Hotărârea nr. 128/2020

HCL 128 privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2198/102/2019,aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș,Secția Contencios Administrativ și Fiscal

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 128 din 23 iunie 2020

privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2198/102/2019, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2198/102/2019, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, inițiat de reprezentant desemnat prin H.C.L.M. nr. 304 din 21 noiembrie 2019,

În temeiul prevederilor art. 133 alin.2, art. 134 alin.1 lit. a), 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 cu privire la Codul administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă răspunsul la interogatoriul încuviințat în dosarul nr. 2198/102/2019, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Primarul Municipiului Târgu Mureș și Secretarul Municipiului Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1) lit. c, art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 cu privire la Codul administrativ și ale art. 3 alin.

1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Director Executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Dosar nr. 2198/102/ 2019

Anexa


Răspuns la Interogatoriul formulat de către reclamantul Makkai Grigore

 • 1. Documentele depuse de pârâtă la data de 15.05.2020 sunt, în lipsa unei stipulații exprese printr-o adresă de înaintare la dosarul cauzei, așa cum de altfel se procedează în asemenea cazuri, probabil actele care au stat la baza emiterii actului administrativ atacat, însă este necesar a se specifica dacă acestea sunt actele care au stat la baza emiterii Hotărârii nr.264 din data de 31 octombrie 2019 și dacă mai există altele privind măsura destituirii din funcția deținută de reclamant.

Prin adresa nr.71832/14.11.2019, Municipiul Târgu Mureș a comunicat d-lui Makkai Grigore toate actele care au stat la baza emiterii Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.264 din data de 31 octombrie 2019.

Nu avem cunoștință despre alte documente care să fi stat la baza emiterii hotărârii de consiliul mai sus amintită.

 • 2. Cu privire la raportul anual pentru anul 2018, să se confirme că reclamantului i s-a solicitat în mod expres de către organul colegial pârât să întocmească și să comunice raportul în cauză cu respectarea unui termen limită și că datorită lipsei informațiilor cerute s-a cauzat un prejudiciu atât de însemnat încât ar fi condus la motive temeinice de aplicare a sancțiunii celei mai dure, respectiv de demitere.

Necunoașterea obligațiilor legale nu absolvă de răspundere.

Potrivit OUG Nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.225, alin. (2) „Fiecare consilier local, respectiv consilier județean, precum și viceprimarii, respectiv vicepreședinții consiliului județean sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale” fără stabilirea vreunui termen limită în acest sens.

 • 3. Să se specifice dacă toți inițiatorii semnatari ai Referatului de Aprobare nr.59673 din data de 26.09.2016 au depus la rândul lor în calitate de aleși locali, până la data de 31 octombrie 2019 (data actului administrativ atacat) rapoartele de activitate conform prevederile art.225 alin.2 din OUG nr.57/2019 și dacă s-au luat măsuri sancționatorii pentru cei care au omis întocmirea și depunerea rapoartelor de activitate pentru anul 2018.

Din verificările efectuate, la Serviciul Relații cu Consilierii au fost predate în perioada 18.01.2019- 04.11.2019 rapoarte de activitate de către următorii consilieri locali: Mozes Levente, Bălaș Radu, Peti Andrei, Tatăr Lehel, Bako Szabolcs, Bakos Levente, Păpai Lăszlo, Magyary Elod, Makkai Grigore și Benedek Theodora.

Nu au fost luate măsuri sancționatorii pentru ceilalți consilieri locali care nu au întocmit și depus rapoartele de activitate pentru anul 2018.

 • 4. Față de acuzația din Referatul de aprobare cu numărul 59673 din data de 26.09.2019, având în vedere ambiguitatea informațiilor, respectiv “ nerespectarea obligației de răspuns la întrebări și interpelări”, să se specifice în mod concret de către pârâtă:

- Care au fost întrebările și persoana care le-a formulat și adresat viceprimarului reclamant și la care s-a refuzat a răspunde?

-Care au fost în concret interpelările și în ce au constat acestea, cine le-a formulat către reclamant și în ce calitate?

Potrivit punctului 3 al Referatului de Aprobare privind eliberarea din funcția de Viceprimar al Municipiului Târgu Mureș al d-lui dr. Makkai Grigore și declararea ca vacant a unui mandat de viceprimar al Municipiului Târgu Mureș rezultă nerespectarea obligației de răspuns la întrebări și interpelări cu privire la demersurile de soluționare a situației locative a locatarilor din Centrul Social Azilul de Noapte de pe str. Rozmarinului nr.36.

Aferent procesului verbal întocmit cu ocazia ședinței consiliului local Târgu Mureș din data de 01.08.2019, așa cum rezultă din stenograma acestei ședințe, adică, în procesul verbal al ședinței la pagina 7, d-na Smaranda Enache, în calitate de reprezentant legal al Ligii Pro Europa a solicitat niște informații concrete, după cum urmează: “am solicitat numeroase informații pentru ca să aflăm de la Primărie, de la factorii de decizie, când s-a luat decizia, cât a costat, care este data la care oamenii au fost oficial sub semnătură înștiințați și pe baza acestora sperăm să putem să înaintăm dacă este cazul și un proces care să ajungă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului”

Colegul nostru, domnul consilier Bălaș, cu ocazia ședinței, la pagina 10, solicită suplimentar față de d-na Smaranda Enache și îl nominalizează în mod concret pe domnul Makkai: „Dl. Makkai este viceprimar răspunde direct de Direcția socială el poate să spună acum lucrările ș.a. ... ”

Anexăm procesul verbal încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 1.08.2019.

 • 5. Relativ la fapta imputată de a nu respecta Hotărârea Consiliului Local nr.231 din 29 august 2019, să se indice în mod expres ce resurse personale, materiale și financiare nu au fost depuse de reclamant și dacă fapta pretinsă a încălcat legea fundamentală a țării sau alte acte normative cu indicarea în concret al textului normativ.

H.C.L. nr.231/29.08.2019 a fost aprobată cu respectarea întocmai a prevederilor Legii nr.273 privind finanțele publice locale, la art. 35 alin.(6) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora.

 • 6. Cum a împiedicat reclamantul prin nedepunerea resurselor personale participarea delegației și să se indice exact cuantumul prejudiciului astfel cauzat instituției publice prin neparticiparea la un festival național ungar de vânătoare și băuturi alcoolice?

Potrivit prevederilor H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporarart.3 alin. (1) Deplasarea unor delegați în străinătate, pe bază de invitație primită din partea unor organizații sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parțială de către aceștia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unității trimițătoare.

 • 7. Cui îi revine obligația de a gestiona relația cu orașele înfrățite?

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.e din OUG nr.57/2019, consiliul local exercită atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern iar art.154 (6) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă a administrației publice locale, reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție.

Alăturat anexăm dispozițiile de primar cu privire la delegarea atribuțiilor celor doi viceprimari:

 • -     Dispoziția nr. 2110/18 iunie 2017 privind delegarea unor atribuții ale primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -     Dispoziția nr. 3294/2 august 2017 privind delegarea unor atribuții ale primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -      Dispoziția nr. 3295/3 august 2017 privind delegarea unor atribuții ale primarului Municipiului Târgu Mureș către dl. Viceprimar Papuc Sergiu Vasile.

 • -     Dispoziția nr. 4097/8 noiembrie 2017 privind modificarea comisiei de recepție pentru bunurile mijloace fixe aparținând patrimoniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

 • -     Dispoziția nr. 4098/8 noiembrie 2017 privind modificarea componenței comisiei de casare a obiectivelor de inventar și a mijloacelor fixe aparținând domeniului privat.

 • -     Dispoziția nr. 5099/11 decembrie 2017 privind desemnarea d-lui viceprimar Makkai Grigore, să semneze documentele emise de Autoritatea Urbană a Municipiului Târgu Mureș.

 • -     Dispoziția nr. 1281/5 ianuarie 2018 privind modificarea Dispoziției nr. 2110/18 iunie 2017 privind delegarea unor atribuții ale primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -     Dispoziția nr. 2236/19 martie 2018 privind actualizarea Comisiei Municipale pentru probleme de apărare din cadrul Municipiului Târgu Mureș.

 • -     Dispoziția nr. 2657/10 mai 2018 privind modificarea Dispoziției nr. 2110/18 iunie 2017 privind delegarea unor atribuții ale primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -     Dispoziția nr. 2674/14 mai 2018 privind modificarea Dispoziției nr. 2110/18 iunie 2017 privind delegarea unor atribuții ale primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -     Dispoziția nr. 2982/26 iunie 2018 privind preluarea tempoară a domnului viceprimar Makkai Grigore a atribuțiilor privind coordonarea activității Serviciului Administrația Domeniului Public.

 • -     Dispoziția nr. 3.162/17 iulie 2018 privind modificarea Dispoziției nr. 2657/10.05.2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -     Dispoziția nr. 4.336/01 noiembrie 2018 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Târgu Mureș către dl. Viceprimar Papuc Sergiu Vasile.

 • -     Dispoziția nr. 1.763/06 august 2019 privind modificarea Dispoziției nr. 2.110/18.07.2017 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimari.

 • -     Dispoziția nr. 2.271/01 noiembrie 2019 privind retragerea atribuțiilor delegate viceprimarului Papuc Sergiu Vasile.

 • -     Dispoziția nr. 2.845/17 decembrie 2019 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimarul Papuc Sergiu Vasile.

 • -     Dispoziția nr. 325/03 februarie 2020 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimarul P apuc Sergiu Vasile.

 • -     Dispoziția nr. 870/07 aprilie 2020 privind modificarea punctului 7 din anexa la Dispoziția nr. 325/03.02.2020 privind delegarea unor atribuții ale Primarului Municipiului Târgu Mureș către viceprimarul Papuc Sergiu Vasile.

