Hotărârea nr. 129/2020

HCL 129 privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 129 din 30 iulie 2020

privind rectificarea bugetului local al

Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 38.360/2.636 din 08.07.2020, precum și Nota de fundamentare nr. 42.971/2.940 din 29.07.2020, inițiate de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pe anul 2020,

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș, precum și amendamentele făcute în plenul Ședinței extraordinare a Consiliului local municipal din data de 30 iulie 2020,

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. „a” și alin. (2), art. 49 și art. 82 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 5 din 06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, a O.U.G. nr. 50/15.04.2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, a H.G.R. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, modificată și completată prin H.G.R. nr. 269/02.04.2020,

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art. 139 alin. (3) lit. ”a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale -Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform anexelor nr. 1, 1/SF, 1/SD, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 3, 3/SF, 3/SD și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă validarea Dispozițiilor de Primar nr. 1.043/11.06.2020, nr. 1.081/23.06.2020, nr. 1.162/14.07.2020 și nr. 1.177/20.07.2020 conform Anexelor nr. A, B, C și D care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 484.282.697,00 lei, conform Anexei

nr. 1, respectiv pe secțiunea funcționare în sumă de 358.123.017,00. lei - Anexa nr. 1/SF și secțiunea dezvoltare, în sumă de 126.159.680,00 lei - Anexa nr. 1/SD.

Art. 4. Se aprobă detalierea cheltuielilor bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, conform Anexei nr. 2.

Art. 5. Se aprobă cheltuielile privind reparațiile curente ale bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 44.251.105,00 lei - credite bugetare, respectiv 3.243.790,00 lei - credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/1, pe fiecare capitol și subcapitol bugetar.

Art. 6. Se aprobă bugetul pentru Activități Culturale, Sportive și Tineret a Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș, pe anul 2020, în sumă de 15.058.786,00 lei, conform Anexei nr. 2/2.

Art. 7. Se aprobă proiectele din fonduri externe nerambursabile ale Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș finanțate din bugetul local, pe anul 2020 în sumă de 86.156.806,00 lei, respectiv 413.083.641,00 lei - credite de angajament multianuale, conform Anexei nr. 2/3.

Art. 8. Se aprobă programul de investiții publice, finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 40.137.903,00 lei, respectiv 98.696.272,00 lei - credite de angajament multianuale conform Anexei nr. 2/4.

Art. 9. Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în sumă de 25.963.286,00 lei, conform Anexei nr. 3, 3/SF, 3/SD și 4.

Art. 10. Se suspendă, începând cu data aprobării prezentei, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș precum și din instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului local. Prin excepție, în cazurile temeinic justificate, se poate aproba organizarea de concursuri după hotărârea prealabilă a Consiliului local.

Art. 11. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 12. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Instituției Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 13. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Tuturor direcțiilor/serviciilor publice/unităților subordonate

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila Contrasemnează,

  • p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

TOTAL VENITURI

000102

427,417,227

56,865,470

484,282,697

0

0

0

2

VENITURI PROPRII

4902

286,109,153

54,026,000

340,135,153

0

0

0

3

I. VENITURI CURENTE

0002

313,631,153

53,991,000

367,622,153

0

0

0

4

A. VENITURI FISCALE

0003

278,988,619

44,631,000

323,619,619

0

0

0

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

194,193,546

0

194,193,546

0

0

0

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURI

0005

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

41,200

0

41,200

0

0

0

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIC

0006

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

10

Impozit pe venit

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

14

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

41,800,802

27,661,000

69,461,802

0

0

0

15

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41,800,802

27,661,000

69,461,802

0

0

0

16

Impozit pe cladiri

070201

31,442,046

24,300,000

55,742,046

0

0

0

17

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

8,597,754

2,300,000

10,897,754

0

0

0

18

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

22,844,292

22,000,000

44,844,292

0

0

0

19

Impozit pe terenuri

070202

5,596,548

3,340,000

8,936,548

0

0

0

20

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

2,786,875

1,900,000

4,686,875

0

0

0

21

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

2,757,511

1,400,000

4,157,511

0

0

0

22

Impozit pe teren extravilan

07020203

52,162

40,000

92,162

0

0

0

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478,511

21,000

499,511

0

0

0

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

42,911,568

16,970,000

59,881,568

0

0

0

26

Sume defalcate din TVA

1102

27,522,000

0

27,522,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

25,984,000

0

25,984,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

29

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

30

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

31

Taxe pe servicii specifice

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

32

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

33

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

34

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12,678,518

16,970,000

29,648,518

0

0

0

35

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

11,198,374

12,500,000

23,698,374

0

0

0

36

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

6,306,659

7,400,000

13,706,659

0

0

0

37

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

4,891,715

5,100,000

9,991,715

0

0

0

38

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891,438

4,400,000

5,291,438

0

0

0

39

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

588,706

70,000

658,706

0

0

0

40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

82,703

0

82,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82,703

0

82,703

0

0

0

42

Alte impozite si taxe

180250

82,703

0

82,703

0

0

0

43

C. VENITURI NEFISCALE

0012

34,642,534

9,360,000

44,002,534

0

0

0

44

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

4,920,558

1,600,000

6,520,558

0

0

0

45

Venituri din proprietate

3002

4,920,558

1,600,000

6,520,558

0

0

0

46

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

2,430,106

1,600,000

4,030,106

0

0

0

47

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

2,430,106

1,600,000

4,030,106

0

0

0

48

Venituri din dividende

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

49

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

50

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

51

Alte venituri din proprietate

300250

619,350

0

619,350

0

0

0

52

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29,721,976

7,760,000

37,481,976

0

0

0

53

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

21,271,100

190,000

21,461,100

0

0

0

54

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

55

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

56

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

57

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

0

190,000

190,000

0

0

0

58

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

15,602,414

0

15,602,414

0

0

0

59

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

60

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

61

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

62

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

5,376,000

7,500,000

12,876,000

0

0

0

63

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

3,295,201

3,600,000

6,895,201

0

0

0

64

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

3,295,201

3,600,000

6,895,201

0

0

0

65

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

66

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,066,820

3,900,000

5,966,820

0

0

0

67

Diverse venituri

3602

2,681,386

70,000

2,751,386

0

0

0

68

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

69

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

70

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

271,490

70,000

341,490

0

0

0

71

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

72

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-6,711,444

-11,902,521

-18,613,965

0

0

0

73

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

6,711,444

11,902,521

18,613,965

0

0

0

74

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

0

35,000

35,000

0

0

0

75

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0

35,000

35,000

0

0

0

76

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

0

35,000

35,000

0

0

0

77

IV. subvenții

0017

113,786,074

2,839,470

116,625,544

0

0

0

78

subvenții de la alte nivele ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

27,972,930

639,470

28,612,400

0

0

0

79

Subvenții de la bugetul de stat

4202

27,705,938

639,470

28,345,408

0

0

0

80

A. De capital

0019

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

81

Subventii pt reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

82

B. Curente

0020

23,756,416

639,470

24,395,886

0

0

0

83

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

84

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,796,000

0

7,796,000

0

0

0

85

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

86

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

533,400

639,470

1,172,870

0

0

0

87

Subventii de la alte administratii

4302

266,992

0

266,992

0

0

0

88

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru fnatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

89

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992

0

106,992

0

0

0

90

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+ 48.02.19)

