Hotărârea nr. 124/2020

HCL 124 privind aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată și stabilirea redevenței conform studiului de oportunitate aprobat prin HCL nr. 68/2017

CONTRACT

de concesiune a serviciului public de parcari

CAPITOLUL I Părți contractante

Municipiul Targu Mures, cu sediul in Targu Mures, P-ta Victoriei nr.3, reprezentata legal prin dr. Dorin Florea - Primar si Serviciul Administratia Domeniului Public, cu sediul în Targu Mures, str. Koos Karoly nr. 1 B, județul Mures, reprezentată legal prin ing. Moldovan Florian          -

Director, pe de o parte, în calitate de concedent,

și

SC Administrator Imobile si Piete, CUI RO16405213, inregistrata la ORC Mures sub nr. J 26-801/2004, cu sediul în Targu Mures, str. Cuza Voda, nr. 89, județul Mures, reprezentată prin Ujica Valer, având funcția de Administrator, pe de altă parte, în calitate de concesionar,au încheiat prezentul contract de concesiune.

CAPITOLUL II Obiectul contractului de concesiune

Art. 1. -

Obiectul contractului de concesiune constă în dreptul și obligația de a presta serviciul de administrare a parcarilor publice din municipiul Targu Mures, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului parcari publice în aria administrativ-teritorială municipiul Targu Mures .

Art. 2. -

Obiectivele concesionarului sunt:

 • a)  asigurarea cresterii capacitatii de preluare a traficului, imbunatatirii conditiilor de deplasare pentru vehicule si cresterii gradului de siguranta a participantilor la trafic.

 • b)  îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • c) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • d) protecția mediului înconjurător.

Art. 3. -

Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii:

 • 1) Bunurile din patrimonial public se preiau pe baza de proces-verbal de predare- primire intre Serviciul Administratia Domeniului Public si SC Administrator Imobile si Piete SRL.

 • 2) Concesionarul este obligat sa efectueze intretinerea , repararatiile curente si accidentale, precum si cele capital ce se impun la bunurile din patrimonial public mentionate in procesul-verbal de predare-primire.

 • 3) Concesionarul va scoate din funcțiune mijloacele fixe apartinand patrimoniului concesionat in baza legislației in vigoare si va inlocui aceste mijloace pentru asigurarea bunei functionari a serviciului.

 • 4) Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator in derularea concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) bunuri de retur, sunt bunurile publice transmise cu titlu gratuit în administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata contractului de concesiune în scopul îndeplinirii obiectivelor concesiunii și care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile și libere de orice sarcini sau obligații concedentului. Acestea sunt constituite din parcarile publice propriu-zise.Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul delegarii gestiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini, inclusiv dotarilor de monitorizare a parcarilor ( camere de supraveghere si aparatura de taxare )

 • b) bunuri de preluare - care la încetarea contractului de concesiune pot reveni autoritatii publice locale, in masura in care, aceasta din urma isi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata.Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii - indicatoarele de parcare cu plata si locurile noi de parcare edificate de concesionar.,

 • c) bunuri proprii , care la încetarea contractului de concesiune raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de acesta pe perioada concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b).

CAPITOLUL III Dispoziții generale

Art. 4. -

Contractul de concesiune a serviciului public de parcari are ca anexe obligatorii următoarele:

 • a) regulamentul serviciului;

 • b) inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unităților dministrativ-teritoriale, aferente serviciului;

 • c) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. b).

CAPITOLUL IV Durata contractului

Art. 5. -(1) Durata contractului de concesiune a serviciilor de parcare publica este de 1 an., (2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea in tot sau in parte a serviciului public de administrare si exploatare a parcarilor publice din municipiul Targu Mures

CAPITOLUL V Redevența

Art. 6.

(1) Se stabilește redevența pentru concesionarea parcărilor publice cu plată în sumă de 985.000 lei pe an la care se adaugă 10% din cifra de afaceri aferentă Serviciului parcări care se va achita trimestrial până la data de 10 ale lunii pentru trimestrul anterior.

Art. 7. -

Suma prevăzută la art. 6 va fi plătită prin filă cec sau ordin de plată, în contul concedentului

CAPITOLUL VI Drepturile părților

Drepturile Concesionarului

Art. 8. -

Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de concesiune;

 • b) să încaseze contravaloarea serviciului/activității prestat/prestate;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/tariful aprobat conform legislației în vigoare;

 • e) să încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului/activității cu toți utilizatorii;

 • f) să propună ajustarea și modificarea prețurilor/tarifelor.

Drepturile concedentului:

Art. 9. -

Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente, cu consultarea concesionarului;

 • b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora într-o concepție unitară;

 • c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice delegate;

 • d) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice delegate;

 • e) de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciilor publice delegate;

 • f) de a-și manifesta intenția de a dobândi bunurile de preluare și de a solicita concesionarului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. În termen de 60 de zile concedentul este obligat să își exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

 • g) de a inspecta bunurile, activitățile și serviciile publice concesionate; de a verifica stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public; de a verifica respectarea obligațiilor asumate prin contract, cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile prevăzute în regulamentul serviciului;

 • h) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către concesionar, în baza avizului autorității de reglementare și în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • i) de a rezilia contractul, în condițiile legii, în cazul în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contractul de concesiune.

CAPITOLUL VII Obligațiile părților

Obligațiile concesionarului

Art. 10. -

Concesionarul are următoarele obligații :

A.Cerinte esentiale:

 • a)  Asigurarea continuitatii din punct de vedere cantitativ si calitativ, adaptabilitate la cerintele utilizatorilor si gestiune pe termen lung, adaptabilitate si nediscriminare in parcarile publice, transparent in activitatile de gestionare a serviciului si asigurarea protectiei identitatii utilizatorilor.

 • b) Organizarea , planificarea si coordonarea activitatilor de administrare a parcarilor publice sub aspectul indeplinirii sarcinilor pentru cresterea eficientei ocuparii locurilor apartinand domeniului public si privat al Municipiului Targu Mures, in conformitate cu prevederile Regulamentului si cu legislatia in domeniu

 • c)  Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului, a atributiilor de serviciu si a prevederilor normelor interne privind activitatea profesionala.

B. Cerințe specifice:

 • a) sa amenajeze, doteze, sa instaleze si sa intretina sistemele de semnalizare si dirijare a circulației in parcarile publice din municipiul Targu Mures date in concesiune;

 • b) sa asigure tiparirea si sa gestioneze formularele cu regim special si a altor bunuri utilizate in activitatea de administrare a parcarilor publice;

 • c) sa elibereze tichete de parcare sis a urmareasca vanzarea acestora prin punctele de vanzare ( chioscuri de difuzare a presei si unele magazine din zona parcarilor publice)

 • d) sa comunice documentele de constatare a incalcarii Regulamentului catre Politia Locala, in vederea aplicarii sanctiunilor contraventionale, in situatiile in care se impune acest lucru;

 • e) să asigure modernizarea, exploatarea si intretinerea parcarilor publice;

 • f) să elibereze, in sistem de ghiseu unic, abonamentele, legitimatiile si autorizatiile de parcare;

 • g) să asigure dotarea parcarilor cu indicatoare, parcometre, stalpisori, bariere, stalpi de iluminat, cosuri de gunoi, etc.

 • h) sa asigure intretinerea partii carosabile aferenta parcarilor;

 • i) sa asigure marcajele corespunzatoare in parcarile cu plata sip e partea carosabila destinata parcarilor publice;

 • j) sa isi dea acordul pentru avizele de ocupare a domeniului public din parcarile publice cu plata, cu material de constructii, moloz si schele sau cu ocazia manifestarilor culturale sau sportive,sau cu ocazia expozitiilor organizate de Administratia Domeniului Public in parcarile publice cu plata, in functie de numarul locurilor de parcare ocupate, taxa pentru ocuparea unui loc pentru o zi fiind stabilita prin hotarare a Consiliului Local

 • k) să fundamenteze și să supună aprobării Consiliului Local prețurile/tarifele ce vor fi utilizate pentru serviciul concesionat;

 • l) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în contractul de concesiune ;

 • m) sa organizeze controlul modului de utilizare a parcarilor cu plata si a altor publice si aplicarea de sanctiuni in cazul parcarii neregulamentare;

 • n) să organizeze conditiile de incasare a tarifelor de parcare , in toate formele reglementate;

 • o) sa asigure dotarile necesare pentru toate activitatile in cadrul sereviciului;

 • p) sa propuna concedentului amenajarea de noi parcari;

 • q) sa asigure intretinerea si repararea dotarilor din parcari;

 • r) sa asigure confecționarea si montarea de indicatoare si placate adiționale, precum si cosuri de gunoi;

 • s) sa asigure service si reparații la automatele electronice pentru tichete (daca este cazul);

 • t) să anunte Administratia Domeniului Public necesitatea efectuarii deszapezirii si combaterea poleiului (pe timpul iernii) astfel incat sa fie mentinute utilizabile numarul de locuri de parcare

 • u) sa asigure monitorizarea activitatii de parcare in parcarile publice;

 • v) sa solutioneze sesizarile si reclamatiile referitoare la activitatile derulate;

 • w) sa puna in aplicare hotararile Consiliului Local cu privire la activitatile desfasurate;

 • x) sa indeplineasca alte atributii stabilite prin reglementari legale.

Art. 11. -

Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să predea concesionarului la data intrării în vigoare a contractului de concesiune toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • b) să notifice părților interesate, la cerere, informații referitoare la încheierea prezentului contract de concesiune;

 • c) să faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • d) să își asume pe perioada derulării contractului de concesiunee toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • e) să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în așa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza serviciul public delegat;

 • f) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;

 • g) să nu modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • h) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • i) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual ; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor.

l) Sa organizeze si sa asigure activitatea de ridicare a autoturismelor parcate nelegal pe domeniul public care face obiectul prezentului contract;

m) Sa asigure, mentinerea in stare buna a parcarilor publice situate pe drumurile publice, pe propria cheltuiala, prin lucrari de reparatii si deszapeziri.