 • 8. Recunoașteți/confirmați că prin cererea nr.54954 din data de 04.09.2019, consilierul local Boros Gyula, a informat pârâta ca din motive personale nu poate participa la manifestările organizate în orașul Zalaegerszeg, și că același consilier semnează după câteva zile, Referatul de Aprobare nr.59673/2019 a demiterii reclamantului pentru motive temeinice respectiv că a împiedicat participarea delegației la festivalul de vânătoare și vin?

Se confirmă faptul că prin adresa nr.54954/04.09.2019 domnul Boros Gyula aduce la cunoștință faptul că din motive personale acesta nu poate participa la delegația din partea Consiliului Local Târgu Mureș în vederea deplasării la Zalaegerzseg/Ungaria în perioada 5-9 septembrie 2019.

Se confirmă faptul că Referatul de Aprobare nr.59673/2019 este semnat și de către domnul consilier Boros Gyula.

Cele două constatări nu sunt în contradicție, ambele documente, sunt asumate de către semnatar.

Anexăm adresa nr. 55.029/04.09.2019.

 • 9. Recunoașteți că la data de 23 septembrie 2019 s-a publicat de către Municipiul Târgu Mureș pe site-ul propriu, cu respectarea legală de asigurare a limbii minorităților naționale, mai precis celei maghiare( dacă la ea se referă consilierii semnatari ai Referatului de Aprobare) anunțul de deschidere a piscinei Ing.Mircea Birău, anunț redactat atât în limba oficială a Statului Român cât și în cea a minorității maghiare?

Potrivit paginii de facebook a Municipiului Târgu Mureș, la postările din data de 23 septembrie 2019 apare un articol referitor la deschiderea piscinei Ing. Mircea Birău atât în limba română cât și în limba maghiară în data de 30 septembrie ulterior adoptării hotărârii respective.

Cu referire la site-ul Municipiului Târgu Mureș, există butonul de selectare a limbii în care se dorește a se continua vizualizarea acesteia, respectiv limba română, maghiară și engleză. Consiliul local nu poate infirma sau confirma data la care varianta în limba maghiară a ajuns pe site, nefiind furnizate date în acest sens.

 • 10. Recunoașteți că informarea cetățenilor cu privire la deschiderea piscinei Ing.Mircea Birău s-a realizat și prin publicarea anunțului atât în cotidianul de limba română Cuvântul Liber cât și cel în limba maghiară Nepujsag?

Da, informarea cetățenilor cu privire la deschiderea piscinei Ing.Mircea Birău s-a realizat prin publicarea anunțului în cele două cotidiene.

 • 11. Dacă se consideră că faptele pretins săvârșite au condus la sancționarea reclamantului cu demiterea din funcție, cum se explică că aceleași obligații neexecutate nu au fost imputate și sancționate cu aplicarea inclusiv a sancțiunii de demitere pentru încălcări repetate și grave a Constituției României și a legilor țării, atât în privința persoanei celuilalt viceprimar cât și a consilierilor locali, adică împotriva funcționarilor obligați sa prezinte rapoartele anuale și a celor implicate în adoptarea și aplicarea Hotărârii nr.231/2019?

Nu a fost o sancțiune disciplinară, ci s-au aplicat prevederile art. 152 alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ: “Eliberarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local”.

 • 12. Din punct de vedere disciplinar sau din orice altă natură, în perioada în care a exercitat mandatele de consilier local și cea de viceprimar, reclamantului i s-a aplicat vreo sancțiune disciplinară sau de altă natură, în legătură cu funcțiile administrative menționate?

Din verificările efectuate la nivelul instituției Municipiului Târgu Mureș, nu există nici o sancțiune disciplinară sau de altă natură aplicată domnului Makkai Grigore nici în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor în calitate de consilier local și nici cea de viceprimar.

 • 13. Reclamantul a produs prejudicii constante prin înscrisuri și care au determinat luarea de măsuri reparatorii prin întocmirea, comunicarea și executarea de acte administrative sancționatorii sau judiciare cu valoare de titluri executorii?

Pe perioada în care domnul viceprimar Makkai Grigore răspundea de serviciile sociale s-a ajuns la situația inacceptabilă, prin acțiune / neacțiune, ca aceste organizații neguvernamentale să nu-și primească fondurile alocate și votate prin bugetul Municipiului Târgu Mureș.

Reclamantul a participat la delegația în Coreea de Sud din partea instituției Municipiului Târgu Mureș împreună cu soția sa și a returnat contravaloarea cheltuielilor delegației respectiv diurna, cheltuieli transport, asigurare conform Chitanței nr. 2902/8.10.2018.

Anexăm Nota de plată, Chitanța nr. 2902/8.10.2018, Referatul nr. 23/8.10.2018, Note contabile.

 • 14. Să specificați ce prevederi din legea fundamentală a țării sau din alte acte normative au fost încălcate în mod repetat și grav de către reclamant?

A se vedea răspunsurile la întrebările precedente.

RECLAMANT,

PÂRÂT,

Consiliul Local Tg. Mureș


Makkai Grigore

Avocat Maior Mihai

PREȘEDINTE,

GREFIER,