Hotărârea nr. 120/2020

HCL 120 privind concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafaţă de 83,20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 120

din 18 iunie 2020

privind concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafață de 83,20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 581 din 20.05.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafață de 83,20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,

  • b) Avizul favorabil al Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări,

  • c) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală nr. 29.125/12.06.2020

  • d) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului local Târgu Mureș nr.28 din 28 februarie 2019 privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș - Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” , str. Plutelor nr.2,

  • - art. 108, lit. „b”, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g” și art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafață de 83,20 mp., reprezentând amprenta la sol a construcției existente, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș situat în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr. 129039 top nr.129039, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data ulterioară expirării contractului inițial, respectiv 22.07.2020 cu destinația cabană de odihnă.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului local Târgu Mureș nr.28 din 28 februarie 2019 este de 532,48 euro/an.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică, Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări și Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • -  Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”

  • -  Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

  • -  d-lui MESAROS OVIDIU DRAGOȘ prin Serviciul Relații cu Consilierii.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica