipiul Târgu-Mureș

SSF


CERERE DE FINANȚARE

pentru acțiuni sportive școlareF.BUGETUL

Bugetul cumulat

Categoria de buget

Total

2+3

Contribuția beneficiarului

Suma solicitată de la Primăria Municipiului Târgu-Mureș

0

1

2

3

TOTAL

(se va anexa bugetul detaliat și se va specifica dacă proiectul mai beneficiează de sprijin financiar din partea altor

G. TERMENUL LIMITĂ DE DECONTARE A CHELTUIELILOR

(15 zile de la data finalizării proiectului, și cel mult de 10 zile de la de la data intrării banilor în cont)

Conducerea unității școlare certifică valabilitatea celor cuprinse în cererea de finanțare, își asumă responsabilitatea pentru derularea acțiunilor conform celor descrise în proiect și se angajează să respecte termenul de decontare a sumei primite.


(numele și prenumele)

(semnătura)

DECLARAȚIA DE IMPARȚIALITATE

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană.

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizației _________________________ în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanțatoare despre orice situație ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

Numele și prenumele: _______________________________

Funcția: ____________________________

Semnătura și ștampila: ___________________

Bugetul detaliat al acțiunii

Nr. crt.

Natura c he ltui eli lor

Specificații

Suma solicitată

Resurse proprii

1

Cheltuieli privind alocația de masă

2

Cheltuieli privind cazarea

3

Cheltuieli privind transportul

4

zs

Închirieri săli/terenuri

5

Taxe arbitraj - asistență medicală

6

Taxe de participare la acțiuni sportive

7

Achiziționare de materiale sportive

8

Achiziționare echipament sportiv

MODEL

RAPORTĂRI INTERMEDIARE ȘI FINALE

Contract nr. _______ din ____________

Denumirea completă a structurii sportive școlare:

str. _______________________, nr. _____, nr. telefon: _______________nr. fax

________________, e-mail _______________ CUI: __________ Cod IBAN: ____________________________________, deschis la ________________________________ Data înaintării raportului __________________

I. Raport de activitate (raport narativ) - nu va depăși o pagină și pentru o evaluare de ansamblu a modului în care s-a derulat programul/proiectul sportiv și va cuprinde următoarele date:

 • -   Descrierea pe scurt a activităților sportive desfășurate până la data întocmirii raportului

 • -   Realizarea activităților propuse (în caz de nerealizare menționați cauzele)

 • -   Rezultate obținute și rezultate așteptate

 • -   Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea programului/proiectului sportiv

 • -   Alte comentarii (după caz , ecouri de presă, colaborarea cu alți parteneri etc.)

II. Raport financiar - se vor anexa în copie documentele justificative pentru cheltuielile efectuate (facturi, chitanțe fiscale, bonuri, etc.), prezentându-se și un centralizator, după modelul de mai jos:

Nr. crt.

Categorii de cheltuieli

Valoare

Nr. și seria documentului justificativ

Observații

TOTAL

Contrib. proprie

Primit

1.

Acțiunea/activitatea

a. Alocație de masă

b. Cazare

c. Transport

d. Închirieri sală sport sau (teren)

e. Taxe arbitraj - asistență medicală

f. Taxe participare la acțiuni sportive

g. Cheltuieli materiale sportive

h. Cheltuieli echipament sportiv

TOTAL acțiune/activitate

(conducătorul unității, numele, prenumele, semnătura și ștampila)

(conducătorul de proiect. numele, prenumele semnătura)

FIȘĂ DE EVALUARE

-sport de performanță-


 • I. PREZENTARE GENERALĂ

 • 1.1. Solicitantul:

 • 1.2. Ramura sportivă:

 • 1.3. Titlul proiectului:

 • 1.4. Perioada;

 • 1.5. Bugetul total al acțiunii:

 • 1.6. Suma solicitată: - total: Suma eligibilă:

 • 1.7. Descrierea pe scurt a proiectului

II. PUNCTAJUL PROPUS PE BAZA GRILEI DE EVALUARE:

Nr. crt.

CRITERIUL

Punctaj propus

A. SUPORT FINANCIAR                                              (25 pcte)

1. Valoarea proiectului raportată la veniturile anului precedent

1.1

20-1%                                            21-25p

1.2

40-21%                                           16-20p

1.3

60-41%                                             11-15p

1.4

Peste 60%                                          1-10p

B. NIVELUL DE PARTICIPARE                                        (25 pcte)

2.1 Anvergura competiției/acțiunii

2.1.1

Internațio nal                                              8 -14p

2.1.2

Național                                                7-10p

2.1.3

Zonal                                                 4-6p

2.1.4

Local                                                    1-3p

2.2 Nivelul competiției

2.2.1.

Seniori                                                    5p

2.2.2.

Juniori/cadeți                                              4p

2.2.3.

Copii                                                   2p

B. CAPACITATE DE REALIZARE                                 (15pcte)

Experiența(vechimea structurii sportive)                                                 --

4. Rezultate obținute

4.1

Național (loc I), european (loc I-III), mondial (loc I-III)    11-15p

4.2

Loc II-IV                                               8-13p

4.3

Sub loc V/promovare din ligă inferioară                  7 -12p

4.4

Ligă inferioară                                             5 -10p

D. CONTRIBUȚIA PROPRIE-COFINANȚARE                            (35 pcte)

5. Claritatea bugetului

5.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat                    1 -10p

5.2

În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile 1-10p

6. Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului

6.1

10-30%                                            1-3p

6.2

31-50%                                            4-6p

6.3

51-70%                                            7-9p

6.4

71-90%                                             10-12p

6.5

Peste 90%                                         13-15p

TOTAL (A+B+C+D)

Conform algoritmului, suma propusă pentru finanțare este % din suma eligibilă:     lei.

FIȘĂ DE EVALUARE

-sportul pentru toți -

I. PREZENTARE GENERALĂ

 • 1.1. Solicitantul:

 • 1.2. Domeniul:

 • 1.3. Titlul proiectului:

 • 1.4. Perioada:

 • 1.5. Bugetul total al acțiunii:

 • 1.6. Suma solicitată: - total:

- Suma eligibilă:

 • 1.7. Descrierea pe scurt a proiectului

II. PUNCTAJUL PROPUS PE BAZA GRILEI DE EVALUARE:

Nr. crt.

CRITERIUL

Punctaj propus

A. SUPORT FINANCIAR

1. Valoarea proiectului raportată la veniturile anului precedent

1.1

10-20% - 21-25p

1.2

21-40% - 16-20p

1.3

41-60% - 11-15p

1.4

Peste 60% - 1-10p

B. NIVELUL DE PARTICIPARE

2.1 Scopul

2.1.1

Menținerea stării de sănătate 1-6p

2.1.2

Consolidarea socializării 1-6p

2.2 Obiective

2.2.1

Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți cetățeni 1-6p

2.2.2

Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni pentru practicarea activităților fizice și sportive 1-6p

C. CAPACITATE DE REALIZARE

3. Experiența (vechimea structurii sportive)

3.1

Vechimea structurii                                                         -

3.2

Număr activități realizate 1-4p

3.3

Număr persoane calificate (organizatori, voluntari) 1-4p

3.4

Anvergura activității 1-4p

3.5

Continuitatea activității 1-4p

D. CONTRIBUȚIA PROPRIE-COFINANȚARE

5. Claritatea bugetului

5.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat - 1-10p

5.2

În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile - 1-10p

6. Fonduri proprii din valoarea totală a proiectului

6.1

Peste 50% - 13-15p

6.2

41-50% - 10-12p

6.3

31-40% - 7-9p

6.4

21-30% - 4-6p

6.5

10-20% - 1-3p

TOTAL

Conform algoritmului, suma propusă pentru finanțare este____% din suma eligibilă:________lei.

