Hotărârea nr. 121/2020

HCL 121 privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureş a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru şcoli al României

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 121 din 18 iunie 2020

privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 28.453 din 25.05.2020 inițiat de Primar prin Direcția Școli, privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României,

  • b) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 30.230280/02.06.2020,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având în vedere prevederile art. 108 alin.(1) lit. „d” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin. (2) lit. „c”, art.139 alin.(1), art.297 alin. (1) lit. „d”, art.349-353 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica:

- Direcției Scoli.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica