Hotărârea nr. 119/2020

HCL 119 privind concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 119 din 18 iunie 2020

privind concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere :

  • a) Referatul de aprobare nr. 560 din 15.05.2020, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” privind concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,

  • b) Avizul favorabil al Direcției Economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Consiliului local Târgu Mureș nr. 28 din 28 februarie 2019 privind concesionarea directă, pentru o perioadă de 5 ani, a terenurilor ocupate cu construcții în Târgu Mureș - Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” , str. Plutelor nr.2,

  • -  art. 108, lit. „b”,_art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g” și art.196 alin.(1) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp., reprezentând amprenta la sol a construcției existente, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș situat în Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, str. Plutelor nr.2, înscris în CF nr. 129039 top nr.129039, pe o perioadă de 5 ani, cu destinația servicii culturale, sportive, de agrement.

Art. 2. Redevența stabilită potrivit Hotărârii Consiliului local Târgu Mureș nr.28 din 28 februarie 2019 este de 2.130 euro/an.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” și Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări .

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”

  • -  Direcției Economicei - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări

  • - ANTENA TV GROUP SA prin Serviciul Relații cu Consilierii

Președinte de ședință Bakos Levente Attila Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica