Hotărârea nr. 126/2020

HCL 126 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș

Anexa le H.C.L. nr.

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Regulamentul este adaptat specificului unității administrativ - teritoriale Municipiul Târgu Mureș - respectă principiile generale ale administrației publice prevăzute la partea I titlul III din OUG nr. 57/2019 și al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum și a următoarelor principii specifice:

 • a) principiul descentralizării;

 • b) principiul autonomiei locale;

 • c) principiul consultării cetățenilor în soluționarea problemelor de interes local deosebit;

 • d) principiul eligibilității autorităților administrației publice locale;

 • e) principiul cooperării;

 • f) principiul responsabilității;

 • g) principiul constrângerii bugetare.

Aplicarea principiilor mai sus prevăzute nu poate aduce atingere caracterului de stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil al României.

Regulamentul evidențează însemnătatea activității Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș - autoritate deliberativă - în strânsă legătură cu activitățile autorității executive a municipiului Târgu Mureș, Primarul Municipiului Târgu Mureș.

Capitolul I. Constituirea consiliului local

Art. 1

Structura consiliului local

Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legislația în vigoare. Actualul consiliu este format din 23 de consilieri locali.

Art. 2

Constituirea consiliului local

 • (1) Consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfășurării alegerilor autorităților administrației publice locale. Anterior constituirii consiliului local, mandatele consilierilor locali declarați aleși sunt validate în condițiile prevăzute la art. 114 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată.

 • (2) După validarea mandatelor de consilier local este organizată o ședință privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art. 3

Validarea mandatului de consilier local și depunerea jurământului

 • (1) Procedura de validare a consilierilor locali declarați aleși sau, după caz, a supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local se realizează potrivit prevederilor art. 114-117, respectiv 119, 121 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 • (2) Consilierii locali validați depun jurământul în cadrul ședințelor de constituire a consiliului local sau în cadrul ședințelor consiliului local, după caz.

Art. 4

Declararea consiliului local ca legal constituit

 • (1) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul în condițiile art. 116 alin. (5)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local , stabilit potrivit art. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019

 • (2) Data constituirii consiliului local este considerată data desfășurării primei ședințe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.

 • (3) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, în condițiile alin. (2), prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al municipiului Târgu Mureș și se aduce la cunoștință publică.

( 4) În situația în care consiliul local nu este legal constituit în condițiile alin. (1), în termen de 3 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 116 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condițiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menționează motivele neconstituirii acestuia.

(5) Ordinul prefectului prevăzut la alin. (3), respectiv alin. (4) prevede, dacă este cazul, și situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților. Ordinul prefectului care cuprinde situațiile în care este necesară validarea mandatelor supleanților se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice și organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus candidați și secretarului general al municpiului Târgu Mureș.

Art. 5

Organizarea alegerilor parțiale

 • (1) În situația în care consiliul local nu a fost constituit în condițiile art.4, sunt organizate alegeri parțiale de completare în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale pentru locurile consilierilor locali declarate vacante potrivit art. 116 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 • (2) Alegerile prevăzute la alin. (1) se organizează în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului prefectului prevăzut la art. 4 alin. (4), în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerilor se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale pe baza solicitării prefectului.

Art. 6

Validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local

 • (1) În caz de vacanță a mandatelor de consilieri locali, pe durata mandatului consiliului local, mandatele supleanților sunt validate în termen de 10 zile de la data încetării mandatului consilierului local, în condițiile art. 204, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, rară a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii. Validarea mandatelor supleanților se realizează cu respectarea prevederilor art. 114 alin.(2) și art.121 alin. (1) lit. d), alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Supleanții au obligația transmiterii către secretarul general al municipiului Târgu Mureș a documentelor doveditoare prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 cu cel puțin 5 zile înainte de împlinirea termenului de 10 zile.

Dispozițiile art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 se aplică în mod corespunzător.

 • (3) Consilierul local al cărui mandat a fost validat pe durata mandatului consiliului local depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care secretarul general al municipiului Târgu Mureș l-a informat cu privire la validarea mandatului său.

 • (4) Consilierul local declarat ales al cărui mandat a fost invalidat de judecătoria competentă, în primă instanță, dar care a fost validat prin hotărârea tribunalului depune jurământul în fața consiliului local, în termen de 15 zile de la data la care i-a fost comunicată hotărârea tribunalului.

 • (5) Consiliul local se convoacă în condițiile art. 134 alin. (1) pentru respectarea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz.

 • (6) Consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) care nu depune jurământul în termenul de 15 zile ori care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 • (7) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost validat în condițiile alin. (2) sau (3) se află, pe perioada celor 15 zile prevăzute de aceste alineate, într-una dintre situațiile prevăzute la art. 116 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, termenul pentru depunerea jurământului se prelungește până la încetarea acestei situații.

Capitolul II. Organizarea consiliului local

Secțiunea 1. Președintele de ședință 9                                     9                                    9              9

Art. 7

Președintele de ședință

 • (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în ședința privind ceremonia de constituire a consiliului local, , un președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care conduce ședințele consiliului și semnează hotărârile adoptate de acesta. Președintele de ședință se alege prin vot deschis cu majoritate simplă, prevăzută la art. 5, lit. e din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 • (2) Consilierul local ales în condițiile alin. (1) poate fi schimbat din funcție , la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

 • (3) În cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Acesta exercită pentru această ședință atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință.

Art. 8

Atribuțiile președintelui de ședință

Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 • a) conduce ședințele consiliului local;

 • b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri și anunță rezultatul votării , cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă și a abținerilor numărate și evidențiate de secretarul general al Municipiului Târgu Mureș în procesul-verbal al ședinței;

 • c) semnează procesul-verbal al ședinței;

 • d) asigură menținerea ordinii, în condițiile prezentului regulament;

 • e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului local;

 • f) aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute la art. 233 alin. (1)din OUG 57/2019

 • g) suspendarea ședinței până la restaurarea climatului de ordine și disciplină în ședință.

 • h) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau alte însărcinări date de către consiliul local.

Secțiunea a 2-a. Viceprimarii Municipiului Târgu Mureș

Art. 9

Rolul, numirea și eliberarea din funcție a viceprimarului

 • (1) Municipiul Târgu Mureș are 2 viceprimari.

 • (2) Viceprimarii sunt subordonați primarului și, în situațiile prevăzute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situație în care exercită, în numele primarului, atribuțiile ce îi revin acestuia. Consilierul local ales cu cele mai multe voturi pentru functia de viceprimar în urma votului membrilor consiliului este desemnat ca și prim inlocuitor de drept al primarului. Ulterior, primul înlocuitor al primarului, poate fi înlocuit cu celălalt viceprimar conform art.10 alin. 2 din prezentul regulament”. Primarul poate delega o parte din atribuțiile sale viceprimarilor.

 • (3) Viceprimarii sunt aleși , prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

 • (4) Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarilor se realizează prin hotărâre a consiliului local. Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată și fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Pe buletin va fi înscrisă sintagma " DA / NU” în dreptul numelui/numelor celor propuși pentru această funcție. Intrând în cabină, din lista candidaților consilierii vor marca prin încercuire cu o optiune explicit exprimata pentru fiecare candidat. Daca nu se incercuieste din opținea ”DA / NU” niciuna dintre opțiuni, votul se va considera vot nul.

 • (5) Eliberarea din funcție a viceprimarilor se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcție, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție. Eliberarea din funcție a viceprimarilor nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

 • (6) La deliberarea și adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcție a viceprimarilor participă și votează și consilierii locali care candidează la funcția de viceprimar, respectiv viceprimarii în funcție a căror schimbare se propune.

 • (7) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarii își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilitățile specifice funcției de viceprimar prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare.

 • (8) Durata mandatului viceprimarilor este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarilor, fără vreo altă formalitate.

 • (9) Viceprimarii pot înființa, în limita numărului maxim de posturi aprobate, cabinetul viceprimarului, în condițiile prevăzute de partea a VI-a titlul III capitolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Art.10

Exercitarea temporară a atribuțiilor primarului de către viceprimar

 • (1) În caz de vacanță a funcției de primar, în caz de suspendare din funcție a acestuia, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile ce îi sunt conferite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 sunt exercitate de drept de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local, prin hotărâre, ca fiind cel care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării de drept a atribuțiilor de primar, viceprimarul își păstrează dreptul de vot în cadrul consiliului local și primește o indemnizație lunară unică egală cu cea a funcției de primar.

 • (2) Consiliul local poate hotărî înlocuirea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului, ales în condițiile art. 152 alin. (4).

 • (3) În situația prevăzută la alin. (1), consiliul local poate delega, prin hotărâre, din rândul membrilor săi, un consilier local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției. Pe perioada exercitării funcției de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de viceprimar.

( 4) Consiliul local poate hotărî retragerea delegării consilierului local care îndeplinește temporar atribuțiile viceprimarului desemnat în condițiile alin. (3) înainte de încetarea situațiilor prevăzute la alin. (1).

 • (5) În situația în care sunt suspendați din funcție, în același timp, atât primarul, cât și viceprimarii, precum și în situațiile de imposibilitate de exercitare de către aceștia a mandatului, consiliul local deleagă un consilier local care îndeplinește atât atribuțiile primarului, cât și pe cele ale viceprimarilor, până la încetarea situației respective, cu respectarea drepturilor și obligațiilor corespunzătoare funcției de primar. Pe perioada exercitării atribuțiilor de primar, precum și de viceprimar, consilierul local beneficiază de o unică indemnizație lunară egală cu cea a funcției de primar, sau de viceprimar, după caz.

 • (6) Dacă devin vacante, în același timp, atât funcția de primar, cât și cea de viceprimari, consiliul local alege noii viceprimari, prevederile alin. (1) și (3) aplicându-se până la alegerea unui nou primar.

Secțiunea 3-a. Comisiile de specialitate

Art. 11

Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local

 • (1) În termen de 30 de zile de la constituirea consiliul local, consiliul local își organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Comisiile de specialitate instituite la nivel local sunt:

 • a) Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului;

 • b) Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

 • c) Comisia pentru servicii publice și comerț;

 • d) Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, agrement și integrare europeană;

 • e) Comisia pentru administrație publică locală, protecție socială, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, probleme de minorități și culte.

 • (2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

 • (3) Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

 • (4) Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale.

 • (5) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

 • (6) În mod obligatiu, fiecare consilier validat, trebuie să fie membru în cel puțin o comisie de specialitate. În cazul în care consilierii validați nu reușesc să convină asupra componenței comisiilor de specialiate, componența fiecărei comisii se va decide prin votul majorității simple a consilierilor prezenți. Hotărârea consiliului local privind componența comisiilor de specialitate se consideră adoptată doar dacă sunt respectate condițiile privind componența comisiilor de specialitate impuse prin prezentul articol.

Art. 12

Atribuțiile comisiilor de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 • a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

 • b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

 • c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin prezentul regulament sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

 • (2) Consiliul local stabilește, în termen de 30 de zile de la constituirea consiliului local, alte atribuții pe care le pot exercita comisiile de specialitate.

 • (3) Consiliul local, pe durata mandatului, poate stabili însărcinări specifice comisiilor de specialitate

 • (4) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 13

Președintele și secretarul comisiei de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate își aleg, prin votul deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

 • (2) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale și cu celelalte comisii;

 • b) convoacă ședințele comisiei conform procedurii prevăzute la alin.(3) și informează secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, cu privire la data și locul ședinței ;

 • c) conduce ședințele comisiei;

 • d) susține în ședințele consiliului local avizele formulate de comisie;

 • e) anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

 • f) îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de prezentul regulament sau stabilite de consiliul local;

 • g) comunică secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezența și procesele-verbale ale fiecărei ședințe ale comisiei de specialitate.

 • (3) Președintele comisiei, în urma consultării cu primarul și secretarului general al Municipiului Târgu Mureș și raportat la data pentru care a fost convocată ședința consiliului local, stabilește data ședinței comisiei de specilitate și cu sprijinul Serviciului Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, convoacă membrii comisiei de specialitate telefonic, prin SMS sau pe e-mail.

Proiectul ordinii de zi a ședinței comisiei de specialitate se transmite membrilor comisiei, electronic, pe e-mail, de către secretarul general al municipiului Târgu Mureș, prin grija Serviciului Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă,

 • (4) Președintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar și poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanță pentru comisia pe care o conduce.

 • (5) Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;

 • b) numără voturile și îl informează pe președinte asupra rezultatului votării;

 • c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale și a altor documente prevăzute de lege;

 • d) îndeplinește orice alte sarcini prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președintele acesteia.

Art. 14

Funcționarea comisiilor de specialitate

 • (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședinței comisiei, ședința se desfășoară prin mijloace electronice. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al municipiului Târgu Mureș în procesul verbal al ședinței.”

 • (2) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatorie. Consilierii care nu pot participa la ședințele comisiei anunță președintele comisiei și motivul absenței, aspecte care se vor consemna în procesu -verbal al ședinței comisiei. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 69 din prezentul regulament .

 • (3) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la ședințele comisiei și inițiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita și alte persoane care să participe la dezbateri.

 • (4) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

 • (5) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zisă se desfășoare cu ușile închise.

 • (6) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu sprijinul compartimentului de resort cu cel puțin 3 zile înainte sau de îndată, în situația ședințelor convocate în condițiile art. 20 alin. (4) din prezentul regulament.

 • (7) Ordinea de zi, și materialele propuse dezbaterii, se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a dezbaterii unor probleme, însă fără ca acestea să într-unească condiția de a deveni proiecte de hotărâre. Proiectele de hotâri pot fi introduse pe ordinea de zi a consiliului local, doar după parcurgerea etapelor stabilite prin prezentul regulament.

 • (8) Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară înaintea ședințelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

 • (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al municipiului Târgu Mureș, președintele acesteia solicită prezența unei persoane din cadrul aparatului de specialitate a primarului, sau desemnează un consilier local, care prezintă în cadrul ședinței proiectele și, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de inițiator.

 • (10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmește avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți.

 • (11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele și propunerile acceptate, cât și cele respinse.

 • (12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali , cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

 • (13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, și modalitatea de exprimare a acestuia.

 • (14) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței, procesul-verbal este semnat de către președintele și secretarul comisiei.

 • (15) Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințele ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

Art. 15

Comisiile speciale și comisiile mixte

 • (1) Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză și verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție sau a primarului. Componența, obiectivele și perioada de desfășurare a activităților acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acționează în limitele stabilite prin hotărâre.

 • (2) Comisia de analiză și verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate.

Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

 • (3) Consiliile locale pot organiza, din proprie inițiativă sau din inițiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcționari publici și alți specialiști, pe perioadă determinată. Componența comisiilor mixte, obiectivele și perioada de desfășurare a activității acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Ședințele comisiilor mixte pot fi publice.

Capitolul III. Funcționarea consiliului local

Secțiunea 1. Rolul și atribuțiile consiliului local

Art. 16

Mandatul consiliului local

 • (1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

 • (2) Mandatul consiliului local se exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local nou-ales este legal constituit.

 • (3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofa ori alte situații expres prevăzute de lege atunci când, din cauza acestor situații, nu pot fi organizate alegeri în condițiile alin. (1).

Art. 17

Condiții speciale de exercitare a mandatului aleșilor locali

 • (1) Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorități a administrației publice locale.

Art. 18

Atribuțiile consiliului local

 • (1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

 • (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții :

 • a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;

 • b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului;

 • c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al municipiului;

 • d) atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local;

 • e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern.

