Hotărârea nr. 125/2020

HCL 125 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursă de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 125 din 18 iunie 2020

privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 27.316 din 19 mai 2020 prezentat de domnii consilieri Birâ Csaba Szilveszter și Kovâcs Lajos-Alpâr, privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mures,

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului local,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28120/22.05.2020 al Direcției Școli, Raportul de specialitate nr. 27470/1885/22.05.2020 al Direcției Economice, precum și raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile:

  • LEGE Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 Legea educației naționale

  • ORDIN Nr. 5576/2011 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat,

  • Art. 129 alin. (1), alin. (4), art. 136 alin. (10), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) și ale art. 243. alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă acordarea de burse de merit pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Tîrgu Mureș, pentru anul școlar 2019-2020.

Art. 2. Bursele de merit se vor acorda în conformitatea cu criteriile generale de acordare prevăzute în Ordinul nr. 5.576/2011.

Art. 3. Direcția Școli va cuantifica numărul de burse de merit care se pot acorda, pe baza situațiilor prezentate de conducerile fiecărei unități de învățământ, iar cuantumului bursei de merit se stabilește la 100 de lei/lună/elev din gimnaziu și liceu.

Art. 4. Bursa de merit se acordă elevilor care au obținut media generală peste nota 9 și nota 10 la purtare.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș prin Direcția Școlii și Direcția Economică.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 19 alin 1 lit. e din Legea nr. 340/2004, republicată, privind instituția prefectului și art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica

Președinte de ședință, Bakos Levente Attila