Hotărârea nr. 127/2020

HCL 127 privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu formularea unor apărări și reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 127

din 18 iunie 2020

privind împuternicirea unor membri ai Aparatului de specialitate al primarului, cu formularea unor apărari și reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare inițiat de Primar prin Biroul Juridic din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 30254/3312/02.06.2020 privind împuternicirea unor membri ai Aparatului de specialitate al primarului cu formularea unor apărari și reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020;

  • b) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

> Art. 201, alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se împuternicesc cu apărarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020 următoarele persoane angajate în cadrul Aparatului de specialitate al primarului:

  • -   Mihai Mureșan - consilier juridic

  • -   Tudor Făgărășan - consilier juridic

  • -   Roxana Codarcea - consilier juridic

  • -   Alina Gligoraș - consilier juridic

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1, lit. c, ale art.255 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Președinte de ședință,

Bakos Levente Attila