 • (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 • a) aprobă statutul municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;

 • b) alege viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condițiile art. 9 alin. (3) din prezentul regulament;

 • c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora;

 • d) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

 • e) hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii.

 • (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b ), consiliul local:

 • a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unității administrativ-teritoriale, în condițiile legii;

 • c) stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

 • d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

 • e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;

 • f) asigură un mediu favorabil înființării și/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum și prin realizarea de noi investiții care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională și locală;

 • g) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 • (5) Dacă bugetul unității administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. ( 4) lit. a), nu poate fi adoptat după două ședințe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfășoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 • (6) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. c ), consiliul local:

 • a) hotărăște darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică a municipiului, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

 • b) hotărăște vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosință gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a municipiului, în condițiile legii;

 • c) avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

 • d) atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi , de piețe și de orice alte obiective de interes public local.

 • (7) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenței sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 • a) educația;

 • b) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

 • c) sănătatea;

 • d) cultura;

 • e) tineretul;

 • f) sportul;

 • g) ordinea publică;

 • h) situațiile de urgență;

 • i) protecția și refacerea mediului;

 • j) conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;

 • k) dezvoltarea urbană;

 • l) evidența persoanelor;

 • m) podurile și drumurile publice;

 • n) serviciile comunitare de utilități publice de interes local;

 • o) serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;

 • p) activitățile de administrație social-comunitară;

 • q)  locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

 • r) punerea în valoare, în interesul colectivității locale, a resurselor naturale de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • s) alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

 • (8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 • a) sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

 • b) aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

 • (9) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. e ), consiliul local:

 • a) hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni , lucrări , servicii sau proiecte de interes public local;

 • b) hotărăște , în condițiile legii, înfrățirea municipiului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

 • c)  hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativteritoriale din țară sau din străinătate , precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

 • (10) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și d), consiliul local:

 • a) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările și fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea și funcționarea clădirilor în care își desfășoară activitatea autorități sau instituții publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale;

 • b) poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituției sau autorității publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare și întreținere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a unității administrativ-teritoriale, cu condiția ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spațiile astfel îmbunătățite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziționate pentru dotări rămân în proprietatea unității administrativ-teritoriale.

 • (11) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări și rapoarte de la primar, viceprimar și de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local.

 • (12) Consiliul local hotărăște acordarea unor sporuri și a altor facilități, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului și serviciilor publice de interes local.

 • (13) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unității administrativ-teritoriale.

 • (14) Consiliul local îndeplinește orice alte atribuții , în toate domeniile de interes local, cu excepția celor date în mod expres în competența altor autorități publice, precum și orice alte atribuții stabilite prin lege.

Secțiunea a 2 -a. Funcționarea consiliului local

Art.19

Tipurile de ședințe ale consiliului local

 • (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, cel puțin o dată pe lună, la convocarea primarului.

 • (2) Consiliul local se poate întruni și în ședințe extraordinare la convocarea:

 • a) primarului;

 • b) a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție;

 • c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului, în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru gestinoarea situațiilor de criză sau de urgență.

Art. 20

Convocarea ședințelor consiliului local

 • (1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:

 • a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1), alin. (2) lit. a) șic) din prezentul regulament;

 • b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 19 alin. (2) lit. b) din prezentul regulament.

 • (2) Consilierii locali sunt convocați, prin grija secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție prin email și alte mijloace electronice.

 • (3) Data ședinței consiliului local precizată cu ocazia convocării este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, astfel:

 • a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziției de convocare pentru ședințele ordinare;

 • b) în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziției sau documentului de convocare pentru ședințele extraordinare.

 • (4) În caz de forță majoră și/sau de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului ori în alte situații precum, necesitatea adoptării în regim de urgență a unor hotărâri de care depind activități în derulare a autorității publice locale, convocarea acestuia pentru ședința extraordinară, prin excepție de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.

 • (5) În situații excepționale, constatate de către autoritățile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism și alte situații care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor consiliului local, ședințele consiliului local sau ale comisiilor de specialitate se desfășoară prin mijloace electronice.. Rezultatele votului vor fi consemnate de către secretarul general al municipiului Târgu Mureș în procesul verbal al ședinței.”

 • (6) Dispoziția și documentul de convocare cuprind obligatoriu următoarele informații despre ședință:

 • a) data, ora și locul desfășurării;

 • b) proiectul ordinii de zi;

 • c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, potrivit opțiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;

 • e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;

 • f) invitația de a formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

 • (7) Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, transmite prefectului, sub semnătura sa, evidența prezenței consilierilor locali la convocările pentru ședințele care nu s-au putut desfășura din lipsa cvorumului, în termen de 3 zile de la data convocării. Evidența transmisă prefectului precizează și situațiile în care, urmare a ultimei absențe, a intervenit cazul de încetare de drept a mandatului prevăzut la art. 204 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată.

 • (8) În toate cazurile, convocarea se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art. 21

Ordinea de zi

 • (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condițiile legii.

 • (2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 22 alin. (8) din prezentul regulament.

 • (3) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri , cu menționarea titlului și a inițiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică în unitatea administrativ-teritorială, după caz, precum și orice alte probleme de interes local.

 • (4) Proiectul ordinii de zi a ședinței consiliului local se aduce la cunoștință locuitorilor municipiului prin afișarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale.

 • (5) Pentru cetățenii aparținând unei minorități naționale care au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, proiectul ordinii de zi se aduce la cunoștința publică și în limba minorității naționale respective.

 • (6) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situația în care acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 22 alin. (8) sau numai cu acordul inițiatorului, dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute la art. 22 alin. (8).

 • (7) Ordinea de zi a ședinței se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

 • (8) Suplimentarea ordinii de zi este posibilă doar pentru probleme urgente și care nu pot fi amânate mai mult de 5 zile. Suplimentarea Ordinii de zi va fi posibilă doar pentru materiale care au viza de legalitate a Secretarului general. Retragerea unor puncte de pe ordinea de zi se poate efectua doar de către inițiator. În cazul retragerii unui punct de pe ordinea de zi de către înițiator, după publicarea ordinii de zi, acesta nu se mai supune dezbaterii. Eliminarea unui punct de pe ordinea de zi, la propunearea unui consilier local, se poate adopta prin procedura de vot, și va fi adoptată cu cvorum necesar adoptării hotărârii respective. (9) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condițiile prevăzute la alin. (7), nu se acordă indemnizația cuvenită consilierilor locali pentru ședința respectivă.

 • (10) După epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, la Diverse președintele de ședință va acorda cuvântul consilierilor pentru luarea de poziții în probleme de interes public, pentru întrebări și interpelări. Durata maximă alocată este de 10 minute pentru fiecare formațiune politică prezentă. Prezentările pot fi efectuate de mai mulți consilieri din aceeași formațiune politică, fără a depăși totalul de timp alocat. În cazul în care se impune, președintele de ședință poate supune la vot modificarea acestei durate.

 • (11) Din ordinea de zi, informările, Notele și referatele sau orice materiale necesare funcționării consiliului, înscrise pe ordinea de zi sau depuse în mape, se supun dezbaterii la sfârșitul ședinței, iar în cazul neînscrierii la cuvânt pe marginea acestora, se consideră a fi însușite de consiliu.

 • (12) Ședințele AGA convocate în condițiile legii ale societățiilor comerciale la care municipiul deține părți sociale sau acțiuni se vor desfășura după aprobarea ordinii de zi a ședinței plenare a Consililui Local. În cazul în care o propunere de hotărâre AGA nu este adoptată, reprezentantul Consiliului Local în AGA va respinge proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a ședinței AGA. În ședința plenară a Consiliului Local, se va desemna un reprezentant AGA care va exercita votul în ședința AGA, în funcție de hotărârea adoptată în plenul Consiliului Local.

 • (13) Hotărârile din cadrul ședințelor AGA se iau cu cvorumul stabilit în Actul Constitutiv al societății și votul reprezentantului Consiliului Local trebuie aprobat și printr-o hotărâre a consiliului local respectând cvorumul stabilit de lege, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

 • (14) Între două ședințe plenare adresele, notoficările și corespondența adresată către membrii Conisliului local sunt gestionate de către secretarul general al Municipiului Târgu Mureș respectiv Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, secretariat, evidență alegători și arhivă, acesta presupune arhivarea corespondeței primite atât în format electronic cât și pe suport de hârtie și prezentarea acestora printr-o informare la prima ședință de plen.

 • (15) Informările privind documentele emise de Instituția Prefectului și organelor și instituțiilor judiciare adresate consiliului vor fi însoțite de notă explicativă întocmită în limbaj uzual care explică conținutul documentelor trimis spre informare.

 • (16) Cu caracter execepțional, consilierii locali vor fi informați prin curier sau prin poștă electronică (e-mail) despre acele documente care au fost trimise în atenția consilierilor locali de către diferite autorități publice și judiciare care nu pot fi amânate spre prezentare la prima ședință plenară datorită unor termene scadente.

 • (17) Între două ședințe plenare, consilierilor va fi pus la dispoziție o mapă de corespondeță în biroul Serviciului Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, care conține copii a tuturor documentelor înaintate în atenția consilierilor locali, la cerere pot solicita copii după documentele înaintate în atenția lor.

Art. 22

Proiectele de hotărâri ale consiliului local

 • (1) Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni prin procedura inițiativă cetățenească. . Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al Municipiului Târgu Mureș și al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 • (2) Proiectele de hotărâri și referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

 • (3) Proiectele de hotărâri ale consiliului local însoțite de referatele de aprobare ale acestora și de alte documente de prezentare și de motivare se înregistrează și se transmit de secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă

 • a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului în vederea analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate;

 • b) comisiilor de specialitate ale consiliului local în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor.

 • (4) Nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de hotărâri ale consiliului local, precum și celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către primar împreună cu secretarul general al Municipiului Târgu Mureș prin intermediul Serviciului Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă

 • (5) Odată cu transmiterea proiectelor de hotărâri se comunică și data de depunere a rapoartelor și a avizelor, avându-se grijă ca rapoartele compartimentelor de resort să poată fi transmise și comisiilor de specialitate înainte de pronunțarea acestora.

 • (6) După examinarea proiectului de hotărâre, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

 • (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, care dispune măsurile corespunzătoare înaintării lui către consilierii locali și către inițiatori, după caz, cel mai târziu în ziua ședinței.

 • (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de:

 • a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator;

 • b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 • c) avizele a cel puțin două comisii de specialitate ale consiliului local; excepție făcând materialele în regim de urgență, care nu se avizează de către comisiile de specialitate, ci doar de către de compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului

 • d) alte documente prevăzute de legislația specială.

 • (9) Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș asigură îndeplinirea condițiilor de la alin. (8) și aduce la cunoștința consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii de zi.

 • (10) Rapoartele și avizele prevăzute la alin. (8) trebuie întocmite în termenul prevăzut la alin. (5), dar nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse pentru a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre propuse a fi înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședințelor extraordinare. În situația ședințelor extraordinare convocate de îndată, rapoartele compartimentelor de specialitate se întocmesc în procedură de urgență, cel târziu odată cu proiectul hotărârii.

 • (11) Inițiatorul proiectului îl poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea acestuia.

Art. 23

Cvorumul ședințelor consiliului local

 • (1) Ședințele consiliului local se desrașoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție.

 • (2) Prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat. Absența este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:

 • a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

 • b) unei deplasări în străinătate;

 • c) unor evenimente de forță majoră;

 • d) în cazul decesului soției/soțului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soției/soțului acestuia, inclusiv;

 • e) deplasarea în interes de serviciu într-o altă localitate la data și ora stabilită pentru ședință.

 • f) Concediu de odihnă

 • g) Urgențe medicale pentru sine, soț sau membru al familiei până la gradul II

 • h) Obligații profesionale intervenite la data și ora ședinței

 • i) Situații neprevăzute și imposibil de surmontat sau orice altă situație care împiedică prezența consilierului la ședință

 • (3) Dovada absenței motivate se poate face prin orice mijloace legale, inclusiv prin declarație scrisă dată pe propie răspundere de către consilierul în cauză

 • (4) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în condițiile art. 70 din prezentul regulament.

 • (5) Consilierii locali sunt obligați să își înregistreze prezența în evidența ținută de secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

 • (6) Consilierul local care nu poate lua parte la ședință este obligat să anunțe secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă cu privire la această situație, în scris sau prin mijloace electronice să precizeze motivul absenței și să depună documentele doveditoare în acest sens.

Art. 24

Desfășurarea ședințelor consiliului local

( 1) Ședințele consiliului local sunt publice.

 • (2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat de:

 • a) accesul celor interesați, în condițiile legii, la procesele- verbale ale ședințelor consiliului local;

 • b) accesul celor interesați, în condițiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum și la instrumentele de prezentare și de motivare a acestora;

 • c) posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în Municipiul Târgu Mureș de a asista la ședințele consiliului local. Accesul în sala de ședințe se va face în limita locurilor disponibile și cu respectarea ordinii și liniștii publice.

 • (3) Lucrările ședințelor se desfășoară în limba română. În situația în care consilierii locali aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin 20% din numărul total, la ședințele consiliului local se poate folosi și limba minorității naționale respective. În aceste cazuri se asigură, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile, documentele ședințelor de consiliu local se întocmesc și se aduc la cunoștință publică în limba română.

În lipsa unui serviciu de translatare, consilierii se pot exprima câte 2 minute, atât în limba română cât și în limba maghiară, în situația în care mesajul este identic.

Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, va asigura aparatura necesară cronometrării fiecărei luări de cuvânt în așa fel încât cei care iau cuvântul, cei prezenți în sală și președintele de ședință să poată urmării timpul luării de cuvânt.

 • (4) La lucrările consiliului local pot asista și lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, deputații și senatorii, miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului, secretarii și subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort și conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din Municipiul Târgu Mureș, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum și alte persoane interesate, în condițiile prevăzute în prezentul regulament. Președintele de ședință înregistrează înscrierile la cuvânt și dă dreptul numai celor înscriși , în ordinea înscrierilor.

Președintele de ședință consultă consiliul care hotărăște prin vot deschis, cu majoritate de voturi, dacă acordă 3 minute pentru prezentarea punctului de vedere după luările de cuvânt ale consilierilor. Luarea de cuvânt trebuie să fie pe marginea unui material, și se va permite doar în momentul în care s-a ajuns la acel material de pe ordinea de zi. Cetățenii precum și reprezentanții diferitelor organizații economice sau civile sunt îndrumați să se adreseze consilierilor cu ocazia multiplelor ore de audiență, în care au posibilitatea să prezinte în profunzime opinia lor.

 • (5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată în conformitate cu prevederile din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ sau într-o altă ordine aprobată cu majoritate simplă a consiliului local.

 • (6) Președintele de ședință este obligat să asigure luarea cuvântului de către inițiator pentru susținerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită, dar nu mai mult decât 5 minute pentru fiecare proiect de hotărâre.

 • (7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

În cazul în care un consilier local dorește să ia cuvântul în plenul ședinței trebuie să respecte următoarele reguli:

 • -      consilierul care se înscrie la cuvânt, așteaptă până când președintele de ședință îi dă cuvântul, pronunțându-i numele.

 • -      consilierul se va adresa auditorului pe un ton politicos, demn pentru o persoană aflată în exercitarea unei funcției publice, fără să aducă atingere prestigiului instituției publice din care face parte, având obligativitatea de a respecta demnitatea funcției publice deținute, bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate.

 • - Consilierii locali au obligația de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul autorității publice din care fac parte,

Se interzice atacul la persoană.

 • (8) Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului.

 • (9) Președintele de ședință permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal, în probleme prevăzute de prezentul regulament sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor. În cadrul consiliului local municipal Târgu Mureș durata luărilor de cuvânt a fiecărui consilier, la fiecare punct putând a lua cuvântul o singură dată, maxim 2 minute și maxim 1 minut în replică în probleme legate de amendamente proprii; de asemenea, are dreptul la o replică personală de maxim 1 minut, dacă a fost nominalizat de un alt vorbitor, după terminarea cuvântului acestuia, însă fără a se intra în polemici de natură personală. Replica la replică este interzisă. în orice asememnea situație în care președintele intervine prin întreruperea alocuțiunii la microfon. În situații excepționale, președintele poate supune la vot la solicitarea anterioară a consilierului local, acordarea unui timp mai lung.

În cazul în care un consilier solicită cuvântul în probleme de procedură, acestuia i se va da, maxim 1 minut, cuvântul înaintea celorlalți consilieri înscriși la cuvânt în regim obișnuit, în orice moment al dezbaterilor. Probleme de procedură în mod exclusiv înseamnă o luare de cuvânt cu privire la modul de lucru, prin care se atrage atenția, de regulă, asupra unei greșeli procedurale sau la nerespectarea unei norme legale. În regim procedural nu se pot aduce amendamente la conținutul subiectul discutat, eventualele propunerile efectuate nu se discută, nu se votează.

 • (10) Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuțiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

 • (11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenți la ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

 • (12) Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii locali, precum și inițiatori proiectelor prezenți la ședință putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate și se adoptă cu majoritatea necesară adoptării hotărârii în cauză.

Procedura de vot a unui punctde pe ordinea de zi este pusă în aplicare de către președintele de ședință și constă în următoarea ordine:

 • a.    materialul inițial în varianta depusă de inițiator;

 • b.    materialul agreat în consens în comisii.

 • c.    dacă proiectul de hotărâre nu a fost adoptat în urma votului la pct.a sau b, urmează dezbaterea amendamentelor propuse în plenul ședinței de către consilieri, în ordinea formulării acestora.

 • d. în situația în care s-a adoptat un amendament, celelalte care sunt în contradicție sau în completare cu amendamentul adoptat, se consideră respinse și nu se mai supun votului;

 • e.    în cazul votului unui proiect de hotărâre pe articole, după parcurgerea tuturor articolelor, hotărârea trebuie adoptată împreună cu acele amendamente care au întrunit cvorumul necesar. Cvorumul hotărârii în ansamblu fiind cel necesar adoptării hotărârii.

 • f. președintele de ședință anunță public rezultatul votului, precum și faptul dacă proiectul a fost adoptat, respins sau amânat după consultarea prealabilă a secretarului ori înlocuitorului acestuia (dacă este necesar)

 • (13) Sinteza dezbaterilor din ședințele consiliului local, precum și modul în care și-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele de ședință și de secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

 • (14) Președintele de ședință, împreună cu secretarul general al Municipiului Târgu Mureș își asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicității celor consemnate.

 • (15) La începutul fiecărei ședințe, secretarul general al Municipiului Târgu Mureș supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali și primarul au dreptul ca, în cadrul ședinței curente a consiliului local, să conteste conținutul procesului-verbal și să ceară menționarea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

 • (16) Procesul-verbal semnat de președintele de ședință și de către secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, precum și documentele care au fost dezbătute în ședința anterioară se depun într-un dosar special al ședinței respective, care se numerotează și se sigilează de președintele de ședință și de secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă după aprobarea procesului-verbal.

 • (17) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al ședinței, secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, afișează la sediul autorității publice locale și publică pe pagina de internet a Municipiului Târgu Mureș, o copie a procesului-verbal al ședinței .

Secțiunea a 3 -a. Procedura de vot

Art. 25 .

Adoptarea hotărârilor consiliului local

 • (1) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

 • (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție.

 • (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local:

 • a) hotărârile privind bugetul local;

 • b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condițiile legii;

 • c) hotărârile prin care se stabilesc impozite și taxe locale;

 • d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

 • e) hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localității și amenajarea teritoriului;

 • f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, cu persoane juridice române sau străine;

 • g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

 • h) hotărârile privind exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 92 din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ;

 • i) hotărârile privind regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, precum și alte hotărâri necesare bunei funcționări a consiliului local, stabilite prin legi speciale sau prin prezentul regulament.

 • (4) Hotărârile privind modificarea, completarea, încetarea, suspendarea, republicarea, revocarea sau abrogarea unei hotărâri în vigoare se adoptă cu majoritatea cu care a fost adoptată hotărârea în cauză.

 • (5) Votul consilierilor locali este individual și poate fi deschis sau secret.

 • (6) Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalități:

 • a) prin ridicarea mâinii;

 • b) prin apel nominal, efectuat de președintele de ședință;

 • c) electronic.

 • (7) Votul deschis se exprimă, de regulă, electronic.

 • (8) Dispozitivul care permite consilierului local accesul la mijloacele electronice de vot este personal. Utilizarea mai multor dispozitive de vot de către același consilier este interzisă. Nerespectarea interdicției atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezentul regulament.

 • (9) În situația în care se constată că votul unui consilier nu a fost înregistrat electronic și persoana în cauză declară că a respectat procedura de vot, se va aplică votul prin apel nominal.

 • (10) Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.

 • (11) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

 • (12) Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

 • (13) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (12).

 • (14) Abținerile se numără la voturile împotrivă.

 • (15) Dacă pe parcursul desfășurării ședinței nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre , președintele de ședință amână votarea până la întrunirea acesteia.

 • (16) Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor locali și cu acordul majorității consilierilor locali prezenți , președintele de ședință retransmite proiectul de hotărâre, în vederea reexaminării de către inițiator și de către compartimentele de specialitate.

 • (17) Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe .

Art. 26

Semnarea și contrasemnarea hotărârilor consiliului local

 • (1) După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se semnează de către președintele de ședință și se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

 • (2) În cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de către cel puțin 2 consilierii locali dintre cei care au participat la ședință.

 • (3) Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș nu contrasemnează hotărârea în cazul în care nu consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul verbal al ședinței.

Secțiunea a 4-a. Comunicarea hotărârilor consiliului local

Art. 27

Acte administrative adoptate de consiliul local

 • (1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliul local adoptă hotărâri cu caracter normativ sau individual.

 • (2) În organizarea executării sau executării în concret a legii, consiliul local adoptă sau încheie, după caz, și alte acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi și obligații.

Art. 28

Comunicarea și aducerea la cunoștință hotărârilor consiliului local

 • (1) Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă, comunică hotărârile consiliului local prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

 • (2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului.

 • (3) Comunicarea, însoțită de eventualele obiecții motivate cu privire la legalitate, se face în scris de către Municipiului Târgu Mureș și se înregistrează într-un registru special destinat acestui scop.

 • (4) Hotărârile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al Municipiului Târgu Mureș.

 • (5) Hotărârile, documentele și informațiile financiare, precum și alte documente prevăzute de lege se publică, pentru informare, în format electronic și în monitorul oficial local.

Art. 29

Hotărârile consiliului local cu caracter normativ

 • (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.

 • (2) Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

 • (3) În cazul în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter normativ se aduc la cunoștință publică atât în limba română, cât și în limba minorității respective.

Art. 30

Hotărârile consiliului local cu caracter individual

 • (1) Comunicarea hotărârilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

 • (2) Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

 • (3) În cazul în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, stabilit la ultimul recensământ, hotărârile cu caracter individual se comunică, la cerere, și în limba minorității respective.