4802

85,813,144

2,200,000

88,013,144

0

0

0

91

Fondul European de Dezvoltare

Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

83,013,144

2,200,000

85,213,144

0

0

0

92

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

22,231,676

0

22,231,676

0

0

0

93

Prefinantare

48020103

60,781,468

2,200,000

62,981,468

0

0

0

94

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

95

Prefinantare

48020203

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

96

TOTAL CHELTUIELI

4902

427,417,227

56,865,470

484,282,697

466,563,249

81,409,829

547,973,078

97

CHELTUIELI CURENTE

01

378,023,676

50,418,660

428,442,336

372,205,812

77,070,994

449,276,806

98

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,256,307

45,306

106,301,613

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

99

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

134,058,412

22,763,665

156,822,077

33,354,185

2,838,980

36,193,165

100

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

101

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

102

TITLUL IV SUBVENTII

40

27,180,000

2,250,000

29,430,000

0

0

0

103

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

27,180,000

2,250,000

29,430,000

0

0

0

104

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

105

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

5004

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

106

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

107

Transferuri curente

5101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

108

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

109

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

110

A. Transferuri interne.

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

111

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

112

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10,408,580

2,201,454

12,610,034

0

0

0

113

Ajutoare sociale

5702

10,408,580

2,201,454

12,610,034

0

0

0

114

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,793,580

2,201,454

11,995,034

0

0

0

115

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

116

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

117

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

77,060,558

9,096,248

86,156,806

338,851,627

74,232,014

413,083,641

118

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

74,260,558

8,696,902

82,957,460

338,851,627

70,637,818

409,489,445

119

Finantarea nationala

580101

15,709,009

4,484,794

20,193,803

53,356,429

24,464,257

77,820,686

120

Finantarea externa nerambursabila

580102

40,082,943

2,929,935

43,012,878

226,146,778

35,419,568

261,566,346

121

Cheltuieli neeligibile

580103

18,468,606

1,282,173

19,750,779

59,348,420

10,753,993

70,102,413

122

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

399,346

3,199,346

0

3,594,196

3,594,196

123

Finantarea nationala

580201

300,000

59,901

359,901

0

539,133

539,133

124

Finantare externa nerambursabila

580202

2,500,000

339,445

2,839,445

0

3,055,063

3,055,063

125

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

13,164,714

4,200,042

17,364,756

0

0

0

126

Burse

5901

2,491,258

3,760,042

6,251,300

0

0

0

127

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

128

Asociatii si fundatii

5911

5,340,512

0

5,340,512

0

0

0

129

Sustinerea cultelor

5912

964,256

300,000

1,264,256

0

0

0

130

Despagubiri civile

5917

260,000

100,000

360,000

0

0

0

131

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

132

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

550,000

40,000

590,000

0

0

0

133

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

34,891,601

5,296,302

40,187,903

94,357,437

4,338,835

98,696,272

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

134

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

34,841,601

5,296,302

40,137,903

94,357,437

4,338,835

98,696,272

135

Active fixe

7101

34,841,601

5,296,302

40,137,903

94,357,437

4,338,835

98,696,272

136

Constructii

710101

27,687,175

3,240,195

30,927,370

53,341,287

4,416,635

57,757,922

137

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,057,534

1,005,500

4,063,034

38,135,000

-90,000

38,045,000

138

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,483,570

150,000

1,633,570

1,692,750

-60,000

1,632,750

139

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

2,613,322

900,607

3,513,929

1,188,400

72,200

1,260,600

140

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

50,000

0

50,000

0

0

0

141

Active financiare

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

142

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

143

operațiuni financiare

79

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

144

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

145

Rambursari de credite interne

8102

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

146

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-946,042

-946,042

0

0

0

147

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-761,013

-761,013

0

0

0

148

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

0

-185,029

-185,029

0

0

0

149

Autoritati publice si actiuni externe

5102

44,939,477

3,748,998

48,688,475

1,141,200

3,904,196

5,045,396

150

CHELTUIELI CURENTE

01

44,070,678

4,450,182

48,520,860

782,800

3,904,196

4,686,996

151

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,691,285

0

32,691,285

0

0

0

152

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,979,393

4,050,836

15,030,229

782,800

310,000

1,092,800

153

Reparatii curente

2002

50,000

40,000

90,000

150,000

-40,000

110,000

154

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0

399,346

399,346

0

3,594,196

3,594,196

155

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0

0

0

0

0

0

156

Finantarea externa nerambursabila

580101

0

0

0

0

0

0

157

Finantarea externa nerambursabila

580102

0

0

0

0

0

0

158

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

0

399,346

399,346

0

3,594,196

3,594,196

159

Finantarea nationala

580201

0

59,901

59,901

0

539,133

539,133

160

Finantare externa nerambursabila

580202

0

339,445

339,445

0

3,055,063

3,055,063

161

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

400,000

0

400,000

0

0

0

162

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

400,000

0

400,000

0

0

0

163

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

868,799

-25,000

843,799

358,400

0

358,400

164

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

868,799

-25,000

843,799

358,400

0

358,400

165

Active fixe

7101

868,799

-25,000

843,799

358,400

0

358,400

166

Constructii

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

167

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

132,750

-25,000

107,750

100,000

0

100,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

168

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

169

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-676,184

-676,184

0

0

0

171

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-676,184

-676,184

0

0

0

172

Autoritati executive si legislative

510201

44,939,477

3,748,998

48,688,475

1,141,200

3,904,196

5,045,396

173

Autoritati executive

51020103

44,939,477

3,748,998

48,688,475

1,141,200

3,904,196

5,045,396

174

Alte servicii publice generale

5402

3,844,203

8,726,945

12,571,148

0

0

0

175

CHELTUIELI CURENTE

01

3,829,923

8,726,945

12,556,868

0

0

0

176

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,359,336

0

3,359,336

0

0

0

177

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

470,587

65,000

535,587

0

0

0

178

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

179

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

5004

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

180

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,280

0

14,280

0

0

0

181

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,280

0

14,280

0

0

0

182

Active fixe

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

183

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

184

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

185

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,744,203

20,000

3,764,203

0

0

0

186

Alte servicii publice generale

540250

100,000

45,000

145,000

0

0

0

187

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

188

CHELTUIELI CURENTE

01

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

189

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

190

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

191

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

192

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

193

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

15,661,421

420,078

16,081,499

50,000

0

50,000

194

Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,661,421

420,078

16,081,499

50,000

0

50,000

195

CHELTUIELI CURENTE

01

15,661,421

300,078

15,961,499

50,000

0

50,000

196

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,547,121

0

14,547,121

0

0

0

197

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,094,300

300,078

1,394,378

50,000

0

50,000

198

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

199

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

200

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0

120,000

120,000

0

0

0

201

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

0

120,000

120,000

0

0

0

202

Active fixe

7101

0

120,000

120,000

0

0

0

203

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

0

120,000

120,000

0

0

0

204

Ordine publica

610203

14,777,793

420,078

15,197,871

50,000

0

50,000

205

Politie comunitara

61020304

14,777,793

420,078

15,197,871

50,000

0

50,000

206

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

883,628

0

883,628

0

0

0

207

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL -CULTURALE

6402

128,738,442

18,049,109

146,787,551

48,114,264

103,044

48,217,308

208

Invatamant

6502

38,330,087

10,431,106

48,761,193

35,456,644

103,044

35,559,688

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

209

CHELTUIELI CURENTE

01

35,246,538

10,067,976

45,314,514

22,394,076

393,044

22,787,120

210

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,253

450

563,703

0

0

0

211

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20,850,539

6,699,088

27,549,627

0

0

0

212

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

213

A. Transferuri interne.

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

214

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

215

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,171,000

1,454

1,172,454

0

0

0

216

Ajutoare sociale

5702

1,171,000

1,454

1,172,454

0

0

0

217

Ajutoare sociale in numerar

570201

556,000

1,454

557,454

0

0

0

218

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

219

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

220

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,637,488

-393,058

8,244,430

22,394,076

393,044

22,787,120

221

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

5,837,488

-393,058

5,444,430

22,394,076

393,044

22,787,120

222

Finantarea nationala

580101

481,163

-305,108

176,055

1,895,813

-897,749

998,064

223

Finantarea externa nerambursabila

580102

1,095,846

-102,016

993,830

4,354,608

1,304,859

5,659,467

224

Cheltuieli neeligibile

580103

4,260,479

14,066

4,274,545

16,143,655

-14,066

16,129,589

225

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

226

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

227

Finantare externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

228

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,486,258

3,760,042

6,246,300

0

0

0

229

Burse

5901

2,486,258

3,760,042

6,246,300

0

0

0

230

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,083,549

594,300

3,677,849

13,062,568

-290,000

12,772,568

231

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,083,549

594,300

3,677,849

13,062,568

-290,000

12,772,568

232

Active fixe

7101

3,083,549

594,300

3,677,849

13,062,568

-290,000

12,772,568

233

Constructii

710101

1,668,742

148,600

1,817,342

12,872,568

-100,000

12,772,568

234

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

797,311

245,000

1,042,311

90,000

-90,000

0

235

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

577,496

200,000

777,496

100,000

-100,000

0

236

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

40,000

700

40,700

0

0

0

237

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-231,170

-231,170

0

0

0

238

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-231,170

-231,170

0

0

0

239

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-46,141

-46,141

0

0

0

240

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

0

-185,029

-185,029

0

0

0

241

Sanatate

6602

8,488,970

0

8,488,970

0

0

0

242

CHELTUIELI CURENTE

01

8,048,263

-4,000

8,044,263

0

0

0

243

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,799,096

0

7,799,096

0

0

0

244

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

247,167

-4,000

243,167

0

0

0

245

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

246

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

247

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

248

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

440,707

4,000

444,707

0

0

0

249

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

440,707

4,000

444,707

0

0

0

250

Active fixe

7101

440,707

4,000

444,707

0

0

0

251

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

0

4,000

4,000

0

0

0

252

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

253

Servicii de sanatate publica

660208

8,486,970

0

8,486,970

0

0

0

254

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