FIȘĂ DE EVALUARE

-sport școlar -

I. PREZENTARE GENERALĂ

 • 1.1. Numele solicitantului:

 • 1.2. Domeniul:

 • 1.3. Titlul proiectului:

 • 1.4. Perioada:

 • 1.5. Suma solicitată: -

Suma eligibilă -

Bugetul total al acțiunii -

 • 1.6. Prezentarea acțivităților:

 • II. EVALUARE PENTRU CONFORMITATE

Data depunerii:

Nr. exemplare:

 • III. EVALUARE DE ÎNCADRARE ÎN CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI OBIECTIVE

Proiectul se încadrează în criteriile de eligibilitate.

 • IV. PUNCTAJUL PROPUS PE BAZA GRILEI DE EVALUARE:

  Nr. crt.

  ACTIVITATEA

  Punctaj propus

  1. RELEVANȚĂ

  1.1

  Tipul competiției:

  a) turneu final/cupă - 16-20

  b) turneu de calificare - 11-15

  c) calendar competițional - 6-10

  d) turneu amical - 1-5

  1.2

  Anvergura competiției:

  a) internațională - 16-20

  b) națională - 11-15

  c) zonală - 6-10

  d) locală - 1-5

  1.3

  Tipul acțiunii:

  a) organizare - 11-15

  b) participare - 6-10

  c) pregătire - 1-5

  2. BUGETUL ȘI EFICIENȚA COSTURILOR

  2.1

  În ce măsură bugetul este clar și detaliat - 1-10

  2.2

  În ce măsură cheltuielile sunt identificabile și controlabile 1-10

  3. FONDURI PROPRII DIN VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

  3.1

  Peste 50% 21-25

  3.2

  41-50% - 16-20

  3.3

  31-40% - 11-15

  3.4

  21-30% - 6-10

  3.5

  10-20% - 1-5

  TOTAL

1

NOTĂ: Se va anexa și bugetul detaliat

2

NOTĂ: Se va anexa și bugetul detaliat


MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ


ROMÂNIA-540026 Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr.3

Tel: 00-40-265-268.330, Fax: 00-40-365-882.066www.tirgumures.ro

CONTRACT

Nr..... din .........

CAP.I. PĂRȚILE

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ, cu sediul în Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei, nr.3, având CUI 4322823, cont IBAN RO82TREZ24A670501591100X, deschis la Trezoreria Tîrgu-Mureș, reprezentat prin..............................Primar, denumită în continuare instituția finanțatoare

și

Asociația/Club Sportiv/Instituția,................................................... cu sediu cu sediul în Tîrgu-

Mureș, str..................... nr..........., județul Mureș, telefon..............,cont   IBAN

nr.................................................., deschis la .......................................,   Cod Fiscal

nr.................... reprezentat(ă)  prin ............................președinte,  denumit în continuare

structură sportivă,

în baza dispozinlor Legii 350/2005 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de inters general, cu modificărileși completările ulterioare, ale Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilorLegii educației și sportului nr. 69/2000 și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, au convenit încheierea prezentului contract.

CAP.II. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

ART.1

Obiectul prezentului contract îl constituie finanțarea proiectului, respectiv a

acțiunilor/activităților din cadrul programului sportiv..............................prevăzute in anexa

nr.1, care face parte integrantă din prezentul contract.

ART.2

Instituția finanțatoare repartizează structurii sportive suma de................. lei pentru finanțarea acțiunilor/activităților prevăzute la art. 1, din care maxim 30% avans, conform legii.

Avansul se va vira, la cererea expresă a beneficiarului finanțării nerambursabile.

CAP.III. DURATA CONTRACTULUI

ART.3

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la achitarea sumei aprobate în decont.

CAP.IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART.4

Structura sportivă are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să utilizeze suma prevăzută la art.2 exclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente acțiunilor/activităților din cadrul proiectului și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • b) să realizeze acțiunile/activitățile corespunzătoare proiectului specificat la art.1, obiectivele și indicatorii prevăzuți în anexa nr.3

 • c)   să promoveze denumirea instituției finanțatoare în cadrul acțiunilor/activităților finanțate prin modalitățile convenite între părți;

 • d) să permită persoanelor delegate de instituția finanțatoare să efectueze controlul privind modul de utilizare a fondurilor prevăzute la art.2;

 • e) să contribuie cu minimum 10%, (30% sportul de performanță) din valoarea totală de finanțare a programului.

 • f) să întocmească și să transmită instituției finanțatoare, în maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii acțiunilor/activităților, următoarele documente:

 • - raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, și a indicatorilor prevăzuți în contract (raport narativ);

 • - raport financiar însoțit de documentele justificative de cheltuieli (inclusiv contribuția proprie prevăzută în proiectul de finantare);

 • - contribuția proprie se calculează, raportand-o la sumea totală a proiectului, același procentaj fiind obligatoriu și in decont( procentual).

 • g) să restituie, în situația nerespectării dispozițiilor legale și a prevederilor prezentului contract, în termen de 15 zile de la data comunicării somației de plată din partea organului de control sau a instituției finanțatoare, sumele primite, precum și penalitățile aferente acestora, calculate potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • h) să respecte prevederile actului constitutiv și ale statutului propriu, precum și statutul și regulamentele federației sportive naționale la care este afiliată;

 • i) să promoveze spiritul de fair-play, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea violenței și dopajului în cadrul acțiunilor finanțate potrivit prezentului contract;

 • j) să comunice în termen de 30 zile instituției finanțatoare, în scris, orice modificare cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării finanțării.'

 • k) să nu comunice date, informații, înscrisuri false sau eronate.

 • l) să nu utilizeze suma finanțată pentru acțiuni generatoare de profit.

 • m) să nu ascundă finanțatorului, acte sau fapte care(dacă ar fi fost cunoscute) ar fi dus la neselectarea proiectului depus spre finanțare.

ART. 5

Instituția finanțatoare are următoarele drepturi și obligații:

 • a) să supravegheze și să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum și modul de respectare a dispozițiilor legale.

 • b) să plătească, la solicitarea beneficiarului, suma prevăzută la art.2, integral (după depunerea decontului) în cel mult 30 de zile de la data depunerii decontului, conform legii.

 • c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituția finanțatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum și sistarea virării sau diminuarea sumei repartizate, după caz;

 • d) să plătească un avans de 30% din suma prevăzută în contract, la solicitarea scrisă a beneficiarului finanțării, conform legii.

CAP.V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

ART. 6

(1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă răspunde în condițiile prezentului contract și ale dispozițiilor legale în vigoare.

(2.) În cazul în care documentele prevăzute la art.4 lit.f nu sunt depuse în termenul convenit prin prezentul contract, acestea vor fi respinse de către instituția finanțatoare. Dacă au fost acordate sume cu titlul de avans, beneficiarul este obligat să le restituie integral,la acestea calculandu-se penalități de întîrziere conform legii, pentru fiecare zi de întîrziere din momentul virării pînă la restituirea integrală.

(3) Finanțatorul se obligă să efectueze plata aprobată în decont în cel mult 30 de zile de la depunerea decontului, conform Legii.

ART. 7

Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condițiile legii.

CAP.VI. LITIGII

ART. 8

Divergențele care pot apărea între părți pe parcursul derulării prezentului contract vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situația în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulțumită se poate adresa instanței de judecată competente, în condițiile legii.

CAP.VII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 9

 • (1) Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituția finanțatoare și controlul financiar se realizează în condițiile legii, Curtea de Conturi având calitatea de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

 • (2) Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor efectuate de structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanțele publice.

ART. 10

Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părți și se constituie în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.

ART. 11

Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părților numai pentru acțiuni viitoare și se consemnează într-un act adițional.

ART. 12

Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituția finanțatoare și un exemplar pentru structura sportivă.

Municipiul Tîrgu-Mureș

Primar

Nume/Prenume

(reprezentant legal)


C.S. Persoană Juridică

Beneficiar

Nume/Prenume

(reprezentant legal)


Director

Direcția Economică

Nume/Prenume

Director

D. A. S.C.P. C Nume/Prenume

Ș ef serviciu S.A.C.S.T.

Nume/Prenume

Viză juridică

Nume/Prenume

Întocmit/scris

Nume/Prenume