CAPITOLUL VIII Prețurile/tarifele practicate și procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora

Art. 12. -

Stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor se vor efectua în conformitate cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și tarifelor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

CAPITOLUL IX Încetarea contractului de delegare a gestiunii

Art. 13. -

Prezentul contract de Concesionare a Serviciului public de parcari încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concesionar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina delegatarului;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina părții în culpă;

 • d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau în cazul imposibilității obiective a concedentului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • e) în cazul reorganizării judiciare sau a falimentului concesionarului;

CAPITOLUL X Politica de menținere și recalificare a forței de muncă precum și protecția acesteia

Art. 14. -.

Concesionarul va asigura, pe cont propriu numarul de angajati, posturile si calificarea angajatilor precum si remunerarea acestuia in raport cu munca prestata.

Toti angajatii vor beneficia de drepturile conferite de legislația muncii din Romania si de cele conferite prin Contractele Colective de Munca.

CAPITOLUL XI Forța majoră

Art. 15. -

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de delegare a gestiunii, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile producerea evenimentului, precum și dovada forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 3 luni de la producere evenimentul respectiv consecintele acestuia nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare a gestiunii fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XII Răspunderea contractuală

Art. 16. -

Nerespectarea dovedită de către părțile contractante a obligațiilor contractuale prevăzute în prezentul contract de concesiune a parcarilor publicei atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

Partea în culpă este obligată la plata de daune-interese.

Părțile contractante vor stabili în in mod explicit care sunt penalitățile pentru neîndeplinirea fiecăreia dintre obligațiile asumate în prezentul contract.

CAPITOLUL XIII Litigii

Art. 17. -

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare a gestiunii se supun instanței judecătorești competente, potrivit legii.

CAPITOLUL XIV Alte prevederi

Art. 18. -Baza legala aprezentului Contract de concesiune o reprezinta prevederile Codului Administrativ al Romaniei aprobat prin OUG 57/2019 , Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, modificata prin O.U.G. 58/2016, Ordonanța Guvernului României nr. 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local modificată prin Legea 10/2020, Hotararea Consiliului Local al Municipiului Targu Mures nr. 93 din 28 martie 2019 de gestionare directa a parcarilor publice cu plată din municipiul Targu Mures de catre SC Administrator Imobile si Piete SRL.si Hotararea Consiliului Local nr.68/2017, privind aprobarea Studiului de oportunitate privind concesionarea parcărilor publice cu plată din municipiul Târgu Mureș..

Art. 19.- întreaga activitate de administrare a parcarilor publice din municipiul Targu Mures se va desfasura sub directa indrumare si coordonare a Serviciului Administratia Domeniului Public din cadrul Primariei Targu Mures.

Modificarea prezentului contract de concesiune a parcarilor publice se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Prezentul contract de concesiune intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 3 (trei)

exemplare azi...........................2020.

Concedent

Municipiul Targu Mures

Primar

Dr. Dorin Florea


Concesionar

SC Administrator Imobile si Piete SRL

Administrator

Ujica Valer

Sef Seviciu Parcari Publice


Todoran Valer

Serviciul Administratia Domeniului Public

Director

Ing. Florian Moldovan

Birou Parcari

Popasav Cristian

Birou Juridic

Jrs. Mihai Muresan


R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 124

din 18 iunie 2020

privind aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată și stabilirea redevenței

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.  1981/03.06.2020 inițiat de S.C. Administrator Imobile și Piețe

S.R.L. , privind încheierea contractului contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată de către Municipiul Tg. Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public cu SC Administrator Imobile și Piețe SRL și stabilirea redevenței conform studiului de oportunitate aprobat H.C.L. nr 68/2017,

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipal Târgu Mureș,

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului local,

În temeiul H.C.L. nr. 93/28 martie 2019 privind gestionarea directă a parcărilor publice din municipiul Tg. Mureș de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL,

 • - Legea nr. 10/2020 de modificare a O.G. 71/2002

 • - art. 36 din Legea 100/2016,

 • - art. 590-592 din O.U.G. nr. 57/2019

În conformitate cu prevederile art. 129, art. 139 al. (1) și 196 al. 1, art. 297, al (1), lit. b , ale art. 300 și 322 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Art. 1. Se aprobă încheierea contractului de concesiune a parcărilor publice conform anexei 1 care parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă redevența pentru concesionarea parcărilor publice cu plată în sumă de 985.000 lei pe an la care se adaugă 10% din cifra de afaceri aferentă Serviciului parcări care se va achita trimestrial până la data de 10 ale lunii pentru trimestrul anterior.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul municipiului Tîrgu Mureș prin Administrația Domeniului Public și SC Administrator Imobile și Piețe SRL.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin.1 lit.c, ale art. 255 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică :

 • -   S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L.

 • -  Administrația Domeniului Public

  Președinte de ședință, Bakos Levente Attila


Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora - Monica