Hotărârea nr. 12/2020

HCL 12 privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr.12 din 30 ianuarie 2020

privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr. 79778/8152DAS/20.12.2019 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”;

b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș;

În conformitate cu prevederile:

  • •      Ordinului nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

  • •     Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. (7) lit. „b” și a art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință

dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta

Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica