Hotărârea nr. 123/2020

HCL 123 privind modificarea HCL 79/30.04.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 123 din 18 iunie 2020

privind modificarea H.C.L. 79 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 698 din 11.06.2020 inițiat de Primar prin Serviciu Public Administrația Creșelor privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • H.G. nr. 1.252/12.12.2012 privind aprobarea Metodologiei de Organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară,

  • Legea 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor,

  • Legea 272/2009 privind modificarea și completarea Legii 263/2007 privind înființarea și funcționarea creșelor,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se modifică H.C.L nr. 79 / 30.04.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021 prin introducerea unui nou articol care va avea următorul cuprins :

„ Diferența dintre cheltuielile totale și valoarea contribuției lunare de întreținere va fi suportată din bugetul local pentru copiii din creșe ai căror părinți sau reprezentanți legali au domiciliul în Târgu Mureș ”

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. 79 / 30.04.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021 rămân neschimbate

Art. 3. Începând cu data aprobării prezentei, prevederile H.C.L. nr. 157/30.05.2019 se abrogă

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Creșelor

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Public Administrația Creșelor și Serviciului Buget- Contabilitate

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica