Hotărârea nr. 118/2020

HCL 118 privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020,în baza O.G. nr.82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 – normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 118

din 18 iunie 2020

privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în baza O.G. nr. 82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 - normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr 32.465/12.06.2020, inițiat de Primar prin Direcția Activități Social- Culturale, Patrimoniale și Comerciale - Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ,

 • b) Avizul favorabil al Direcției Economice, al Direcției Școli respectiv al Direcției Arhitect Șef,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • d) Amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • - O.G. nr. 82/2001, H.G. nr.1470/2002 republicată, Legea 422/2001 republicată, Legea 273/2006 republicată,cu modificările și completările ulterioare

 • - Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • - În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” , art. 129, alin (8), lit. „a” și alin. (7), lit. „j” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

Art. 1. Se aprobă susținerea financiară a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 în baza O.G. nr. 82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 - normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Sumele prevăzute în anexă la punctul B vor fi virate doar după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația specifică monumentelor istorice, condiții care vor fi verificate de către o comisie constituită în acest scop.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale (Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ) , Direcția Arhitect Șef, Direcția Școli și Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale (Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ),

 • - Direcției Arhitect Șef,

 • - Direcției Școli,

 • - Direcției Economice.

Președinte de ședință Bakos Levente Attila Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Anexă


DIRECȚIA Activități Social-Culturale, Patrimoniale și Comerciale SERVICIUL Activități Culturale, Sportive , de Tineret și Locativ

A. Solicitări ale unor unități de cult pe anul 2020 în temeiul O.G. 82/2001 și a H.G. nr. 1470/2002

Pozițiile 1-17 reprezintă solicitări ale unităților de cult depuse în perioada martie-iunie 2020

Nr.

Crt

Denumire unitate de cult

Categoria de cheltuieli și valoare totală deviz (lei)

Deviz admis după verificare (eligibil) lei

Contributie proprie lei

Solicitat 2020 lei

Propuneri alocări lei

1.

Biserica Penticostala nr.2 (Filadelfia)

Intreținere si funcționare(utilități), Reparații și reamenajări 202.682 ’

202.682,00

60.805,00

141.877

28.375

2

Parohia Reformată nr. VIII Târgu Mureș

Reparații la acoperișul și holul bisericii

37.675,01

37.675,01

3.800,00

33.875,01

6.775

3

-

-

-

-

-

-

4

Parohia Reformată Târgu Mureș IV

întreținere și funcționare (utilități, obiecte de inventar) 39.830,00

39.830,00

4.780,00

35.050,00

7.010

5

-

-

-

-

-

-

6

Parohia Reformată Târgu Mureș III

Reparații

710.436,6

710.436,6

110.000,00

600.436,60

120.087

7

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș VII-sector II

întreținere și funcționare (utilități, curăenie, obiecte de inventar, sistem de supraveghere video);

183.708

183.708,00

23.708,00

160.000,00

32.000

8

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș XV

întreținere și funcționare (utilități, curățenie);

Reparații

140.000

140.000,00

20.000,00

120.000,00

24.000

9

Parohia Greco Catolică nr. IV Târgu Mureș

întreținere și funcționare (utilități, obiecte de inventar) 59.600,00

59.600,00

6.000,00

53.600,00

10.720

10

Biserica Evanghelică -Lutherana din România-Parohia Târgu Mureș

întreținere și funcționare (utilități, obiecte de inventar) 15.498,00

15.498,00

1.598,00

13.900,00

2.780

11

Parohia Ortodoxă Română

întreținere și funcționare

107.400,00

12.400,00

95.000,00

19.000

Cuvioasa Paraschiva Târgu Mureș

(utilități, curățenie, obiecte de inventar)

107.400,00

12

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș VIII

Întreținere și funcționare (utilități, curațenie, sistem de sonorizare) 122.210

122.210

17.210,00

105.000

21.000

13*

Parohia Reformată Târgu Mureș V

Întreținere și funcționare (utilități)

22.000,00

22.000,00

10.000,00

12.000,00

2.400

14

Biserica Penticostală Bethel

Întreținere și funcționare (utilități, sistem de sonorizare) 40.829,40

40.829,40

6.125,40

34.704,00

6.940

15

Parohia Greco Catolică nr. I

Întreținere și funcționare (utilități)

Reparații

185.000,00

185.000,00

18.500,00

166.500,00

33.300

16.*

Parohia Unitariană Tg. Mureș

Intreținere și funcționare (utilități, obiecte de inventar); Conservare și intreținere orgă 61.383,00   ’      ’

21.714,00

(nu include lucrări de conservare și intreținere orgă)

9.430

12.284

2.456

17

Parohia Ortodoxă Română Târgu Mureș XIV

-

-

-

-

30.000

TOTAL

346.843

Notă:

-punctul 13, 16-parohiile au și venituri proprii care sunt insuficiente pentru cheltuielile estimate de către parohii.

B. Solicitări ale unor unități de cult pe anul 2020 în temeiul Legii nr.422/2001

În baza Legii nr.422/2001 privind protejarea Monumentelor istorice s-au depus in acest an solicitări din partea unor unități de cult din Municipiul Tg. Mureș pentru lucrări astfel:

 • 1.  Parohia Unitariană Tg. Mureș, str. Bolyai, nr.13: 35.000 lei (lucrări la orga bisericii)

 • 2.  Parohia Ortodoxă Tg. Mureș XII, P-ța Victoriei : 35.000 lei (lucrări de reparații exterioare - biserică)

Suma totală 70.000 lei

Notă:

Sumele prevăzute vor fi virate doar după îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația specifică monumentelor istorice, condiții care vor fi verificate de către o comisie constituită în acest scop.

DIRECȚIA DASCPC Director Ex. Adj. Cosmin Blaga Zătreanu

Serviciul SACSTL

Șef Serviciu

Marina Ciugudean


Arhitect Șef

Miheț Florina Daniela


Direcția Economică Director

Ana Năznean

Întocmit/Scris:Adela Fabian