Art. 31

Verificarea legalității actelor administrative

Hotărârile consiliului local sunt supuse controlului de legalitate exercitat de către prefect conform prevederilor art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Secțiunea a 5-a. Dispoziții privind participarea la procesul de elaborare și dezbatere aproiectelor de hotărâri

Art. 32

Inițiativa cetățenească

 • (1) Cetățenii care domiciliază pe rază teritorială a Municipiului Târgu Mureș pot propune consiliului local, spre dezbatere și adoptare, proiecte de hotărâri .

 • (2) Promovarea unui proiect de hotărâre se poate face de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă acesta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot înscrisă în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Târgu Mureș.

 • (3) Inițiatorii depun la secretarul general al Municipiului Târgu Mureș forma propusă pentru proiectul de hotărâre. Proiectul se afișează spre informare publică prin grija secretarului general al Municipiului Târgu Mureș.

 • (4) Inițiatorii asigură întocmirea listelor de susținători pe formulare puse la dispoziție de secretarul general al Municipiului Târgu Mureș.

 • (5) Listele de susținători cuprind numele, prenumele și domiciliul, seria și numărul actului de identitate și semnăturile susținătorilor.

( 6) Listele de susținători pot fi semnate numai de cetățenii cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Târgu Mureș.

 • (7) După depunerea documentației și verificarea acesteia de către secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, proiectul de hotărâre urmează procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local.

Art. 33

Adunările cetățenești

 • (1) Cetățenii municipiului pot fi consultați și prin adunări cetățenești organizate pe cartiere sau străzi , în mediul urban.

 • (2) Convocarea și organizarea adunărilor cetățenești se fac de către primar, la inițiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcție .

 • (3) Convocarea adunării cetățenești se face prin aducerea la cunoștință publică a scopului, datei și a locului unde urmează să se desfășoare aceasta.

 • (4) Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezenta majorității cetățenilor cu drept de vot și adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenți.

 • (5) Propunerile se consemnează într-un proces-verbal și se înaintează primarului, care le supune dezbaterii consiliului local în prima ședință, în vederea stabilirii modalităților concrete de realizare și de finanțare, dacă este cazul.

 • (6) Soluția adoptată de consiliul local se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al Municipiului Târgu Mureș.

Capitolul IV. Dizolvarea consiliului local

Art. 34

Situațiile de dizolvare a consiliului local

 • (1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:

 • a) în cazul în care acesta nu se întrunește cel puțin într-o ședință ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deși a fost convocat conform prevederilor legale;

 • b) în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 ședințe ordinare sau extraordinare ținute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

 • c) în cazul în care numărul consilierilor locali în funcție este mai mic decât jumătatea numărului membrilor consiliului local și nu a putut fi completat cu supleanți în condițiile art. 6 din prezentul regulament de organizare și funcționare al consiliului local.

 • (2) Primarul, viceprimarul, secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanța de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanța analizează situația de fapt și se pronunță cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanței este definitivă și se comunică prefectului.

Art. 35

Referendumul local

 • (1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condițiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puțin 25% din numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Târgu Mureș.

 • (2) Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele și prenumele, data și locul nașterii, seria și numărul buletinului sau ale cărții de identitate și semnătura olografă ale cetățenilor care au solicitat organizarea referendumului.

Art. 36

Organizarea referendumului local

 • (1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unității administrativ-teritoriale.

 • (2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local și un judecător de la judecătoria Târgu Mureș. Secretariatul comisiei este asigurat de instituția prefectului.

 • (3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puțin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința în Municipiul Târgu Mureș. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunțat în acest sens cel puțin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condițiile legii.

Art. 37

Organizarea alegerilor după dizolvarea consiliului local sau după validarea rezultatului referendumului

 • (1) În termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului se organizează alegeri pentru un nou consiliu local.

 • (2) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului.

Art. 38

Rezolvarea treburilor publice curente în cazul dizolvării consiliului local

 • (1) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, în absența acestuia, secretarul general al Municipiului Târgu Mureș rezolvă problemele curente ale municipiului, cu respectarea competențelor și atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii.

 • (2) În situația excepțională în care consiliul local a fost dizolvat în condițiile art. 34, primarul se află în imposibilitatea exercitării atribuțiilor sale ca urmare a încetării sau suspendării mandatului său ori a altor situații prevăzute de lege, iar funcția de secretar general al municipiului Târgu Mureș, este vacantă, prefectul numește prin ordin o persoană prin detașare, în condițiile părții a Vl-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, care să exercite atribuțiile de secretar general al municipiului Târgu Mureș pentru a rezolva problemele curente ale municipiului, până la ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al municipiului Târgu Mureș în condițiile legii.

 • (3) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (2) trebuie să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției de secretar general al Municipiului Târgu Mureș prevăzute la titlul VII al prezentei părți și la partea a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 • (4) În situația prevăzută la alin. (2), prin excepție de la prevederile părții a VI-a titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, concursul pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar general al municipiului Târgu Mureș, după caz, se organizează de instituția prefectului.

 • (5) Numirea în funcția de secretar general al municipiului se face, în situația prevăzută la alin. (2) sau în situația în care procedura de organizare a concursului a fost demarată anterior situației excepționale prevăzute la alin. (2), de către prefect, dacă nu a încetat situația care a determinat imposibilitatea exercitării atribuțiilor de către primar.

Capitolul V. Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier

Secțiunea 1. Exercitarea mandatului-de consilier local

Art. 39

Mandatul aleșilor locali

Mandatul consilierului local este de 4 ani și se exercită în condițiile legii.

Art. 40

Mandatarea consilierilor locali pentru reprezentarea intereselor unității administrativ-teritoriale

Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale.

Art. 41

Reprezentarea în asociațiile de dezvoltare intercomunitară și la nivelul operatorilor regionali

Municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară și în adunăril e generale ale operatorilor regionali și locali de către primari. Primarii pot delega calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, precum și oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții publice de interes local.

Art. 42

Suspendarea mandatului de consilier local

 • (1) Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situații:

 • a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

 • b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

 • c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ară sau în străinătate.

 • (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

 • (3) Documentele corespunzătoare situației prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al al municipiului Târgu Mureș și primarului, iar în prima ședință ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situație , prin hotărâre.

 • (4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).

 • (5) Ordinul de suspendare emis pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condițiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

 • (6) În cazul în care față de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condițiile alin. (1) lit.a) și b), a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condițiile legii.

Art. 43

Suspendarea mandatului viceprimarului

 • (1) Mandatul viceprimarului se suspendă de drept în următoarele situații :

 • a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

 • b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

 • (2) Măsurile prevăzute la alin. (1), dispuse în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanța de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

 • (3) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

 • (4) Suspendarea durează până la încetarea situației prevăzute la alin. (1).

 • (5) În cazul în care față de viceprimarul suspendat din funcție a fost dispusă clasarea ori renunțarea la urmărirea penală sau instanța judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul, în condițiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.

Art. 44

Încetarea mandatului de consilier local

 • (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

 • (2) Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 • a) demisie;

 • b) constatarea și sancționarea, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

 • c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

 • d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare și/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfășurate pe durata a trei luni calendaristice;

 • e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfășurării, în condițiile legii, a ședințelor ordinare și/sau extraordinare;

 • f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

 • g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

 • h) punerea sub interdicție judecătorească;

 • i) pierderea drepturilor electorale;

 • j) pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

 • k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

i) deces.

 • (3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) și

 • l) , este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină situația de încetare, după caz.

 • (4) Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situația în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al Municipiului Târgu Mureș și către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situația în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

 • (6) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și i) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorității deliberative respective, la propunerea primarului ori, după caz, sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după apariția evenimentului. Hotărârea autorității deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 6, precum și consilierului local.

 • (7) Consiliul local are obligația de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar și de secretarul general al municipiului Târgu Mureș cu privire la una dintre situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) și i). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local constatarea încetării mandatului, precum și vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al municipiului Târgu Mureș, în situația neadaptării acestei hotărâri de către consiliul local, după caz.

 • (8) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. b ), g) -k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum și vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrității în exercitarea demnităților și funcțiilor publice și prevenirea corupției instituționale sau de către instanță, după caz.

 • (9) Ordinul prefectului emis în situațiile prevăzute la alin. (7) și (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 6, consilierului local și secretarului general al municipiului Târgu Mureș.

 • (10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c )-f), h) și i), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariția evenimentului și semnat de primar și de secretarul general al municipiului Târgu Mureș. Referatul este însoțit de acte justificative.

 • (11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înștiințările transmise prefectului de către instanță.

 • (12) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia și declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 6, consilierului local și secretarului general al municipiului Târgu Mureș.

 • (13) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța se pronunță în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

 • (14) În toate cazurile, hotărârea instanței se comunică părților, prefectului și secretarului general al municipiului Târgu Mureș, care are obligația afișării acesteia la sediul unității administrativ teritoriale, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

 • (15) Funcția constatată vacantă în condițiile alin. ( 6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianța politică sau alianța electorală respectivă, care este validat și depune jurământul, în condițiile art. 117 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanței.

 • (16) Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

 • (17) Încetarea mandatului de consilier local, în cazul demisiei, se constată în prima ședință a consiliului desfășurată după apariția evenimentului și în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al Municipiului Târgu Mureș, primarului și președintelui de ședință. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie și se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condițiile art.6.

 • (18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) și k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. În aceste cazuri, data respectivă este și data la care încetează de drept mandatul.

 • (19) În situația în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin.(5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

 • (20) De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

 • a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru ședințele autorității deliberative din care face parte;

 • b) nu mai poate participa la vot în cadrul ședințelor autorității deliberative din care face parte, precum și în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

 • c) nu mai are dreptul la indemnizația lunară.

Art. 45

Încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării mandatului de consilier

 • (1) Încetarea mandatului de consilier, în condițiile art. 44 alin. (2), are ca efect încetarea de drept, la aceeași dată, și a mandatului de viceprimar.

 • (2) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcție în condițiile art. 9.

Secțiunea a 2-a. Drepturile consilierilor locali

Art. 46

Legitimația și semnul distinctiv ale aleșilor locali

 • (1) După alegerea viceprimarului, acestuia i se înmânează legitimația, semnată de primar, precum și un semn distinctiv al calității de viceprimar. Legitimația viceprimarului este înmânată de către secretarul general al municipiului Târgu Mureș.

 • (2) După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar și primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

 • (4) Modelul legitimației de viceprimar și de consilier local și modelul semnului distinctiv pentru aceștia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 • (5) Cheltuielile pentru confecționarea legitimațiilor, semnelor distinctive, respectiv a eșarfelor se suportă din bugetul local.

 • (6) Legitimația și semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

 • (7) Eșarfa în culorile drapelului național al României se poartă în mod obligatoriu la Ziua Națională a României, la solemnități, recepții , ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor, indiferent de locul de desfășurare a acestora.

Art. 47

Protecția aleșilor locali

 • (1) Libertatea de opinie în exercitarea mandatului alesului local pentru soluționarea și gestionarea treburilor publice în interesul colectivității locale pe care o reprezintă este garantată.

 • (2) Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

 • (3) Reținerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

 • (4) Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de lege.

 • (5) De aceeași protecție prevăzută la alin. (4) beneficiază și membrii familiei alesului local - soț, soție și copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art. 48

Grupurile de consilieri locali

 • (1) Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt în număr de cel puțin 3.

 • (2) Consilierii locali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

 • (3) Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorității membrilor grupului.

 • (4) Prevederile alin. ( 1) și (2) se aplică și consilierilor independenți.

 • (5) Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

 • (6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 49

Raporturile de muncă sau de serviciu deținute anterior

 • (1) Pe perioada exercitării mandatului de viceprimar se suspendă contractul de muncă, respectiv raportul de serviciu al acestuia, în cadrul unei instituții sau autorități publice, ori în cadrul regiilor autonome sau societăților cu capital integral ori majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

 • (2) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condițiile legii, la data începerii exercitării mandatului, își reia activitatea în executarea aceluiași raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

 • (3) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii științifici, persoanele care dețin funcții sau desfășoară activități în domeniul creației literar-artistice.

 • (4) În funcțiile deținute de persoanele ale căror contracte de muncă sau acte de numire au fost suspendate potrivit alin. (1) pot fi numite sau angajate alte persoane, numai pe durată determinată.

 • (5) La încetarea mandatului de viceprimar, persoanele în cauză își reiau activitatea în executarea acelorași contracte de muncă sau raporturi de serviciu, după caz. La stabilirea clasei și a gradului de încadrare se iau în calcul și perioadele lucrate în funcțiile de demnitate publică alese.

 • (6) În cazul în care conducerea persoanei juridice refuză reluarea activității în funcția deținută anterior alegerii, persoana în cauză se poate adresa instanței de judecată competente, cererea fiind scutită de taxa de timbru judiciar.

 • (7) Persoanelor prevăzute la alin. (1) nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă pentru motive ce nu le sunt imputabile timp de 2 ani de la data încetării mandatului, cu excepțiile

prevăzute de lege.

Art. 50

Indemnizația

 • (1) Pentru participarea la ședințele consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizație lunară. Viceprimarilor nu li se acordă indemnizație pentru participarea la ședințe .

 • (2) Indemnizația lunară pentru consilierii locali care participă la ședințele ordinare ori la ședințele extraordinare ale consiliului local și ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 10% din indemnizația lunară a primarului, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 și ale prezentului regulament.

 • (3) Consilierii locali au dreptul la indemnizația lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a comisiei de specialitate, pe lună, desfășurate în condițiile legii. În cazul în care se constată absența de la o ședința autorității deliberative sau nu există satisfăcută cerința de participare la o ședință a comisiei de specialitate pe lună, îndemnizația va fi diminuată cu 50%. În cazul în care consilierul local nu a partcipat la nicio sedință nu beneficiează de indemnizație.

 • (4) Plata indemnizațiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secțiunii de funcționare din bugetul Municipiului Târgu Mureș.

 • (5) Consilierii locali au dreptul la decontarea, în condițiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizația de delegare sau deplasare, după caz, precum și a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizația prevăzută la alin. (1).

 • (6) Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizației prevăzute la alin.

 • (2) și a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (5), în concordanță cu posibilitățile de finanțare.

 • (7) Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condițiile legii.

 • (8) Consilierii locali care participă la ședințele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 51

Dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative

Aleșii locali au dreptul de inițiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art. 52

Transportul

Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local sau a comisiilor de specialitate primesc contravaloarea transportului.

Art. 53

Formarea profesională

 • (1) Aleșii locali au dreptul la pregătire, formare și perfecționare profesională.

 • (2) Aleșii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate în condițiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizațiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condițiile legii.

 • (3) Autoritatea publică are obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru programele de pregătire , formare și perfecționare profesională organizate de Institutul Național de Administrație sau alți furnizori de formare și perfecționare profesională în decursul mandatului, cheltuielile prevăzute la alin. (2) destinate aleșilor locali, organizate la inițiativa ori în interesul autorității publice.

Art. 54

Accesul la informații

 • (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

 • (2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

Art. 55

Dreptul la asociere

Aleșii locali se pot asocia liber în partide politice și în alte forme de asociere, în condițiile legii.

Secțiunea a 3-a. Obligațiile aleșilor locali

Art. 56

Respectarea legii

 • (1) Aleșii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

 • (2) Consilierii locali sunt obligați să respecte regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

Art. 57

Participarea la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate

Consilierii locali și viceprimarii nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepția situațiilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 58

Buna-credință și fidelitatea

Consilierii locali aflați în serviciul colectivității locale, în calitatea lor de reprezentanți legali ai unităților administrativ-teritoriale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competențelor autorității administrației publice locale din care fac parte sau pe care o reprezintă, după caz, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.