255

Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

256

Cultura, recreere si religie

6702

35,698,281

2,170,140

37,868,421

1,932,000

0

1,932,000

257

CHELTUIELI CURENTE

01

32,626,300

2,164,350

34,790,650

55,000

0

55,000

258

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,223,788

0

10,223,788

0

0

0

259

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9,947,099

664,350

10,611,449

55,000

0

55,000

260

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

261

Transferuri curente

5101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

262

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

263

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

7,587,913

300,000

7,887,913

0

0

0

264

Asociatii si fundatii

5911

3,084,969

0

3,084,969

0

0

0

265

Sustinerea cultelor

5912

964,256

300,000

1,264,256

0

0

0

266

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

267

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

268

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

269

Active fixe

7101

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

270

Constructii

710101

2,106,400

2,500

2,108,900

1,732,000

0

1,732,000

271

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

870,581

22,000

892,581

145,000

0

145,000

272

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

10,000

-10,000

0

0

0

0

273

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

274

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-8,710

-8,710

0

0

0

275

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-8,710

-8,710

0

0

0

276

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-8,710

-8,710

0

0

0

277

Servicii culturale

670203

5,215,548

71,968

5,287,516

0

0

0

278

Alte servicii culturale

67020330

5,215,548

71,968

5,287,516

0

0

0

279

Servicii recreative si sportive

670205

27,916,352

1,798,172

29,714,524

1,932,000

0

1,932,000

280

Sport

67020501

7,110,235

918,032

8,028,267

0

0

0

281

Tineret

67020502

478,747

-3,404

475,343

0

0

0

282

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

20,327,370

883,544

21,210,914

1,932,000

0

1,932,000

283

Servicii religioase

670206

964,256

300,000

1,264,256

0

0

0

284

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,602,125

0

1,602,125

0

0

0

285

Asigurari si asistenta sociala

6802

46,221,104

5,447,863

51,668,967

10,725,620

0

10,725,620

286

CHELTUIELI CURENTE

01

45,835,417

5,428,170

51,263,587

10,725,620

0

10,725,620

287

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,892,457

44,856

24,937,313

0

0

0

288

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

7,445,707

3,143,314

10,589,021

25,000

0

25,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

289

TITLUL IV SUBVENTII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

290

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

291

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

9,235,580

2,200,000

11,435,580

0

0

0

292

Ajutoare sociale

5702

9,235,580

2,200,000

11,435,580

0

0

0

293

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,235,580

2,200,000

11,435,580

0

0

0

294

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

295

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

296

Finantarea nationala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

297

Finantarea externa nerambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

298

Cheltuieli neeligibile

580103

1,117,420

0

1,117,420

8,138,579

0

8,138,579

299

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,410,543

40,000

2,450,543

0

0

0

300

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

301

Asociatii si fundatii

5911

2,255,543

0

2,255,543

0

0

0

302

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

150,000

40,000

190,000

0

0

0

303

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

385,687

42,500

428,187

0

0

0

304

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

385,687

42,500

428,187

0

0

0

305

Active fixe

7101

385,687

42,500

428,187

0

0

0

306

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

249,500

35,000

284,500

0

0

0

307

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

308

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

50,000

7,500

57,500

0

0

0

309

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-22,807

-22,807

0

0

0

310

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-22,807

-22,807

0

0

0

311

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-22,807

-22,807

0

0

0

312

Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,739,015

32,193

4,771,208

0

0

0

313

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

15,949,000

0

15,949,000

0

0

0

314

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

15,949,000

0

15,949,000

0

0

0

315

Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,142,814

139,500

3,282,314

0

0

0

316

Crese

680211

7,989,316

342,700

8,332,016

10,725,620

0

10,725,620

317

Prevenirea excluderii sociale

680215

3,171,392

2,363,470

5,534,862

0

0

0

318

Ajutor social

68021501

781,000

224,000

1,005,000

0

0

0

319

Cantine de ajutor social

68021502

2,390,392

2,139,470

4,529,862

0

0

0

320

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,229,567

2,570,000

13,799,567

0

0

0

321

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902

138,530,377

15,977,705

154,508,082

85,041,319

64,747,349

149,788,668

322

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

77,525,607

11,122,335

88,647,942

56,283,724

64,747,349

121,031,073

323

CHELTUIELI CURENTE

01

60,070,226

8,396,074

68,466,300

19,209,804

59,899,514

79,109,318

324

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,179,971

0

12,179,971

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

325

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

28,674,657

2,600,299

31,274,956

2,383,790

2,628,980

5,012,770

326

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

19,015,598

5,795,775

24,811,373

16,826,014

57,270,534

74,096,548

327

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

19,015,598

5,795,775

24,811,373

16,826,014

57,270,534

74,096,548

328

Finanțarea naționala

580101

6,189,471

2,568,932

8,758,403

2,990,858

23,462,215

26,453,073

329

Finantare externa nerambursabila

580102

8,818,070

2,371,353

11,189,423

13,783,944

23,279,264

37,063,208

330

Cheltuieli neeligibile

580103

4,008,057

855,490

4,863,547

51,212

10,529,055

10,580,267

331

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

332

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

333

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

17,455,381

2,733,432

20,188,813

37,073,920

4,847,835

41,921,755

334

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

17,455,381

2,733,432

20,188,813

37,073,920

4,847,835

41,921,755

335

Active fixe

7101

17,455,381

2,733,432

20,188,813

37,073,920

4,847,835

41,921,755

336

Construcții

710101

15,016,257

1,776,525

16,792,782

34,551,170

4,735,635

39,286,805

337

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

493,112

154,500

647,612

0

0

0

338

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

744,377

-40,000

704,377

1,592,750

40,000

1,632,750

339

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

1,201,635

842,407

2,044,042

930,000

72,200

1,002,200

340

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-7,171

-7,171

0

0

0

341

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-7,171

-7,171

0

0

0

342

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-7,171

-7,171

0

0

0

343

Locuinte

700203

20,133,556

157,000

20,290,556

9,296,043

9,745,206

19,041,249

344

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

20,133,556

157,000

20,290,556

9,296,043

9,745,206

19,041,249

345

Iluminat public si electrificari rurale

700206

7,078,911

1,758,000

8,836,911

8,259,000

-1,782,376

6,476,624

346

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

50,313,140

9,207,335

59,520,475

38,728,681

56,784,519

95,513,200

347

Protectia mediului

7402

61,004,770

4,855,370

65,860,140

28,757,595

0

28,757,595

348

CHELTUIELI CURENTE

01

60,753,770

4,855,370

65,609,140

28,757,595

0

28,757,595

349

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

32,165,082

2,364,700

34,529,782

28,757,595

0

28,757,595

350

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

351

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

352

Finantarea nationala

580101

6,142,717

2,093,000

8,235,717

0

0

0

353

Finantarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

354

Cheltuieli neeligibile

580103

6,541,916

397,670

6,939,586

0

0

0

355

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

356

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

357

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

251,000

0

251,000

0

0

0

358

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

251,000

0

251,000

0

0

0

359

Active fixe

7101

251,000

0

251,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

360

Construcții

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

361

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

250,000

0

250,000

0

0

0

362

Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

61,004,770

4,855,370

65,860,140

28,757,595

0

28,757,595

363

Salubritate

74020501

32,476,082

2,364,700

34,840,782

28,757,595

0

28,757,595

364

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

365

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

7902

92,208,702

9,942,635

102,151,337

332,216,466

12,655,240

344,871,706

366

Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

833,461

0

833,461

0

0

0

367

CHELTUIELI CURENTE

01

783,461

0

783,461

0

0

0

368

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

369

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

50,000

0

50,000

0

0

0

370

TITLUL XIII ACTIVE

FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

371

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

372

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

373

Actiuni generale economice si comerciale

800201

833,461

0

833,461

0

0

0

374

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

833,461

0

833,461

0

0

0

375

Transporturi

8402

91,375,241

9,942,635

101,317,876

332,216,466

12,655,240

344,871,706

376

CHELTUIELI CURENTE

01

67,603,074

6,033,515

73,636,589

290,230,917

12,874,240

303,105,157

377

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

21,395,420

2,880,000

24,275,420

1,300,000

-100,000

1,200,000

378

TITLUL IV SUBVENTII

40

26,770,000

2,250,000

29,020,000

0

0

0

379

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

26,770,000

2,250,000

29,020,000

0

0

0

380

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la

58.05+58.11+58.12+58.16)

58

19,437,654

803,515

20,241,169

288,930,917

12,974,240

301,905,157

381

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

19,437,654

803,515

20,241,169

288,930,917

12,974,240

301,905,157

382

Finantarea nationala

580101

2,815,020

127,970

2,942,990

48,085,669

1,899,791

49,985,460

383

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,081,900

660,598

14,742,498

205,830,274

10,835,445

216,665,719

384

Cheltuieli neeligibile

580103

2,540,734

14,947

2,555,681

35,014,974

239,004

35,253,978

385

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0

100,000

100,000

0

0

0

386

Despagubiri civile

5917

0

100,000

100,000

0

0

0

387

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9,270,217

1,812,570

11,082,787

41,985,549

-219,000

41,766,549

388

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

9,270,217

1,812,570

11,082,787

41,985,549

-219,000

41,766,549

389

Active fixe

7101

9,270,217

1,812,570

11,082,787

41,985,549

-219,000

41,766,549

390

Constructii

710101

8,450,464

1,312,570

9,763,034

4,185,549

-219,000

3,966,549

391

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

500,000

450,000

950,000

37,800,000

0

37,800,000

392

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

319,753

50,000

369,753

0

0

0

393

operațiuni financiare

79

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

394

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

395

Rambursari de credite interne

8102

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

396

Transport rutier

840203

91,375,241

9,942,635

101,317,876

332,216,466

12,655,240

344,871,706

397

Transport în comun

84020302

46,707,654

2,365,532

49,073,186

326,730,917

-115,532

326,615,385

398

Strazi Directia Tehnica

84020303 01

34,134,264

5,959,120

40,093,384

3,185,549

-319,000

2,866,549

399

Strazi ADP

84020303 02

10,533,323

1,617,983

12,151,306

2,300,000

13,089,772

15,389,772

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

400

EXCEDENT

9802

0

0

0

-

466,563,249

-

81,409,829

-547,973,078

401

DEFICIT

9902

0

0

0

466,563,249

81,409,829

547,973,078

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

111,952,159

14,207,521

126,159,680

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

6,982,934

11,972,521

18,955,455

0

0

0

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

6,982,934

11,972,521

18,955,455

0

0

0

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

6,982,934

11,972,521

18,955,455

0

0

0

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

271,490

70,000

341,490

0

0

0

6

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

271,490

70,000

341,490

0

0

0

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

6,711,444

11,902,521

18,613,965

0

0

0

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

6,711,444

11,902,521

18,613,965

0

0

0

9

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 3902)

390002

0

35,000

35,000

0

0

0

10

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 390201+390203+390204+390207)

3902

0

35,000

35,000

0

0

0

11

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

0

35,000

35,000

0

0

0

12

IV. SUBVENTII

410002

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

13

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

14

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

15

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

16

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,796,000

0

7,796,000

0

0

0

17

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

18

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

85,813,144

2,200,000

88,013,144

0

0

0

19

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

83,013,144

2,200,000

85,213,144

0

0

0

20

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

22,231,676

0

22,231,676

0

0

0

21

Prefinantare

48020103

60,781,468

2,200,000

62,981,468

0

0

0

22

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

23

Prefinantare

48020203

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

24

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

111,952,159

14,207,521

126,159,680

433,209,064

78,570,849

511,779,913

25

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

77,060,558

9,096,248

86,156,806

338,851,627

74,232,014

413,083,641

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

26

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

77,060,558

9,096,248

86,156,806

338,851,627

74,232,014

413,083,641

27

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

74,260,558

8,696,902

82,957,460

338,851,627

70,637,818

409,489,445

28

Finantarea nationala

580101

15,709,009

4,484,794

20,193,803

53,356,429

24,464,257

77,820,686

29

Finantarea externa nerambursabila

580102

40,082,943

2,929,935

43,012,878

226,146,778

35,419,568

261,566,346

30

Cheltuieli neeligibile

580103

18,468,606

1,282,173

19,750,779

59,348,420

10,753,993

70,102,413

31

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

399,346

3,199,346

0

3,594,196

3,594,196

32

Finantarea nationala

580201

300,000

59,901

359,901

0

539,133

539,133

33

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,500,000

339,445

2,839,445

0

3,055,063

3,055,063

34

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

34,891,601

5,296,302

40,187,903

94,357,437

4,338,835

98,696,272

35

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

34,841,601

5,296,302

40,137,903

94,357,437

4,338,835

98,696,272

36

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

34,841,601

5,296,302

40,137,903

94,357,437

4,338,835

98,696,272

37

Construcții

710101

27,687,175

3,240,195

30,927,370

53,341,287

4,416,635

57,757,922

38

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,057,534

1,005,500

4,063,034

38,135,000

-90,000

38,045,000

39

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,483,570

150,000

1,633,570

1,692,750

-60,000

1,632,750

40

Alte active fixe

710130

2,613,322

900,607

3,513,929

1,188,400

72,200

1,260,600

41

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

42

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

43

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

44

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-185,029

-185,029

0

0

0

45

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-185,029

-185,029

0

0

0

46

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

0

-185,029

-185,029

0

0

0

47

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

868,799

374,346

1,243,145

358,400

3,594,196

3,952,596

48

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

0

399,346

399,346

0

3,594,196

3,594,196

49

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0

399,346

399,346

0

3,594,196

3,594,196

50

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

0

399,346

399,346

0

3,594,196

3,594,196

51

Finantarea nationala

580201

0

59,901

59,901

0

539,133

539,133

52

Finantarea externa nerambursabila

580202

0

339,445

339,445

0

3,055,063

3,055,063

53

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

868,799

-25,000

843,799

358,400

0

358,400

54

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

868,799

-25,000

843,799

358,400

0

358,400

55

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

868,799

-25,000

843,799

358,400

0

358,400

56

Construcții

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

57

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

132,750

-25,000

107,750

100,000

0

100,000

58

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

59

Alte active fixe

710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

60

510201 Autoritati executive si legislative

510201

868,799

374,346

1,243,145

358,400

3,594,196

3,952,596

61

51020103 Autoritati executive

51020103

868,799

374,346

1,243,145

358,400

3,594,196

3,952,596

62

5402 Alte servicii publice generale

5402

14,280

0

14,280

0

0

0

63

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14,280

0

14,280

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

64

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

14,280

0

14,280

0

0

0

65

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

66

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

67

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

14,280

0

14,280

0

0

0

68

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

0

120,000

120,000

0

0

0

69

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0

120,000

120,000

0

0

0

70

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0

120,000

120,000

0

0

0

71

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

0

120,000

120,000

0

0

0

72

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0

120,000

120,000

0

0

0

73

610203 Ordine publica

610203

0

120,000

120,000

0

0

0

74

61020304 Politie comunitara

61020304

0

120,000

120,000

0

0

0

75

6502 Invatamant

6502

11,721,037

16,213

11,737,250

35,456,644

103,044

35,559,688

76

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,637,488

-393,058

8,244,430

22,394,076

393,044

22,787,120

77

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,637,488

-393,058

8,244,430

22,394,076

393,044

22,787,120

78

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

5,837,488

-393,058

5,444,430

22,394,076

393,044

22,787,120

79

Finantarea nationala

580101

481,163

-305,108

176,055

1,895,813

-897,749

998,064

80

Finantarea externa nerambursabila

580102

1,095,846

-102,016

993,830

4,354,608

1,304,859

5,659,467

81

Cheltuieli neeligibile

580103

4,260,479

14,066

4,274,545

16,143,655

-14,066

16,129,589

82

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

83

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

84

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

85

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,083,549

594,300

3,677,849

13,062,568

-290,000

12,772,568

86

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,083,549

594,300

3,677,849

13,062,568

-290,000

12,772,568

87

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,083,549

594,300

3,677,849

13,062,568

-290,000

12,772,568

88

Construcții

710101

1,668,742

148,600

1,817,342

12,872,568

-100,000

12,772,568

89

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

797,311

245,000

1,042,311

90,000

-90,000

0

90

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

577,496

200,000

777,496

100,000

-100,000

0

91

Alte active fixe

710130

40,000

700

40,700

0

0

0

92

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-185,029

-185,029

0

0

0

93

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-185,029

-185,029

0

0

0

94

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

850102

0

-185,029

-185,029

0

0

0

95

6602 Sanatate

6602

440,707

4,000

444,707

0

0

0

96

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

440,707

4,000

444,707

0

0

0

97

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

440,707

4,000

444,707

0

0

0

98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

440,707

4,000

444,707

0

0

0

99

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

0

4,000

4,000

0

0

0

100

Alte active fixe

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

101

660208 Servicii de sanatate publica

660208

440,707

4,000

444,707

0

0

0

102

6702 Cultura, recreere si religie

6702

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

103

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

104

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

105

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

106

Construcții

710101

2,106,400

2,500

2,108,900

1,732,000

0

1,732,000

107

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

870,581

22,000

892,581

145,000

0

145,000

108

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

10,000

-10,000

0

0

0

0

109

Alte active fixe

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

110

670205 Servicii recreative si sportive

670205

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

111

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

3,071,981

14,500

3,086,481

1,877,000

0

1,877,000

112

6702050301 Sera de flori

67020503 01

884,621

-5,000

879,621

145,000

0

145,000

113

6702050302 CASM

67020503 02

2,187,360

19,500

2,206,860

1,732,000

0

1,732,000

114

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

1,826,817

42,500

1,869,317

10,700,620

0

10,700,620

115

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

116

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

117

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

118

Finantarea nationala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

119

Finantarea externa nerambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

120

Cheltuieli neeligibile

580103

1,117,420

0

1,117,420

8,138,579

0

8,138,579

121

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

385,687

42,500

428,187

0

0

0

122

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

385,687

42,500

428,187

0

0

0

123

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

385,687

42,500

428,187

0

0

0

124

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

249,500

35,000

284,500

0

0

0

125

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

126

Alte active fixe

710130

50,000

7,500

57,500

0

0

0

127

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

24,500

0

24,500

0

0

0

128

68020401 Camin spital

68020401

24,500

0

24,500

0

0

0

129

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

15,000

7,500

22,500

0

0

0

130

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

15,000

7,500

22,500

0

0

0

131

680211 Crese

680211

1,682,317

35,000

1,717,317

10,700,620

0

10,700,620

132

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

10,000

0

10,000

0

0

0

133

68021501 Ajutor social

68021501

10,000

0

10,000

0

0

0

134

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

95,000

0

95,000

0

0

0

135

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

95,000

0

95,000

0

0

0

136

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

36,470,979

8,529,207

45,000,186

53,899,934

62,118,369

116,018,303

137

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

19,015,598

5,795,775

24,811,373

16,826,014

57,270,534

74,096,548

138

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

19,015,598

5,795,775

24,811,373

16,826,014

57,270,534

74,096,548

139

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

19,015,598

5,795,775

24,811,373

16,826,014

57,270,534

74,096,548

140

Finantarea nationala

580101

6,189,471

2,568,932

8,758,403

2,990,858

23,462,215

26,453,073

141

Finantarea externa nerambursabila

580102

8,818,070

2,371,353

11,189,423

13,783,944

23,279,264

37,063,208

142

Cheltuieli neeligibile

580103

4,008,057

855,490

4,863,547

51,212

10,529,055

10,580,267

143

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17,455,381

2,733,432

20,188,813

37,073,920

4,847,835

41,921,755

144

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17,455,381

2,733,432

20,188,813

37,073,920

4,847,835

41,921,755

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

145

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

17,455,381

2,733,432

20,188,813

37,073,920

4,847,835

41,921,755

146

Construcții

710101

15,016,257

1,776,525

16,792,782

34,551,170

4,735,635

39,286,805

147

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

493,112

154,500

647,612

0

0

0

148

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

744,377

-40,000

704,377

1,592,750

40,000

1,632,750

149

Alte active fixe

710130

1,201,635

842,407

2,044,042

930,000

72,200

1,002,200

150

700203 Locuinte

700203

20,133,556

157,000

20,290,556

9,296,043

9,745,206

19,041,249

151

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

20,133,556

157,000

20,290,556

9,296,043

9,745,206

19,041,249

152

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

743,223

708,000

1,451,223

8,110,000

-1,782,376

6,327,624

153

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

15,594,200

7,664,207

23,258,407

36,493,891

54,155,539

90,649,430

154

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

212,912

154,500

367,412

0

0

0

155

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

7,792,825

460,000

8,252,825

12,550,577

-2,523,695

10,026,882

156

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

3,293,987

1,153,752

4,447,739

1,373,000

-563,000

810,000

157

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

150,000

0

150,000

0

0

0

158

70025005 Biroul juridic

70025005

101,000

0

101,000

1,900,000

0

1,900,000

159

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

40,000

0

40,000

0

0

0

160

70025007 Serviciu investitii

70025007

4,003,476

5,895,955

9,899,431

20,670,314

57,242,234

77,912,548

161

7402 Protectia mediului

7402

28,779,688

2,490,670

31,270,358

0

0

0

162

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

163

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

164

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

165

Finantarea nationala

580101

6,142,717

2,093,000

8,235,717

0

0

0

166

Finantarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

167

Cheltuieli neeligibile

580103

6,541,916

397,670

6,939,586

0

0

0

168

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

251,000

0

251,000

0

0

0

169

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

251,000

0

251,000

0

0

0

170

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

251,000

0

251,000

0

0

0

171

Construcții

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

172

Alte active fixe

710130

250,000

0

250,000

0

0

0

173

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

28,779,688

2,490,670

31,270,358

0

0

0

174

74020501 Salubritate

74020501

251,000

0

251,000

0

0

0

175

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

28,528,688

2,490,670

31,019,358

0

0

0

176

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

50,000

0

50,000

0

0

0

177

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000

0

50,000

0

0

0

178

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

179

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

180

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

181

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

50,000

0

50,000

0

0

0

182

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

50,000

0

50,000

0

0

0

183

8402 Transporturi

8402

28,707,871

2,616,085

31,323,956

330,916,466

12,755,240

343,671,706

184

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

19,437,654

803,515

20,241,169

288,930,917

12,974,240

301,905,157

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

185

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

19,437,654

803,515

20,241,169

288,930,917

12,974,240

301,905,157

186

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

19,437,654

803,515

20,241,169

288,930,917

12,974,240

301,905,157

187

Finantarea nationala

580101

2,815,020

127,970

2,942,990

48,085,669

1,899,791

49,985,460

188

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,081,900

660,598

14,742,498

205,830,274

10,835,445

216,665,719

189

Cheltuieli neeligibile

580103

2,540,734

14,947

2,555,681

35,014,974

239,004

35,253,978

190

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9,270,217

1,812,570

11,082,787

41,985,549

-219,000

41,766,549

191

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

9,270,217

1,812,570

11,082,787

41,985,549

-219,000

41,766,549

192

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

9,270,217

1,812,570

11,082,787

41,985,549

-219,000

41,766,549

193

Construcții

710101

8,450,464

1,312,570

9,763,034

4,185,549

-219,000

3,966,549

194

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

500,000

450,000

950,000

37,800,000

0

37,800,000

195

Alte active fixe

710130

319,753

50,000

369,753

0

0

0

196

840203 Transport rutier

840203

28,707,871

2,616,085

31,323,956

330,916,466

12,755,240

343,671,706

197

84020302 Transport în comun

84020302

19,937,654

115,532

20,053,186

326,730,917

-115,532

326,615,385

198

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

8,300,464

1,262,570

9,563,034

2,385,549

-219,000

2,166,549

199

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

469,753

1,237,983

1,707,736

1,800,000

13,089,772

14,889,772

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE

SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

315,465,068

42,657,949

358,123,017

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

112,495,873

42,018,479

154,514,352

0

0

0

3

A. VENITURI FISCALE

000302

84,836,273

44,631,000

129,467,273

0

0

0

4

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

000402

41,200

0

41,200

0

0

0

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000502

41,200

0

41,200

0

0

0

6

Impozit pe profit (cod 010201)

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit de la agentii economici

010201

41,200

0

41,200

0

0

0

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

9

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

41,800,802

27,661,000

69,461,802

0

0

0

14

Impozite si taxe pe proprietate (cod 070201+070202+070203+070250)

0702

41,800,802

27,661,000

69,461,802

0

0

0

15

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07020101+07020102)

070201

31,442,046

24,300,000

55,742,046

0

0

0

16

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

8,597,754

2,300,000

10,897,754

0

0

0

17

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

22,844,292

22,000,000

44,844,292

0

0

0

18

Impozit si taxa pe teren (cod

07020201+07020202+07020203)

070202

5,596,548

3,340,000

8,936,548

0

0

0

19

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2,786,875

1,900,000

4,686,875

0

0

0

20

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2,757,511

1,400,000

4,157,511

0

0

0

21

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

52,162

40,000

92,162

0

0

0

22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

23

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478,511

21,000

499,511

0

0

0

24

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

42,911,568

16,970,000

59,881,568

0

0

0

25

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

27,522,000

0

27,522,000

0

0

0

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

25,984,000

0

25,984,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

28

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 120207)

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

29

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

30

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

31

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

32

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

33

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

12,678,518

16,970,000

29,648,518

0

0

0

34

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

11,198,374

12,500,000

23,698,374

0

0

0

35

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6,306,659

7,400,000

13,706,659

0

0

0

36

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4,891,715

5,100,000

9,991,715

0

0

0

37

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891,438

4,400,000

5,291,438

0

0

0

38

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

588,706

70,000

658,706

0

0

0

39

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82,703

0

82,703

0

0

0

40

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

82,703

0

82,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe

180250

82,703

0

82,703

0

0

0

42

C. VENITURI NEFISCALE

290002

27,659,600

-2,612,521

25,047,079

0

0

0

43

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

4,920,558

1,600,000

6,520,558

0

0

0

44

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

4,920,558

1,600,000

6,520,558

0

0

0

45

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

2,430,106

1,600,000

4,030,106

0

0

0

46

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

47

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

48

Venituri din dividende de la alti platitori

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

49

Alte venituri din proprietate

300250

619,350

0

619,350

0

0

0

50

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 3302+3402+3502+3602+3702)

330002

22,739,042

-4,212,521

18,526,521

0

0

0

51

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

330208+330210+330212+330224+330227+3302

28+330250)

3302

21,271,100

190,000

21,461,100

0

0

0

52

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

53

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

54

Prefinantare

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

55

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

0

190,000

190,000

0

0

0

56

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

15,602,414

0

15,602,414

0

0

0

57

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 340202+340250)

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

58

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

59

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

60

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 350201+350202+350203+350250)

3502

5,376,000

7,500,000

12,876,000

0

0

0

61

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

3,295,201

3,600,000

6,895,201

0

0

0

62

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

63

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,066,820

3,900,000

5,966,820

0

0

0

64

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

2,409,896

0

2,409,896

0

0

0

65

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

66

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

67

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

68

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

-6,711,444

-11,902,521

-18,613,965

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

69

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-6,711,444

-11,902,521

-18,613,965

0

0

0

70

IV. subvenții

410002

8,816,849

639,470

9,456,319

0

0

0

71

subvenții de la alte nivele ale ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

8,816,849

639,470

9,456,319

0

0

0

72

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

8,549,857

639,470

9,189,327

0

0

0

73

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

74

Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina

420280

533,400

639,470

1,172,870

0

0

0

75

Subventii de la alte administratii (cod 430201+430204+430207+430208)

4302

266,992

0

266,992

0

0

0

76

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

77

Sume alocate pentru cheltuielile cu alocatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca

430241

106,992

0

106,992

0

0

0

78

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

315,465,068

42,657,949

358,123,017

33,354,185

2,838,980

36,193,165

79

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

300,963,118

41,322,412

342,285,530

33,354,185

2,838,980

36,193,165

80

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,256,307

45,306

106,301,613

0

0

0

81

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

99,998,577

45,306

100,043,883

0

0

0

82

Salarii de baza

100101

93,643,591

-265,144

93,378,447

0

0

0

83

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,000

10,000

220,000

0

0

0

84

Alte sporuri

100106

165,000

75,000

240,000

0

0

0

85

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

86

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

87

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,253

450

563,703

0

0

0

88

Indemnizatii de hrana

100117

4,897,761

0

4,897,761

0

0

0

89

Alte drepturi salariale in bani

100130

25,800

225,000

250,800

0

0

0

90

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,676,600

0

3,676,600

0

0

0

91

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

92

Vouchere de vacanta

100206

2,128,600

0

2,128,600

0

0

0

93

Contributii

1003

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

94

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

95

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

134,058,412

22,763,665

156,822,077

33,354,185

2,838,980

36,193,165

96

Bunuri si servicii

2001

64,015,109

10,562,746

74,577,855

29,487,595

250,000

29,737,595

97

Furnituri de birou

200101

513,917

27,646

541,563

0

0

0

98

Materiale pentru curatenie

200102

982,557

26,118

1,008,675

275,000

0

275,000

99

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

10,177,203

4,955,500

15,132,703

0

0

0

100

Apa, canal, salubritate

200104

33,615,173

3,182,392

36,797,565

28,757,595

0

28,757,595

101

Carburanti si lubrifianti

200105

1,119,800

113,400

1,233,200

455,000

-50,000

405,000

102

Piese de schimb

200106

325,000

94,500

419,500

0

0

0

103

Transport

200107

564,973

-7,500

557,473

0

0

0

104

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,378,150

590,000

1,968,150

0

0

0

105

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,281,342

426,885

5,708,227

0

0

0

106

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

10,056,994

1,153,805

11,210,799

0

300,000

300,000

107

Reparatii curente

2002

40,649,021

3,602,084

44,251,105

3,383,790

-140,000

3,243,790

108

Hrana

2003

3,274,236

290,140

3,564,376

0

0

0

109

Hrana pentru oameni

200301

3,051,236

140,140

3,191,376

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

110

Hrana pentru animale

200302

223,000

150,000

373,000

0

0

0

111

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,548,622

791,000

2,339,622

0

0

0

112

Medicamente

200401

150,607

8,300

158,907

0

0

0

113

Materiale sanitare

200402

437,515

409,300

846,815

0

0

0

114

Dezinfectanti

200404

960,500

373,400

1,333,900

0

0

0

115

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

4,728,278

598,493

5,326,771

0

2,328,980

2,328,980

116

Uniforme si echipamente

200501

412,400

-19,600

392,800

0

0

0

117

Lenjerie si accesorii de pat

200503

54,500

-24,100

30,400

0

0

0

118

Alte obiecte de inventar

200530

4,261,378

642,193

4,903,571

0

2,328,980

2,328,980

119

Deplasari, detasari, transferari

2006

203,700

-17,600

186,100

0

0

0

120

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

139,200

-7,500

131,700

0

0

0

121

Deplasari in strainatate

200602

64,500

-10,100

54,400

0

0

0

122

Materiale de laborator

2009

30,100

-10,100

20,000

0

0

0

123

Carti publicatii si materiale documentare

2011

75,650

-6,800

68,850

0

0

0

124

Consultanta si epertiza

2012

283,200

0

283,200

0

0

0

125

Pregatire profesionala

2013

430,300

13,096

443,396

0

0

0

126

Protectia muncii

2014

186,683

72,500

259,183

0

0

0

127

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

128

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

129

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

130

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

131

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

132

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

133

Alte cheltuieli

2030

18,597,013

6,868,106

25,465,119

482,800

400,000

882,800

134

Reclama si publicitate

203001

506,595

71,000

577,595

0

0

0

135

Protocol si reprezentare

203002

559,311

3,000

562,311

0

0

0

136

Prime de asigurare non-viata

203003

272,237

10,500

282,737

0

0

0

137

Chirii

203004

1,173,086

758,000

1,931,086

0

0

0

138

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

16,085,784

6,025,606

22,111,390

482,800

400,000

882,800

139

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

140

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

141

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

142

TITLUL IV SUBVENTII

40

27,180,000

2,250,000

29,430,000

0

0

0

143

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

27,180,000

2,250,000

29,430,000

0

0

0

144

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

145

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

5004

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

146

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

147

Transferuri curente

5101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

148

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

149

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

150

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

151

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

152

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10,408,580

2,201,454

12,610,034

0

0

0

153

Ajutoare sociale

5702

10,408,580

2,201,454

12,610,034

0

0

0

154

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,793,580

2,201,454

11,995,034

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

155

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

156

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

157

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

13,164,714

4,200,042

17,364,756

0

0

0

158

Burse

5901

2,491,258

3,760,042

6,251,300

0

0

0

159

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

160

Asociatii si fundatii

5911

5,340,512

0

5,340,512

0

0

0

161

Sustinerea cultelor

5912

964,256

300,000

1,264,256

0

0

0

162

Despagubiri civile

5917

260,000

100,000

360,000

0

0

0

163

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

164

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

550,000

40,000

590,000

0

0

0

165

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

166

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

167

Rambursari de credite interne

8102

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

168

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

169

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-761,013

-761,013

0

0

0

170

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-761,013

-761,013

0

0

0

171

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-761,013

-761,013

0

0

0

172

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

44,070,678

3,374,652

47,445,330

782,800

310,000

1,092,800

173

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

44,070,678

4,050,836

48,121,514

782,800

310,000

1,092,800

174

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,691,285

0

32,691,285

0

0

0

175

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

31,426,732

0

31,426,732

0

0

0

176

Salarii de baza

100101

29,752,420

0

29,752,420

0

0

0

177

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

178

Indemnizatii de delegare

100113

20,000

0

20,000

0

0

0

179

Indemnizatii de hrana

100117

1,184,140

0

1,184,140

0

0

0

180

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

429,200

0

429,200

0

0

0

181

Vouchere de vacanta

100206

429,200

0

429,200

0

0

0

182

Contributii

1003

835,353

0

835,353

0

0

0

183

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

835,353

0

835,353

0

0

0

184

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,979,393

4,050,836

15,030,229

782,800

310,000

1,092,800

185

Bunuri si servicii

2001

2,046,171

344,836

2,391,007

150,000

-50,000

100,000

186

Furnituri de birou

200101

85,000

10,000

95,000

0

0

0

187

Materiale pentru curatenie

200102

55,000

35,000

90,000

0

0

0

188

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

190,000

80,000

270,000

0

0

0

189

Apa, canal, salubritate

200104

23,000

0

23,000

0

0

0

190

Carburanti si lubrifianti

200105

100,000

50,000

150,000

150,000

-50,000

100,000

191

Piese de schimb

200106

35,000

0

35,000

0

0

0

192

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

650,000

50,000

700,000

0

0

0

193

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

550,000

52,000

602,000

0

0

0

194

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

358,171

67,836

426,007

0

0

0

195

Reparatii curente

2002

50,000

40,000

90,000

150,000

-40,000

110,000

196

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

80,000

1,000

81,000

0

0

0

197

Alte obiecte de inventar

200530

80,000

1,000

81,000

0

0

0

198

Deplasari, detasari, transferari

2006

100,000

0

100,000

0

0

0

199

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

200

Deplasări in strainatate

200602

50,000

0

50,000

0

0

0

201

Carti publicatii si materiale documentare

2011

10,000

-5,000

5,000

0

0

0

202

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

203

Protectia muncii

2014

65,000

50,000

115,000

0

0

0

204

Alte cheltuieli

2030

8,613,222

3,620,000

12,233,222

482,800

400,000

882,800

205

Reclama si publicitate

203001

487,595

70,000

557,595

0

0

0

206

Prime de asigurare non-viata

203003

40,000

0

40,000

0

0

0

207

Chirii

203004

4,000

0

4,000

0

0

0

208

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

8,081,627

3,550,000

11,631,627

482,800

400,000

882,800

209

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

400,000

0

400,000

0

0

0

210

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

400,000

0

400,000

0

0

0

211

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-676,184

-676,184

0

0

0

212

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-676,184

-676,184

0

0

0

213

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-676,184

-676,184

0

0

0

214

510201 Autoritati executive si legislative

510201

44,070,678

3,374,652

47,445,330

782,800

310,000

1,092,800

215

51020103 Autoritati executive

51020103

44,070,678

3,374,652

47,445,330

782,800

310,000

1,092,800

216

5402 Alte servicii publice generale

5402

3,829,923

8,726,945

12,556,868

0

0

0

217

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,829,923

8,726,945

12,556,868

0

0

0

218

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,359,336

0

3,359,336

0

0

0

219

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,226,295

0

3,226,295

0

0

0

220

Salarii de baza

100101

3,100,843

0

3,100,843

0

0

0

221

Indemnizatii de hrana

100117

125,452

0

125,452

0

0

0

222

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

47,850

0

47,850

0

0

0

223

Vouchere de vacanta

100206

47,850

0

47,850

0

0

0

224

Contributii

1003

85,191

0

85,191

0

0

0

225

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

85,191

0

85,191

0

0

0

226

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

470,587

65,000

535,587

0

0

0

227

Bunuri si servicii

2001

305,850

20,000

325,850

0

0

0

228

Furnituri de birou

200101

45,000

0

45,000

0

0

0

229

Materiale pentru curatenie

200102

12,000

0

12,000

0

0

0

230

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

40,000

20,000

60,000

0

0

0

231

Apa, canal, salubritate

200104

5,000

0

5,000

0

0

0

232

Carburanti si lubrifianti

200105

16,850

0

16,850

0

0

0

233

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

7,000

0

7,000

0

0

0

234

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

91,000

0

91,000

0

0

0

235

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

89,000

0

89,000

0

0

0

236

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

45,000

0

45,000

0

0

0

237

Alte obiecte de inventar

200530

45,000

0

45,000

0

0

0

238

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

239

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

240

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,000

0

2,000

0

0

0

241

Pregatire profesionala

2013

5,000

0

5,000

0

0

0

242

Alte cheltuieli

2030

102,737

45,000

147,737

0

0

0

243

Prime de asigurare non-viata

203003

2,737

0

2,737

0

0

0

244

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

100,000

45,000

145,000

0

0

0

245

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

246

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

5004

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

247

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

540205

0

8,661,945

8,661,945

0

0

0

248

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,729,923

20,000

3,749,923

0

0

0

249

540250 Alte servicii publice generale

540250

100,000

45,000

145,000

0

0

0

250

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

251

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

252

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

253

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

254

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

255

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

256

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

257

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

258

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,661,421

300,078

15,961,499

50,000

0

50,000

259

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

15,661,421

300,078

15,961,499

50,000

0

50,000

260

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,547,121

0

14,547,121

0

0

0

261

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

12,466,564

0

12,466,564

0

0

0

262

Salarii de baza

100101

12,439,239

0

12,439,239

0

0

0

263

Indemnizatii de hrana

100117

27,325

0

27,325

0

0

0

264

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,753,900

0

1,753,900

0

0

0

265

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

266

Vouchere de vacanta

100206

205,900

0

205,900

0

0

0

267

Contributii

1003

326,657

0

326,657

0

0

0

268

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

326,657

0

326,657

0

0

0

269

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,094,300

300,078

1,394,378

50,000

0

50,000

270

Bunuri si servicii

2001

656,215

227,700

883,915

50,000

0

50,000

271

Furnituri de birou

200101

14,000

10,000

24,000

0

0

0

272

Materiale pentru curatenie

200102

26,000

0

26,000

0

0

0

273

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

37,000

10,000

47,000

0

0

0

274

Apa, canal, salubritate

200104

13,000

2,000

15,000

0

0

0

275

Carburanti si lubrifianti

200105

176,000

0

176,000

50,000

0

50,000

276

Piese de schimb

200106

24,000

72,500

96,500

0

0

0

277

Transport

200107

1,000

5,000

6,000

0

0

0

278

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

118,000

40,000

158,000

0

0

0

279

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

152,800

44,200

197,000

0

0

0

280

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

94,415

44,000

138,415

0

0

0

281

Hrana

2003

20,000

0

20,000

0

0

0

282

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

283

Hrana pentru animale

200302

10,000

0

10,000

0

0

0

284

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,000

0

1,000

0

0

0

285

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

286

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

293,085

5,378

298,463

0

0

0

287

Uniforme si echipamente

200501

288,000

-2,000

286,000

0

0

0

288

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1,000

0

1,000

0

0

0

289

Alte obiecte de inventar

200530

4,085

7,378

11,463

0

0

0

290

Deplasari, detasari, transferari

2006

1,000

0

1,000

0

0

0

291

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

1,000

0

1,000

0

0

0

292

Pregatire profesionala

2013

17,000

0

17,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

293

Protecția muncii

2014

5,000

0

5,000

0

0

0

294

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

295

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

296

Alte cheltuieli

2030

90,500

67,000

157,500

0

0

0

297

Prime de asigurare non-viata

203003

63,000

0

63,000

0

0

0

298

Chirii

203004

7,500

2,000

9,500

0

0

0

299

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

20,000

65,000

85,000

0

0

0

300

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

301

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

302

610203 Ordine publica

610203

14,777,793

300,078

15,077,871

50,000

0

50,000

303

61020304 Politie comunitara

61020304

14,777,793

300,078

15,077,871

50,000

0

50,000

304

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

883,628

0

883,628

0

0

0

305

6502 Invatamant

6502

26,609,050

10,414,893

37,023,943

0

0

0

306

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

26,609,050

10,461,034

37,070,084

0

0

0

307

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,253

450

563,703

0

0

0

308

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

563,253

450

563,703

0

0

0

309

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,253

450

563,703

0

0

0

310

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,850,539

6,699,088

27,549,627

0

0

0

311

Bunuri si servicii

2001

9,943,106

4,288,216

14,231,322

0

0

0

312

Furnituri de birou

200101

133,698

-7,354

126,344

0

0

0

313

Materiale pentru curatenie

200102

307,465

9,118

316,583

0

0

0

314

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,952,177

2,995,500

7,947,677

0

0

0

315

Apa, canal, salubritate

200104

1,362,550

490,392

1,852,942

0

0

0

316

Carburanti si lubrifianti

200105

33,300

3,400

36,700

0

0

0

317

Piese de schimb

200106

19,000

13,000

32,000

0

0

0

318

Transport

200107

37,900

-12,500

25,400

0

0

0

319

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

194,850

430,000

624,850

0

0

0

320

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

700,505

685

701,190

0

0

0

321

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,201,661

365,975

2,567,636

0

0

0

322

Reparatii curente

2002

6,548,803

985,000

7,533,803

0

0

0

323

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,002,748

602,800

1,605,548

0

0

0

324

Medicamente

200401

7,400

300

7,700

0

0

0

325

Materiale sanitare

200402

203,848

300,100

503,948

0

0

0

326

Dezinfectanti

200404

791,500

302,400

1,093,900

0

0

0

327

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,437,782

92,700

1,530,482

0

0

0

328

Uniforme si echipamente

200501

18,900

-2,600

16,300

0

0

0

329

Lenjerie si accesorii de pat

200503

53,500

-24,100

29,400

0

0

0

330

Alte obiecte de inventar

200530

1,365,382

119,400

1,484,782

0

0

0

331

Deplasari, detasari, transferari

2006

41,700

-7,600

34,100

0

0

0

332

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

37,200

-7,500

29,700

0

0

0

333

Deplasari in strainatate

200602

4,500

-100

4,400

0

0

0

334

Materiale de laborator

2009

30,100

-10,100

20,000

0

0

0

335

Carti publicatii si materiale documentare

2011

55,650

-1,800

53,850

0

0

0

336

Pregatire profesionala

2013

290,300

-6,904

283,396

0

0

0

337

Protectia muncii

2014

61,300

0

61,300

0

0

0

338

Alte cheltuieli

2030

1,439,050

756,776

2,195,826

0

0

0

339

Reclama si publicitate

203001

0

1,000

1,000

0

0

0

340

Prime de asigurare non-viata

203003

21,500

10,500

32,000

0

0

0

341

Chirii

203004

1,075,650

711,000

1,786,650

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

342

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

341,900

34,276

376,176

0

0

0

343

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

344

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

345

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

346

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,171,000

1,454

1,172,454

0

0

0

347

Ajutoare sociale

5702

1,171,000

1,454

1,172,454

0

0

0

348

Ajutoare sociale in numerar

570201

556,000

1,454

557,454

0

0

0

349

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

350

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

351

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,486,258

3,760,042

6,246,300

0

0

0

352

Burse

5901

2,486,258

3,760,042

6,246,300

0

0

0

353

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-46,141

-46,141

0

0

0

354

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-46,141

-46,141

0

0

0

355

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-46,141

-46,141

0

0

0

356

6602 Sanatate

6602

8,048,263

-4,000

8,044,263

0

0

0

357

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,048,263

-4,000

8,044,263

0

0

0

358

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,799,096

0

7,799,096

0

0

0

359

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

7,520,676

0

7,520,676

0

0

0

360

Salarii de baza

100101

7,227,793

0

7,227,793

0

0

0

361

Indemnizatii de hrana

100117

292,883

0

292,883

0

0

0

362

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

108,750

0

108,750

0

0

0

363

Vouchere de vacanta

100206

108,750

0

108,750

0

0

0

364

Contributii

1003

169,670

0

169,670

0

0

0

365

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

169,670

0

169,670

0

0

0

366

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

247,167

-4,000

243,167

0

0

0

367

Bunuri si servicii

2001

61,000

35,000

96,000

0

0

0

368

Furnituri de birou

200101

0

15,000

15,000

0

0

0

369

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

61,000

20,000

81,000

0

0

0

370

Medicamente si materiale sanitare

2004

181,167

-35,000

146,167

0

0

0

371

Medicamente

200401

25,000

0

25,000

0

0

0

372

Materiale sanitare

200402

93,167

0

93,167

0

0

0

373

Dezinfectanti

200404

63,000

-35,000

28,000

0

0

0

374

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,000

-4,000

1,000

0

0

0

375

Alte obiecte de inventar

200530

5,000

-4,000

1,000

0

0

0

376

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

377

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

378

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

379

660208 Servicii de sanatate publica

660208

8,046,263

-4,000

8,042,263

0

0

0

380

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

381

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

382

6702 Cultura, recreere si religie

6702

32,626,300

2,155,640

34,781,940

55,000

0

55,000

383

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

32,626,300

2,164,350

34,790,650

55,000

0

55,000

384

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,223,788

0

10,223,788

0

0

0

385

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,747,710

0

9,747,710

0

0

0

386

Salarii de baza

100101

9,161,138

0

9,161,138

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

387

Indemnizații de delegare

100113

1,000

0

1,000

0

0

0

388

Indemnizații de hrana

100117

585,572

0

585,572

0

0

0

389

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

223,300

0

223,300

0

0

0

390

Vouchere de vacanta

100206

223,300

0

223,300

0

0

0

391

Contribuții

1003

252,778

0

252,778

0

0

0

392

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

252,778

0

252,778

0

0

0

393

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,947,099

664,350

10,611,449

55,000

0

55,000

394

Bunuri si servicii

2001

4,517,124

714,350

5,231,474

55,000

0

55,000

395

Furnituri de birou

200101

13,000

0

13,000

0

0

0

396

Materiale pentru curatenie

200102

50,000

0

50,000

0

0

0

397

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

860,000

535,000

1,395,000

0

0

0

398

Apa, canal, salubritate

200104

425,000

100,000

525,000

0

0

0

399

Carburanti si lubrifianti

200105

303,650

0

303,650

55,000

0

55,000

400

Piese de schimb

200106

34,000

4,000

38,000

0

0

0

401

Transport

200107

514,573

0

514,573

0

0

0

402

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

70,000

0

70,000

0

0

0

403

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

450,746

35,000

485,746

0

0

0

404

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,796,155

40,350

1,836,505

0

0

0

405

Reparatii curente

2002

1,677,600

15,000

1,692,600

0

0

0

406

Hrana

2003

10,000

0

10,000

0

0

0

407

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

408

Medicamente si materiale sanitare

2004

5,500

0

5,500

0

0

0

409

Medicamente

200401

3,000

0

3,000

0

0

0

410

Materiale sanitare

200402

2,500

0

2,500

0

0

0

411

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

270,850

13,000

283,850

0

0

0

412

Uniforme si echipamente

200501

50,000

0

50,000

0

0

0

413

Alte obiecte de inventar

200530

220,850

13,000

233,850

0

0

0

414

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

415

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

416

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

417

Protectia muncii

2014

14,000

0

14,000

0

0

0

418

Alte cheltuieli

2030

3,427,025

-78,000

3,349,025

0

0

0

419

Protocol si reprezentare

203002

533,311

0

533,311

0

0

0

420

Prime de asigurare non-viata

203003

47,000

0

47,000

0

0

0

421

Chirii

203004

70,000

45,000

115,000

0

0

0

422

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,776,714

-123,000

2,653,714

0

0

0

423

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

424

Transferuri curente

5101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

425

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

1,200,000

6,067,500

0

0

0

426

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7,587,913

300,000

7,887,913

0

0

0

427

Asociatii si fundatii

5911

3,084,969

0

3,084,969

0

0

0

428

Sustinerea cultelor

5912

964,256

300,000

1,264,256

0

0

0

429

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

430

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-8,710

-8,710

0

0

0

431

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-8,710

-8,710

0

0

0

432

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-8,710

-8,710

0

0

0

433

670203 Servicii culturale

670203

5,215,548

71,968

5,287,516

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

434

67020330 Alte servicii culturale

67020330

5,215,548

71,968

5,287,516

0

0

0

435

670205 Servicii recreative si sportive

670205

24,844,371

1,783,672

26,628,043

55,000

0

55,000

436

67020501 Sport

67020501

7,110,235

918,032

8,028,267

0

0

0

437

67020502 Tineret

67020502

478,747

-3,404

475,343

0

0

0

438

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

17,255,389

869,044

18,124,433

55,000

0

55,000

439

6702050301 Sera de flori

67020503 01

9,300,372

289,707

9,590,079

55,000

0

55,000

440

6702050302 CASM

67020503 02

7,955,017

579,337

8,534,354

0

0

0

441

670206 Servicii religioase

670206

964,256

300,000

1,264,256

0

0

0

442

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,602,125

0

1,602,125

0

0

0

443

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

44,394,287

5,405,363

49,799,650

25,000

0

25,000

444

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

44,394,287

5,428,170

49,822,457

25,000

0

25,000

445

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,892,457

44,856

24,937,313

0

0

0

446

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

23,430,776

44,856

23,475,632

0

0

0

447

Salarii de baza

100101

21,014,152

-265,144

20,749,008

0

0

0

448

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,000

10,000

220,000

0

0

0

449

Alte sporuri

100106

165,000

75,000

240,000

0

0

0

450

Indemnizatii de delegare

100113

2,000

0

2,000

0

0

0

451

Indemnizatii de hrana

100117

2,013,824

0

2,013,824

0

0

0

452

Alte drepturi salariale in bani

100130

25,800

225,000

250,800

0

0

0

453

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

858,400

0

858,400

0

0

0

454

Vouchere de vacanta

100206

858,400

0

858,400

0

0

0

455

Contributii

1003

603,281

0

603,281

0

0

0

456

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

603,281

0

603,281

0

0

0

457

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

7,445,707

3,143,314

10,589,021

25,000

0

25,000

458

Bunuri si servicii

2001

2,187,329

617,144

2,804,473

0

0

0

459

Furnituri de birou

200101

71,143

0

71,143

0

0

0

460

Materiale pentru curatenie

200102

232,092

2,000

234,092

0

0

0

461

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

479,849

165,000

644,849

0

0

0

462

Apa, canal, salubritate

200104

175,142

40,000

215,142

0

0

0

463

Carburanti si lubrifianti

200105

80,000

60,000

140,000

0

0

0

464

Piese de schimb

200106

72,000

35,000

107,000

0

0

0

465

Transport

200107

1,500

0

1,500

0

0

0

466

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

93,300

10,000

103,300

0

0

0

467

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

217,164

25,000

242,164

0

0

0

468

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

765,139

280,144

1,045,283

0

0

0

469

Reparatii curente

2002

770,000

112,000

882,000

25,000

0

25,000

470

Hrana

2003

3,010,102

140,140

3,150,242

0

0

0

471

Hrana pentru oameni

200301

3,010,102

140,140

3,150,242

0

0

0

472

Medicamente si materiale sanitare

2004

212,260

223,200

435,460

0

0

0

473

Medicamente

200401

44,260

8,000

52,260

0

0

0

474

Materiale sanitare

200402

72,000

109,200

181,200

0

0

0

475

Dezinfectanti

200404

96,000

106,000

202,000

0

0

0

476

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

481,100

6,000

487,100

0

0

0

477

Uniforme si echipamente

200501

11,500

0

11,500

0

0

0

478

Alte obiecte de inventar

200530

469,600

6,000

475,600

0

0

0

479

Deplasari, detasari, transferari

2006

11,000

0

11,000

0

0

0

480

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

11,000

0

11,000

0

0

0

481

Carti publicatii si materiale documentare

2011

8,000

0

8,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

482

Pregătire profesionala

2013

73,000

20,000

93,000

0

0

0

483

Protecția muncii

2014

14,500

22,500

37,000

0

0

0

484

Alte cheltuieli

2030

678,416

2,002,330

2,680,746

0

0

0

485

Reclama si publicitate

203001

14,000

0

14,000

0

0

0

486

Protocol si reprezentare

203002

26,000

3,000

29,000

0

0

0

487

Prime de asigurare non-viata

203003

14,000

0

14,000

0

0

0

488

Chirii

203004

15,936

0

15,936

0

0

0

489

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

608,480

1,999,330

2,607,810

0

0

0

490

TITLUL IV SUBVENȚII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

491

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

492

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

9,235,580

2,200,000

11,435,580

0

0

0

493

Ajutoare sociale

5702

9,235,580

2,200,000

11,435,580

0

0

0

494

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,235,580

2,200,000

11,435,580

0

0

0

495

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,410,543

40,000

2,450,543

0

0

0

496

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

497

Asociatii si fundatii

5911

2,255,543

0

2,255,543

0

0

0

498

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

150,000

40,000

190,000

0

0

0

499

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-22,807

-22,807

0

0

0

500

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-22,807

-22,807

0

0

0

501

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-22,807

-22,807

0

0

0

502

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,714,515

32,193

4,746,708

0

0

0

503

68020401 Camin spital

68020401

3,192,000

32,193

3,224,193

0

0

0

504

68020402 Ingrijitori persoane in varsta

68020402

1,522,515

0

1,522,515

0

0

0

505

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

15,949,000

0

15,949,000

0

0

0

506

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

15,949,000

0

15,949,000

0

0

0

507

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,127,814

132,000

3,259,814

0

0

0

508

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,946,091

132,000

2,078,091

0

0

0

509

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

371,167

0

371,167

0

0

0

510

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

711,136

0

711,136

0

0

0

511

68020604 Centrul de primiri urgente adapost

68020604

99,420

0

99,420

0

0

0

512

680211 Crese

680211

6,306,999

307,700

6,614,699

25,000

0

25,000

513

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

3,161,392

2,363,470

5,524,862

0

0

0

514

68021501 Ajutor social

68021501

771,000

224,000

995,000

0

0

0

515

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

2,390,392

2,139,470

4,529,862

0

0

0

516

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,134,567

2,570,000

13,704,567

0

0

0

517

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

11,134,567

2,570,000

13,704,567

0

0

0

518

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

41,054,628

2,593,128

43,647,756

2,383,790

2,628,980

5,012,770

519

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

41,054,628

2,600,299

43,654,927

2,383,790

2,628,980

5,012,770

520

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,179,971

0

12,179,971

0

0

0

521

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,616,571

0

11,616,571

0

0

0

522

Salarii de baza

100101

10,948,006

0

10,948,006

0

0

0

523

Indemnizatii de hrana

100117

668,565

0

668,565

0

0

0

524

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

255,200

0

255,200

0

0

0

525

Vouchere de vacanta

100206

255,200

0

255,200

0

0

0

526

Contributii

1003

308,200

0

308,200

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

527

Contribuție asiguratorie pentru munca

100307

308,200

0

308,200

0

0

0

528

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28,674,657

2,600,299

31,274,956

2,383,790

2,628,980

5,012,770

529

Bunuri si servicii

2001

12,374,833

1,955,500

14,330,333

475,000

300,000

775,000

530

Furnituri de birou

200101

142,076

0

142,076

0

0

0

531

Materiale pentru curatenie

200102

300,000

-20,000

280,000

275,000

0

275,000

532

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

3,558,177

1,150,000

4,708,177

0

0

0

533

Apa, canal, salubritate

200104

1,030,000

300,000

1,330,000

0

0

0

534

Carburanti si lubrifianti

200105

410,000

0

410,000

200,000

0

200,000

535

Piese de schimb

200106

141,000

-30,000

111,000

0

0

0

536

Transport

200107

10,000

0

10,000

0

0

0

537

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

245,000

60,000

305,000

0

0

0

538

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

2,119,127

270,000

2,389,127

0

0

0

539

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

4,419,453

225,500

4,644,953

0

300,000

300,000

540

Reparatii curente

2002

10,903,948

-149,916

10,754,032

1,908,790

0

1,908,790

541

Hrana

2003

234,134

150,000

384,134

0

0

0

542

Hrana pentru oameni

200301

21,134

0

21,134

0

0

0

543

Hrana pentru animale

200302

213,000

150,000

363,000

0

0

0

544

Medicamente si materiale sanitare

2004

145,947

0

145,947

0

0

0

545

Medicamente

200401

70,947

0

70,947

0

0

0

546

Materiale sanitare

200402

65,000

0

65,000

0

0

0

547

Dezinfectanti

200404

10,000

0

10,000

0

0

0

548

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,025,461

379,715

2,405,176

0

2,328,980

2,328,980

549

Uniforme si echipamente

200501

44,000

-15,000

29,000

0

0

0

550

Alte obiecte de inventar

200530

1,981,461

394,715

2,376,176

0

2,328,980

2,328,980

551

Deplasari, detasari, transferari

2006

30,000

-10,000

20,000

0

0

0

552

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

20,000

0

20,000

0

0

0

553

Deplasari in strainatate

200602

10,000

-10,000

0

0

0

0

554

Consultanta si epertiza

2012

50,000

0

50,000

0

0

0

555

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

556

Protectia muncii

2014

26,883

0

26,883

0

0

0

557

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

558

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

559

Alte cheltuieli

2030

2,847,451

275,000

3,122,451

0

0

0

560

Reclama si publicitate

203001

5,000

0

5,000

0

0

0

561

Prime de asigurare non-viata

203003

84,000

0

84,000

0

0

0

562

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,758,451

275,000

3,033,451

0

0

0

563

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

564

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

565

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0

-7,171

-7,171

0

0

0

566

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

8501

0

-7,171

-7,171

0

0

0

567

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

850101

0

-7,171

-7,171

0

0

0

568

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

6,335,688

1,050,000

7,385,688

149,000

0

149,000

569

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

34,718,940

1,543,128

36,262,068

2,234,790

2,628,980

4,863,770

570

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

5,180,739

138,781

5,319,520

100,000

0

100,000

571

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

17,292,759

604,347

17,897,106

1,434,790

2,328,980

3,763,770

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

572

70025003 Serviciu administrația domeniului public si privat

70025003

7,507,516

480,000

7,987,516

500,000

300,000

800,000

573

70025004 Administrația domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

668,009

20,000

688,009

100,000

0

100,000

574

70025005 Biroul juridic

70025005

953,447

0

953,447

0

0

0

575

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

3,047,970

300,000

3,347,970

100,000

0

100,000

576

70025007 Serviciu investitii

70025007

68,500

0

68,500

0

0

0

577

7402 Protectia mediului

7402

32,225,082

2,364,700

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

578

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

32,225,082

2,364,700

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

579

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

32,165,082

2,364,700

34,529,782

28,757,595

0

28,757,595

580

Bunuri si servicii

2001

31,681,481

2,260,000

33,941,481

28,757,595

0

28,757,595

581

Apa, canal, salubritate

200104

30,581,481

2,250,000

32,831,481

28,757,595

0

28,757,595

582

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

583

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

100,000

10,000

110,000

0

0

0

584

Reparatii curente

2002

70,000

0

70,000

0

0

0

585

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

50,000

104,700

154,700

0

0

0

586

Alte obiecte de inventar

200530

50,000

104,700

154,700

0

0

0

587

Alte cheltuieli

2030

363,601

0

363,601

0

0

0

588

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

363,601

0

363,601

0

0

0

589

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

590

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

591

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

32,225,082

2,364,700

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

592

74020501 Salubritate

74020501

32,225,082

2,364,700

34,589,782

28,757,595

0

28,757,595

593

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

783,461

0

783,461

0

0

0

594

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

783,461

0

783,461

0

0

0

595

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

596

Alte cheltuieli

2030

783,461

0

783,461

0

0

0

597

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

783,461

0

783,461

0

0

0

598

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

783,461

0

783,461

0

0

0

599

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

783,461

0

783,461

0

0

0

600

8402 Transporturi

8402

62,667,370

7,326,550

69,993,920

1,300,000

-100,000

1,200,000

601

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

48,165,420

5,230,000

53,395,420

1,300,000

-100,000

1,200,000

602

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,395,420

2,880,000

24,275,420

1,300,000

-100,000

1,200,000

603

Bunuri si servicii

2001

242,000

100,000

342,000

0

0

0

604

Furnituri de birou

200101

10,000

0

10,000

0

0

0

605

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

606

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

172,000

100,000

272,000

0

0

0

607

Reparatii curente

2002

20,628,670

2,600,000

23,228,670

1,300,000

-100,000

1,200,000

608

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

40,000

0

40,000

0

0

0

609

Alte obiecte de inventar

200530

40,000

0

40,000

0

0

0

610

Consultanta si epertiza

2012

233,200

0

233,200

0

0

0

611

Alte cheltuieli

2030

251,550

180,000

431,550

0

0

0

612

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

251,550

180,000

431,550

0

0

0

613

TITLUL IV SUBVENTII

40

26,770,000

2,250,000

29,020,000

0

0

0

614

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

26,770,000

2,250,000

29,020,000

0

0

0

615

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0

100,000

100,000

0

0

0

616

Despagubiri civile

5917

0

100,000

100,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

617

OPERAȚIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

618

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

81

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

619

Rambursări de credite interne

8102

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

620

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

14,501,950

2,096,550

16,598,500

0

0

0

621

840203 Transport rutier

840203

62,667,370

7,326,550

69,993,920

1,300,000

-100,000

1,200,000

622

84020302 Transport în comun

84020302

26,770,000

2,250,000

29,020,000

0

0

0

623

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

25,833,800

4,696,550

30,530,350

800,000

-100,000

700,000

624

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

10,063,570

380,000

10,443,570

500,000

0

500,000

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 2

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicat or

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale 2020

Influente credite de angajament

Credit de angajament multianuale 2020 rectificat

1

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

427,417,227

56,865,470

484,282,697

466,563,249

81,409,829

547,973,078

2

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57 +59)

01

378,023,676

50,418,660

428,442,336

372,205,812

77,070,994

449,276,806

3

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,256,307

45,306

106,301,613

0

0

0

4

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

99,998,577

45,306

100,043,883

0

0

0

5

Salarii de baza

100101

93,643,591

-265,144

93,378,447

0

0

0

6

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,000

10,000

220,000

0

0

0

7

Alte sporuri

100106

165,000

75,000

240,000

0

0

0

8

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

9

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

10

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,253

450

563,703

0

0

0

11

Indemnizatii de hrana

100117

4,897,761

0

4,897,761

0

0

0

12

Alte drepturi salariale in bani

100130

25,800

225,000

250,800

0

0

0

13

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,676,600

0

3,676,600

0

0

0

14

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

15

Vouchere de vacanta

100206

2,128,600

0

2,128,600

0

0

0

16

Contributii

1003

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

17

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

18

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

134,058,412

22,763,665

156,822,077

33,354,185

2,838,980

36,193,165

19

Bunuri si servicii

2001

64,015,109

10,562,746

74,577,855

29,487,595

250,000

29,737,595

20

Furnituri de birou

200101

513,917

27,646

541,563

0

0

0

21

Materiale pentru curatenie

200102