Art. 59

Probitatea și discreția profesională

Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

Art. 60

Cinstea și corectitudinea

 • (1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

 • (2) Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități de interes personal.

Art. 61

Dispoziții privind obligațiile de informare pentru aleșii locali

 • (1) Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

 • (2) Fiecare consilier local, precum și viceprimarii sunt obligați să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Relații cu consilierii, secretariat, evidență alegători și arhivă.

 • (3) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuții stabilite prin lege, aleșii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară a autorității deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

 • (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleșii locali suportă cheltuielile deplasării.

Art. 62

Transparența activității

 • (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al Municipiului Târgu Mureș și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare , informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.

 • (2) Consilierii locali pot adresa întrebări și interpelări primarului sau viceprimarului.

 • (3) 10ul solicitat în conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului local.

 • (4) Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris sau, după caz, oral până cel mai târziu la următoarea ședință a consiliului local.

Capitolul VI. Incompatibilitățile aleșilor locali și conflictul de interese

Art. 63

Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și de consilier local

 • (1) Regimul incompatibilităților aplicabil funcției de viceprimar și de consilier local este cel prevăzut în cartea I titlul IV din Legea m. 161/2003 , cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Constatarea și sancționarea stării de incompatibilitate și a conflictului de interese pentru persoanele care ocupă funcțiile prevăzute la alin. (1) se fac în condițiile Legii m. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului m. 57/2019.

 • (3) Prin activități în domeniul didactic pe care viceprimarul le poate desfășura, în condițiile legislației speciale privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, se înțeleg activitățile prevăzute la art. 462 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului m. 57/2019.

Art. 64

Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru funcția de viceprimar și de consilier local

 • (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

 • a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al Il-lea inclusiv;

 • b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații;

 • c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri;

 • d) o altă autoritate din care face parte;

 • e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

 • f) asociație sau fundație din care face parte.

 • (2) În exercitarea funcției, consilierul local aflat în una dintre situațiile prevăzute la alin.

 • (1) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

 • (3) Ulterior anunțării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta și-a anunțat interesul și nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

 • (4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condițiile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

 • (5) Fapta aleșilor locali de a încălca prevederile alin. (1) și legislația în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară și se sancționează cu diminuarea indemnizației cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 65

Declarația de interese și declarația de avere

Aleșii locali au obligația să întocmească, să depună și să actualizeze declarații de avere și declarații de interese în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 66

Sancțiuni pentru nedepunerea declarației de avere și a declarației de interese

Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declarației de avere și de interese prevăzute de lege atrage sancțiunile prevăzute de Legea nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VII Răspunderea aleșilor locali

Art. 67

Tipurile de răspundere a aleșilor locali

Aleșii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

Art. 68

Răspunderea consilierilor locali

 • (1) Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

 • (2) În procesul-verbal al ședinței consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local se menționează în mod expres votul acestuia.

Art. 69

Sancțiunile disciplinare aplicabile consilierilor locali

(1) Pentru încălcarea de către consilierii locali a prevederilor din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese și a prevederilor

regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, consiliul local poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare:

 • a) avertismentul;

 • b) chemarea la ordine;

 • c) retragerea cuvântului;

 • d) eliminarea din sala de ședință;

 • e) excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

 • f) diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

 • g) retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele de la alin. (1) lit. e )-g) de către consiliul local, prin hotărâre .

 • (3) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile și viceprimarilor.

 • (4) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor fumizate de cel în cauză.

Art. 70

Avertismentul

La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului local în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

Art. 71

Chemarea la ordine

 • (1) Consilierii locali care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui de ședință și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului sunt chemați la ordine.

 • (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de ședință.

 • (3) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către președintele de ședință să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

 • (4) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președintele de ședință ca satisfăcătoare , sancțiunea nu se mai aplică.

Art. 72

Retragerea cuvântului și eliminarea din sală

În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, președintele de ședință îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfășurării ședinței consiliului. În situația în care un consilier persistă să se abată de la regulament, președintele de ședință îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

Art. 73

Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate

 • (1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local, după caz, și ale comisiilor de specialitate.

 • (2) Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

 • (3) Excluderea temporară de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

 • (4) Excluderea de la lucrările consiliului local și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației lunare.

 • (5) În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Art. 74

Aplicarea sancțiunilor

( 1) Sancțiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local, cu majoritatea absolută.

 • (2) Pe perioada aplicării sancțiunilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. e) și f), consilierii locali în cauză nu vor fi socotiți la cvorumul pentru ședință.

 • (3) Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d) .

( 4) Sancțiunile prevăzute la art. 69 alin. (1) se pot aplica în mod corespunzător viceprimarilor pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier local.

Art. 75

Sancțiuni aplicabile viceprimarilor

 • (1) Pentru abateri grave și/sau repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

 • a) mustrare;

 • b) avertisment;

 • c) diminuarea indemnizației cu 5-10% timp de 1-3 luni;

 • d) eliberarea din funcție .

 • (2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică, prin hotărâre a consiliului local, la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancționare sunt aduse la cunoștință consilierilor locali cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

 • (3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin. (1), hotărârea se adoptă prin vot secret cu majoritatea calificată de două treimi din numărul consilierilor locali.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) se face cu respectarea prevederilor art. 9.

 • (5) Împotriva sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

 • (6) Aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) lit. d) nu are niciun efect asupra mandatului de consilier local.

Art. 76

Răspunderea aferentă actelor administrative

 • (1) Președintele de ședință al consiliului local, prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.

 • (2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.

 • (3) Actele autorităților administrației publice locale angajează, în condițiile legii, răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de vedere tehnic și al legalității emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru legalitate aceste acte.

 • (4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităților administrației publice locale emis sau adoptat rară a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalității s-au produs consecințe vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorității executive sau autorității deliberative, după caz, în condițiile legii și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 • (5) Funcționarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operațiunile prevăzute la alin. (3) pot formula obiecții ori refuza efectuarea acestora în condițiile art. 490, respectiv art. 553 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019.

 • (6) Prevederile alin. (1) -( 5) se aplică și în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condițiile legii emise, respectiv adoptate de autoritățile administrației publice locale.

Capitolul VII Dispoziții finale

Art. 77 Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, intră în vigoare la data validării legalității hotărârii de aprobare.

Art. 78 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, H.C.L. nr. 208/29.06.2017 , H.C.L. nr. 258/28.09.2017, H.C.L. nr. 321/28.11.2017 precum și orice prevedere contrarie, se abrogă.

Art. 79 Conținutul prezentului Regulament de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, poate fi modificat în funcție de legislația în vigoare și completat la inițiativa consiliului prin hotărârea acestuia.

58JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 126

din 18 iunie 2020

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Municipal Târgu Mureș

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • -  Referatul de aprobare nr. 30.357 din 03.06.2020, inițiat de consilier local Bakos Levente, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș,

 • -  Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

 • -  Amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului local,

În conformitate cu prevederile :

Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, modificată și completată

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. „a” și alin.(3) lit. „a”, art. 133 alin. (1), art. 139, art. 140, art.196 alin.(1) lit. „a” , art. 197 alin. (1) , art. (243) alin. (1), lit. „a” și „b” și ale art. 632 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. O dată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 208/29.06.2017 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș, H.C.L. nr. 258/28.09.2017 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 208/29.06.2017, prin care s-a modificat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș și H.C.L. nr. 321/28.11.2017 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează consilierii locali ai Municipiului Târgu Mureș și Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică consilierilor locali ai Municipiului Târgu Mureș și Secretarului general al Municipiului Târgu Mureș

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica